Açıköğretim Ders Notları

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Xvı. Yüzyıl Mesnevileri-I

1. Soru

XVI. yüzyılda hamse şairler kimlerdir?

Cevap

Ahmed-i Rıdvan, Taşlı­calı Yahya, Lamiî, Gelibolulu Âlî, Şemsettin-i Sivasî ve Celilî bu asrın hamse sahibi şairleridir.


2. Soru

XVI. yüzyıl aşk üzerine kurulmuş mesneviler nelerdir?

Cevap

Yusuf u Züleyha, Leyla vü Mecnun, Ferhad u Şirin ve Şem ü Per­vane şeklinde sıralanabilir.


3. Soru

Yusuf ile Züleyha arasındaki aşk niçin mesnevilerde en çok işlenen konudur?

Cevap

Yusuf ile Züleyha arasındaki aşk, mesnevi tarzında en çok işlenen konudur. Şairlerin bu ilgisinde Yusuf ile Züleyha kıssasının kutsal kitaplarda yer almasının payı büyüktür. Hikâyenin olay örgüsünü Yusuf ile Züleyha’nın rüyaları, Yusuf ’un kervanla Züleyha’nın düğün alayıyla Mısır’a gidişi, Yusuf ’un köleliği ve zindan süreci ile buradan kurtulup ikbal bulması ve Züleyha ile kavuşmaları oluşturur.


4. Soru

XVI. yüzyılda Leyla vü Mecnun hikayesini mesnevilerinde işleyen şairler kimlerdir?

Cevap

İlk kez Genceli Nizamî tarafından mesnevi biçiminde Farsça olarak işlenmiştir. XVI. yüzyılın bilinen ilk Leyla vü Mecnun mesnevisi Sinan Behiştî tarafından 1506 yılında yazılmıştır. Aynı konuyu işleyen Kadimî, Celilî, Sevdayî, Larendeli Hamdî, Celal­zade Salih ve Halife’nin mesnevileri de günümüze ulaşmıştır. Ahmed-i Rıdvan’ın Leyla vü Mecnun mesnevisi ise eksiktir. Azeri sahasında da bu konuyu Fuzulî ve Hakirî işlemiştir.


5. Soru

Şahname’de anlatılan ve Nizaminin aşk mesnevisi olarak işlediği mesnevi nedir?

Cevap

Hüsrev ü Şirin/ Ferhad u Şirin


6. Soru

Ahmed-i Rıdvan’ın Hüsrev ü Şirin mesnevisi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Ahmed-i Rıdvan’ın Hüsrev ü Şirin’i 6308 beyitlik oldukça hacimli bir mesnevidir. Şair, eserini yazarken hem Nizamî’nin hem de Şeyhî’nin eserinden yararlanmıştır. Kimi olayları verirken Nizamî’ye kimilerinde ise Şeyhî’ye uymuştur. Şeyhî’nin planını, bir iki nokta dışında aynen uygulamıştır. Hatta mesnevi içindeki gazellerden çoğu ve terci-bent Şeyhî’ye naziredir.


7. Soru

Şem ü Pervane ilk defa kim tarafında şiir olarak işlenmiştir?

Cevap

İnsanın, aşk uğruna maddi varlığından vazgeçmesinin, tasavvuf şiirinde ise Tanrı’nın var­lığında yokluğa erişmenin simgesi olan şem (mum) ile pervane (kelebek) hikâyesi kitap düzeyinde ilk defa Fars şiirinde Ehli-i Şirazi tarafından işlenmiştir.


8. Soru

Kara Fazlı tarafında yazılan Gül ü Bülbül mesnevisini özellikleri nelerdir?

Cevap

En güzel Gül ü Bülbül mesnevisini yazmıştır. Kara Fazlî’nin Gül ü Bülbül mesnevisi alegorik (temsilî) bir eser ni­teliğindedir. İlk bakışta beşerî bir aşk hikâyesini anlatır gibi görünen eser, şairin mesnevi­nin sonunda hikâyede kullandığı sembollerin karşılıklarını vermesiyle tasavvufi bir kimli­ğe bürünür. Dönemin en önemli mesnevileri arasındadır. Eser, aruzun “fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Klasik mesnevi tertibine uygun olarak tevhit, münacat, naat, sebeb-i telif bölümlerinden sonra esas konuya geçilir. Eserin gerek şahıs kadrosu gerekse mekânı, divan şiirindeki bağ/bahçe imajının unsurlarıyla oluşturulmuştur. Mesnevinin kahramanları, Rum ülkesi­nin padişahı Bahar Şah’ın oğlu Gül ile yine bir şehzade olan Bülbül’dür.


9. Soru

XVI. yüzyılda Manisalı Camî ve Bursalı l Lamiî’nin kaleme aldığı mesnevi nedir?

Cevap

Vamık u Azra


10. Soru

Lamii’nin Salaman u Absal adlı eseninin konusu hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Yunan ülkesinde evlat hasreti çeken bir hükümdar vardır. Danışmanı sihirle annesi olmayan Salaman adında bir çocuk meydana getirir. Sütanne olarak Absal adlı genç kız seçilir. Salaman büyüdükçe ona aşık olur. Absal da ona aşık olur. Hükümdar aşıkları ayırmaya çalışır. Aşıklar kaçar. Hızır aşıklara yardım eder. Hızırın yardımıyla tehlikeleri aşarlar. Yunan ülkesine geri dönerler. Hükümdar yine ayırmaya çalışır. Aşıklar en son ateşe kendilerini atmak ister Absal ölürken Salaman babasının yardımıyla kurtulur. Bu süreçte Hükümdarın bilge danış­manı onun aşkının boyutunu değiştirerek Salaman’ı ebedî güzelliğin âşığı hâline geti­rir. Onun bu hâlini gören hükümdar, öğütler vererek tacını ve tahtını Salaman’a bıra­kır.


11. Soru

Şah ile Geda’nın aşkı üzerine kurgulanan hikâye, ilk defa kim tarafından mesnevi tarzında işlenmiştir?

Cevap

Şah ile Geda’nın aşkı üzerine kurgulanan bu hikâye, ilk defa Fars edebiyatında Hilalî tarafın­dan mesnevi tarzında işlenmiştir.


12. Soru

Şah ile Geda aşkı üzerine mesnevi kaleme alan Yahya Bey’in eserinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Eseri, XVI. yüzyıl şairleri içerisinde özel bir öneme sahiptir. Şairlik kudreti, eserlerindeki başarısı bir yana, onu asıl değerli hâle getiren yazdığı mesnevilerin özgünlüğüdür. O, klasik konularda yazdığı mesnevilerine bile bir öz­günlük katabilmiştir. Şah u Geda mesnevisi de bunlardandır. Eser, aruzun “fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Yahya Bey, önceki aşk hikâyelerinin Mecnun ve Ferhad gibi kah­ramanlarının maddî bir karşılık bekleyerek aşk ıstırabı çektiklerini belirterek, mesnevisini bu tür kaygılardan soyutlanmış bir aşk anlayışı üzerine inşa eder. Yahya Bey’in mesnevisinde, klasik hikâyedeki mekân değişmiştir. Olaylar İstanbul’da geçer. Mesnevi türü içinde yerli konulara yer vermesi bakımından Şah u Geda, bir dönüşü­mün ilk örneklerinden sayılır. Olayın mekânı İstanbul’dur. Ayasofya ve At Meydanı tasvir­leri o dönem İstanbul’undan ayrıntılar sunar.


13. Soru

Çin hükümdarı Fağfur’un oğlu ile Rum hükümdarı Kayser’in kızı arasında geçen aşk hikâyesi üzerine kurulmuş mesnevi hangisidir?

Cevap

Cemşid ü Hurşid


14. Soru

Konusunu Arap edebiyatından alan, mesnevi halinde ilk olarak İran edebiyatında işle­nen ve Gazneliler devrinde Ayyukî adlı bir şair tarafından kaleme alınan mesnevi hangisidir?

Cevap

Varka ve Gülşah


15. Soru

Varka ve Gülşah konusu kimler tarafından mesnevi olarak ele alınmıştır?

Cevap

Gazneliler devrinde Ayyukî, Türk edebiyatında ise ilk defa XIV. yüzyılda Yusuf-ı Meddah, XVI. yüz­yılda Defteremini Mustafa Çelebi tarafından işlenmiştir.


16. Soru

XVI. yüzyıl mesnevileri nelerdir?

Cevap

Aşk ve Macera Mesnevi­leri, Dinî ve Tasavvufi Mesneviler, Tarihî ve Destanî Mesneviler, Realist Yerli Mesneviler.


17. Soru

XVI. yüzyılda Gelibolulu Mustafa Ali’nin kaleme aldığı mesneviler nelerdir?

Cevap

Mesnevileri arasında Mihr ü Mah, Tuhfetü’l-Uşşak, Riyazü’s-Salikîn, Mihr ü Vefa, Camiü’l-Buhur yer almaktadır.


18. Soru

XVI. yüzyılda Alegorik özel­liklere sahip çift kahramanlı yazılmış ilk Türkçe ilk mesnevinin adı nedir?

Cevap

Şem ü Pervane


19. Soru

XVI. yüzyılın hamse şairlerinden Ahmed-i Rıdvan’ın II. Bayezit’in şehzadesi Ahmet adına yazdığı mesnevinin adı nedir?

Cevap

Heft Peyker mesnevisidir.


20. Soru

Hüsrev ü Şirin, Leyla vü Mecnun, Hecrname, Mehekname ve Gül-i Sad-Berg’den oluşan külliyatıyla XVI. yüzyılın hamse sahibi şairi kimdir?

Cevap

Bursalı Celilî


1. Soru

XVI. yüzyılda hamse şairler kimlerdir?

Cevap

Ahmed-i Rıdvan, Taşlı­calı Yahya, Lamiî, Gelibolulu Âlî, Şemsettin-i Sivasî ve Celilî bu asrın hamse sahibi şairleridir.

2. Soru

XVI. yüzyıl aşk üzerine kurulmuş mesneviler nelerdir?

Cevap

Yusuf u Züleyha, Leyla vü Mecnun, Ferhad u Şirin ve Şem ü Per­vane şeklinde sıralanabilir.

3. Soru

Yusuf ile Züleyha arasındaki aşk niçin mesnevilerde en çok işlenen konudur?

Cevap

Yusuf ile Züleyha arasındaki aşk, mesnevi tarzında en çok işlenen konudur. Şairlerin bu ilgisinde Yusuf ile Züleyha kıssasının kutsal kitaplarda yer almasının payı büyüktür. Hikâyenin olay örgüsünü Yusuf ile Züleyha’nın rüyaları, Yusuf ’un kervanla Züleyha’nın düğün alayıyla Mısır’a gidişi, Yusuf ’un köleliği ve zindan süreci ile buradan kurtulup ikbal bulması ve Züleyha ile kavuşmaları oluşturur.

4. Soru

XVI. yüzyılda Leyla vü Mecnun hikayesini mesnevilerinde işleyen şairler kimlerdir?

Cevap

İlk kez Genceli Nizamî tarafından mesnevi biçiminde Farsça olarak işlenmiştir. XVI. yüzyılın bilinen ilk Leyla vü Mecnun mesnevisi Sinan Behiştî tarafından 1506 yılında yazılmıştır. Aynı konuyu işleyen Kadimî, Celilî, Sevdayî, Larendeli Hamdî, Celal­zade Salih ve Halife’nin mesnevileri de günümüze ulaşmıştır. Ahmed-i Rıdvan’ın Leyla vü Mecnun mesnevisi ise eksiktir. Azeri sahasında da bu konuyu Fuzulî ve Hakirî işlemiştir.

5. Soru

Şahname’de anlatılan ve Nizaminin aşk mesnevisi olarak işlediği mesnevi nedir?

Cevap

Hüsrev ü Şirin/ Ferhad u Şirin

6. Soru

Ahmed-i Rıdvan’ın Hüsrev ü Şirin mesnevisi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Ahmed-i Rıdvan’ın Hüsrev ü Şirin’i 6308 beyitlik oldukça hacimli bir mesnevidir. Şair, eserini yazarken hem Nizamî’nin hem de Şeyhî’nin eserinden yararlanmıştır. Kimi olayları verirken Nizamî’ye kimilerinde ise Şeyhî’ye uymuştur. Şeyhî’nin planını, bir iki nokta dışında aynen uygulamıştır. Hatta mesnevi içindeki gazellerden çoğu ve terci-bent Şeyhî’ye naziredir.

7. Soru

Şem ü Pervane ilk defa kim tarafında şiir olarak işlenmiştir?

Cevap

İnsanın, aşk uğruna maddi varlığından vazgeçmesinin, tasavvuf şiirinde ise Tanrı’nın var­lığında yokluğa erişmenin simgesi olan şem (mum) ile pervane (kelebek) hikâyesi kitap düzeyinde ilk defa Fars şiirinde Ehli-i Şirazi tarafından işlenmiştir.

8. Soru

Kara Fazlı tarafında yazılan Gül ü Bülbül mesnevisini özellikleri nelerdir?

Cevap

En güzel Gül ü Bülbül mesnevisini yazmıştır. Kara Fazlî’nin Gül ü Bülbül mesnevisi alegorik (temsilî) bir eser ni­teliğindedir. İlk bakışta beşerî bir aşk hikâyesini anlatır gibi görünen eser, şairin mesnevi­nin sonunda hikâyede kullandığı sembollerin karşılıklarını vermesiyle tasavvufi bir kimli­ğe bürünür. Dönemin en önemli mesnevileri arasındadır. Eser, aruzun “fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Klasik mesnevi tertibine uygun olarak tevhit, münacat, naat, sebeb-i telif bölümlerinden sonra esas konuya geçilir. Eserin gerek şahıs kadrosu gerekse mekânı, divan şiirindeki bağ/bahçe imajının unsurlarıyla oluşturulmuştur. Mesnevinin kahramanları, Rum ülkesi­nin padişahı Bahar Şah’ın oğlu Gül ile yine bir şehzade olan Bülbül’dür.

9. Soru

XVI. yüzyılda Manisalı Camî ve Bursalı l Lamiî’nin kaleme aldığı mesnevi nedir?

Cevap

Vamık u Azra

10. Soru

Lamii’nin Salaman u Absal adlı eseninin konusu hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap

Yunan ülkesinde evlat hasreti çeken bir hükümdar vardır. Danışmanı sihirle annesi olmayan Salaman adında bir çocuk meydana getirir. Sütanne olarak Absal adlı genç kız seçilir. Salaman büyüdükçe ona aşık olur. Absal da ona aşık olur. Hükümdar aşıkları ayırmaya çalışır. Aşıklar kaçar. Hızır aşıklara yardım eder. Hızırın yardımıyla tehlikeleri aşarlar. Yunan ülkesine geri dönerler. Hükümdar yine ayırmaya çalışır. Aşıklar en son ateşe kendilerini atmak ister Absal ölürken Salaman babasının yardımıyla kurtulur. Bu süreçte Hükümdarın bilge danış­manı onun aşkının boyutunu değiştirerek Salaman’ı ebedî güzelliğin âşığı hâline geti­rir. Onun bu hâlini gören hükümdar, öğütler vererek tacını ve tahtını Salaman’a bıra­kır.

11. Soru

Şah ile Geda’nın aşkı üzerine kurgulanan hikâye, ilk defa kim tarafından mesnevi tarzında işlenmiştir?

Cevap

Şah ile Geda’nın aşkı üzerine kurgulanan bu hikâye, ilk defa Fars edebiyatında Hilalî tarafın­dan mesnevi tarzında işlenmiştir.

12. Soru

Şah ile Geda aşkı üzerine mesnevi kaleme alan Yahya Bey’in eserinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Eseri, XVI. yüzyıl şairleri içerisinde özel bir öneme sahiptir. Şairlik kudreti, eserlerindeki başarısı bir yana, onu asıl değerli hâle getiren yazdığı mesnevilerin özgünlüğüdür. O, klasik konularda yazdığı mesnevilerine bile bir öz­günlük katabilmiştir. Şah u Geda mesnevisi de bunlardandır. Eser, aruzun “fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Yahya Bey, önceki aşk hikâyelerinin Mecnun ve Ferhad gibi kah­ramanlarının maddî bir karşılık bekleyerek aşk ıstırabı çektiklerini belirterek, mesnevisini bu tür kaygılardan soyutlanmış bir aşk anlayışı üzerine inşa eder. Yahya Bey’in mesnevisinde, klasik hikâyedeki mekân değişmiştir. Olaylar İstanbul’da geçer. Mesnevi türü içinde yerli konulara yer vermesi bakımından Şah u Geda, bir dönüşü­mün ilk örneklerinden sayılır. Olayın mekânı İstanbul’dur. Ayasofya ve At Meydanı tasvir­leri o dönem İstanbul’undan ayrıntılar sunar.

13. Soru

Çin hükümdarı Fağfur’un oğlu ile Rum hükümdarı Kayser’in kızı arasında geçen aşk hikâyesi üzerine kurulmuş mesnevi hangisidir?

Cevap

Cemşid ü Hurşid

14. Soru

Konusunu Arap edebiyatından alan, mesnevi halinde ilk olarak İran edebiyatında işle­nen ve Gazneliler devrinde Ayyukî adlı bir şair tarafından kaleme alınan mesnevi hangisidir?

Cevap

Varka ve Gülşah

15. Soru

Varka ve Gülşah konusu kimler tarafından mesnevi olarak ele alınmıştır?

Cevap

Gazneliler devrinde Ayyukî, Türk edebiyatında ise ilk defa XIV. yüzyılda Yusuf-ı Meddah, XVI. yüz­yılda Defteremini Mustafa Çelebi tarafından işlenmiştir.

16. Soru

XVI. yüzyıl mesnevileri nelerdir?

Cevap

Aşk ve Macera Mesnevi­leri, Dinî ve Tasavvufi Mesneviler, Tarihî ve Destanî Mesneviler, Realist Yerli Mesneviler.

17. Soru

XVI. yüzyılda Gelibolulu Mustafa Ali’nin kaleme aldığı mesneviler nelerdir?

Cevap

Mesnevileri arasında Mihr ü Mah, Tuhfetü’l-Uşşak, Riyazü’s-Salikîn, Mihr ü Vefa, Camiü’l-Buhur yer almaktadır.

18. Soru

XVI. yüzyılda Alegorik özel­liklere sahip çift kahramanlı yazılmış ilk Türkçe ilk mesnevinin adı nedir?

Cevap

Şem ü Pervane

19. Soru

XVI. yüzyılın hamse şairlerinden Ahmed-i Rıdvan’ın II. Bayezit’in şehzadesi Ahmet adına yazdığı mesnevinin adı nedir?

Cevap

Heft Peyker mesnevisidir.

20. Soru

Hüsrev ü Şirin, Leyla vü Mecnun, Hecrname, Mehekname ve Gül-i Sad-Berg’den oluşan külliyatıyla XVI. yüzyılın hamse sahibi şairi kimdir?

Cevap

Bursalı Celilî

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.