Açıköğretim Ders Notları

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Xvı. Yüzyıl Mesnevileri-Iı

1. Soru

Mesneviler hangi konuları işlemektedir?

Cevap

Mesnevi geleneği içinde hemen her konu işlenmiştir. Şiirin, daha doğrusu manzum anlatımın revaçta olduğu bir ortamda sadece estetik duyguları tatmin etmek için değil, aynı zamanda okuyucu ve dinleyicileri bilgilendirmek için de mesneviler yazılmıştır. İslam akaidinin kapsamı içinde yer alan didaktik konuların işlendiği mesnevilerin yanı sıra, İslam uygarlığı çerçevesinde oluşturulan birikimin de mesnevi nazım şekliyle ele alındığı bilinmektedir. İlkinde bilgi aktarımı esas olduğu hâlde ikincilerde mecaz ve sembol değeri kazanan konuların estetik bir çerçevede sunumu söz konusudur


2. Soru

Osmanlı şiir geleneği içinde Hz. Peygamber’in söz ve davranışları (hadis), dünyaya gelişi ve peygamberliği (mevlit), beden yapısı ve karakteri (hilye) pek çok edebî eserin konusu olmuştur. Mevlit yazan şairlere örnekler veriniz.

Cevap

Lamiî Çelebi, Behiştî ve Şemsettin Sivasî mevlit yazmıştır.


3. Soru

XVI. yüzyıl divan şairleri sadece aşk ve macera konularını değil, dinî-tasavvufi konuları işlerken de Genceli Nizamî’nin yolunu takip ederler. Onun örnek alınan eserinin adı nedir?

Cevap

XVI. yüzyıl divan şairleri sadece aşk ve macera konularını değil, dinî-tasavvufi konuları işlerken de Genceli Nizamî’nin yolunu takip ederler. Onun Mahzenü’l-Esrar’ı divan şairleri tarafından örnek alınır.


4. Soru

Doğrudan dinî ve tasavvufi konuları işleyen eserlerin yanı sıra temsili (alegorik) bir anlatımla da benzer konular ele alınmıştır. Bu eserlere örnek veriniz.

Cevap

Doğrudan dinî ve tasavvufi konuları işleyen bu eserlerin yanı sıra temsili (alegorik)
bir anlatımla da benzer konular ele alınmıştır. Lamiî Çelebi’nin Gûy u Çevgân adlı mesnevisini de hem aşk hem de tasavvuf konulu mesneviler arasında saymak mükündür


5. Soru

Dinî-tasavvufî mesneviler konusunda Şemsettin-i Sivasî’nin ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bunun nedenini açıklayınız?

Cevap

Dinî-tasavvufî mesneviler konusunda Şemsettin-i Sivasî’nin ayrıcalıklı bir yeri vardır.
Çünkü o, bütün mesnevilerinde dinî ve tasvvufî konuları işlemiştir.


6. Soru

Osmanlı tarihçileri arasında sayılan Hadidî’nin Süleymanname olarak da bilinen Tevarih-i Âl-i Osman (y. 1523) adlı eseri, Süleyman Şah’tan başlayarak İbrahim Paşa’nın sadrazam olduğu 1522’yılına kadar cereyan eden olayları anlatan ne türünde bir eserdir?

Cevap

Osmanlı tarihçileri arasında sayılan Hadidî’nin Süleymanname olarak da bilinen Tevarih-i Âl-i Osman (y. 1523) adlı eseri, Süleyman Şah’tan başlayarak İbrahim Paşa’nın sadrazam olduğu 1522’yılına kadar cereyan eden olayları anlatan mesnevi türünde bir eserdir.


7. Soru

Osmanlı fetihlerinin gazilik fikri üzerine kurgulanmış arka planı dinî ve mitolojik motiflerle bezenerek yazılan eserlere ne ad verilir?

Cevap

Osmanlı fetihlerinin gazilik fikri üzerine kurgulanmış arka planı dinî ve mitolojik motiflerle bezenerek gazavatname ve fetihnameler yazılır.


8. Soru

Gazavatname türünde yazılmış mesnevilerin ilk örnekleri hangi padişah döneminde verilmiştir?

Cevap

Gazavatname türünde yazılmış mesnevilerin ilk örnekleri II. Bayezit devrinde yazılmış manzum tarihlerdir.


9. Soru

Gazavatname türünde yazılmış mesnevilerin ilk örnekleri II. Bayezit devrinde yazılmış manzum tarihlerdir. Bu tarihlere örnekler veriniz.

Cevap

Gazavatname türünde yazılmış mesnevilerin ilk örnekleri II. Bayezit devrinde yazılmış manzum tarihlerdir. XVI. yüzyılda Priştineli Baharî (ö.1526)’nin Sultan Süleyman’ın
Macaristan seferini anlattığı Fetihname-i Engerus adlı kısa mesnevisi, Fütuhî Hüseyin
Çelebi’nin aynı konuyu ele aldığı Enisü’l-Guzat’ı, Âsafî (ö. 1604)’nin 1587 tarihinde tamamladığı Şecaatname adlı gazavatnamesi türün belli başlı örnekleri arasında sayılır.


10. Soru

III. Murat’ın şehzâdesi Mehmet için 1582 yılında yapılan oldukça gösterişli sünnet düğünü, Gelibolulu Ali’nin Câmi’u’l-Buhur der-Mecalis-i Sur adlı 2775 beyitli eserinde bütün ihtişamıyla anlatılır. Bu tür mesnevilere ne ad verilir?

Cevap

Surnameler
III. Murat’ın şehzâdesi Mehmet için 1582 yılında yapılan oldukça gösterişli sünnet düğünü, Gelibolulu Ali’nin Câmi’u’l-Buhur der-Mecalis-i Sur adlı 2775 beyitli eserinde bütün ihtişamıyla anlatılır. Âlî bu mesnevisinde 16 ayrı aruz kalıbı kullanmıştır.


11. Soru

İlk örnekleri XVI. yüzyılda görülmeye başlayan bu mesneviler Fars edebiyatındaki “şehrâşûb” türündeki eserlerden hareketle Türk edebiyatının ürettiği bir şiir türüdür.Bu tür mesnevilerde bir şehrin güzelleri ve güzellikleri övülür. Bu mesnevilere ne ad verilir?

Cevap

İlk örnekleri XVI. yüzyılda görülmeye başlayan şehrengizler, Fars edebiyatındaki
“şehrâşûb” türündeki eserlerden hareketle Türk edebiyatının ürettiği bir şiir türüdür. Şehrengizlerde bir şehrin güzelleri ve güzellikleri övülür.


12. Soru

Hasbihâller ve sergüzeştler mesnevi tarzına en uygun konulardır. XVI. yüzyılda her iki
tarzda da güzel önekler verilmiştir. Hasb-i hâl ve sergüzeşt konulu mesnevilerin başılcaları hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Ebkâr-ı Efkâr,Sergüzeştname/Hâlname-i Sevadî,Sergüzeştname-i Zaifî , Hasbihal, Nalan u Handan vb.


13. Soru

Ebkâr-ı Efkâr mesnevisinin önemi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Ebkâr-ı Efkâr, medreseden yetişme, kadılık mesleğini icra eden bir divan şairinin başından geçen bir aşk hikâyesini ilk ağızdan, oldukça detaylı bir şekilde aktarması bakımından “orijinal” ve önemlidir.


14. Soru

Bursalı Celîlî’nin kaleme aldığı Hecrname/Hazânname adlı mesnevisinin önemi nedir?

Cevap

Bu yüzyılda klasik aşk hikâyeleri üzerine mesneviler yazılmış ya da Farsça yazılmış eserler tercüme edilmiştir. Bu klasikleşmiş hikâyelerin yazımında kimi şairler orijinal konu arayışına girmişlerdir. Orijinallik arayışı içerisindeki şairlerden biri Bursalı Celîlî’dir (1487- 1563-64) Onun 1509 yılında kaleme aldığı Hecrname/Hazânname adlı mesnevisi bu yolda yazdığı mesnevilerdendir.


15. Soru

Bursalı Celilî’nin (1487-1563-64) konu bakımından orijinal özellikler gösteren Hercname eseri dışındaki eserinin adı nedir?

Cevap

Bursalı Celilî’nin (1487-1563-64) konu bakımından orijinal özellikler gösteren bir diğer
eseri de Mehekname adlı mesnevisidir.


16. Soru

Mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan türlerden biri de sakinamelerdir. Bu tür mesnevilerin konusu nedir?

Cevap

Mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan türlerden biri de sakinamelerdir. Bununla birlikte terkib-bend, tercibent, kaside gibi nazım şekilleriyle de kaleme alınmışlardır. Örnekleri
XVI. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan sakinameler, eğlence meclisine ait terminoloji ile yazılırlar.


17. Soru

XVI. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan sakinameler, eğlence meclisine ait terminoloji ile yazılırlar. Anadolu sahasında türün ilk örneğini kim hangi eseriyle vermiştir?

Cevap

XVI. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan sakinameler, eğlence meclisine ait terminoloji ile yazılırlar. Anadolu sahasında türün ilk örneği, Edirneli Revânî (ö. 1524) tarafından şretnâme adıyla verilmiştir. 


18. Soru

Zaifî’nin 1543 yılında yazdığı bir eserdir. Dört yaşından başlayarak yaşlılık yıllarına kadar geçen dönemi anlatır. Başından geçen azilleri, seferleri, yolculukları ve ilginç olayları işler. Yukarıda bahsi geçen eserin adını belirtiniz.

Cevap

Sergüzeştname-i Zaifî
Zaifî’nin 1543 yılında yazdığı bir eserdir. Dört yaşından başlayarak yaşlılık yıllarına kadar geçen dönemi anlatır. Başından geçen azilleri, seferleri, yolculukları ve ilginç olayları işler.


19. Soru

Mesnevi tarzına en uygun konular hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Hasbihâller ve sergüzeştler mesnevi tarzına en uygun konulardır


20. Soru

Şehrengizlerin ilk örneklerini veren şairler hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Mesihî ve Zatî’nin Edirne için yazdıkları şehrengizler bu türün ilk örnekleridir.


1. Soru

Mesneviler hangi konuları işlemektedir?

Cevap

Mesnevi geleneği içinde hemen her konu işlenmiştir. Şiirin, daha doğrusu manzum anlatımın revaçta olduğu bir ortamda sadece estetik duyguları tatmin etmek için değil, aynı zamanda okuyucu ve dinleyicileri bilgilendirmek için de mesneviler yazılmıştır. İslam akaidinin kapsamı içinde yer alan didaktik konuların işlendiği mesnevilerin yanı sıra, İslam uygarlığı çerçevesinde oluşturulan birikimin de mesnevi nazım şekliyle ele alındığı bilinmektedir. İlkinde bilgi aktarımı esas olduğu hâlde ikincilerde mecaz ve sembol değeri kazanan konuların estetik bir çerçevede sunumu söz konusudur

2. Soru

Osmanlı şiir geleneği içinde Hz. Peygamber’in söz ve davranışları (hadis), dünyaya gelişi ve peygamberliği (mevlit), beden yapısı ve karakteri (hilye) pek çok edebî eserin konusu olmuştur. Mevlit yazan şairlere örnekler veriniz.

Cevap

Lamiî Çelebi, Behiştî ve Şemsettin Sivasî mevlit yazmıştır.

3. Soru

XVI. yüzyıl divan şairleri sadece aşk ve macera konularını değil, dinî-tasavvufi konuları işlerken de Genceli Nizamî’nin yolunu takip ederler. Onun örnek alınan eserinin adı nedir?

Cevap

XVI. yüzyıl divan şairleri sadece aşk ve macera konularını değil, dinî-tasavvufi konuları işlerken de Genceli Nizamî’nin yolunu takip ederler. Onun Mahzenü’l-Esrar’ı divan şairleri tarafından örnek alınır.

4. Soru

Doğrudan dinî ve tasavvufi konuları işleyen eserlerin yanı sıra temsili (alegorik) bir anlatımla da benzer konular ele alınmıştır. Bu eserlere örnek veriniz.

Cevap

Doğrudan dinî ve tasavvufi konuları işleyen bu eserlerin yanı sıra temsili (alegorik)
bir anlatımla da benzer konular ele alınmıştır. Lamiî Çelebi’nin Gûy u Çevgân adlı mesnevisini de hem aşk hem de tasavvuf konulu mesneviler arasında saymak mükündür

5. Soru

Dinî-tasavvufî mesneviler konusunda Şemsettin-i Sivasî’nin ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bunun nedenini açıklayınız?

Cevap

Dinî-tasavvufî mesneviler konusunda Şemsettin-i Sivasî’nin ayrıcalıklı bir yeri vardır.
Çünkü o, bütün mesnevilerinde dinî ve tasvvufî konuları işlemiştir.

6. Soru

Osmanlı tarihçileri arasında sayılan Hadidî’nin Süleymanname olarak da bilinen Tevarih-i Âl-i Osman (y. 1523) adlı eseri, Süleyman Şah’tan başlayarak İbrahim Paşa’nın sadrazam olduğu 1522’yılına kadar cereyan eden olayları anlatan ne türünde bir eserdir?

Cevap

Osmanlı tarihçileri arasında sayılan Hadidî’nin Süleymanname olarak da bilinen Tevarih-i Âl-i Osman (y. 1523) adlı eseri, Süleyman Şah’tan başlayarak İbrahim Paşa’nın sadrazam olduğu 1522’yılına kadar cereyan eden olayları anlatan mesnevi türünde bir eserdir.

7. Soru

Osmanlı fetihlerinin gazilik fikri üzerine kurgulanmış arka planı dinî ve mitolojik motiflerle bezenerek yazılan eserlere ne ad verilir?

Cevap

Osmanlı fetihlerinin gazilik fikri üzerine kurgulanmış arka planı dinî ve mitolojik motiflerle bezenerek gazavatname ve fetihnameler yazılır.

8. Soru

Gazavatname türünde yazılmış mesnevilerin ilk örnekleri hangi padişah döneminde verilmiştir?

Cevap

Gazavatname türünde yazılmış mesnevilerin ilk örnekleri II. Bayezit devrinde yazılmış manzum tarihlerdir.

9. Soru

Gazavatname türünde yazılmış mesnevilerin ilk örnekleri II. Bayezit devrinde yazılmış manzum tarihlerdir. Bu tarihlere örnekler veriniz.

Cevap

Gazavatname türünde yazılmış mesnevilerin ilk örnekleri II. Bayezit devrinde yazılmış manzum tarihlerdir. XVI. yüzyılda Priştineli Baharî (ö.1526)’nin Sultan Süleyman’ın
Macaristan seferini anlattığı Fetihname-i Engerus adlı kısa mesnevisi, Fütuhî Hüseyin
Çelebi’nin aynı konuyu ele aldığı Enisü’l-Guzat’ı, Âsafî (ö. 1604)’nin 1587 tarihinde tamamladığı Şecaatname adlı gazavatnamesi türün belli başlı örnekleri arasında sayılır.

10. Soru

III. Murat’ın şehzâdesi Mehmet için 1582 yılında yapılan oldukça gösterişli sünnet düğünü, Gelibolulu Ali’nin Câmi’u’l-Buhur der-Mecalis-i Sur adlı 2775 beyitli eserinde bütün ihtişamıyla anlatılır. Bu tür mesnevilere ne ad verilir?

Cevap

Surnameler
III. Murat’ın şehzâdesi Mehmet için 1582 yılında yapılan oldukça gösterişli sünnet düğünü, Gelibolulu Ali’nin Câmi’u’l-Buhur der-Mecalis-i Sur adlı 2775 beyitli eserinde bütün ihtişamıyla anlatılır. Âlî bu mesnevisinde 16 ayrı aruz kalıbı kullanmıştır.

11. Soru

İlk örnekleri XVI. yüzyılda görülmeye başlayan bu mesneviler Fars edebiyatındaki “şehrâşûb” türündeki eserlerden hareketle Türk edebiyatının ürettiği bir şiir türüdür.Bu tür mesnevilerde bir şehrin güzelleri ve güzellikleri övülür. Bu mesnevilere ne ad verilir?

Cevap

İlk örnekleri XVI. yüzyılda görülmeye başlayan şehrengizler, Fars edebiyatındaki
“şehrâşûb” türündeki eserlerden hareketle Türk edebiyatının ürettiği bir şiir türüdür. Şehrengizlerde bir şehrin güzelleri ve güzellikleri övülür.

12. Soru

Hasbihâller ve sergüzeştler mesnevi tarzına en uygun konulardır. XVI. yüzyılda her iki
tarzda da güzel önekler verilmiştir. Hasb-i hâl ve sergüzeşt konulu mesnevilerin başılcaları hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Ebkâr-ı Efkâr,Sergüzeştname/Hâlname-i Sevadî,Sergüzeştname-i Zaifî , Hasbihal, Nalan u Handan vb.

13. Soru

Ebkâr-ı Efkâr mesnevisinin önemi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Ebkâr-ı Efkâr, medreseden yetişme, kadılık mesleğini icra eden bir divan şairinin başından geçen bir aşk hikâyesini ilk ağızdan, oldukça detaylı bir şekilde aktarması bakımından “orijinal” ve önemlidir.

14. Soru

Bursalı Celîlî’nin kaleme aldığı Hecrname/Hazânname adlı mesnevisinin önemi nedir?

Cevap

Bu yüzyılda klasik aşk hikâyeleri üzerine mesneviler yazılmış ya da Farsça yazılmış eserler tercüme edilmiştir. Bu klasikleşmiş hikâyelerin yazımında kimi şairler orijinal konu arayışına girmişlerdir. Orijinallik arayışı içerisindeki şairlerden biri Bursalı Celîlî’dir (1487- 1563-64) Onun 1509 yılında kaleme aldığı Hecrname/Hazânname adlı mesnevisi bu yolda yazdığı mesnevilerdendir.

15. Soru

Bursalı Celilî’nin (1487-1563-64) konu bakımından orijinal özellikler gösteren Hercname eseri dışındaki eserinin adı nedir?

Cevap

Bursalı Celilî’nin (1487-1563-64) konu bakımından orijinal özellikler gösteren bir diğer
eseri de Mehekname adlı mesnevisidir.

16. Soru

Mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan türlerden biri de sakinamelerdir. Bu tür mesnevilerin konusu nedir?

Cevap

Mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan türlerden biri de sakinamelerdir. Bununla birlikte terkib-bend, tercibent, kaside gibi nazım şekilleriyle de kaleme alınmışlardır. Örnekleri
XVI. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan sakinameler, eğlence meclisine ait terminoloji ile yazılırlar.

17. Soru

XVI. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan sakinameler, eğlence meclisine ait terminoloji ile yazılırlar. Anadolu sahasında türün ilk örneğini kim hangi eseriyle vermiştir?

Cevap

XVI. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan sakinameler, eğlence meclisine ait terminoloji ile yazılırlar. Anadolu sahasında türün ilk örneği, Edirneli Revânî (ö. 1524) tarafından şretnâme adıyla verilmiştir. 

18. Soru

Zaifî’nin 1543 yılında yazdığı bir eserdir. Dört yaşından başlayarak yaşlılık yıllarına kadar geçen dönemi anlatır. Başından geçen azilleri, seferleri, yolculukları ve ilginç olayları işler. Yukarıda bahsi geçen eserin adını belirtiniz.

Cevap

Sergüzeştname-i Zaifî
Zaifî’nin 1543 yılında yazdığı bir eserdir. Dört yaşından başlayarak yaşlılık yıllarına kadar geçen dönemi anlatır. Başından geçen azilleri, seferleri, yolculukları ve ilginç olayları işler.

19. Soru

Mesnevi tarzına en uygun konular hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Hasbihâller ve sergüzeştler mesnevi tarzına en uygun konulardır

20. Soru

Şehrengizlerin ilk örneklerini veren şairler hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Mesihî ve Zatî’nin Edirne için yazdıkları şehrengizler bu türün ilk örnekleridir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.