Açıköğretim Ders Notları

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Xıx. Yüzyılda Kadın Şairler

1. Soru

Osmanlı şiirinde kadın şairlerin sayısı ne kadardır?

Cevap

Osmanlı şiirinde kadın şairlerin sayısı, erkeklere oranla son derece azdır.


2. Soru

Orta Çağ bilincini nedir ve edebiyata yansıması nasıl olmuştur?

Cevap

Orta Çağ bilinci, mutlak itaat gerektiren kutsal metinlerin öğretileriyle biçimlenmişti. İnsan hayatında, inanç ve otorite; gelenek ve görenek, belirleyici rol oynamaktaydı. Bireyin toplum içindeki konumu, bu etkenlere itaatle yakından ilgiliydi. Edebiyat ise, erkekler tarafından ve erkekler için yaratılmış bir gelenek görünümündeydi ve kadın olarak şiir yazma girişimi, otoriteye isyan ya da en azından saygıda bir kusur olarak yorumlanabilirdi.


3. Soru

Divan şiirinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Divan şiiri, kendine has semboller sistemi olan ve bu çerçevenin dışına çıkmanın mümkün olmadığı bir sanattı. Özgün olmak, bireysel bakış açısıyla yazmak ya da duygularını kişisel biçimde yansıtmak gibi tutumlar modern edebiyata özgüdür. Divan şairlerinin böyle bir amacı yoktu ve dönemin estetik anlayışı böyle bir kişiselliğe zaten olanak tanımıyordu. Duygular, klasik sembolleri kullanarak ifade edilirdi. Biçim ve içerik olarak sıkı kurallarla örülü olan bu edebiyatı anlamak da belli bir birikim gerektirmekteydi. Şiirlerin iletisini ancak bu kuralların eğitimini görmüş olanlar anlayabilirdi. Şairin çizdiği imgeyi zihninde kurabilenler, yalnızca kullanılan sembollerin değerini bilenlerdi.


4. Soru

Osmanlı kadın şairleri hangi sosyal sınıfa mensuplardır?

Cevap

Okuryazarlığın bile pek yaygın olmadığı koşullarda, ancak toplumun üst düzey kesimlerine mensup pek az sayıda kadın, şiir veya başka sanat dallarında varlık gösterebilmiştir. Kadın şairlerin neredeyse tamamı vali, kadı, şeyhülislam gibi yüksek makamlarda görev yapan, eğitimli ve zengin babaların kızlarıdır.


5. Soru

Osmanlı kadın şarilerinin tarikatlarla bağlantısı var mıdır?

Cevap

Kadın şairlerin çoğunun Mevlevilik ve Nakşilik gibi şehir hayatında yaygın olan tarikatların mensubu oldukları da dikkat çekmektedir. Şüphesiz bu çevreler de belli bir şiir ve edebiyat ortamı oluşturmaktaydı.


6. Soru

Osmanlı şiirinde İran ve Arap edebiyatının kadınlar açısından etkisi nasıl olmuştur?

Cevap

Osmanlı şiiri de, kadını dışarıda bırakan İran ve Arap edebiyatlarının etkisinde gelenek hâlinde yerleşmiş, şiir sistemi kodlanmıştı. Modern anlamıyla kişisel yaratı, geleneğin önüne geçemezdi.


7. Soru

Kültür merkezlerinin Osmanlı dönemi kadın şairlerine katkısı nasıl olmuştur?

Cevap

Osmanlı dönemi kadın şairlerinin bir başka ortak yanı da tamamının, kültür ve sanat etkinliklerinin yoğun olduğu kültür merkezlerinde yetişmiş olmalarıdır. Bu şehirlerin zengin konaklarında oluşan bilim, edebiyat ve musiki meclisleri de kadın sanatçıların yetişmesine önemli katkı sağlamaktaydı.


8. Soru

Osmanlıda sanat etkinlikleri üst tabaka tarafından himaye edilmesinin sonuçları nelerdir? 

Cevap

Osmanlıda sanat etkinliklerinin, yönetici üst tabaka tarafından himaye edilmesi, kadın şairler için de teşvik edici rol oynamaktaydı. Böylelikle eserleri sayesinde saray ve çevresiyle ilişki geliştirip destek gören, bağlanan maaş sayesinde hayatını sürdüren kadın şairler de mevcuttu.


9. Soru

Divan edebiyatı kaynaklarına göre en eski kadın şairler kimlerdir?

Cevap

Divan edebiyatı kaynaklarında adı geçen en eski kadın şairler Fatih döneminde yaşamış olan Zeynep Hatun ve Mihrî Hatun’dur.


10. Soru

Kanuni dönemi kadın şair kimdir?

Cevap

Hubbî Hatun ise Arapçayı çok iyi bilen, bilgi ve yetenekleri sayesinde sarayla ilişki kurabilen Kanunî dönemi şairi olarak anılır.


11. Soru

XVII. ve XVIII. yüzyılın örnek alınan kadın şairleri kimlerdir?

Cevap

Bir kazasker kızı olan Sıdkî Hatun ile hattatlığı şairliğinden daha güçlü olan Ani Fatma Hatun, XVII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. Fıtnat Hanım ise, kendisinden sonra yetişen kadın şairlerce örnek alınan XVIII. yüzyıl şairidir.


12. Soru

XIX. yüzyılda kadın şairlerin sayısının artma nedeni nedir?

Cevap

XIX. yüzyıla gelindiğinde kadın şairlerin sayısında belirgin bir artma olduğu görülmektedir. Avrupa ve Türkiye’deki siyasal ve toplumsal değişim genel olarak kadının sosyal hayattaki konumunu da etkilemiş, başka alanlarda olduğu gibi edebiyat alanında da öncelikle kültür seviyesi yüksek çevrelerde yetişen kadınlar edebiyat dünyasında yer edinmeye başlamıştır.


13. Soru

XIX. yüzyılın en tanınmış kadın şairleri kimlerdir?

Cevap

XIX. yüzyılın en fazla tanınmış kadın şairleri olan Leyla Hanım, Şeref Hanım ve II. Mahmut’un kızı Adile Sultan’dandır.


14. Soru

Sırrî Hanım hangi tarikata mensuptur ve hangi  eseriyle tanınmıştır?

Cevap

Kadiri olan şair, kızının ölümü üzerine yazdığı mersiye ile tanınmıştır.


15. Soru

Şair Nakiye Hanım hangi yönü ile tanınmıştır?

Cevap

Nakiye Hanım daha çok eğitimciliği ile tanınır. Türkçe ve Farsça şiirleri dergilerde yayımlanan şair, eğitim faaliyetlerinden dolayı II. Abdülhamit tarafından ödüllendirilmiştir.


16. Soru

Hazinedarzade Fıtnat Hanım kimin kızıdır?

Cevap

Hazinedarzade Fıtnat Hanım (1842-1911), Trabzon valisi Abdullah Paşa’nın kızıdır.


17. Soru

Hekimbaşı İsmail Paşa’nın kızı olan Osmanlı şairi kimdir ve hangi yönü ile öne çıkmaktadır?

Cevap

Leyla Hanım (Saz), Hekimbaşı İsmail Paşa’nın kızı olarak 1845’te İstanbul’da doğmuş, babasının görevi nedeniyle yedi yaşına kadar bulunduğu sarayda iyi bir eğitim almış, şairliğinin yanında besteciliği ile de tanınmış olan bir şairdir.


18. Soru

Hece ölçüsü ile ilahiler yazan Osmanlı kadın şairi kimdir?

Cevap

Mahşah Hanım divan tarzı şiirleri yanında hece ölçüsüyle ilahiler ve bir de tiyatro oyunu yazmış olan bir şairdir.


19. Soru

Divan edebiyatında geleneğin etkisi kadın şairlere nasıl yansımıştır?

Cevap

Osmanlı kadın şairlerin eserlerine toplu bir bakışta ilk göze çarpan özellik, genellikle erkek şairlerle aynı dil ve sembollerle şiir söylemiş olmaları, bir kadın olarak gerçek duygu ve düşüncelerini ifade etmekten uzak gibi görünmeleridir. Bu, güçlü bir gelenek hâline gelmiş olan divan şiiri estetiğinin, kişisel duyguları ifade etmeye pek izin vermemesinden kaynaklanmaktadır. Edebiyat, bir gelenek meselesidir ve divan şairinden beklenen, daha önce Fars edebiyatında kalıplaşmış mazmun ve istiareleri ustalıkla kullanarak hünerini ispat etmektir. Dolayısıyla kadın şairlerin de özellikle âşıkane gazellerde bu alışılmış kalıpları kullanmış olmaları, erkek şairlerle aynı sevgili imgesi etrafında şiir söylemeleri geleneğin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.


20. Soru

Erkek ya da kadın olmanın bir üstünlük olmadığını vurgulayan kadın şair kimdir?

Cevap

XVI. yüzyıl şairlerinden Mihrî Hatun, erkek veya kadın olmanın bir üstünlük sağlamadığını açıkça söyleyebilmiştir.


21. Soru

Tezkire yazarlarının kadın şairlere bakış açısı nasıl olmuştur?

Cevap

Tezkire yazarlarının kadın şairleri daha nesnel bir yaklaşımla değerlendirmemişlerdir. Eseri merkeze alarak, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yapılacak edebî eleştirinin gelişmesi için daha uzun zaman geçmesi gerekecektir. XIX. yüzyıl şiirine bakıldığında bu durumun pek fark etmediği, tezkire yazarlarının kadın şairleri genellikle öteki kadın şairlerle karşılaştırdıkları görülmektedir.


22. Soru

Ailesinin, şair Leyla Hanıma etkisi nasıl olmuştur?

Cevap

Dönemin şairlerinden Keçecizade İzzet Molla, şairin dayısıdır. Kız çocuklarının örgün eğitiminin henüz söz konusu olmadığı bir dönemde, kültür seviyesi ortalamanın üstünde bir ailede yetişen Leyla Hanım’ın şiirle ilgilenmesinde de bu aile ortamının etkisi olmuştur. Leyla Hanım şiirlerinde, yazdıklarını dayısının düzelttiğini, kendisiyle sohbetler ettiğini, velinimeti olduğunu daima dile getirmiştir.


23. Soru

Şair Leyla Hanım’ın saray çevresiyle ilişkisi nasıldır?

Cevap

Leyla Hanım’ın, saray çevresine uzak kalmadığı anlaşılmaktadır. II. Mahmut’un kız kardeşleri Hibetullah Sultan’a bir kaside, Esma Sultan’a ise bir terci-bent sunmuştur. Ayrıca başta Sultan Mahmut’un kızlarının doğumu ve şehzadeleri Abdülmecit ve Abdülaziz’in sünnetlerine olmak üzere saraya mensup pek çok kişinin doğum ve evlilik gibi önemli günleri için tarih manzumeleri söylemiştir.


24. Soru

Şair Leyla Hanımın Divanının özellikleri nelerdir?

Cevap

Divanında 6 kaside, 39 musammat, 55 kıta-i kebire şeklinde tarih manzumesi, 122 gazel, 5 müstezad, 21 şarkı, 5 lugaz, 23 rubai, 7 kıta ve 4 müfrede yer vererek neredeyse bütün nazım şekillerinde şiir söylemiştir. Şiirleri arasında nazireler önemli bir yer tutmaktadır. Şiirlerinde belirgin olan beşerî aşk, hayata rindane bakış, felekten şikâyet gibi konular yanında yer yer Nabî ve Koca Ragıp Paşa’nın temsil ettiği hikmetli söyleyiş de hissedilen Leyla Hanım’ın divanında özellikle gazel dışındaki nazım şekillerinde dinî ve tasavvufi konular da işlenmiştir. 


25. Soru

Şair Leyla Hanım’ın Mevlevilikle olan ilişkisi eserlerine nasıl yansımıştır?

Cevap

Mevlevi tarikatine mensup olan şairin tasavvufi duyguları da divanında ifadesini bulmuştur. Mevlana övgüsünde, müstakil şiirlerinin yanında, Mevlana’nın bir beytini tesdis etmiş, 22 gazelin mahlas beytinden sonra Mevlana’nın adını anarak bağlılığını ifade etmiştir. Ayrıca Şems-i Tebrizî, Sultan Veled ve birçok Mevlevi büyüğüne de övgü niteliğinde şiirler söylemiştir.


26. Soru

Şair Şeref Hanım hangi yıl ve nerede doğmuştur?

Cevap

XIX. yüzyılın kadın şairlerinden biri de Şeref Hanım’dır. 1809’da İstanbul’da doğmuştur.


27. Soru

Şair Şeref Hanım’ın babası kimdir?

Cevap

Babası, soyu sadrazam Abdullah Nailî Paşa’ya dayanan şair Mehmet Nebil Bey’dir.


28. Soru

Şair Şeref Hanım hangi yıl ölmüş ve nereye defnedilmiştir?

Cevap

Mevlevi olan Şeref Hanım, 1861’de öldüğünde Yenikapı Mevlevihanesi muhibler kabristanında defnedilmiştir.


29. Soru

Şair Şeref Hanımın divanındaki manzumelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Şeref Hanım’ın divanında toplam 677 manzume bulunmaktadır. Bunlar arasında 255 gazelden sonra kıta nazım şekliyle yazdığı 122 tarih manzumesi dikkat çekmektedir. Daha çok vefat ve doğum günlerine has olan bu manzumeler arasında yeğeninin sakal bırakması, hatta ney öğrenmeye başlaması gibi konulara bile yer vermiştir. Şeref Hanım’ın şiirleri arasında, divan şiirinde bu kadarını görmeye alışık olmadığımız son derece kişisel sayılabilecek tarih manzumelerinin önemli bir yer tutması, geleneğin sınırlarını zorlama olarak görülebilirse de özellikle gazellerinde klasik mazmunları kullanma konusunda divan şairlerini takip etmiştir.


30. Soru

Şair Şeref Hanımın divanındaki kasidelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Divanının kasideler bölümü Şeref Hanım’ın dinî ve tasavvufi evrenini yansıtacak niteliktedir. Bir tevhit ve üç naat söylemiş olmasına rağmen, Mevlana ve Mevlevilikle ilgili 6 kaside ve Kerbelâ mersiyesi niteliğinde 8 kasideye yer vererek samimi bir  Mevlevi ve Bektaşî olduğunu göstermiştir.


31. Soru

Osmanlı Hanedanın divan sahibi tel kadın şairi kimdir?

Cevap

Adile Sultan Otuzuncu Osmanlı padişahı II. Mahmut’un kızı olarak 29 Mayıs 1826’da İstanbul’da  doğan Adile Sultan, Osmanlı hanedanında divan sahibi tek kadın şairdir.


32. Soru

Şair Adile Sulta’ın  Osmanlı saltanatındaki aile üyeleri kimlerdir?

Cevap

Adile Sultan, Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz’in kız kardeşi, V. Murat, II Abdülhamit, V. Mehmet Reşat ve VI. Mehmet Vahdettin’in halasıdır.


33. Soru

Adile Sultan niçin tasavvufa yönelmiştir?

Cevap

Padişah kızı olduğu hâlde pek mutlu bir hayat sürmemiştir. Küçük yaşta annesiz kalmaktan başka, babasının ve birçok kardeşinin ölüm acısını yaşamış olan Adile Sultan kendisini tasavvufa vermiştir.


34. Soru

Adile Sultan’ın eşi kimdir?

Cevap

Tophane Müşiri Mehmet Ali Paşa ile 1845’te evlenmiştir.


35. Soru

Adile Sultan hangi tarihte vefat etmiştir ve nereye defnedilmiştir? 

Cevap

13 Şubat 1899’da vefat ettiğinde kocası Mehmet Ali Paşa’nın türbesinde önceden kendisinin hazırlamış olduğu mezara defnedilmiştir.


36. Soru

Adile Sultan’ın Nakşibendilik tarikatıyla olan bağı nedir?

Cevap

Hayatta tanıklık ettiği birçok yakınının ölümü Adile Sultan’ın dinî ve psikolojik dünyası üzerinde etkili olmuştur. Nakşibendi tarikatından Bâlâ Tekkesi Şeyhi Ali Efendi’ye bağlanmış, şiirlerinde dinî ve tasavvufi duygularını güçlü bir şekilde ifade etmiştir.


37. Soru

Adile Sultan’ın ihtiyaç sahiplerine karşı tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

Dünyada yaratıcının emirlerine ve rızasına uygun hareket etmeyi; insanlara faydalı olacak eserler bırakarak hayır işlemek gerektiğini şiirlerinde dile getirdiği gibi hayatta da uygulamıştır. Yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmış, başta çeşme ve okul olmak üzere pek çok eser yaptırmış, birçok mülkünü toplum hizmeti için vakfetmiştir.


38. Soru

Adile Sultan hangi tür şiirler yazmıştır?

Cevap

Adile Sultan, eski divan şairlerinin izinden giderek münacat, naat, mersiye ve gazel nazım şekillerinde aruzlu şiirlerin yanında, hece vezniyle ilahiler de söylemiştir. Musiki ile de ilgili olan şairin “musıkî” redifli şiiri olduğu gibi bazı şiirleri de çeşitli makamlarda bestelenmiştir.


39. Soru

Adile Sultan’ın hangi şairlere nazireler yazmıştır?

Cevap

Fuzulî, Nabî ve Muhibbî’ye nazireleri olan şairin bazı şiirlerinde Süleyman Çelebi etkisi de hissedilmektedir.


40. Soru

Adile Sultan divanında kimlere naat ve mersiyeler yazmıştır?

Cevap

Divanında tevhit ve münacatlardan sonra naatlara yer veren şair, sadece Hz. Muhammet hakkında değil; dört halife, on iki imam, Nakşibendi tarikat büyükleri, bağlı bulunduğu Şeyh Ali hakkında da manzumeler yazmıştır. Adile Sultan’ın divanında Sultan Abdülaziz, kocası Mehmet Ali Paşa, kız kardeşi Hayriye Sultan, Sultan Abdülmecit, Ethem Paşa ve Şehzade Mahmut Celalettin Efendi hakkında söylediği mersiyeler de önemli bir yer tutmaktadır.


41. Soru

Adile Sultan’ın manzumelerinin adı ve konusu nedir?

Cevap

Tahassürname” ve “İftirakname” başlıklı manzumelerde ise, hayatını etkileyen en önemli kişi ve olaylarla ilgili samimi duygularını dile getirmektedir. Başta annesi ve babası olmak üzere kaybettiği aile mensuplarını özlemle anmış, acısını samimi bir dille ifade etmiştir.


42. Soru

Adile Sultan’ın divanında kaç gazel bulunur?

Cevap

Divanı, genellikle dinî ve tasavvufi konuları içeren 179 gazelden oluşur.


43. Soru

Adile Sultan’ın Divanı hangi metinle son bulur?

Cevap

Adile Sultan’ın divanı dinî içerikli birkaç şiir ve bağlı bulunduğu Nakşibendi tarikatının silsilesini andığı mensur metinle son bulur.


44. Soru

Mersiye nedir?

Cevap

Mersiyeler, ölen birinin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi taraflarını anlatmak üzere yazılan lirik şiirlerdir. Bu tarz şiirlere halk edebiyatında ağıt, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ise sagu denildiğini biliyorsunuz. Yani mersiye; sagu veya ağıtın divan şiirindeki biçimidir.


45. Soru

Mersiyelerin şekilsel özellikleri nelerdir?

Cevap

Mersiyeler, feleğe sitem ve bu dünyanın geçici oluşunu vurgulayan bir giriş, kaybedilen yakının övgüsü ve onun kaybından doğan üzüntü ile ölenin mekânının cennet olmasını dileyen dua bölümünden oluşur. Mersiyelerde genellikle terkib-bent, terci-bent ve kaside gibi uzun nazım biçimleri tercih edilmekle birlikte murabba, muhammes, müseddes;  gazel, mesnevi ve kıta şeklinde de mersiyeler yazılmıştır.


46. Soru

Türk edebiyatının en önemli mersiye örnekleri nelerdir?

Cevap

Taşlıcalı Yahya’nın “Şehzade Mustafa Mersiyesi”, Bakî’nin “Kanuni Mersiyesi”, Şeyh Galip’in “Esrar Dede Mersiyesi” türün en güzel örneklerindendir. Kerbela konusunun işlendiği eserlere ise genel olarak maktel denir. Fuzulî’nin Hadikatü’s-Süeda adlı eseriyle Kâzım Paşa’nın Kerbela Mersiyeleri en tanınmış maktellerdir.


1. Soru

Osmanlı şiirinde kadın şairlerin sayısı ne kadardır?

Cevap

Osmanlı şiirinde kadın şairlerin sayısı, erkeklere oranla son derece azdır.

2. Soru

Orta Çağ bilincini nedir ve edebiyata yansıması nasıl olmuştur?

Cevap

Orta Çağ bilinci, mutlak itaat gerektiren kutsal metinlerin öğretileriyle biçimlenmişti. İnsan hayatında, inanç ve otorite; gelenek ve görenek, belirleyici rol oynamaktaydı. Bireyin toplum içindeki konumu, bu etkenlere itaatle yakından ilgiliydi. Edebiyat ise, erkekler tarafından ve erkekler için yaratılmış bir gelenek görünümündeydi ve kadın olarak şiir yazma girişimi, otoriteye isyan ya da en azından saygıda bir kusur olarak yorumlanabilirdi.

3. Soru

Divan şiirinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Divan şiiri, kendine has semboller sistemi olan ve bu çerçevenin dışına çıkmanın mümkün olmadığı bir sanattı. Özgün olmak, bireysel bakış açısıyla yazmak ya da duygularını kişisel biçimde yansıtmak gibi tutumlar modern edebiyata özgüdür. Divan şairlerinin böyle bir amacı yoktu ve dönemin estetik anlayışı böyle bir kişiselliğe zaten olanak tanımıyordu. Duygular, klasik sembolleri kullanarak ifade edilirdi. Biçim ve içerik olarak sıkı kurallarla örülü olan bu edebiyatı anlamak da belli bir birikim gerektirmekteydi. Şiirlerin iletisini ancak bu kuralların eğitimini görmüş olanlar anlayabilirdi. Şairin çizdiği imgeyi zihninde kurabilenler, yalnızca kullanılan sembollerin değerini bilenlerdi.

4. Soru

Osmanlı kadın şairleri hangi sosyal sınıfa mensuplardır?

Cevap

Okuryazarlığın bile pek yaygın olmadığı koşullarda, ancak toplumun üst düzey kesimlerine mensup pek az sayıda kadın, şiir veya başka sanat dallarında varlık gösterebilmiştir. Kadın şairlerin neredeyse tamamı vali, kadı, şeyhülislam gibi yüksek makamlarda görev yapan, eğitimli ve zengin babaların kızlarıdır.

5. Soru

Osmanlı kadın şarilerinin tarikatlarla bağlantısı var mıdır?

Cevap

Kadın şairlerin çoğunun Mevlevilik ve Nakşilik gibi şehir hayatında yaygın olan tarikatların mensubu oldukları da dikkat çekmektedir. Şüphesiz bu çevreler de belli bir şiir ve edebiyat ortamı oluşturmaktaydı.

6. Soru

Osmanlı şiirinde İran ve Arap edebiyatının kadınlar açısından etkisi nasıl olmuştur?

Cevap

Osmanlı şiiri de, kadını dışarıda bırakan İran ve Arap edebiyatlarının etkisinde gelenek hâlinde yerleşmiş, şiir sistemi kodlanmıştı. Modern anlamıyla kişisel yaratı, geleneğin önüne geçemezdi.

7. Soru

Kültür merkezlerinin Osmanlı dönemi kadın şairlerine katkısı nasıl olmuştur?

Cevap

Osmanlı dönemi kadın şairlerinin bir başka ortak yanı da tamamının, kültür ve sanat etkinliklerinin yoğun olduğu kültür merkezlerinde yetişmiş olmalarıdır. Bu şehirlerin zengin konaklarında oluşan bilim, edebiyat ve musiki meclisleri de kadın sanatçıların yetişmesine önemli katkı sağlamaktaydı.

8. Soru

Osmanlıda sanat etkinlikleri üst tabaka tarafından himaye edilmesinin sonuçları nelerdir? 

Cevap

Osmanlıda sanat etkinliklerinin, yönetici üst tabaka tarafından himaye edilmesi, kadın şairler için de teşvik edici rol oynamaktaydı. Böylelikle eserleri sayesinde saray ve çevresiyle ilişki geliştirip destek gören, bağlanan maaş sayesinde hayatını sürdüren kadın şairler de mevcuttu.

9. Soru

Divan edebiyatı kaynaklarına göre en eski kadın şairler kimlerdir?

Cevap

Divan edebiyatı kaynaklarında adı geçen en eski kadın şairler Fatih döneminde yaşamış olan Zeynep Hatun ve Mihrî Hatun’dur.

10. Soru

Kanuni dönemi kadın şair kimdir?

Cevap

Hubbî Hatun ise Arapçayı çok iyi bilen, bilgi ve yetenekleri sayesinde sarayla ilişki kurabilen Kanunî dönemi şairi olarak anılır.

11. Soru

XVII. ve XVIII. yüzyılın örnek alınan kadın şairleri kimlerdir?

Cevap

Bir kazasker kızı olan Sıdkî Hatun ile hattatlığı şairliğinden daha güçlü olan Ani Fatma Hatun, XVII. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. Fıtnat Hanım ise, kendisinden sonra yetişen kadın şairlerce örnek alınan XVIII. yüzyıl şairidir.

12. Soru

XIX. yüzyılda kadın şairlerin sayısının artma nedeni nedir?

Cevap

XIX. yüzyıla gelindiğinde kadın şairlerin sayısında belirgin bir artma olduğu görülmektedir. Avrupa ve Türkiye’deki siyasal ve toplumsal değişim genel olarak kadının sosyal hayattaki konumunu da etkilemiş, başka alanlarda olduğu gibi edebiyat alanında da öncelikle kültür seviyesi yüksek çevrelerde yetişen kadınlar edebiyat dünyasında yer edinmeye başlamıştır.

13. Soru

XIX. yüzyılın en tanınmış kadın şairleri kimlerdir?

Cevap

XIX. yüzyılın en fazla tanınmış kadın şairleri olan Leyla Hanım, Şeref Hanım ve II. Mahmut’un kızı Adile Sultan’dandır.

14. Soru

Sırrî Hanım hangi tarikata mensuptur ve hangi  eseriyle tanınmıştır?

Cevap

Kadiri olan şair, kızının ölümü üzerine yazdığı mersiye ile tanınmıştır.

15. Soru

Şair Nakiye Hanım hangi yönü ile tanınmıştır?

Cevap

Nakiye Hanım daha çok eğitimciliği ile tanınır. Türkçe ve Farsça şiirleri dergilerde yayımlanan şair, eğitim faaliyetlerinden dolayı II. Abdülhamit tarafından ödüllendirilmiştir.

16. Soru

Hazinedarzade Fıtnat Hanım kimin kızıdır?

Cevap

Hazinedarzade Fıtnat Hanım (1842-1911), Trabzon valisi Abdullah Paşa’nın kızıdır.

17. Soru

Hekimbaşı İsmail Paşa’nın kızı olan Osmanlı şairi kimdir ve hangi yönü ile öne çıkmaktadır?

Cevap

Leyla Hanım (Saz), Hekimbaşı İsmail Paşa’nın kızı olarak 1845’te İstanbul’da doğmuş, babasının görevi nedeniyle yedi yaşına kadar bulunduğu sarayda iyi bir eğitim almış, şairliğinin yanında besteciliği ile de tanınmış olan bir şairdir.

18. Soru

Hece ölçüsü ile ilahiler yazan Osmanlı kadın şairi kimdir?

Cevap

Mahşah Hanım divan tarzı şiirleri yanında hece ölçüsüyle ilahiler ve bir de tiyatro oyunu yazmış olan bir şairdir.

19. Soru

Divan edebiyatında geleneğin etkisi kadın şairlere nasıl yansımıştır?

Cevap

Osmanlı kadın şairlerin eserlerine toplu bir bakışta ilk göze çarpan özellik, genellikle erkek şairlerle aynı dil ve sembollerle şiir söylemiş olmaları, bir kadın olarak gerçek duygu ve düşüncelerini ifade etmekten uzak gibi görünmeleridir. Bu, güçlü bir gelenek hâline gelmiş olan divan şiiri estetiğinin, kişisel duyguları ifade etmeye pek izin vermemesinden kaynaklanmaktadır. Edebiyat, bir gelenek meselesidir ve divan şairinden beklenen, daha önce Fars edebiyatında kalıplaşmış mazmun ve istiareleri ustalıkla kullanarak hünerini ispat etmektir. Dolayısıyla kadın şairlerin de özellikle âşıkane gazellerde bu alışılmış kalıpları kullanmış olmaları, erkek şairlerle aynı sevgili imgesi etrafında şiir söylemeleri geleneğin bir sonucu olarak değerlendirilmelidir.

20. Soru

Erkek ya da kadın olmanın bir üstünlük olmadığını vurgulayan kadın şair kimdir?

Cevap

XVI. yüzyıl şairlerinden Mihrî Hatun, erkek veya kadın olmanın bir üstünlük sağlamadığını açıkça söyleyebilmiştir.

21. Soru

Tezkire yazarlarının kadın şairlere bakış açısı nasıl olmuştur?

Cevap

Tezkire yazarlarının kadın şairleri daha nesnel bir yaklaşımla değerlendirmemişlerdir. Eseri merkeze alarak, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yapılacak edebî eleştirinin gelişmesi için daha uzun zaman geçmesi gerekecektir. XIX. yüzyıl şiirine bakıldığında bu durumun pek fark etmediği, tezkire yazarlarının kadın şairleri genellikle öteki kadın şairlerle karşılaştırdıkları görülmektedir.

22. Soru

Ailesinin, şair Leyla Hanıma etkisi nasıl olmuştur?

Cevap

Dönemin şairlerinden Keçecizade İzzet Molla, şairin dayısıdır. Kız çocuklarının örgün eğitiminin henüz söz konusu olmadığı bir dönemde, kültür seviyesi ortalamanın üstünde bir ailede yetişen Leyla Hanım’ın şiirle ilgilenmesinde de bu aile ortamının etkisi olmuştur. Leyla Hanım şiirlerinde, yazdıklarını dayısının düzelttiğini, kendisiyle sohbetler ettiğini, velinimeti olduğunu daima dile getirmiştir.

23. Soru

Şair Leyla Hanım’ın saray çevresiyle ilişkisi nasıldır?

Cevap

Leyla Hanım’ın, saray çevresine uzak kalmadığı anlaşılmaktadır. II. Mahmut’un kız kardeşleri Hibetullah Sultan’a bir kaside, Esma Sultan’a ise bir terci-bent sunmuştur. Ayrıca başta Sultan Mahmut’un kızlarının doğumu ve şehzadeleri Abdülmecit ve Abdülaziz’in sünnetlerine olmak üzere saraya mensup pek çok kişinin doğum ve evlilik gibi önemli günleri için tarih manzumeleri söylemiştir.

24. Soru

Şair Leyla Hanımın Divanının özellikleri nelerdir?

Cevap

Divanında 6 kaside, 39 musammat, 55 kıta-i kebire şeklinde tarih manzumesi, 122 gazel, 5 müstezad, 21 şarkı, 5 lugaz, 23 rubai, 7 kıta ve 4 müfrede yer vererek neredeyse bütün nazım şekillerinde şiir söylemiştir. Şiirleri arasında nazireler önemli bir yer tutmaktadır. Şiirlerinde belirgin olan beşerî aşk, hayata rindane bakış, felekten şikâyet gibi konular yanında yer yer Nabî ve Koca Ragıp Paşa’nın temsil ettiği hikmetli söyleyiş de hissedilen Leyla Hanım’ın divanında özellikle gazel dışındaki nazım şekillerinde dinî ve tasavvufi konular da işlenmiştir. 

25. Soru

Şair Leyla Hanım’ın Mevlevilikle olan ilişkisi eserlerine nasıl yansımıştır?

Cevap

Mevlevi tarikatine mensup olan şairin tasavvufi duyguları da divanında ifadesini bulmuştur. Mevlana övgüsünde, müstakil şiirlerinin yanında, Mevlana’nın bir beytini tesdis etmiş, 22 gazelin mahlas beytinden sonra Mevlana’nın adını anarak bağlılığını ifade etmiştir. Ayrıca Şems-i Tebrizî, Sultan Veled ve birçok Mevlevi büyüğüne de övgü niteliğinde şiirler söylemiştir.

26. Soru

Şair Şeref Hanım hangi yıl ve nerede doğmuştur?

Cevap

XIX. yüzyılın kadın şairlerinden biri de Şeref Hanım’dır. 1809’da İstanbul’da doğmuştur.

27. Soru

Şair Şeref Hanım’ın babası kimdir?

Cevap

Babası, soyu sadrazam Abdullah Nailî Paşa’ya dayanan şair Mehmet Nebil Bey’dir.

28. Soru

Şair Şeref Hanım hangi yıl ölmüş ve nereye defnedilmiştir?

Cevap

Mevlevi olan Şeref Hanım, 1861’de öldüğünde Yenikapı Mevlevihanesi muhibler kabristanında defnedilmiştir.

29. Soru

Şair Şeref Hanımın divanındaki manzumelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Şeref Hanım’ın divanında toplam 677 manzume bulunmaktadır. Bunlar arasında 255 gazelden sonra kıta nazım şekliyle yazdığı 122 tarih manzumesi dikkat çekmektedir. Daha çok vefat ve doğum günlerine has olan bu manzumeler arasında yeğeninin sakal bırakması, hatta ney öğrenmeye başlaması gibi konulara bile yer vermiştir. Şeref Hanım’ın şiirleri arasında, divan şiirinde bu kadarını görmeye alışık olmadığımız son derece kişisel sayılabilecek tarih manzumelerinin önemli bir yer tutması, geleneğin sınırlarını zorlama olarak görülebilirse de özellikle gazellerinde klasik mazmunları kullanma konusunda divan şairlerini takip etmiştir.

30. Soru

Şair Şeref Hanımın divanındaki kasidelerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Divanının kasideler bölümü Şeref Hanım’ın dinî ve tasavvufi evrenini yansıtacak niteliktedir. Bir tevhit ve üç naat söylemiş olmasına rağmen, Mevlana ve Mevlevilikle ilgili 6 kaside ve Kerbelâ mersiyesi niteliğinde 8 kasideye yer vererek samimi bir  Mevlevi ve Bektaşî olduğunu göstermiştir.

31. Soru

Osmanlı Hanedanın divan sahibi tel kadın şairi kimdir?

Cevap

Adile Sultan Otuzuncu Osmanlı padişahı II. Mahmut’un kızı olarak 29 Mayıs 1826’da İstanbul’da  doğan Adile Sultan, Osmanlı hanedanında divan sahibi tek kadın şairdir.

32. Soru

Şair Adile Sulta’ın  Osmanlı saltanatındaki aile üyeleri kimlerdir?

Cevap

Adile Sultan, Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz’in kız kardeşi, V. Murat, II Abdülhamit, V. Mehmet Reşat ve VI. Mehmet Vahdettin’in halasıdır.

33. Soru

Adile Sultan niçin tasavvufa yönelmiştir?

Cevap

Padişah kızı olduğu hâlde pek mutlu bir hayat sürmemiştir. Küçük yaşta annesiz kalmaktan başka, babasının ve birçok kardeşinin ölüm acısını yaşamış olan Adile Sultan kendisini tasavvufa vermiştir.

34. Soru

Adile Sultan’ın eşi kimdir?

Cevap

Tophane Müşiri Mehmet Ali Paşa ile 1845’te evlenmiştir.

35. Soru

Adile Sultan hangi tarihte vefat etmiştir ve nereye defnedilmiştir? 

Cevap

13 Şubat 1899’da vefat ettiğinde kocası Mehmet Ali Paşa’nın türbesinde önceden kendisinin hazırlamış olduğu mezara defnedilmiştir.

36. Soru

Adile Sultan’ın Nakşibendilik tarikatıyla olan bağı nedir?

Cevap

Hayatta tanıklık ettiği birçok yakınının ölümü Adile Sultan’ın dinî ve psikolojik dünyası üzerinde etkili olmuştur. Nakşibendi tarikatından Bâlâ Tekkesi Şeyhi Ali Efendi’ye bağlanmış, şiirlerinde dinî ve tasavvufi duygularını güçlü bir şekilde ifade etmiştir.

37. Soru

Adile Sultan’ın ihtiyaç sahiplerine karşı tutumu nasıl olmuştur?

Cevap

Dünyada yaratıcının emirlerine ve rızasına uygun hareket etmeyi; insanlara faydalı olacak eserler bırakarak hayır işlemek gerektiğini şiirlerinde dile getirdiği gibi hayatta da uygulamıştır. Yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmış, başta çeşme ve okul olmak üzere pek çok eser yaptırmış, birçok mülkünü toplum hizmeti için vakfetmiştir.

38. Soru

Adile Sultan hangi tür şiirler yazmıştır?

Cevap

Adile Sultan, eski divan şairlerinin izinden giderek münacat, naat, mersiye ve gazel nazım şekillerinde aruzlu şiirlerin yanında, hece vezniyle ilahiler de söylemiştir. Musiki ile de ilgili olan şairin “musıkî” redifli şiiri olduğu gibi bazı şiirleri de çeşitli makamlarda bestelenmiştir.

39. Soru

Adile Sultan’ın hangi şairlere nazireler yazmıştır?

Cevap

Fuzulî, Nabî ve Muhibbî’ye nazireleri olan şairin bazı şiirlerinde Süleyman Çelebi etkisi de hissedilmektedir.

40. Soru

Adile Sultan divanında kimlere naat ve mersiyeler yazmıştır?

Cevap

Divanında tevhit ve münacatlardan sonra naatlara yer veren şair, sadece Hz. Muhammet hakkında değil; dört halife, on iki imam, Nakşibendi tarikat büyükleri, bağlı bulunduğu Şeyh Ali hakkında da manzumeler yazmıştır. Adile Sultan’ın divanında Sultan Abdülaziz, kocası Mehmet Ali Paşa, kız kardeşi Hayriye Sultan, Sultan Abdülmecit, Ethem Paşa ve Şehzade Mahmut Celalettin Efendi hakkında söylediği mersiyeler de önemli bir yer tutmaktadır.

41. Soru

Adile Sultan’ın manzumelerinin adı ve konusu nedir?

Cevap

Tahassürname” ve “İftirakname” başlıklı manzumelerde ise, hayatını etkileyen en önemli kişi ve olaylarla ilgili samimi duygularını dile getirmektedir. Başta annesi ve babası olmak üzere kaybettiği aile mensuplarını özlemle anmış, acısını samimi bir dille ifade etmiştir.

42. Soru

Adile Sultan’ın divanında kaç gazel bulunur?

Cevap

Divanı, genellikle dinî ve tasavvufi konuları içeren 179 gazelden oluşur.

43. Soru

Adile Sultan’ın Divanı hangi metinle son bulur?

Cevap

Adile Sultan’ın divanı dinî içerikli birkaç şiir ve bağlı bulunduğu Nakşibendi tarikatının silsilesini andığı mensur metinle son bulur.

44. Soru

Mersiye nedir?

Cevap

Mersiyeler, ölen birinin ardından duyulan üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi taraflarını anlatmak üzere yazılan lirik şiirlerdir. Bu tarz şiirlere halk edebiyatında ağıt, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ise sagu denildiğini biliyorsunuz. Yani mersiye; sagu veya ağıtın divan şiirindeki biçimidir.

45. Soru

Mersiyelerin şekilsel özellikleri nelerdir?

Cevap

Mersiyeler, feleğe sitem ve bu dünyanın geçici oluşunu vurgulayan bir giriş, kaybedilen yakının övgüsü ve onun kaybından doğan üzüntü ile ölenin mekânının cennet olmasını dileyen dua bölümünden oluşur. Mersiyelerde genellikle terkib-bent, terci-bent ve kaside gibi uzun nazım biçimleri tercih edilmekle birlikte murabba, muhammes, müseddes;  gazel, mesnevi ve kıta şeklinde de mersiyeler yazılmıştır.

46. Soru

Türk edebiyatının en önemli mersiye örnekleri nelerdir?

Cevap

Taşlıcalı Yahya’nın “Şehzade Mustafa Mersiyesi”, Bakî’nin “Kanuni Mersiyesi”, Şeyh Galip’in “Esrar Dede Mersiyesi” türün en güzel örneklerindendir. Kerbela konusunun işlendiği eserlere ise genel olarak maktel denir. Fuzulî’nin Hadikatü’s-Süeda adlı eseriyle Kâzım Paşa’nın Kerbela Mersiyeleri en tanınmış maktellerdir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.