Açıköğretim Ders Notları

Yangın ve Yangın Güvenliği Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yangın ve Yangın Güvenliği Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yapılı Çevre-Yangın Olayları-Temel Kavramlar-Yangın Nedir?

1. Soru

Büyük kalaba­lıklara ev sahipliği yapan binalar söz konusu oldu­ğunda, gerçekleşecek olan riskin sonuçları da büyük kayıplara sebebiyet verebilmektedir.  Büyük kalaba­lıklara ev sahipliği yapan binalar başta olmak üzere, tüm yapılı çevrelerde yasal bir yükümlülük olan neyin sağlanması son derece önemlidir?

Cevap

Yan­gın güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir.


2. Soru

2002 yılından beri yürürlükte olan (Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği) 2007 ve 2009’da büyük re­vizyonlar geçiren (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik), dönem, dönem geliştirilme ve iyileştirilmesi için değişikliklere maruz kalan ve en son kaç yılında yenilenen yönetmelik ile de garanti altına alınmıştır?

Cevap

Temmuz 2015’te yenilenen yönetmelik ile de garanti altına alınmıştır.


3. Soru

Farklı işlevler, programlar, geometriler, boyutlar, sistemler, malzemeler, yapım teknikleri vs. gibi pek çok karar aşamasını barındıran karmaşık süreçlerin sonucunda hayata sunulan binaların tasarım ve inşasında alınan her karar o projenin gerçekliğe dönüştüğü zamanki neyini önceden belirlemektedir?

Cevap

Performansını, senaryosunu, vaat ettiği yaşamın niteliğini önceden belirlemektedir.


4. Soru

Yangın, yapılarda güvenliği tehdit eden en büyük risklerden biridir. Ancak risk yönetilemediği zaman bir tehdittir. Biliniyor, tanımlanıyor ve kontrol altına alınarak yönetilebiliyor ise tehdit olmaktan uzaklaşacaktır. Ancak; doğru yönetilemediği zaman ne olabilmektedir?

Cevap

İnsan kaynaklı bir felaket olabilmektedir.


5. Soru

Tarihin en ölümcül yangınlarından biri olan yangında eski Londra’nın üçte biri yıkıntılar içinde kalmış, Londra’nın Southwark bölgesi kül olmuştur. Yaklaşık 3.000 kişinin ahşap olan Lond­ra köprüsünde yanarak öldüğü belirtilmektedir. Büyük Londra Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

10-12 Temmuz 1212’de olmuştur.


6. Soru

ABD’deki en büyük yangınlardan biri olan Chicago yangını 17. 000 binayı tamamen yok etmiş, 90.000 kişi evsiz kalmış ve 300 kişi hayatını kaybetmiştir. Yangın sonrasında tamamen yenilenen ABD itfaiyesi diğer şehirlere örnek olmuştur. Büyük Chicago Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

8.Ekim.1871’de olmuştur.


7. Soru

1871’de Chicago yangınıyla aynı günde gerçek­leştiği için Chicago yangınının gölgesinde kalsa da ölü sayısı açısından Chicago’dan daha büyük felaketle sonuçlanarak 2.500 kişinin hayatını kay­bettiği ABD’deki bu yangının adı nedir?

Cevap

Peshtigoi Yangını


8. Soru

San Francisco’da dep­rem sonrası çıkan yangın 490 sitede 25.000 binayı kül etmiş, 3.000 kişi hayatını kaybettiği San Francisco Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

18.Nisan.1906’da olmuştur.


9. Soru

Tarihin en büyük yangınlarından biri olan Tokyo yangını da deprem kaynaklıdır. Sadece yan­gın nedeniyle tam olarak 140.000 kişi hayatını kaybettiği 447.000 evin yıkıldığı ve 1,9 milyon in­san evsiz kaldığı Büyük Tokyo Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

1.Eylül.1923’te olmuştur.


10. Soru

Erem­ya Çelebi’ye göre Ayazma Kapısından başlayan yangın Samatya ve Fatih’e kadar yayılmış ve o za­man ki şehrin yarısını küle çevirmiştir. Mehmet Halife’ye göre yangında 2.700 kişi yanmış, 120 saray, yüzden fazla mahzen, 360 camii, 40 hamam ve birçok binanın harap olduğu İstanbul Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

14.Temmuz.1660’da olmuştur.


11. Soru

Erme­ni Mahallesinde başlayan ve güneyden gelen rüzgârlarla kısa sürede büyüyen yangının sonunda tahminlere göre 25.000 ev yandığı, 300.000 kişinin evsiz kaldığı ve binlerce kişinin yaralanarak öldüğü İzmir Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

13-18 Eylül 1922’de olmuştur.


12. Soru

Cum­huriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan Sinop Gerze yangının çıkış nedeni tam olarak bili­nemeyen kısa süre içerisinde tüm ilçe­yi kaplayarak Gerze’nin yanıp kül olmasına neden olan yangın sonrasında 18 kişi hayatını kay­bettiği 833 ev ve 300 dükkân yanarak kullanıla­maz hâle geldiği Sinop Gerze Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

13.Şubat.1956


13. Soru

Acil durumlarda yapı­lacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde ha­zırlanması gereken planların tamamına ne ad verilir?

Cevap

Acil durum planları


14. Soru

Bi­nalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın sön­dürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin de­netimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörlere ne ad verilir?

Cevap

Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü)


15. Soru

Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatü­rün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağın­dan beslenerek sağlanan aydınlatma sistemine ne ad verilir?

Cevap

Acil durum aydınlatması


16. Soru

İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, merdiven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu veya su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme, haberleşme tesisat bacaları ve şaftlar hariç, üstü kapalı geniş ve yüksek hacim olan alışveriş merkezlerinin adı nedir?

Cevap

Atrium


17. Soru

Elektrik tesisat ve sigortalarının yeterli düzeyde yapılmaması, çatı kirişleri ve baca ilişkilerinde düzensizlik, periyodik bakımlardaki aksaklıklar, emniyet ve kullanım kurallarına uyma­ma gibi yangınlara sebebiyet veren nedenlere ne ad verilir?

Cevap

Tedbirsizlik.


18. Soru

İki sistem arasında ya da sistemler çevresi arasında sıcaklık farkı olduğu zaman sıcaklığı fazla olan taraf­tan, sıcaklığı az olan tarafa bir ısı geçişi söz konusudur. Burada sözü edilen iki sistem, bir cismin parçaları olabileceği gibi bir yapı elemanı ve çevresi, bir yapı ve çevresi de olabilir. Sistemler arasında ısı geçişi üç yolla olur ve bir yangın olayında bu üçü bir araya gelir. Bu üçlünün isimleri nedir?

Cevap

1-İletim yoluyla ısı Transferi

2-Taşınım Yoluyla Isı Transferi

3- Işınım Yoluyla Isı Transferi


19. Soru

Alevli yanan gaz yanıcıların yangınlarıdır. Hızla karışan ve hızlı yayılabilen tehlikeli yangın gruplarından “örneğin doğalgaz, propan, asetilen, LPG, metan, hidrojen gazı vs.” olan bu yangının söndürülme yönte­mi olarak karbondioksit veya kuru kimyasal tozlar kullanılarak yanmayı engelleme şeklinde olan bu yangın hangi sınıf yangınlar grubundandır?

Cevap

C Sınıfı Yangınlar.


20. Soru

Çıkış kaynağı elektrik olan yangınlardır. Elektrik akımı kesil­dikten sonra yanmaya devam eden maddenin cinsine göre yukarıda açıklanan yan­gın söndürme yöntemlerinden uygun (ABC ve B tozlu söndürücüler, halokarbon gazlı söndürücüler) olanı kullanılır. Asla su ve köpük kullanılmaz. Bu yangın hangi sınıf yangın grubundandır?

Cevap

E Sınıfı Yangınlar.


1. Soru

Büyük kalaba­lıklara ev sahipliği yapan binalar söz konusu oldu­ğunda, gerçekleşecek olan riskin sonuçları da büyük kayıplara sebebiyet verebilmektedir.  Büyük kalaba­lıklara ev sahipliği yapan binalar başta olmak üzere, tüm yapılı çevrelerde yasal bir yükümlülük olan neyin sağlanması son derece önemlidir?

Cevap

Yan­gın güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir.

2. Soru

2002 yılından beri yürürlükte olan (Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği) 2007 ve 2009’da büyük re­vizyonlar geçiren (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik), dönem, dönem geliştirilme ve iyileştirilmesi için değişikliklere maruz kalan ve en son kaç yılında yenilenen yönetmelik ile de garanti altına alınmıştır?

Cevap

Temmuz 2015’te yenilenen yönetmelik ile de garanti altına alınmıştır.

3. Soru

Farklı işlevler, programlar, geometriler, boyutlar, sistemler, malzemeler, yapım teknikleri vs. gibi pek çok karar aşamasını barındıran karmaşık süreçlerin sonucunda hayata sunulan binaların tasarım ve inşasında alınan her karar o projenin gerçekliğe dönüştüğü zamanki neyini önceden belirlemektedir?

Cevap

Performansını, senaryosunu, vaat ettiği yaşamın niteliğini önceden belirlemektedir.

4. Soru

Yangın, yapılarda güvenliği tehdit eden en büyük risklerden biridir. Ancak risk yönetilemediği zaman bir tehdittir. Biliniyor, tanımlanıyor ve kontrol altına alınarak yönetilebiliyor ise tehdit olmaktan uzaklaşacaktır. Ancak; doğru yönetilemediği zaman ne olabilmektedir?

Cevap

İnsan kaynaklı bir felaket olabilmektedir.

5. Soru

Tarihin en ölümcül yangınlarından biri olan yangında eski Londra’nın üçte biri yıkıntılar içinde kalmış, Londra’nın Southwark bölgesi kül olmuştur. Yaklaşık 3.000 kişinin ahşap olan Lond­ra köprüsünde yanarak öldüğü belirtilmektedir. Büyük Londra Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

10-12 Temmuz 1212’de olmuştur.

6. Soru

ABD’deki en büyük yangınlardan biri olan Chicago yangını 17. 000 binayı tamamen yok etmiş, 90.000 kişi evsiz kalmış ve 300 kişi hayatını kaybetmiştir. Yangın sonrasında tamamen yenilenen ABD itfaiyesi diğer şehirlere örnek olmuştur. Büyük Chicago Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

8.Ekim.1871’de olmuştur.

7. Soru

1871’de Chicago yangınıyla aynı günde gerçek­leştiği için Chicago yangınının gölgesinde kalsa da ölü sayısı açısından Chicago’dan daha büyük felaketle sonuçlanarak 2.500 kişinin hayatını kay­bettiği ABD’deki bu yangının adı nedir?

Cevap

Peshtigoi Yangını

8. Soru

San Francisco’da dep­rem sonrası çıkan yangın 490 sitede 25.000 binayı kül etmiş, 3.000 kişi hayatını kaybettiği San Francisco Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

18.Nisan.1906’da olmuştur.

9. Soru

Tarihin en büyük yangınlarından biri olan Tokyo yangını da deprem kaynaklıdır. Sadece yan­gın nedeniyle tam olarak 140.000 kişi hayatını kaybettiği 447.000 evin yıkıldığı ve 1,9 milyon in­san evsiz kaldığı Büyük Tokyo Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

1.Eylül.1923’te olmuştur.

10. Soru

Erem­ya Çelebi’ye göre Ayazma Kapısından başlayan yangın Samatya ve Fatih’e kadar yayılmış ve o za­man ki şehrin yarısını küle çevirmiştir. Mehmet Halife’ye göre yangında 2.700 kişi yanmış, 120 saray, yüzden fazla mahzen, 360 camii, 40 hamam ve birçok binanın harap olduğu İstanbul Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

14.Temmuz.1660’da olmuştur.

11. Soru

Erme­ni Mahallesinde başlayan ve güneyden gelen rüzgârlarla kısa sürede büyüyen yangının sonunda tahminlere göre 25.000 ev yandığı, 300.000 kişinin evsiz kaldığı ve binlerce kişinin yaralanarak öldüğü İzmir Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

13-18 Eylül 1922’de olmuştur.

12. Soru

Cum­huriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan Sinop Gerze yangının çıkış nedeni tam olarak bili­nemeyen kısa süre içerisinde tüm ilçe­yi kaplayarak Gerze’nin yanıp kül olmasına neden olan yangın sonrasında 18 kişi hayatını kay­bettiği 833 ev ve 300 dükkân yanarak kullanıla­maz hâle geldiği Sinop Gerze Yangını hangi tarihte olmuştur?

Cevap

13.Şubat.1956

13. Soru

Acil durumlarda yapı­lacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde ha­zırlanması gereken planların tamamına ne ad verilir?

Cevap

Acil durum planları

14. Soru

Bi­nalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın sön­dürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin de­netimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörlere ne ad verilir?

Cevap

Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü)

15. Soru

Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatü­rün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağın­dan beslenerek sağlanan aydınlatma sistemine ne ad verilir?

Cevap

Acil durum aydınlatması

16. Soru

İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, merdiven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu veya su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme, haberleşme tesisat bacaları ve şaftlar hariç, üstü kapalı geniş ve yüksek hacim olan alışveriş merkezlerinin adı nedir?

Cevap

Atrium

17. Soru

Elektrik tesisat ve sigortalarının yeterli düzeyde yapılmaması, çatı kirişleri ve baca ilişkilerinde düzensizlik, periyodik bakımlardaki aksaklıklar, emniyet ve kullanım kurallarına uyma­ma gibi yangınlara sebebiyet veren nedenlere ne ad verilir?

Cevap

Tedbirsizlik.

18. Soru

İki sistem arasında ya da sistemler çevresi arasında sıcaklık farkı olduğu zaman sıcaklığı fazla olan taraf­tan, sıcaklığı az olan tarafa bir ısı geçişi söz konusudur. Burada sözü edilen iki sistem, bir cismin parçaları olabileceği gibi bir yapı elemanı ve çevresi, bir yapı ve çevresi de olabilir. Sistemler arasında ısı geçişi üç yolla olur ve bir yangın olayında bu üçü bir araya gelir. Bu üçlünün isimleri nedir?

Cevap

1-İletim yoluyla ısı Transferi

2-Taşınım Yoluyla Isı Transferi

3- Işınım Yoluyla Isı Transferi

19. Soru

Alevli yanan gaz yanıcıların yangınlarıdır. Hızla karışan ve hızlı yayılabilen tehlikeli yangın gruplarından “örneğin doğalgaz, propan, asetilen, LPG, metan, hidrojen gazı vs.” olan bu yangının söndürülme yönte­mi olarak karbondioksit veya kuru kimyasal tozlar kullanılarak yanmayı engelleme şeklinde olan bu yangın hangi sınıf yangınlar grubundandır?

Cevap

C Sınıfı Yangınlar.

20. Soru

Çıkış kaynağı elektrik olan yangınlardır. Elektrik akımı kesil­dikten sonra yanmaya devam eden maddenin cinsine göre yukarıda açıklanan yan­gın söndürme yöntemlerinden uygun (ABC ve B tozlu söndürücüler, halokarbon gazlı söndürücüler) olanı kullanılır. Asla su ve köpük kullanılmaz. Bu yangın hangi sınıf yangın grubundandır?

Cevap

E Sınıfı Yangınlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.