Açıköğretim Ders Notları

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Xvı-Xıx. Yüzyıllarda Türk Dili

1. Soru

Çağatay döneminin önemli şahsiyetlerinden Şibanî Muhammed Han’ı kısaca tanıtınız.

Cevap

Hayatı Bâbür Şah ile mücadelelerle geçmiştir. 1510 yılında Safevi hükümdarı Şah İsmail ile yaptığı bir savaşta yenilmiş ve ölmüştür. Bahru’l-Hudâ adlı dinî- ahlaki mesnevisi dışında edebiyat ve dil açısından çok önemli olan bir de Divan’ı vardır.


2. Soru

Çağatayca olarak bilinen yazı dili hangi bölgelerde ortak yazı dili olarak kullanılmıştır?

Cevap

Orta Asya ve Karadeniz’in kuzeyindeki bölgelerde.


3. Soru

XVI-XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türk yazı dillerini maddeler halinde tasnif ediniz.

Cevap

? Edebî Çağatay Türkçesi Yazı Dili ? Azerbaycan Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler (Şah İsmail Hataî, Fuzulî vb.) ? Türkmen Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler (XVIII. yüzyılda Mahtum Kulu) ? Kıpçak Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler


4. Soru

Manzum bir tarih sayılabilecek Şeybanîname adlı eseri ile tanınan Şibanî Muhammed Han’ın sarayındaki bilginlerden biri olan şair kimdir?

Cevap

Muhammed Salih’tir.


5. Soru

XVIII. yüzyılın sonlarında yazıya geçirilen, son dönem Çağatay Türkçesi özelliklerinin yanı sıra daha sonra Özbek Türkçesini karakterize eden bazı özelliklerin de yer aldığı metnin adını yazınız?

Cevap

Bozdogan Destanı veya Yusuf Beg-Ahmed Beg’dir.


6. Soru

közige kelimesini tahlil ediniz

Cevap

‘(onun) gözüne’ [köz: isim; +i+: iyelik 3. tk.; +ge: yönelme hâli eki].


7. Soru

Harezm ve Çağatay Türkçesi olarak bilinen yazı dilinin kapsamını belirtiniz?

Cevap

Orta Asya’da, eski edebi yazı dili geleneğini küçük farklılıklarla devam ettiren yazı dilidir.


8. Soru

Çağatay Türkçesi ile Osmanlı Türkçesi arasındaki farlılıkları sıralayınız.?

Cevap

? Zamir n’sinin kullanılıp kullanılmaması ? bol- / ol- farklılığı ? Sıfat-fiil eki olarak –GAn ekinin kullanılıp kullanılmaması ? Emir-istek çekimlerinde -GAy ekinin kullanılıp kullanılmaması


9. Soru

XVII. yüzyılda Kıpçakçanın lehçelerinde görülen özellikleri sıralayınız.

Cevap

? Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde kelime başındaki y- ünsüzü, birçok kelimede c- şeklinde telaffuz edilmektedir: caman ‘yaman, fena’, caradan ‘yaratan, Allah’, cigit ‘yiğit’ ? Osmanlı Türkçesinde kelime başında v- şekline dönüşmüş olan (var-, vir-) ve Çağatay Türkçesinde eski şekliyle b- olarak telaffuz edilen (bar-, ber-) kelimeler Kıpçakçada b- önsesiyle telaffuz edilmektedir: barasın ‘gidersin’ ? Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde /ç/ olarak telaffuz edilen ses Nogaycada /ş/ hâline gelmişti: üş ‘üç, 3’


10. Soru

XIX. yüzyılda Kıpçak Türkçesinin durumundan kısaca bahsediniz.

Cevap

XIX. yüzyılda bütün Avrasya’da yepyeni siyasi ve kültürel gelişmeler oldu. Kitapların yanı sıra gazeteler de yayımlanmaya başladı. O süreçte, gerek Osmanlı gerekse Orta Asya kültürel ortamında görülen millîleşme akımları Kıpçakça konuşan halklar arasında da yansımalar buluyordu. Osmanlı İmparatorluğu ile kurulan bağlar sonucunda Tatar edebiyatı üzerinde Çağataycanın yanı sıra Osmanlı Türkçesinin de etkileri artmıştı. Neticede, Tatarca özelliklerin yer aldığı metinler de yazıldı ve basıldı. İsmail Gaspıralı, 1883 yılında, Kırım’da “Tercüman” adlı bir gazete çıkarmaya başladı. Gazetenin yayımlanabilmesi için Türkçe metinlerin yanında Rusça tercümeleri de verilmişti.Gaspıralı’nın kullandığı dil, bazı Kırım Türkçesi kelimeler kullanılmış olsa da, edebî Osmanlı Türkçesi idi. Yani İstanbul Türkçesini esas almıştı. Gaspıralı’nın ideali, bütün Türkler arasında “Dilde, işte, fikirde birlik!” prensibini yaygınlaştırmaktı. Bu prensip çerçevesinde, dildeki birliği Osmanlı (İstanbul) Türkçesi etrafında toplanmak olarak görüyordu.


11. Soru

Babür Şah’ın eserlerinin adlarını sıralayınız.

Cevap

? Vekayi ? Divan ? Aruz Risalesi ? Mübeyyen Der-Fıkh ? Risale-i Vâlidiyye


12. Soru

Osmanlı Türkçesinin özelliklerini kısaca belirtiniz.

Cevap

Batıya giden Oğuzlar Osmanlı İmparatorluğu’nu kurmuş ve üç kıtaya yayılarak çok geniş bir medeniyet dairesine hükmetmişlerdir. Balkanlar ve Anadolu ile Orta Doğu ve Kafkasyanın bazı bölgelerinde Osmanlı Türkçesi gelişmiş ve yayılmıştır. Bu yazı dili dönemi en fazla eser üretilen tarihi dönem olmuştur.


13. Soru

XVIII. yüzyılda Mirza Mehdi Han’ın önemi nedir?

Cevap

XVIII. yüzyılda Mirza Mehdi Han, Senglah adlı Çağatayca-Farsça bir sözlük yazmış (1758-1760 yılları arasında), bu eserin başına bir de Mebâniü’l-Luga başlıklı gramer eklemiştir.


14. Soru

Zamir n’si’nin Çağatay Türkçesindeki durumunu belirtiniz.

Cevap

Üçüncü kişi iyelik ekinden sonra hâl eki getirildiğinde “zamir n’si”nin bazen kullanılmaması Harezm Türkçesi döneminde başlamış, Çağatay Türkçesi döneminde ise bu durum kesin bir kural hâline gelmiştir. XVI-XIX. yüzyıllardaki Çağatayca metinlerde de en belirgin özellik budur. Ancak Çağatay Türkçesiyle yazılmış birçok eserde bazen “zamir n’si” kullanılmıştır.


15. Soru

VIII. yüzyıldan XI. yüzyıla kadar Türk dilinin kaç tane yazı dili vardır?

Cevap

Bu yüzyıllar arasında tek bir yazı diliyle eserler verilmiştir.


16. Soru

özüngni kelimesini tahlil ediniz.

Cevap

‘kendini, özünü’ [öz: dönişlülük zamiri; +üng+: iyelik 2. tk.; +ni: yükleme hâli eki]


17. Soru

örgete kör- ifadesini tahlil ediniz.

Cevap

1 ‘öğretedur; alıştıradur, alıştırakoy’ [örget-: fiil; – e: zarf-fiil eki; kör-: (tasvirî) fiil; -Ø: emir-istek 2. tk.]


18. Soru

Kaşgarlı Mahmud’a göre XI. yüzyılda konuşulan Türk lehçeleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

? Oğuzca ? Kıpçakça ? Uygurca ? Kırgızca vs.


19. Soru

Janos Eckmann’ın Çağatay Türkçesiyle ilgili sınıflandırmasını yazınız.

Cevap

? Klasik Dönem Öncesi (XV. yüzyılın başlarından Nevai’nin 1465’te ilk eserini yazmasına kadar) ? Klasik Dönem (1465-1600) ? Klasik Dönem Sonrası (1600-1921)


20. Soru

niçe kelimesini tahlil ediniz.

Cevap

‘nasıl, ne kadar’ [ne: isim; +çe: eşitlik hâli eki]


21. Soru

munça kelimesini tahlil ediniz

Cevap

‘bunca, bunun gibi, bu kadar’ [bu: 3. kişi zamiri +n+ :zamir n’si; +ça: eşitlik hâli eki]


22. Soru

Abuşka Lugati’ni kısaca tanıtınız.

Cevap

Niyazî’nin hazırladığı bir eserdir. Ali Şir Nevai’nin eserlerinde geçen kelimelerin sözlüğü hüviyetindedir. XVI. yüzyılda yazılan bu eser, adı bulunmadığı için, açıklanan ilk kelimesinin “abuşka” olmasından dolayı Abuşka Lugati olarak da tanınmaktadır.


23. Soru

Kıpçak sahası eserlerini ele alan Ahmet Temir’in bu sahayla ilgili görüşlerini ve tasnifini yazınız.

Cevap

Ahmet Temir “XVI-XIX. yüzyıllar arasında Kazan ve çevresinde gerek el yazma hâlinde teksir edilerek ve gerek 1711’den itibaren Petersburg’da ve 1800’den başlayarak Kazan’da Arap harfleriyle matbaalarda basılıp yayınlanan eserleri, başlıca üç grup hâlinde inceleyebiliriz” demiştir. Temir’in üç grubu şöyledir: ? Yerli eserler ? Türkistan menşeli eserler ? Osmanlı menşeli eserler


24. Soru

Evliya Çelebi’nin XVII. yüzyıl Türk lehçeleri hakkında verdiği bilgilerden kısaca bahsediniz.

Cevap

XVII. yüzyılda hem Osmanlı toprakları hem de başka yerlerdeki diller hakkında en ayrıntılı bilgiyi Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bulmaktayız. Evliya hem yabancı dilleri anlatmış hem de Türkçenin ağızları ve lehçeleri hakkında çok önemli bilgiler vermiştir. Seyahatname’de en bol dil malzemesi bugün Azerbaycan Türkçesi dediğimiz lehçe hakkında verilmiştir. Evliya’nın tabiriyle o lehçe Türkmencedir. Evliya’nın o ağız için verdiği dil malzemesi Hayati Develi tarafından incelenmiştir. Develi, oradaki malzemenin dilini “Azerbaycan Türkmen Ağzı” olarak adlandırmıştır. Evliya Çelebi, Türk dilinin Nogay ve Kırım Tatar lehçelerini de eserinde anlatmıştır. Hem bunlar için özel bölümlerde kelime listeleri vermiş, hem de yeri geldikçe muhtelif bölümlerde örnekler göstermiştir. Verdiği Tatarca kelime listesini Akmescid’de derlemiştir. Evliya, Tatarca ve Nogaycanın da çeşitli ağızları olduğunu ve kendisinin bunların pek çoğunu bildiğini söyler. Bazı örnekler verir: pir ‘1’, ikiz ‘2’, üş ‘3’, tört ‘4’, beş ‘5’, altı ‘6’, ceti ‘7’, ‘sekiz’, ‘tokuz’ 9, on ‘10’; caradan ‘Allah’, batır cigit ‘bahadır yiğit’, tuvalar yasadım ‘du’alar yapdım’, aytım bar aytayım ‘sözüm var söyleyim’, aşıkman ‘acelene etme?’ Evliya Çelebi bazı kitabeleri Çağatay Türkçesiyle yazılmış diyerek kaydetmiştir.


25. Soru

Batıya göç eden Oğuzların kendi lehçelerine dayanarak geliştirdikleri yazı diline verilen isim nedir?

Cevap

Eski Anadolu Türkçesi veya Eski Türkiye Türkçesidir.


26. Soru

Mahtum Kulu’nun şiirlerini inceleyen Mehmet Kara, Mahtum Kulu’nun şiirlerinin dilindeki Oğuzca ve Çağatayca unsurları işlediği makalesinde hangi özellikleri belirlemiştir?

Cevap

? Mahtum Kulu’nun şiirlerinde hem bol- (bolmasa), hem de ol- (olsun) şekilleri geçer. ? Mahtum Kulu’nda Çağataycadaki gibi hem -GAn eki (bargan), hem de Oğuzcadaki şekliyle –(y)An (bükülen) eki kullanılmıştır. ? Yönelme hâli eki, hem Çağatay Türkçesindeki gibi +GA şekliyle (kimge), hem de Oğuzcadaki gibi +(y)A şekliyle (derde) kullanılmıştır. ? Çağatay Türkçesinde olduğu gibi zamir n’sinin kullanılmadığı örnekler (yanıda) yanında, Oğuzcadaki gibi kullanıldığı örnekler (dagında) de vardır. ? İsimlerin olumsuz çekimi yapılırken Çağatay Türkçesindeki “imes” kelimesi de kullanılmıştır, Oğuzcadaki “degil” kelimesi de kullanılmıştır. ? Yukarıda sayılanlar gibi birkaç husus dışında, Mahtum Kulu’nun şiirleri, edebî Çağatay Türkçesine uymaktadır.


27. Soru

Kıpçak lehçesiyle metinler ortaya koyan Kıpçakların yayılma alanı neresidir?

Cevap

Kuzeybatı’dır.


28. Soru

nitey ifadesini tahlil ediniz.

Cevap

[


29. Soru

canım dik özge can-ı dil-efgar körmedim könglüm kibi köngülni giriftar tapmadım Yukarıdaki beytin Türkiye Türkçesiyle karşılığını yazınız.

Cevap

Canım gibi gönlü yaralı olan bir can görmedim; Gönlüm gibi gönlü düşkün bulmadım.


30. Soru

XVIII. yüzyılda yerel han sülalelerine mensup olan şairler kimlerdir? Sıralayınız.

Cevap

Müşteri mahlaslı Feth Ali Han İbn Hüseyin Han, Tutî mahlaslı Ebu’l-Feth Han, Kutsî mahlaslı Abbas Kuli Ağa Bakıhanlı, Natevan mahlaslı Hurşin Banu Hanım onlardan bazılarıdır.


31. Soru

Çağatay sahasında yazılan Risale-i Muze Duzluk adlı eseri kısaca tanıtınız, önemini belirtiniz.

Cevap

XVIII. yüzyılın sonları XIX. yüzyılın başlarında yazılmış olduğu tahmin edilen Risale-i Muze Duzluk, ayakkabıcılık mesleğinin dini ve ahlaki kurallarını, bu mesleğin öncülerini anlatmaktadır. Anadolu sahası dışında ahilikle ilgili yazılmış nadir eserlerdendir.


32. Soru

canımdın kelimesini tahlil ediniz.

Cevap

‘canımdan’ [can: isim; +ım iyelik 1.tk.; +dın: ayrılma hâli eki]


33. Soru

XVI-XIX. yüzyıllarda Azerbaycan Türkçesi lehçe özelliklerinin de yer aldığı metinlerin dilini ana hatlarıyla tanıtınız?

Cevap

Bu metinleri yazanlar da Osmanlılar gibi OğuzTürkmen boylarına mensuptur. Bu yüzden, metinlerin dili zaten Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi Oğuzcadır. Ancak, bazı özellikler bakımından Çağatay Türkçesi ile paralel olan kullanışlar vardır. Osmanlılardan farklı siyasi birlikler içerisinde hüküm süren bu bölgenin dilinde, bugünkü Azerbaycan Türkçesinin karakteristik özelliği haline gelecek kullanışlar da görülmektedir.


34. Soru

istep kelimesini tahlil ediniz.

Cevap

‘arayıp, isteyip’ [iste-: fiil; -p: zarf-fiil eki]


35. Soru

Klasik Dönem Sonrası Çağatay Türkçesinin eser veren şair ve yazarlarını yüzyıllara göre sıralayınız.

Cevap

XVI. yüzyılda Abdülvahap Hoca, Meclisî; XVII. yüzyılda Turdı, Baba Rahim, Meşreb, Sufî, Allahyar; XVIII. yüzyılda Nişatiy, Andelib, Revnak; XIX. yüzyılda Muhammed Rahim Han (Feruz), Mahmur, Şevkiy Namagiy, Pesendiy


36. Soru

işikige kelimesini tahlil ediniz.

Cevap

‘kapısına, eşiğine’ [işik: isim; +i+: iyelik 3. tk.; +ge: yönelme hâli eki]


37. Soru

“XVII. yüzyılda en tanınmış şahsiyettir. 1603-1663 yılları arasında yaşamıştır. Türkçe dışında Farsça, Arapça ve Moğolca bilmektedir. Elimize çok önemli iki eseri ulaşmıştır: Şecere-i Terâkime, Şecere-i Türk.” Yukarıda özelliklerinden kısaca bahsedilen isim kimdir?

Cevap

Hive Hanlarından Ebu’l-Gazi Bahadır Han’dır.


38. Soru

Ali Şir Nevaî’den sonra Çağatay Türkçesinin en önemli şahsiyeti, Bâbür Şah’ın hayatı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Temür sülalesinden Ömer Şeyh Mirza’nın oğlu olan Zahirüddin Muhammed Bâbür, büyük bir devlet adamı, şair ve bilgindir. 1483’te doğmuş, 1530’da ölmüştür. 1858 yılına kadar süren Bâbürlü İmparatorluğu’nun kurucusudur. Bilinen beş eseri vardır.


39. Soru

XVI. yüzyıl Türk edebiyatının da en önemli şahsiyetlerinden biri olan Fuzulî’yi kısaca tanıtınız.

Cevap

Bugünkü Irak topraklarında doğmuş olan Fuzulî’nin çok iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. XV. yüzyılda nasıl Nevaî bütün Türk dünyasında tanınmış ve diğer şahsiyetleri etkilemişse, XVI. yüzyılda da Fuzulî aynı konuma yerleşmiştir. Türkçe Divan, Hadikatü’s-Süeda, Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Su Kasidesi, Şikâyet-name onun eserlerinden bazılarıdır. Bazı beyitleri yüzlerce yıldan beri beğenilmekte ve birçok kimsenin hafızasında hala saklanmaktadır.


40. Soru

Çağatay Türkçesinin ortak dil olarak kullanıldığı bölgelerde yaşayan yazar ve şairlerin kendi lehçe özelliklerini de eserlerine yansıttığı metinler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kimdir?

Cevap

Mahtum Kulu’dur.


41. Soru

Mahtum Kulu’nu kısaca tanıtınız.

Cevap

Mahtum Kulu (1733-1797), bugünkü İran’ın Günbet-i Kavus şehrinde doğmuş ve Orta Asya’daki çeşitli medreselerde eğitim görmüştür. Arapça ve Farsçanın yanı sıra Çağatay Türkçesini de öğrenmiştir. Bugünkü Türkmen şiirinin kurucularından sayılmaktadır. Mahtum Kulu’nun şiirlerinin dili Çağatay Türkçesi olmakla birlikte pek çok Türkmence unsur da görülmektedir.


42. Soru

XVI-XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türk yazı dili ne şekillerde karşımıza çıkmaktadır?

Cevap

1. Edebî Çağatay Türkçesi Yazı Dili

2. Azerbaycan Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler (Şah İsmail Hataî, Fuzulî vb.)

3. Türkmen Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler (XVIII. yüzyılda Mahtum Kulu)

4. Kıpçak Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler


43. Soru

O güne kadar çeşitli lehçeler konuşulsa da tek bir yazı dili hâlinde devam eden Türk dili, XIII. yüzyıldan itibaren hangi yazı dili ile eserler üretmeye başlamıştır?

Cevap

1. Orta Asya’da, eski edebî yazı dili geleneğini küçük farklılıklarla devam ettiren yazı dili (Harezm Türkçesi ve Çağatay Türkçesi)

2. Batıya göç eden Oğuzların kendi lehçelerine dayanarak geliştirdikleri Eski Anadolu Türkçesi (veya Eski Türkiye Türkçesi)

3. Kuzeybatıya yayılmış olan Kıpçakların lehçe özelliklerinin yer aldığı metinlerin dili (Kıpçakça)


44. Soru

VIII. yüzyıldan XI. yüzyıla kadar Türk dili hangi tek yazı dili ile eserler üretmiştir?

Cevap

Tek yazı dili ile eserler üretmiştir. Bunlar birbirinin doğal devamı olan Göktürkçe, Eski Uygurca ve Karahanlı Türkçesidir.


45. Soru

XI. yüzyılda tek bir yazı dili olsa da çeşitli lehçelerin (Oğuzca, Kıpçakça, Uygurca, Kırgızca vs.) konuşulmakta olduğunu kimin eserinden öğrenmekteyiz?

Cevap

Kaşgarlı Mahmut’un eserinden öğrenmekteyiz.


46. Soru

Çağatay Türkçesi’nin Janos Eckmann tarafından sınıflandırması ne şekildedir?

Cevap

1. Klasik Dönem Öncesi (XV. yüzyılın başlarından Nevai’nin 1465’te ilk eserini yazmasına kadar)

2. Klasik Dönem (1465-1600)

3. Klasik Dönem Sonrası (1600-1921)


47. Soru

XVI-XIX. Yüzyıllarda Çağatay Türkçesi ilk önemli şahsiyeti kimdir?

Cevap

Şibanî Muhammed Han’dır.


48. Soru

Bâbür Şah’ın bilinen beş eseri nedir?

Cevap

Bilinen beş eseri vardır: Vekayi, Divan, Aruz Risalesi, Mübeyyen Der-Fıkh, Risale-i Vâlidiyye.


49. Soru

XVII. yüzyılda başlayan Klasik Dönem Sonrası’nda en tanınmış şahsiyet kimdir?

Cevap

Bu yüzyılda en tanınmış şahsiyet, Hive Hanlarından Ebu’l-Gazi Bahadır Han’dır.


50. Soru

Ebu’l-Gazi Bahadır Han’ın elimize ulaşan çok önemli iki eseri nedir?

Cevap

Şecere-i Terâkime, Şecere-i Türk.


51. Soru

XVIII. yüzyılın sonları XIX. yüzyılın başlarında yazılmış olduğu tahmin edilen hangi eser ayakkabıcılık mesleğinin dinî ve ahlaki kurallarını, bu mesleğin öncülerini anlatmaktadır?

Cevap

Risale-i Muze Duzluk


52. Soru

Fuzulî kimdir?

Cevap

Fuzulî XVI. yüzyıl Türk edebiyatının da en önemli şahsiyetlerindedir. Bugünkü Irak topraklarında doğmuş olan Fuzulî’nin çok iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. XV. yüzyılda nasıl Nevaî bütün Türk dünyasında tanınmış ve diğer şahsiyetleri etkilemişse, XVI. yüzyılda da Fuzulî aynı konuma yerleşmiştir.


53. Soru

Fuzuli’nin bazı eserleri nelerdir?

Cevap

Türkçe Divan, Hadikatü’s-Süeda, Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Su Kasidesi, Şikâyet-name onun eserlerinden bazılarıdır.


54. Soru

Fuzuli ekolünün devamı olan şairlerden bazıları kimlerdir?

Cevap

Kavsi Tebrizî, Saib Tebrizî, Nişat Şirvanî, Ağa Mesih Şirvanî, Mevcî, Safî, Fazlî, Şakir, Mehcur, Müştak.


55. Soru

Çağatay Türkçesinin ortak dil olarak kullanıldığı bölgelerde yaşayan yazar ve şairlerin kendi lehçe özelliklerini de eserlerine yansıttığı metinlerden en önemlisi nedir?

Cevap

Mahtum Kulu’dur


56. Soru

İsmail Gaspıralı’nın, 1883 yılında, Kırım’da çıkarmaya başladığı gazetenin ismi nedir?

Cevap

 “Tercüman” 


57. Soru

Gaspıralı’nın ideali neydi?

Cevap

Bütün Türkler arasında “Dilde, işte, fikirde birlik!” prensibini yaygınlaştırmaktı.


58. Soru

XVII. yüzyılda hem Osmanlı toprakları hem de başka yerlerdeki diller hakkında en ayrıntılı bilgiyi hangi eserde bulmaktayız?

Cevap

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bulmaktayız.


59. Soru

Seyahatname’de en bol dil malzemesi hangi lehçe hakkında verilmiştir?

Cevap

Bugün Azerbaycan Türkçesi dediğimiz lehçe hakkında verilmiştir. Evliya’nın tabiriyle o lehçe Türkmencedir.


60. Soru

XVII. yüzyılda Kıpçakçanın lehçelerinde hangi özelliklerin bulunur?

Cevap

1. Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde kelime başındaki y- ünsüzü, birçok kelimede c- şeklinde telaffuz edilmektedir: caman ‘yaman, fena’, caradan ‘yaratan, Allah’, cigit ‘yiğit’

2. Osmanlı Türkçesinde kelime başında v- şekline dönüşmüş olan (var-, vir-) ve Çağatay Türkçesinde eski şekliyle b- olarak telaffuz edilen (bar-, ber-) kelimeler Kıpçakçada b- önsesiyle telaffuz edilmektedir: barasın ‘gidersin’

3. Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde /ç/ olarak telaffuz edilen ses Nogaycada /ş/ hâline gelmişti: üş ‘üç, 3’


61. Soru

XVIII. yüzyılda yazılmış olan Bahâdur Şâh’ın Arz-Nâmesi’nde hangi dil özellikleri bulunmaktadır?

Cevap

Hem Çağatay hem de Osmanlı Türkçesinin yanında Tatarca özellikler de bulunmaktadır


1. Soru

Çağatay döneminin önemli şahsiyetlerinden Şibanî Muhammed Han’ı kısaca tanıtınız.

Cevap

Hayatı Bâbür Şah ile mücadelelerle geçmiştir. 1510 yılında Safevi hükümdarı Şah İsmail ile yaptığı bir savaşta yenilmiş ve ölmüştür. Bahru’l-Hudâ adlı dinî- ahlaki mesnevisi dışında edebiyat ve dil açısından çok önemli olan bir de Divan’ı vardır.

2. Soru

Çağatayca olarak bilinen yazı dili hangi bölgelerde ortak yazı dili olarak kullanılmıştır?

Cevap

Orta Asya ve Karadeniz’in kuzeyindeki bölgelerde.

3. Soru

XVI-XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türk yazı dillerini maddeler halinde tasnif ediniz.

Cevap

? Edebî Çağatay Türkçesi Yazı Dili ? Azerbaycan Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler (Şah İsmail Hataî, Fuzulî vb.) ? Türkmen Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler (XVIII. yüzyılda Mahtum Kulu) ? Kıpçak Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler

4. Soru

Manzum bir tarih sayılabilecek Şeybanîname adlı eseri ile tanınan Şibanî Muhammed Han’ın sarayındaki bilginlerden biri olan şair kimdir?

Cevap

Muhammed Salih’tir.

5. Soru

XVIII. yüzyılın sonlarında yazıya geçirilen, son dönem Çağatay Türkçesi özelliklerinin yanı sıra daha sonra Özbek Türkçesini karakterize eden bazı özelliklerin de yer aldığı metnin adını yazınız?

Cevap

Bozdogan Destanı veya Yusuf Beg-Ahmed Beg’dir.

6. Soru

közige kelimesini tahlil ediniz

Cevap

‘(onun) gözüne’ [köz: isim; +i+: iyelik 3. tk.; +ge: yönelme hâli eki].

7. Soru

Harezm ve Çağatay Türkçesi olarak bilinen yazı dilinin kapsamını belirtiniz?

Cevap

Orta Asya’da, eski edebi yazı dili geleneğini küçük farklılıklarla devam ettiren yazı dilidir.

8. Soru

Çağatay Türkçesi ile Osmanlı Türkçesi arasındaki farlılıkları sıralayınız.?

Cevap

? Zamir n’sinin kullanılıp kullanılmaması ? bol- / ol- farklılığı ? Sıfat-fiil eki olarak –GAn ekinin kullanılıp kullanılmaması ? Emir-istek çekimlerinde -GAy ekinin kullanılıp kullanılmaması

9. Soru

XVII. yüzyılda Kıpçakçanın lehçelerinde görülen özellikleri sıralayınız.

Cevap

? Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde kelime başındaki y- ünsüzü, birçok kelimede c- şeklinde telaffuz edilmektedir: caman ‘yaman, fena’, caradan ‘yaratan, Allah’, cigit ‘yiğit’ ? Osmanlı Türkçesinde kelime başında v- şekline dönüşmüş olan (var-, vir-) ve Çağatay Türkçesinde eski şekliyle b- olarak telaffuz edilen (bar-, ber-) kelimeler Kıpçakçada b- önsesiyle telaffuz edilmektedir: barasın ‘gidersin’ ? Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde /ç/ olarak telaffuz edilen ses Nogaycada /ş/ hâline gelmişti: üş ‘üç, 3’

10. Soru

XIX. yüzyılda Kıpçak Türkçesinin durumundan kısaca bahsediniz.

Cevap

XIX. yüzyılda bütün Avrasya’da yepyeni siyasi ve kültürel gelişmeler oldu. Kitapların yanı sıra gazeteler de yayımlanmaya başladı. O süreçte, gerek Osmanlı gerekse Orta Asya kültürel ortamında görülen millîleşme akımları Kıpçakça konuşan halklar arasında da yansımalar buluyordu. Osmanlı İmparatorluğu ile kurulan bağlar sonucunda Tatar edebiyatı üzerinde Çağataycanın yanı sıra Osmanlı Türkçesinin de etkileri artmıştı. Neticede, Tatarca özelliklerin yer aldığı metinler de yazıldı ve basıldı. İsmail Gaspıralı, 1883 yılında, Kırım’da “Tercüman” adlı bir gazete çıkarmaya başladı. Gazetenin yayımlanabilmesi için Türkçe metinlerin yanında Rusça tercümeleri de verilmişti.Gaspıralı’nın kullandığı dil, bazı Kırım Türkçesi kelimeler kullanılmış olsa da, edebî Osmanlı Türkçesi idi. Yani İstanbul Türkçesini esas almıştı. Gaspıralı’nın ideali, bütün Türkler arasında “Dilde, işte, fikirde birlik!” prensibini yaygınlaştırmaktı. Bu prensip çerçevesinde, dildeki birliği Osmanlı (İstanbul) Türkçesi etrafında toplanmak olarak görüyordu.

11. Soru

Babür Şah’ın eserlerinin adlarını sıralayınız.

Cevap

? Vekayi ? Divan ? Aruz Risalesi ? Mübeyyen Der-Fıkh ? Risale-i Vâlidiyye

12. Soru

Osmanlı Türkçesinin özelliklerini kısaca belirtiniz.

Cevap

Batıya giden Oğuzlar Osmanlı İmparatorluğu’nu kurmuş ve üç kıtaya yayılarak çok geniş bir medeniyet dairesine hükmetmişlerdir. Balkanlar ve Anadolu ile Orta Doğu ve Kafkasyanın bazı bölgelerinde Osmanlı Türkçesi gelişmiş ve yayılmıştır. Bu yazı dili dönemi en fazla eser üretilen tarihi dönem olmuştur.

13. Soru

XVIII. yüzyılda Mirza Mehdi Han’ın önemi nedir?

Cevap

XVIII. yüzyılda Mirza Mehdi Han, Senglah adlı Çağatayca-Farsça bir sözlük yazmış (1758-1760 yılları arasında), bu eserin başına bir de Mebâniü’l-Luga başlıklı gramer eklemiştir.

14. Soru

Zamir n’si’nin Çağatay Türkçesindeki durumunu belirtiniz.

Cevap

Üçüncü kişi iyelik ekinden sonra hâl eki getirildiğinde “zamir n’si”nin bazen kullanılmaması Harezm Türkçesi döneminde başlamış, Çağatay Türkçesi döneminde ise bu durum kesin bir kural hâline gelmiştir. XVI-XIX. yüzyıllardaki Çağatayca metinlerde de en belirgin özellik budur. Ancak Çağatay Türkçesiyle yazılmış birçok eserde bazen “zamir n’si” kullanılmıştır.

15. Soru

VIII. yüzyıldan XI. yüzyıla kadar Türk dilinin kaç tane yazı dili vardır?

Cevap

Bu yüzyıllar arasında tek bir yazı diliyle eserler verilmiştir.

16. Soru

özüngni kelimesini tahlil ediniz.

Cevap

‘kendini, özünü’ [öz: dönişlülük zamiri; +üng+: iyelik 2. tk.; +ni: yükleme hâli eki]

17. Soru

örgete kör- ifadesini tahlil ediniz.

Cevap

1 ‘öğretedur; alıştıradur, alıştırakoy’ [örget-: fiil; – e: zarf-fiil eki; kör-: (tasvirî) fiil; -Ø: emir-istek 2. tk.]

18. Soru

Kaşgarlı Mahmud’a göre XI. yüzyılda konuşulan Türk lehçeleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

? Oğuzca ? Kıpçakça ? Uygurca ? Kırgızca vs.

19. Soru

Janos Eckmann’ın Çağatay Türkçesiyle ilgili sınıflandırmasını yazınız.

Cevap

? Klasik Dönem Öncesi (XV. yüzyılın başlarından Nevai’nin 1465’te ilk eserini yazmasına kadar) ? Klasik Dönem (1465-1600) ? Klasik Dönem Sonrası (1600-1921)

20. Soru

niçe kelimesini tahlil ediniz.

Cevap

‘nasıl, ne kadar’ [ne: isim; +çe: eşitlik hâli eki]

21. Soru

munça kelimesini tahlil ediniz

Cevap

‘bunca, bunun gibi, bu kadar’ [bu: 3. kişi zamiri +n+ :zamir n’si; +ça: eşitlik hâli eki]

22. Soru

Abuşka Lugati’ni kısaca tanıtınız.

Cevap

Niyazî’nin hazırladığı bir eserdir. Ali Şir Nevai’nin eserlerinde geçen kelimelerin sözlüğü hüviyetindedir. XVI. yüzyılda yazılan bu eser, adı bulunmadığı için, açıklanan ilk kelimesinin “abuşka” olmasından dolayı Abuşka Lugati olarak da tanınmaktadır.

23. Soru

Kıpçak sahası eserlerini ele alan Ahmet Temir’in bu sahayla ilgili görüşlerini ve tasnifini yazınız.

Cevap

Ahmet Temir “XVI-XIX. yüzyıllar arasında Kazan ve çevresinde gerek el yazma hâlinde teksir edilerek ve gerek 1711’den itibaren Petersburg’da ve 1800’den başlayarak Kazan’da Arap harfleriyle matbaalarda basılıp yayınlanan eserleri, başlıca üç grup hâlinde inceleyebiliriz” demiştir. Temir’in üç grubu şöyledir: ? Yerli eserler ? Türkistan menşeli eserler ? Osmanlı menşeli eserler

24. Soru

Evliya Çelebi’nin XVII. yüzyıl Türk lehçeleri hakkında verdiği bilgilerden kısaca bahsediniz.

Cevap

XVII. yüzyılda hem Osmanlı toprakları hem de başka yerlerdeki diller hakkında en ayrıntılı bilgiyi Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bulmaktayız. Evliya hem yabancı dilleri anlatmış hem de Türkçenin ağızları ve lehçeleri hakkında çok önemli bilgiler vermiştir. Seyahatname’de en bol dil malzemesi bugün Azerbaycan Türkçesi dediğimiz lehçe hakkında verilmiştir. Evliya’nın tabiriyle o lehçe Türkmencedir. Evliya’nın o ağız için verdiği dil malzemesi Hayati Develi tarafından incelenmiştir. Develi, oradaki malzemenin dilini “Azerbaycan Türkmen Ağzı” olarak adlandırmıştır. Evliya Çelebi, Türk dilinin Nogay ve Kırım Tatar lehçelerini de eserinde anlatmıştır. Hem bunlar için özel bölümlerde kelime listeleri vermiş, hem de yeri geldikçe muhtelif bölümlerde örnekler göstermiştir. Verdiği Tatarca kelime listesini Akmescid’de derlemiştir. Evliya, Tatarca ve Nogaycanın da çeşitli ağızları olduğunu ve kendisinin bunların pek çoğunu bildiğini söyler. Bazı örnekler verir: pir ‘1’, ikiz ‘2’, üş ‘3’, tört ‘4’, beş ‘5’, altı ‘6’, ceti ‘7’, ‘sekiz’, ‘tokuz’ 9, on ‘10’; caradan ‘Allah’, batır cigit ‘bahadır yiğit’, tuvalar yasadım ‘du’alar yapdım’, aytım bar aytayım ‘sözüm var söyleyim’, aşıkman ‘acelene etme?’ Evliya Çelebi bazı kitabeleri Çağatay Türkçesiyle yazılmış diyerek kaydetmiştir.

25. Soru

Batıya göç eden Oğuzların kendi lehçelerine dayanarak geliştirdikleri yazı diline verilen isim nedir?

Cevap

Eski Anadolu Türkçesi veya Eski Türkiye Türkçesidir.

26. Soru

Mahtum Kulu’nun şiirlerini inceleyen Mehmet Kara, Mahtum Kulu’nun şiirlerinin dilindeki Oğuzca ve Çağatayca unsurları işlediği makalesinde hangi özellikleri belirlemiştir?

Cevap

? Mahtum Kulu’nun şiirlerinde hem bol- (bolmasa), hem de ol- (olsun) şekilleri geçer. ? Mahtum Kulu’nda Çağataycadaki gibi hem -GAn eki (bargan), hem de Oğuzcadaki şekliyle –(y)An (bükülen) eki kullanılmıştır. ? Yönelme hâli eki, hem Çağatay Türkçesindeki gibi +GA şekliyle (kimge), hem de Oğuzcadaki gibi +(y)A şekliyle (derde) kullanılmıştır. ? Çağatay Türkçesinde olduğu gibi zamir n’sinin kullanılmadığı örnekler (yanıda) yanında, Oğuzcadaki gibi kullanıldığı örnekler (dagında) de vardır. ? İsimlerin olumsuz çekimi yapılırken Çağatay Türkçesindeki “imes” kelimesi de kullanılmıştır, Oğuzcadaki “degil” kelimesi de kullanılmıştır. ? Yukarıda sayılanlar gibi birkaç husus dışında, Mahtum Kulu’nun şiirleri, edebî Çağatay Türkçesine uymaktadır.

27. Soru

Kıpçak lehçesiyle metinler ortaya koyan Kıpçakların yayılma alanı neresidir?

Cevap

Kuzeybatı’dır.

28. Soru

nitey ifadesini tahlil ediniz.

Cevap

[

29. Soru

canım dik özge can-ı dil-efgar körmedim könglüm kibi köngülni giriftar tapmadım Yukarıdaki beytin Türkiye Türkçesiyle karşılığını yazınız.

Cevap

Canım gibi gönlü yaralı olan bir can görmedim; Gönlüm gibi gönlü düşkün bulmadım.

30. Soru

XVIII. yüzyılda yerel han sülalelerine mensup olan şairler kimlerdir? Sıralayınız.

Cevap

Müşteri mahlaslı Feth Ali Han İbn Hüseyin Han, Tutî mahlaslı Ebu’l-Feth Han, Kutsî mahlaslı Abbas Kuli Ağa Bakıhanlı, Natevan mahlaslı Hurşin Banu Hanım onlardan bazılarıdır.

31. Soru

Çağatay sahasında yazılan Risale-i Muze Duzluk adlı eseri kısaca tanıtınız, önemini belirtiniz.

Cevap

XVIII. yüzyılın sonları XIX. yüzyılın başlarında yazılmış olduğu tahmin edilen Risale-i Muze Duzluk, ayakkabıcılık mesleğinin dini ve ahlaki kurallarını, bu mesleğin öncülerini anlatmaktadır. Anadolu sahası dışında ahilikle ilgili yazılmış nadir eserlerdendir.

32. Soru

canımdın kelimesini tahlil ediniz.

Cevap

‘canımdan’ [can: isim; +ım iyelik 1.tk.; +dın: ayrılma hâli eki]

33. Soru

XVI-XIX. yüzyıllarda Azerbaycan Türkçesi lehçe özelliklerinin de yer aldığı metinlerin dilini ana hatlarıyla tanıtınız?

Cevap

Bu metinleri yazanlar da Osmanlılar gibi OğuzTürkmen boylarına mensuptur. Bu yüzden, metinlerin dili zaten Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi Oğuzcadır. Ancak, bazı özellikler bakımından Çağatay Türkçesi ile paralel olan kullanışlar vardır. Osmanlılardan farklı siyasi birlikler içerisinde hüküm süren bu bölgenin dilinde, bugünkü Azerbaycan Türkçesinin karakteristik özelliği haline gelecek kullanışlar da görülmektedir.

34. Soru

istep kelimesini tahlil ediniz.

Cevap

‘arayıp, isteyip’ [iste-: fiil; -p: zarf-fiil eki]

35. Soru

Klasik Dönem Sonrası Çağatay Türkçesinin eser veren şair ve yazarlarını yüzyıllara göre sıralayınız.

Cevap

XVI. yüzyılda Abdülvahap Hoca, Meclisî; XVII. yüzyılda Turdı, Baba Rahim, Meşreb, Sufî, Allahyar; XVIII. yüzyılda Nişatiy, Andelib, Revnak; XIX. yüzyılda Muhammed Rahim Han (Feruz), Mahmur, Şevkiy Namagiy, Pesendiy

36. Soru

işikige kelimesini tahlil ediniz.

Cevap

‘kapısına, eşiğine’ [işik: isim; +i+: iyelik 3. tk.; +ge: yönelme hâli eki]

37. Soru

“XVII. yüzyılda en tanınmış şahsiyettir. 1603-1663 yılları arasında yaşamıştır. Türkçe dışında Farsça, Arapça ve Moğolca bilmektedir. Elimize çok önemli iki eseri ulaşmıştır: Şecere-i Terâkime, Şecere-i Türk.” Yukarıda özelliklerinden kısaca bahsedilen isim kimdir?

Cevap

Hive Hanlarından Ebu’l-Gazi Bahadır Han’dır.

38. Soru

Ali Şir Nevaî’den sonra Çağatay Türkçesinin en önemli şahsiyeti, Bâbür Şah’ın hayatı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Temür sülalesinden Ömer Şeyh Mirza’nın oğlu olan Zahirüddin Muhammed Bâbür, büyük bir devlet adamı, şair ve bilgindir. 1483’te doğmuş, 1530’da ölmüştür. 1858 yılına kadar süren Bâbürlü İmparatorluğu’nun kurucusudur. Bilinen beş eseri vardır.

39. Soru

XVI. yüzyıl Türk edebiyatının da en önemli şahsiyetlerinden biri olan Fuzulî’yi kısaca tanıtınız.

Cevap

Bugünkü Irak topraklarında doğmuş olan Fuzulî’nin çok iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. XV. yüzyılda nasıl Nevaî bütün Türk dünyasında tanınmış ve diğer şahsiyetleri etkilemişse, XVI. yüzyılda da Fuzulî aynı konuma yerleşmiştir. Türkçe Divan, Hadikatü’s-Süeda, Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Su Kasidesi, Şikâyet-name onun eserlerinden bazılarıdır. Bazı beyitleri yüzlerce yıldan beri beğenilmekte ve birçok kimsenin hafızasında hala saklanmaktadır.

40. Soru

Çağatay Türkçesinin ortak dil olarak kullanıldığı bölgelerde yaşayan yazar ve şairlerin kendi lehçe özelliklerini de eserlerine yansıttığı metinler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kimdir?

Cevap

Mahtum Kulu’dur.

41. Soru

Mahtum Kulu’nu kısaca tanıtınız.

Cevap

Mahtum Kulu (1733-1797), bugünkü İran’ın Günbet-i Kavus şehrinde doğmuş ve Orta Asya’daki çeşitli medreselerde eğitim görmüştür. Arapça ve Farsçanın yanı sıra Çağatay Türkçesini de öğrenmiştir. Bugünkü Türkmen şiirinin kurucularından sayılmaktadır. Mahtum Kulu’nun şiirlerinin dili Çağatay Türkçesi olmakla birlikte pek çok Türkmence unsur da görülmektedir.

42. Soru

XVI-XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türk yazı dili ne şekillerde karşımıza çıkmaktadır?

Cevap

1. Edebî Çağatay Türkçesi Yazı Dili

2. Azerbaycan Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler (Şah İsmail Hataî, Fuzulî vb.)

3. Türkmen Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler (XVIII. yüzyılda Mahtum Kulu)

4. Kıpçak Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler

43. Soru

O güne kadar çeşitli lehçeler konuşulsa da tek bir yazı dili hâlinde devam eden Türk dili, XIII. yüzyıldan itibaren hangi yazı dili ile eserler üretmeye başlamıştır?

Cevap

1. Orta Asya’da, eski edebî yazı dili geleneğini küçük farklılıklarla devam ettiren yazı dili (Harezm Türkçesi ve Çağatay Türkçesi)

2. Batıya göç eden Oğuzların kendi lehçelerine dayanarak geliştirdikleri Eski Anadolu Türkçesi (veya Eski Türkiye Türkçesi)

3. Kuzeybatıya yayılmış olan Kıpçakların lehçe özelliklerinin yer aldığı metinlerin dili (Kıpçakça)

44. Soru

VIII. yüzyıldan XI. yüzyıla kadar Türk dili hangi tek yazı dili ile eserler üretmiştir?

Cevap

Tek yazı dili ile eserler üretmiştir. Bunlar birbirinin doğal devamı olan Göktürkçe, Eski Uygurca ve Karahanlı Türkçesidir.

45. Soru

XI. yüzyılda tek bir yazı dili olsa da çeşitli lehçelerin (Oğuzca, Kıpçakça, Uygurca, Kırgızca vs.) konuşulmakta olduğunu kimin eserinden öğrenmekteyiz?

Cevap

Kaşgarlı Mahmut’un eserinden öğrenmekteyiz.

46. Soru

Çağatay Türkçesi’nin Janos Eckmann tarafından sınıflandırması ne şekildedir?

Cevap

1. Klasik Dönem Öncesi (XV. yüzyılın başlarından Nevai’nin 1465’te ilk eserini yazmasına kadar)

2. Klasik Dönem (1465-1600)

3. Klasik Dönem Sonrası (1600-1921)

47. Soru

XVI-XIX. Yüzyıllarda Çağatay Türkçesi ilk önemli şahsiyeti kimdir?

Cevap

Şibanî Muhammed Han’dır.

48. Soru

Bâbür Şah’ın bilinen beş eseri nedir?

Cevap

Bilinen beş eseri vardır: Vekayi, Divan, Aruz Risalesi, Mübeyyen Der-Fıkh, Risale-i Vâlidiyye.

49. Soru

XVII. yüzyılda başlayan Klasik Dönem Sonrası’nda en tanınmış şahsiyet kimdir?

Cevap

Bu yüzyılda en tanınmış şahsiyet, Hive Hanlarından Ebu’l-Gazi Bahadır Han’dır.

50. Soru

Ebu’l-Gazi Bahadır Han’ın elimize ulaşan çok önemli iki eseri nedir?

Cevap

Şecere-i Terâkime, Şecere-i Türk.

51. Soru

XVIII. yüzyılın sonları XIX. yüzyılın başlarında yazılmış olduğu tahmin edilen hangi eser ayakkabıcılık mesleğinin dinî ve ahlaki kurallarını, bu mesleğin öncülerini anlatmaktadır?

Cevap

Risale-i Muze Duzluk

52. Soru

Fuzulî kimdir?

Cevap

Fuzulî XVI. yüzyıl Türk edebiyatının da en önemli şahsiyetlerindedir. Bugünkü Irak topraklarında doğmuş olan Fuzulî’nin çok iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. XV. yüzyılda nasıl Nevaî bütün Türk dünyasında tanınmış ve diğer şahsiyetleri etkilemişse, XVI. yüzyılda da Fuzulî aynı konuma yerleşmiştir.

53. Soru

Fuzuli’nin bazı eserleri nelerdir?

Cevap

Türkçe Divan, Hadikatü’s-Süeda, Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Su Kasidesi, Şikâyet-name onun eserlerinden bazılarıdır.

54. Soru

Fuzuli ekolünün devamı olan şairlerden bazıları kimlerdir?

Cevap

Kavsi Tebrizî, Saib Tebrizî, Nişat Şirvanî, Ağa Mesih Şirvanî, Mevcî, Safî, Fazlî, Şakir, Mehcur, Müştak.

55. Soru

Çağatay Türkçesinin ortak dil olarak kullanıldığı bölgelerde yaşayan yazar ve şairlerin kendi lehçe özelliklerini de eserlerine yansıttığı metinlerden en önemlisi nedir?

Cevap

Mahtum Kulu’dur

56. Soru

İsmail Gaspıralı’nın, 1883 yılında, Kırım’da çıkarmaya başladığı gazetenin ismi nedir?

Cevap

 “Tercüman” 

57. Soru

Gaspıralı’nın ideali neydi?

Cevap

Bütün Türkler arasında “Dilde, işte, fikirde birlik!” prensibini yaygınlaştırmaktı.

58. Soru

XVII. yüzyılda hem Osmanlı toprakları hem de başka yerlerdeki diller hakkında en ayrıntılı bilgiyi hangi eserde bulmaktayız?

Cevap

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bulmaktayız.

59. Soru

Seyahatname’de en bol dil malzemesi hangi lehçe hakkında verilmiştir?

Cevap

Bugün Azerbaycan Türkçesi dediğimiz lehçe hakkında verilmiştir. Evliya’nın tabiriyle o lehçe Türkmencedir.

60. Soru

XVII. yüzyılda Kıpçakçanın lehçelerinde hangi özelliklerin bulunur?

Cevap

1. Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde kelime başındaki y- ünsüzü, birçok kelimede c- şeklinde telaffuz edilmektedir: caman ‘yaman, fena’, caradan ‘yaratan, Allah’, cigit ‘yiğit’

2. Osmanlı Türkçesinde kelime başında v- şekline dönüşmüş olan (var-, vir-) ve Çağatay Türkçesinde eski şekliyle b- olarak telaffuz edilen (bar-, ber-) kelimeler Kıpçakçada b- önsesiyle telaffuz edilmektedir: barasın ‘gidersin’

3. Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde /ç/ olarak telaffuz edilen ses Nogaycada /ş/ hâline gelmişti: üş ‘üç, 3’

61. Soru

XVIII. yüzyılda yazılmış olan Bahâdur Şâh’ın Arz-Nâmesi’nde hangi dil özellikleri bulunmaktadır?

Cevap

Hem Çağatay hem de Osmanlı Türkçesinin yanında Tatarca özellikler de bulunmaktadır

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.