Açıköğretim Ders Notları

Yaşayan Dünya Dinleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşayan Dünya Dinleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Hristiyanlık I

1. Soru

Havarilerin zamanla kazanılmış özel anlamı nedir?

Cevap

Bu ifade zamanla Hz. İsa’nın yardımcılarını kasteden bir terim halini almıştır.


2. Soru

Matta İncili içeriğinde neler vardır?

Cevap

Hz. İsa’nın hayatını, ölümünü ve dirilişini anlatmak için bu kitabı kaleme alan Matta, onun soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgileri vermekle sözlerine başlar. Vaftiz oluşunu ve Şeytan tarafından nasıl sınandığını anlattıktan sonra faaliyetlerine geçer. Özellikle Hz. İsa’nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa’nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir. İsa’nın kurtuluş müjdesinin tüm milletler için olduğunu ayrıca vurgular.


3. Soru

Hıristiyanlar için başka isimler de kullanılmaktadır. Bu isimler nelerdir?

Cevap

Bu isimleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Şâkirtler, Kardeşler, Azizler, İnananlar, Seçilmişler, Çağırılmışlar, Kilise, Fakirler, Dostlar, Celileliler.


4. Soru

Hıristiyanlık kelimesinin kökü Grekçe hangi kelimeye dayanmaktadır?

Cevap

Hıristiyanlık kelimesinin kökü Grekçe khristos kelimesine dayanmaktadır.


5. Soru

Hıristiyanlık hangi anlayış üzerine temellenen bir inanca sahiptir?

Cevap

Hıristiyanlık her şeyden önce İsa Mesih anlayışı üzerine temellenen bir inanca sahiptir. Ana fikri Yeni Ahid’de bulunan bu inanca göre İsa Mesih hem Tanrı’nın Oğlu, hem de insanlığın kurtarıcısıdır.


6. Soru

Hz. İsanın doğumu hangi İncillerde yer verilmektedir?

Cevap

Hz. İsanın doğumuna dört İncilden sadece Matta ve Lukada yer verilmekte ancak her iki İncil’de de bu olay farklı olarak anlatılmaktadır.


7. Soru

Hz. İsa’nın dünyadan ayrıldığı tarihlerde hristiyanlar için hangi isimler kullanılmıştır?

Cevap

O dönemde genellikle şakirtler, kardeşler, inananlar gibi isimler kullanılmıştır.


8. Soru

Batı Hristiyanlığında hangi gün Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanır?

Cevap

Batı Hıristiyanlığında 25 Aralık Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanmaktadır.


9. Soru

Hz. İsa’nın çocukluğu nasıl geçmiştir?

Cevap

Hz. İsa’nın çocukluğu hakkında pek fazla bir şey bilinmemektedir. Çocukluğu, kendisinden önce hiçbir şöhreti olmayan ve aynı zamanda doğum yeri olan Galile eyaletinin Nâsıra kasabasında geçmiştir. Bu yüzden bütün hayatı boyunca Nâsıralı adıyla anılmıştır. Luka’nın belirttiğine göre 12 yaşındayken yahudilerin Pesah bayramında bulunmak üzere annesi ve annesinin kocası Yusuf’la birlikte Kudüs’e gitmiştir. Mabeddeki bilginler onun din bilgisi ve anlayışı karşısında çok şaşırmışlardır.


10. Soru

Matta ve Luka’daki kıssalardan anlaşıldığı üzere Hz. İsa ne zaman doğmuştur?

Cevap

Matta ve Luka’daki kıssalara gore Hz. İsa Kral Arhelas zamanında doğmuştur. İncillerde kendisine yeni doğan çocukları katletme fiili atfedilen ve Filistin’i Roma adına yöneten Arhelas (Hirodes’in oğlu) M.Ö. 4 ve M.S. 6 yılları arasında iktidarda kalmıştır. Buna göre Hz. İsa’nın M.Ö. 4 ile M.S. 6 yılları arasındaki herhangi bir yılda doğmuş olabileceği ortaya çıkmaktadır.


11. Soru

Hz. İsa’nın ilk mucizesi nedir?

Cevap

İlk mucizesini Kana’da düzenlenen bir evlenme merasiminde ev sahibinin bardağında şarabı tükenince suyu şarap yaparak göstermiştir.


12. Soru

Havarilerin kelime anlamı ne demektir?

Cevap

Havariler; kelime anlamı Beyaz giyinenler, insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar demektir.


13. Soru

Hıristiyan ismi ilk defa nerede ve ne zaman kullanımıştır?

Cevap

Hıristiyan isminin ilk defa ne zaman kullanıldığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun için çıkarsamalarda bulunmak gerekir. Örneğin Yeni Ahid’e bu açıdan bakıldığında Khristianos isminin sadece Rasullerin İşleri (11: 26; 26:28) ve Petrus’un Birinci Mektubu (4:16) olmak üzere sadece üç yerde geçtiği görülür. Bu cümlelerde anlatılan olaylardan hareketle Hıristiyan isminin ilk defa Antakya’da kullanıldığı ve yaklaşık olarak 60 yıllarına denk geldiği anlaşılmaktadır.


14. Soru

Doğu Hristiyanlığında hangi gün Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanır?

Cevap

Doğu Hıristiyanlığında 6 Ocak Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanmaktadır.


15. Soru

Hıristiyan ilahiyatçıları da Hz. İsa’nın doğumuyla ilgili net olmayan, tahmînî ve dolaylı bazı tarihler vermektedirler. Ritüel kitaplarında aynı zamanda ilâhî olarak da söyledikleri bir pasajda hangi bilgiler yer almaktadır?

Cevap

Ritüel kitaplarında aynı zamanda ilâhî olarak da söyledikleri bir pasajda şu bilgiler yer almaktadır: ‘Dünyanın yaratılışından yüzyıllar sonra; Tufan’dan uzun zaman sonra; İbrahim’in doğumundan iki bin yıl sonra; Musa’dan bin beşyüz yıl sonra; Kral Davut’tan yaklaşık bin yıl sonra; Daniel’in peygamberliğinin yetmişbeşinci yılında; Yüz doksan dördüncü Olimpiyat’ta; Roma’nın kuruluşunun yediyüz elli ikinci ve Imparator Octave Augustus’ün kırk ikinci yaşında ezelî Baba’nın Oğlu ezelî Tanrı İsa-Mesih Yahuda’nın Betlehem (Kudüs) şehrinde Bakire Meryem’den doğdu’ denmektedir.


16. Soru

Grekçe kullanılan khristos kelimesi İbranice’de ne anlama gelmektedir?

Cevap

İbranice’deki maşiahın karşılığı olarak Grekçe’de kullanılmakta ve Hz. İsa’nın sıfatı olarak mesih anlamını ifade etmektedir.


17. Soru

İkinci yüzyılda bir taraftan Hıristiyanlık yayılırken diğer taraftan yaşanan olumsuzluklar nelerdir?

Cevap

İkinci yüzyılda bir taraftan Hıristiyanlık yayılırken, diğer taraftan Mesela, Ebiyonitler, Gnostikler, Nâsıralılar gibi bazı sapmalar yaşanmaya başlamıştır


18. Soru

Tebliğ faaliyetinin başında Hz. İsa on iki kişiyi seçmiş ve bunlara havarî ismini vermiştir. Bunların isimleri nelerdir?

Cevap

Bunların isimleri bazı küçük farklılıklarla Matta (10: 2-4), Markos (3: 16-19), Luka (6: 14-16) ve Resullerin İşleri’nde (1: 13) yer almaktadır: Simon Petrus, Andreas, Yakup (Zebedi’nin oğlu), Yuhanna, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matta, Yakup (Alfeos’un oğlu), Taddeus, Gayyur Simun, Yahuda İskariyot.


19. Soru

Hristiyanlığın yayılışı nasıl olmuştur?

Cevap

Hz. İsa’nın yaklaşık üç yıllık tebliğ döneminde sadece kendisini anlatmaya çalıştığı, yayılmanın havariler gibi belirli sayıda insanların ona inanmasıyla sınırlı kaldığı, hiçbir yerleşim alanının toplu olarak Hıristiyanlığa geçmediği genel kabul görmüş bir husustur. Onun dünyayı terketmesinden sonra devreye havariler girmiş ve farklı bölgelere giderek kendisinden tevarüs ettikleri öğretileri yaymaya çalışmışlardır.


20. Soru

Hz. İsa M.S. 30 yılında Yahudilerin en yüksek mahkemesi olan Sanhedrin tarafından hangi suçla, ölüm cezasına çarptırıldı?

Cevap

Tanrı’ya küfretmekle suçlanıp, ölüm cezasına çarptırıldı.


21. Soru

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın hayatının son aylarına hangi adını verirler?

Cevap

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın hayatının son aylarına passion adını verirler.


22. Soru

Kur’an’daki ayetlerde Hz. İsa’dan nasıl bahsedilmiştir?

Cevap

Kur’an’daki ayetlerde doğumunun müjdelenmesi, dünyaya gelişi, tebliği, mucizeleri, dünyevi hayatının sonu ve Allah katına yükseltilişi ele alınmaktadır. Onun diğer peygamberler gibi kul ve peygamber, kendisine tanrılık nispet etmenin ise küfür olduğu belirtilmektedir. Kendisine Allah tarafından kitap verildiği, İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber olduğu, Tevrat’ı tasdik ettiği, bazı hususlarda onu neshettiği, kavmine namazı ve zekatı emrettiği vurgulanmaktadır. Ayrıca onun öleceğinden ve tekrar hayata döneceğinden söz edilmektedir. Ancak buradaki diriliş Hıristiyanlıktaki gibi çarmıha gerildikten sonraki diriliş değil, kıyamet sonrası diriliştir. Çarmıha da gerilmemiştir. Kur’an’da ayrıca Hz. İsa’nın Allah’tan bir kelime oluşu, Allah’tan bir ruh oluşu, peygamberliği ve mucizeleri, Ruhu’l-Kudüs ile te’yid edilmesi, Hz. Muhammed’i müjdelemesi konularına yer verilmektedir. Buna göre Hz. İsa hiçbir zaman kendisinin tanrı edinilmesini söylememiş ve yalnız Allah’a kulluğu öğütlemiştir. Kur’an teslisi açıkça reddetmekte ve temel prensip olarak tevhidi ortaya koymaktadır.


23. Soru

Hangi ihtida olayından sonra Simun Petrus Pavlus, ilk Mesih topluluğunun en büyük önderlerinden birisi olmuştur?

Cevap

Yeni Ahid’de Pentikost gününde onun konuşmasını dinleyen 3000 kişinin Hz. İsa’ya inanıp vaftiz oldukları belirtilmektedir. Bu ihtida olayından sonra Petrus, ilk Mesih topluluğunun en büyük önderlerinden birisi olmuştur.


24. Soru

Pavlus sonrası dönemde Hristitanlık nasıl yayılmıştır?

Cevap

Pavlus’tan sonra Hıristiyanlığın yayılmasında en önemli rolü ilk zamanlarda Pavlus’un ve havarilerin vesilesiyle Hıristiyan olan kimseler, daha sonra da Kilise Babaları üstlenmişlerdir. Birinci yüzyılın sonuna gelindiğinde Hıristiyanlık, ilk ortaya çıktığı Kudüs şehrinden çok uzaklara yayılmıştı.


25. Soru

Hz. İsa Tebliğini ilk önce nerede yapmaya başlamış?

Cevap

Tebliğini ilkönce Galile’de yapmaya başlamış, ama aynı zamanda Samiriye’ye, Kudüs’e ve Galile’nin kuzey bölgelerine de gitmiştir.


26. Soru

21 mektupta neler vardır?

Cevap

Pavlus’un 14 mektubu; büyük mektuplar, hapishane mektupları, pastoral mektuplar, diğer 7 mektup ve Vahiy


27. Soru

Ta’lîmî Kitaplar’ın içerinde neler vardır?

Cevap

Pavlus’a ve havarilerden bazılarına ait 21 mektuptan ve Vahiy kitabından ibarettir.


28. Soru

Simun Petrus Pavlus kimdir?

Cevap

Soylu bir Yahudi ailesinden gelen ve annesinin babasının Roma vatandaşlığı ayrıcalığına sahip olan Pavlus, M.S. 5-15 yıları arasında Tarsus’ta dünyaya gelmiştir. O, Ferisîler diye bilinen en tutucu Yahudi mezhebine bağlıydı. Hz. İsa uğruna ilk şehid olan İstefehan’ın taşlanmasına katılmıştır. M.S. 33 yılında Hz. İsa’nın Şam’da bulunan talebelerini tutuklamak üzere yahudilerin dinî önderi olan başkâhin tarafından görevlendirilmiştir. Fakat Şam’a doğru giderken, Hz. İsa’nın görüntüsü ile karşılaşıp, ona iman etmiştir. Bu imanın ardından vaftiz olmuş ve Şam’da Hıristiyanlığı yaymaya başlamıştır.


29. Soru

313 yılının Mart ayında imparator Konstantin’in Hıristiyanlar için çıkardığı fermanın içeriği nedir?

Cevap

313 yılının Mart ayında imparator Konstantin Hıristiyanlara tam özgürlük sağlamak, el konulan tüm ibadet yerlerini geri vermek ve uğradıkları tüm zararların karşılığını ödemek için olağandışı bir ferman çıkardı.


30. Soru

İncillerin yazım dilleri ile Hz. İsa’nın ana dili arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

İncillerin ilk yazılanı dahi Hz. İsa’nın yeryüzünden ayrılmasından 35 sene sonraya dayanmaktadır. İlk nüshaların dahi Yunanca olduğu düşünülürse, Yunanca bilme ihtimali hiç olmayan Hz. İsa’nın bu kitaplarla arasında bir irtibatın olmadığı ortaya çıkmış olur. Renan’ın ifadesiyle Hz. İsa’nın ana dili, o zamanlar Filistin’de konuşulan İbrânî diliyle karışık Suriye lehçesiydi.


31. Soru

Hristiyanlık’taki inaç esasları nelerdir?

Cevap

1. Göğün ve yerin, görünen ve görünmeyen kâinatın yaratıcısı, kâdir-i mutlak baba olan tek bir Tanrı’ya; 2. Bütün asırlardan önce babadan doğan, Tanrı’nın biricik oğlu tek bir Rab İsa Mesih’e, O’nun Tanrı olduğuna, Tanrı’dan doğduğuna, nur olduğuna, nurdan doğduğuna, gerçek Tanrı olduğuna, gerçek Tanrı’dan doğduğuna, tevlid edildiğine, yaratılmadığına, Baba ile aynı tabiatta olduğuna, her şeyin O’nun vasıtasıyla yapıldığına, biz insanlar ve bizim kurtuluşumuz için semadan indiğine; 3. Kutsal Ruh vasıtasıyla bakire Meryem’de bedenleştiğine ve insan olduğuna; 4. Bizim için Pontus Platus zamanında çarmıha gerildiğine, ızdrap çektiğine, mezara konduğuna; 5. Kutsal yazılara uygun olarak üçüncü gün dirildiğine; 6. Ve göğe yükseldiğine, Baba’nın sağ tarafına oturduğuna; 7. Ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ihtişam içinde geri geleceğine ve saltanatına son olmayacağına; 8. Rab olan ve hayat veren Kutsal Ruh’a, O’nun ve Oğul’dan neş’et ettiğine, Baba ve Oğul’la birlikte aynı tapınma ve ihtişama layık olduğuna, peygamberler vasıtasıyla konuştuğuna; 9. Kiliseye, birliğine, kutsallığına, evrensel ve havarilere ait oluşuna inanmak ve günahların affı için bir tek vaftizi kabul etmek; 10. Ölülerin dirilmesini ve gelecek dünyayı beklemektir.


32. Soru

Teslis inancının unsurlarından Baba ve Oğul’un farkı nedir?

Cevap

Tanrı Baba doğmamış, doğurulmamıştır. Oğlu İsa ise doğmuş, doğurulmuştur. Kutsal Ruh, Tanrı’dan çıkmıştır.


33. Soru

Kutsal Kitap sözüyle kastedilen kitaplar hangileridir?

Cevap

Kutsal Kitap sözüyle Yahudilerin Eski Ahit ve Hıristiyanların Yeni Ahit kitapları kastedilmektedir.


34. Soru

Markos İncili’nin içeriğinde neler vardır?

Cevap

Hz. İsa’nın doğumundan, soyağacından çocukluğundan daha ziyade yaptıklarını ele alır, bunları kısa ve öz bir şekilde yazar. Anlatım canlı ve hareketlidir. Özellikle insanların ona gösterdikleri ilginin üzerinde yoğunlaşır. Onu Tanrı Oğlu, İnsanoğlu ve Yahudilerin uzun zamandır bekledikleri kurtarıcı kral olan Mesih diye tanıtır. Yahudi din adamlarının kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder.


35. Soru

Teslis inancının unsurlarından Kutsal Ruh’un özellikleri nelerdir?

Cevap

Kutsal Ruh Katoliklere göre hem Baba’dan hem de Oğul’dan, Ortodokslara göre ise, Oğul yoluyla Baba’dan çıkmıştır. Baba ile aynı cevherden fakat ayrı bir mahiyet olarak kabul edilmektedir. Baba’nın bütün kudret ve iradesini kendinde taşımaktadır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh tek bir cevherde toplanmış üç ayrı şahıstır; hepsi de ebedidir. Baba Tanrı yaratıcı, Oğul Tanrı (İsa Mesih) kurtarıcı ve Kutsal Ruh da takdis edicidir.


36. Soru

Matta İncili’nin yazarı kimdir?

Cevap

Matta İncili’nin yazarı Levi diye de bilinen Matta’dır.


37. Soru

Yeni Ahit kaç kitaptan meydana gelmektedir?

Cevap

Hıristiyanların kutsal kitap külliyatı olarak kabul edilen Yeni Ahit, 27 kitaptan meydana gelmektedir. Bunlar da kendi aralarında iki gruba ayrılmaktadır; Târihî Kitaplar, Ta’lîmî Kitaplar.


38. Soru

Luka İncili’nin amacı nedir?

Cevap

Luka İncili’nin amacı Hz. İsa’nın hayatını doğru ve ayrıntılı biçimde anlatmaktır


39. Soru

Halk Yunancasında ‘İncil’ ne anlama gelmektedir?

Cevap

Halk Yunancasında getirdiği bir haberden ötürü bir şahsa verilen müjdelik, mükafaat manasına gelir. Daha sonraki zamanlarda haber, müjde manasına kullanılmıştır.


40. Soru

Teslis inancının unsurlarından Baba’nın özellikleri nelerdir?

Cevap

O, en mükemmel ve sonsuz saf bir ruhtur. Her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. Sonsuzdur, her yerde vardır ve her şeyi bilir. Her şeyi görür, kimse onu göremez. O’nun özü sevgidir. Baba Tanrı bu sevgiyi biricik oğlu İsa’yı, insanları günahtan kurtarmak için dünyaya göndermekle göstermiştir. Tanrı’nın özü, Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı olarak görünürse de yine o birdir. Bölünmez bir özdür, cevherdir.


41. Soru

Konsil’in terim anlamı nedir?

Cevap

Kilise hayatının ortaya koyduğu tüm problemleri çözmek ve tartışmak üzere bir araya gelen piskoposlara veya yüksek düzeydeki din adamları kuruluna konsil adı verilmektedir.


42. Soru

Luka İncili’nin yazarı kimdir?

Cevap

Genç yaşında Pavlus’u tanıyan ve artık ondan ayrılmayan Antakyalı gayr-ı Yahudi Luka tarafından yazılmıştır.


43. Soru

Yeni Ahit’i oluşturan kitaplardaki tutarsızlıklardan bazıları nelerdir?

Cevap

1. İnciller arasında Hz. İsa’nın nesebi konusunda ittifak yoktur. Matta ve Luka’da onun soyağacı tamamen farklı isimlerden oluşur ve Hz. Meryem’in kocası Yusuf’un babası Matta’ya göre Yakub, Luka’ya göre ise Heli’dir. İslâm alimlerinden Cüveynî bu çelişkiye dikkat çekmekte ve Meryem’in kocası Yusuf’un annesini acaba iki erkek mi hamile bıraktı? diye sormaktadır. 2. Matta İncili’nin 16. Babının 18-19. cümlelerinde Petrus Hz. İsa’yı dinin temeli, göklerin hükümranlığının elinde olduğu bir zât diye tavsif ederken, yine aynı bölümün 22-23. cümlelerinde o lanetli, şeytan, dinden uzak ifadelerine yer verilmektedir. 3. Markos İncili’nde İncil Allah’a (Allah’ın İncili şeklinde) (bkz., Markos 1: 14), Pavlus’un Romalılara Mektubu’nda ise Hz. İsa’ya (Oğlumun İncili şeklinde (Romalılara 1: 8-10) nispet edilir. 4. Hz. İsa için hem Allah’ın Oğlu, hem de Yusuf Oğlu, Davut Oğlu, Adem Oğlu deyimleri kullanılmaktadır. 5. İlk üç İncil’e göre Hz. İsa’nın esas memleketi Galile (Matta 13: 54-58; Markos 6: 4; Luka 4: 29), Yuhanna’ya göre Yahudiye’dir (Yuhanna 4: 3, 43-45).


44. Soru

Barbanas kimdir?

Cevap

Barnabas, zamanının çoğunu Hz. İsa’nın 3 yıllık peygamberlik süresinde yanında geçirmiştir. Barnabas İsa’nın havarisidir ve Hz. İsa’dan bizzat duyularak yazılan tek incildir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna gibi 4 incil sahibinin aksine, o Hz. İsa’yı görmüş ve öğretisini direkt ondan almıştır.


45. Soru

Teslis inancının unsurları nelerdir?

Cevap

Teslis inancının unsurları; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur.


46. Soru

Genel konsillerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Genel konsillere Ökümenik Konsiller de denir. Bu konsillerde kilisenin bütün temsilcileri bulunur. Genel konsiller papa tarafından davet edilerek toplanır. Bizzat papa veya temsilcileri tarafından yönetilir. Bu konsillerde alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların papa tarafından onaylanması gerekir. Hıristiyanlık tarihinde 21 konsil bulunmaktadır. Bunların tümü Katolikler tarafından benimsenir. Ortodokslar ilk yedi konsili, Protestanlar ise Reform’a kadar olanları kabul eder.


47. Soru

Konsiller Katolikler tarafından benimsenir. Ortodokslar ilk yedi konsili, Protestanlar ise Reform’a kadar olanları kabul eder. Bu konsillerin isimleri nelerdir?

Cevap

1. I. İznik Konsili (325) 2. I. İstanbul Konsili (381) 3. Efes Konsili (431) 4. Kadıköy Konsili (451) 5. II. İstanbul Konsili (553) 6. III. İstanbul Konsili (680-681) 7. II. İznik Konsili (787) 8. IV. İstanbul Konsili (869-870) 9. I. Latran Konsili (1123) 10. II. Latran Konsili (1139) 11. III. Latran Konsili (1179) 12. IV. Latran Konsili (1215) 13. I. Lyon Konsili (1245) 14. II. Lyon Konsili (1274) 15. Viyana Konsili (1311-1312) 16. Konstans Konsili (1414-1418) 17. Bale-Ferrare-Florance Konsilleri (1431-1442 18. V. Latran Konsili (1512-1517) 19. Trente Konsili (1545-1563) 20. I. Vatikan Konsili (1869-1870) 21. II. Vatikan Konsili (1962-1965)


48. Soru

Dinler arası diyalog kararı hangi konsilde alınmıştır?

Cevap

II. Vatikan Konsili (1962-1965) alınmıştır.


49. Soru

Hz. İsa’nın kardeşleri hakkında bilinenler nelerdir?

Cevap

Hz. İsa’nın erkek ve kızkardeşleri bulunduğu ve kendisinin en büyük çocuk olduğu tahmin edilmektedir. Kardeşlerinin hiçbirisi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Kızkardeşlerinin Nâsıra’da evlenmiş olduklarına dair rivayet mevcuttur. Erkek kardeşi diye gösterilen ve içlerinde Hıristiyanlığın ilk gelişme senelerinde büyük bir ehemmiyet kazanan Yakup adında biri de bulunan dört kişinin onun teyze oğulları olduğu ileri sürülmektedir. Fakat bununla birlikte hem havari hem de Hz. İsa’dan sonra havarilerin reisi olan Yakub’un onun kardeşi olduğuna dair rivayetler ve kanaatler ağır basmaktadır.


50. Soru

Hz. İsa görevine kaç yaşında başlamıştır?

Cevap

Hz. İsa görevine 30 yaşından sonra başlamıştır.


51. Soru

Târihî Kitaplar hangi kitaplardır?

Cevap

Matta, Markos, Luka, Yuhanna ve Luka tarafından yazıldığı ileri sürülen Resullerin İşleri kitaplarıdır


52. Soru

Yuhanna İncili nelerden bahsetmektedi?

Cevap

Yuhanna İncili diğer üç İncil’e göre farklı bir üslup ve içeriğe sahiptir. Örneğin, Hz. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, onun başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp insanların arasında yaşamış Tanrı sözü olduğunu açıklamakla başlar (1: 1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar Hz. İsa’nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. Birkaç yerde örnekten söz edilmekle beraber (10: 6; 16: 25), benzetme kelimesi hiç geçmez. Bunların yerine Hz. İsa’nın konuşmalarına yer verilir.


1. Soru

Havarilerin zamanla kazanılmış özel anlamı nedir?

Cevap

Bu ifade zamanla Hz. İsa’nın yardımcılarını kasteden bir terim halini almıştır.

2. Soru

Matta İncili içeriğinde neler vardır?

Cevap

Hz. İsa’nın hayatını, ölümünü ve dirilişini anlatmak için bu kitabı kaleme alan Matta, onun soyağacı ve doğumuna ilişkin bilgileri vermekle sözlerine başlar. Vaftiz oluşunu ve Şeytan tarafından nasıl sınandığını anlattıktan sonra faaliyetlerine geçer. Özellikle Hz. İsa’nın peygamberlerce geleceği bildirilen ve yahudilerce uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu göstermek ister. Bunun için İsa’nın gelişiyle gerçekleşen peygamberlik sözlerinden alıntılara yer verir. İsa’nın kurtuluş müjdesinin tüm milletler için olduğunu ayrıca vurgular.

3. Soru

Hıristiyanlar için başka isimler de kullanılmaktadır. Bu isimler nelerdir?

Cevap

Bu isimleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Şâkirtler, Kardeşler, Azizler, İnananlar, Seçilmişler, Çağırılmışlar, Kilise, Fakirler, Dostlar, Celileliler.

4. Soru

Hıristiyanlık kelimesinin kökü Grekçe hangi kelimeye dayanmaktadır?

Cevap

Hıristiyanlık kelimesinin kökü Grekçe khristos kelimesine dayanmaktadır.

5. Soru

Hıristiyanlık hangi anlayış üzerine temellenen bir inanca sahiptir?

Cevap

Hıristiyanlık her şeyden önce İsa Mesih anlayışı üzerine temellenen bir inanca sahiptir. Ana fikri Yeni Ahid’de bulunan bu inanca göre İsa Mesih hem Tanrı’nın Oğlu, hem de insanlığın kurtarıcısıdır.

6. Soru

Hz. İsanın doğumu hangi İncillerde yer verilmektedir?

Cevap

Hz. İsanın doğumuna dört İncilden sadece Matta ve Lukada yer verilmekte ancak her iki İncil’de de bu olay farklı olarak anlatılmaktadır.

7. Soru

Hz. İsa’nın dünyadan ayrıldığı tarihlerde hristiyanlar için hangi isimler kullanılmıştır?

Cevap

O dönemde genellikle şakirtler, kardeşler, inananlar gibi isimler kullanılmıştır.

8. Soru

Batı Hristiyanlığında hangi gün Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanır?

Cevap

Batı Hıristiyanlığında 25 Aralık Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanmaktadır.

9. Soru

Hz. İsa’nın çocukluğu nasıl geçmiştir?

Cevap

Hz. İsa’nın çocukluğu hakkında pek fazla bir şey bilinmemektedir. Çocukluğu, kendisinden önce hiçbir şöhreti olmayan ve aynı zamanda doğum yeri olan Galile eyaletinin Nâsıra kasabasında geçmiştir. Bu yüzden bütün hayatı boyunca Nâsıralı adıyla anılmıştır. Luka’nın belirttiğine göre 12 yaşındayken yahudilerin Pesah bayramında bulunmak üzere annesi ve annesinin kocası Yusuf’la birlikte Kudüs’e gitmiştir. Mabeddeki bilginler onun din bilgisi ve anlayışı karşısında çok şaşırmışlardır.

10. Soru

Matta ve Luka’daki kıssalardan anlaşıldığı üzere Hz. İsa ne zaman doğmuştur?

Cevap

Matta ve Luka’daki kıssalara gore Hz. İsa Kral Arhelas zamanında doğmuştur. İncillerde kendisine yeni doğan çocukları katletme fiili atfedilen ve Filistin’i Roma adına yöneten Arhelas (Hirodes’in oğlu) M.Ö. 4 ve M.S. 6 yılları arasında iktidarda kalmıştır. Buna göre Hz. İsa’nın M.Ö. 4 ile M.S. 6 yılları arasındaki herhangi bir yılda doğmuş olabileceği ortaya çıkmaktadır.

11. Soru

Hz. İsa’nın ilk mucizesi nedir?

Cevap

İlk mucizesini Kana’da düzenlenen bir evlenme merasiminde ev sahibinin bardağında şarabı tükenince suyu şarap yaparak göstermiştir.

12. Soru

Havarilerin kelime anlamı ne demektir?

Cevap

Havariler; kelime anlamı Beyaz giyinenler, insanların ruhlarını din ve ilimle arıtanlar demektir.

13. Soru

Hıristiyan ismi ilk defa nerede ve ne zaman kullanımıştır?

Cevap

Hıristiyan isminin ilk defa ne zaman kullanıldığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun için çıkarsamalarda bulunmak gerekir. Örneğin Yeni Ahid’e bu açıdan bakıldığında Khristianos isminin sadece Rasullerin İşleri (11: 26; 26:28) ve Petrus’un Birinci Mektubu (4:16) olmak üzere sadece üç yerde geçtiği görülür. Bu cümlelerde anlatılan olaylardan hareketle Hıristiyan isminin ilk defa Antakya’da kullanıldığı ve yaklaşık olarak 60 yıllarına denk geldiği anlaşılmaktadır.

14. Soru

Doğu Hristiyanlığında hangi gün Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanır?

Cevap

Doğu Hıristiyanlığında 6 Ocak Hz. İsa’nın doğum günü olarak kutlanmaktadır.

15. Soru

Hıristiyan ilahiyatçıları da Hz. İsa’nın doğumuyla ilgili net olmayan, tahmînî ve dolaylı bazı tarihler vermektedirler. Ritüel kitaplarında aynı zamanda ilâhî olarak da söyledikleri bir pasajda hangi bilgiler yer almaktadır?

Cevap

Ritüel kitaplarında aynı zamanda ilâhî olarak da söyledikleri bir pasajda şu bilgiler yer almaktadır: ‘Dünyanın yaratılışından yüzyıllar sonra; Tufan’dan uzun zaman sonra; İbrahim’in doğumundan iki bin yıl sonra; Musa’dan bin beşyüz yıl sonra; Kral Davut’tan yaklaşık bin yıl sonra; Daniel’in peygamberliğinin yetmişbeşinci yılında; Yüz doksan dördüncü Olimpiyat’ta; Roma’nın kuruluşunun yediyüz elli ikinci ve Imparator Octave Augustus’ün kırk ikinci yaşında ezelî Baba’nın Oğlu ezelî Tanrı İsa-Mesih Yahuda’nın Betlehem (Kudüs) şehrinde Bakire Meryem’den doğdu’ denmektedir.

16. Soru

Grekçe kullanılan khristos kelimesi İbranice’de ne anlama gelmektedir?

Cevap

İbranice’deki maşiahın karşılığı olarak Grekçe’de kullanılmakta ve Hz. İsa’nın sıfatı olarak mesih anlamını ifade etmektedir.

17. Soru

İkinci yüzyılda bir taraftan Hıristiyanlık yayılırken diğer taraftan yaşanan olumsuzluklar nelerdir?

Cevap

İkinci yüzyılda bir taraftan Hıristiyanlık yayılırken, diğer taraftan Mesela, Ebiyonitler, Gnostikler, Nâsıralılar gibi bazı sapmalar yaşanmaya başlamıştır

18. Soru

Tebliğ faaliyetinin başında Hz. İsa on iki kişiyi seçmiş ve bunlara havarî ismini vermiştir. Bunların isimleri nelerdir?

Cevap

Bunların isimleri bazı küçük farklılıklarla Matta (10: 2-4), Markos (3: 16-19), Luka (6: 14-16) ve Resullerin İşleri’nde (1: 13) yer almaktadır: Simon Petrus, Andreas, Yakup (Zebedi’nin oğlu), Yuhanna, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matta, Yakup (Alfeos’un oğlu), Taddeus, Gayyur Simun, Yahuda İskariyot.

19. Soru

Hristiyanlığın yayılışı nasıl olmuştur?

Cevap

Hz. İsa’nın yaklaşık üç yıllık tebliğ döneminde sadece kendisini anlatmaya çalıştığı, yayılmanın havariler gibi belirli sayıda insanların ona inanmasıyla sınırlı kaldığı, hiçbir yerleşim alanının toplu olarak Hıristiyanlığa geçmediği genel kabul görmüş bir husustur. Onun dünyayı terketmesinden sonra devreye havariler girmiş ve farklı bölgelere giderek kendisinden tevarüs ettikleri öğretileri yaymaya çalışmışlardır.

20. Soru

Hz. İsa M.S. 30 yılında Yahudilerin en yüksek mahkemesi olan Sanhedrin tarafından hangi suçla, ölüm cezasına çarptırıldı?

Cevap

Tanrı’ya küfretmekle suçlanıp, ölüm cezasına çarptırıldı.

21. Soru

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın hayatının son aylarına hangi adını verirler?

Cevap

Hıristiyanlar Hz. İsa’nın hayatının son aylarına passion adını verirler.

22. Soru

Kur’an’daki ayetlerde Hz. İsa’dan nasıl bahsedilmiştir?

Cevap

Kur’an’daki ayetlerde doğumunun müjdelenmesi, dünyaya gelişi, tebliği, mucizeleri, dünyevi hayatının sonu ve Allah katına yükseltilişi ele alınmaktadır. Onun diğer peygamberler gibi kul ve peygamber, kendisine tanrılık nispet etmenin ise küfür olduğu belirtilmektedir. Kendisine Allah tarafından kitap verildiği, İsrailoğullarına gönderilen bir peygamber olduğu, Tevrat’ı tasdik ettiği, bazı hususlarda onu neshettiği, kavmine namazı ve zekatı emrettiği vurgulanmaktadır. Ayrıca onun öleceğinden ve tekrar hayata döneceğinden söz edilmektedir. Ancak buradaki diriliş Hıristiyanlıktaki gibi çarmıha gerildikten sonraki diriliş değil, kıyamet sonrası diriliştir. Çarmıha da gerilmemiştir. Kur’an’da ayrıca Hz. İsa’nın Allah’tan bir kelime oluşu, Allah’tan bir ruh oluşu, peygamberliği ve mucizeleri, Ruhu’l-Kudüs ile te’yid edilmesi, Hz. Muhammed’i müjdelemesi konularına yer verilmektedir. Buna göre Hz. İsa hiçbir zaman kendisinin tanrı edinilmesini söylememiş ve yalnız Allah’a kulluğu öğütlemiştir. Kur’an teslisi açıkça reddetmekte ve temel prensip olarak tevhidi ortaya koymaktadır.

23. Soru

Hangi ihtida olayından sonra Simun Petrus Pavlus, ilk Mesih topluluğunun en büyük önderlerinden birisi olmuştur?

Cevap

Yeni Ahid’de Pentikost gününde onun konuşmasını dinleyen 3000 kişinin Hz. İsa’ya inanıp vaftiz oldukları belirtilmektedir. Bu ihtida olayından sonra Petrus, ilk Mesih topluluğunun en büyük önderlerinden birisi olmuştur.

24. Soru

Pavlus sonrası dönemde Hristitanlık nasıl yayılmıştır?

Cevap

Pavlus’tan sonra Hıristiyanlığın yayılmasında en önemli rolü ilk zamanlarda Pavlus’un ve havarilerin vesilesiyle Hıristiyan olan kimseler, daha sonra da Kilise Babaları üstlenmişlerdir. Birinci yüzyılın sonuna gelindiğinde Hıristiyanlık, ilk ortaya çıktığı Kudüs şehrinden çok uzaklara yayılmıştı.

25. Soru

Hz. İsa Tebliğini ilk önce nerede yapmaya başlamış?

Cevap

Tebliğini ilkönce Galile’de yapmaya başlamış, ama aynı zamanda Samiriye’ye, Kudüs’e ve Galile’nin kuzey bölgelerine de gitmiştir.

26. Soru

21 mektupta neler vardır?

Cevap

Pavlus’un 14 mektubu; büyük mektuplar, hapishane mektupları, pastoral mektuplar, diğer 7 mektup ve Vahiy

27. Soru

Ta’lîmî Kitaplar’ın içerinde neler vardır?

Cevap

Pavlus’a ve havarilerden bazılarına ait 21 mektuptan ve Vahiy kitabından ibarettir.

28. Soru

Simun Petrus Pavlus kimdir?

Cevap

Soylu bir Yahudi ailesinden gelen ve annesinin babasının Roma vatandaşlığı ayrıcalığına sahip olan Pavlus, M.S. 5-15 yıları arasında Tarsus’ta dünyaya gelmiştir. O, Ferisîler diye bilinen en tutucu Yahudi mezhebine bağlıydı. Hz. İsa uğruna ilk şehid olan İstefehan’ın taşlanmasına katılmıştır. M.S. 33 yılında Hz. İsa’nın Şam’da bulunan talebelerini tutuklamak üzere yahudilerin dinî önderi olan başkâhin tarafından görevlendirilmiştir. Fakat Şam’a doğru giderken, Hz. İsa’nın görüntüsü ile karşılaşıp, ona iman etmiştir. Bu imanın ardından vaftiz olmuş ve Şam’da Hıristiyanlığı yaymaya başlamıştır.

29. Soru

313 yılının Mart ayında imparator Konstantin’in Hıristiyanlar için çıkardığı fermanın içeriği nedir?

Cevap

313 yılının Mart ayında imparator Konstantin Hıristiyanlara tam özgürlük sağlamak, el konulan tüm ibadet yerlerini geri vermek ve uğradıkları tüm zararların karşılığını ödemek için olağandışı bir ferman çıkardı.

30. Soru

İncillerin yazım dilleri ile Hz. İsa’nın ana dili arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

İncillerin ilk yazılanı dahi Hz. İsa’nın yeryüzünden ayrılmasından 35 sene sonraya dayanmaktadır. İlk nüshaların dahi Yunanca olduğu düşünülürse, Yunanca bilme ihtimali hiç olmayan Hz. İsa’nın bu kitaplarla arasında bir irtibatın olmadığı ortaya çıkmış olur. Renan’ın ifadesiyle Hz. İsa’nın ana dili, o zamanlar Filistin’de konuşulan İbrânî diliyle karışık Suriye lehçesiydi.

31. Soru

Hristiyanlık’taki inaç esasları nelerdir?

Cevap

1. Göğün ve yerin, görünen ve görünmeyen kâinatın yaratıcısı, kâdir-i mutlak baba olan tek bir Tanrı’ya; 2. Bütün asırlardan önce babadan doğan, Tanrı’nın biricik oğlu tek bir Rab İsa Mesih’e, O’nun Tanrı olduğuna, Tanrı’dan doğduğuna, nur olduğuna, nurdan doğduğuna, gerçek Tanrı olduğuna, gerçek Tanrı’dan doğduğuna, tevlid edildiğine, yaratılmadığına, Baba ile aynı tabiatta olduğuna, her şeyin O’nun vasıtasıyla yapıldığına, biz insanlar ve bizim kurtuluşumuz için semadan indiğine; 3. Kutsal Ruh vasıtasıyla bakire Meryem’de bedenleştiğine ve insan olduğuna; 4. Bizim için Pontus Platus zamanında çarmıha gerildiğine, ızdrap çektiğine, mezara konduğuna; 5. Kutsal yazılara uygun olarak üçüncü gün dirildiğine; 6. Ve göğe yükseldiğine, Baba’nın sağ tarafına oturduğuna; 7. Ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ihtişam içinde geri geleceğine ve saltanatına son olmayacağına; 8. Rab olan ve hayat veren Kutsal Ruh’a, O’nun ve Oğul’dan neş’et ettiğine, Baba ve Oğul’la birlikte aynı tapınma ve ihtişama layık olduğuna, peygamberler vasıtasıyla konuştuğuna; 9. Kiliseye, birliğine, kutsallığına, evrensel ve havarilere ait oluşuna inanmak ve günahların affı için bir tek vaftizi kabul etmek; 10. Ölülerin dirilmesini ve gelecek dünyayı beklemektir.

32. Soru

Teslis inancının unsurlarından Baba ve Oğul’un farkı nedir?

Cevap

Tanrı Baba doğmamış, doğurulmamıştır. Oğlu İsa ise doğmuş, doğurulmuştur. Kutsal Ruh, Tanrı’dan çıkmıştır.

33. Soru

Kutsal Kitap sözüyle kastedilen kitaplar hangileridir?

Cevap

Kutsal Kitap sözüyle Yahudilerin Eski Ahit ve Hıristiyanların Yeni Ahit kitapları kastedilmektedir.

34. Soru

Markos İncili’nin içeriğinde neler vardır?

Cevap

Hz. İsa’nın doğumundan, soyağacından çocukluğundan daha ziyade yaptıklarını ele alır, bunları kısa ve öz bir şekilde yazar. Anlatım canlı ve hareketlidir. Özellikle insanların ona gösterdikleri ilginin üzerinde yoğunlaşır. Onu Tanrı Oğlu, İnsanoğlu ve Yahudilerin uzun zamandır bekledikleri kurtarıcı kral olan Mesih diye tanıtır. Yahudi din adamlarının kışkırtmasıyla gerçekleşecek ölümünden ve dirilişinden sık sık söz eder.

35. Soru

Teslis inancının unsurlarından Kutsal Ruh’un özellikleri nelerdir?

Cevap

Kutsal Ruh Katoliklere göre hem Baba’dan hem de Oğul’dan, Ortodokslara göre ise, Oğul yoluyla Baba’dan çıkmıştır. Baba ile aynı cevherden fakat ayrı bir mahiyet olarak kabul edilmektedir. Baba’nın bütün kudret ve iradesini kendinde taşımaktadır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh tek bir cevherde toplanmış üç ayrı şahıstır; hepsi de ebedidir. Baba Tanrı yaratıcı, Oğul Tanrı (İsa Mesih) kurtarıcı ve Kutsal Ruh da takdis edicidir.

36. Soru

Matta İncili’nin yazarı kimdir?

Cevap

Matta İncili’nin yazarı Levi diye de bilinen Matta’dır.

37. Soru

Yeni Ahit kaç kitaptan meydana gelmektedir?

Cevap

Hıristiyanların kutsal kitap külliyatı olarak kabul edilen Yeni Ahit, 27 kitaptan meydana gelmektedir. Bunlar da kendi aralarında iki gruba ayrılmaktadır; Târihî Kitaplar, Ta’lîmî Kitaplar.

38. Soru

Luka İncili’nin amacı nedir?

Cevap

Luka İncili’nin amacı Hz. İsa’nın hayatını doğru ve ayrıntılı biçimde anlatmaktır

39. Soru

Halk Yunancasında ‘İncil’ ne anlama gelmektedir?

Cevap

Halk Yunancasında getirdiği bir haberden ötürü bir şahsa verilen müjdelik, mükafaat manasına gelir. Daha sonraki zamanlarda haber, müjde manasına kullanılmıştır.

40. Soru

Teslis inancının unsurlarından Baba’nın özellikleri nelerdir?

Cevap

O, en mükemmel ve sonsuz saf bir ruhtur. Her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. Sonsuzdur, her yerde vardır ve her şeyi bilir. Her şeyi görür, kimse onu göremez. O’nun özü sevgidir. Baba Tanrı bu sevgiyi biricik oğlu İsa’yı, insanları günahtan kurtarmak için dünyaya göndermekle göstermiştir. Tanrı’nın özü, Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı olarak görünürse de yine o birdir. Bölünmez bir özdür, cevherdir.

41. Soru

Konsil’in terim anlamı nedir?

Cevap

Kilise hayatının ortaya koyduğu tüm problemleri çözmek ve tartışmak üzere bir araya gelen piskoposlara veya yüksek düzeydeki din adamları kuruluna konsil adı verilmektedir.

42. Soru

Luka İncili’nin yazarı kimdir?

Cevap

Genç yaşında Pavlus’u tanıyan ve artık ondan ayrılmayan Antakyalı gayr-ı Yahudi Luka tarafından yazılmıştır.

43. Soru

Yeni Ahit’i oluşturan kitaplardaki tutarsızlıklardan bazıları nelerdir?

Cevap

1. İnciller arasında Hz. İsa’nın nesebi konusunda ittifak yoktur. Matta ve Luka’da onun soyağacı tamamen farklı isimlerden oluşur ve Hz. Meryem’in kocası Yusuf’un babası Matta’ya göre Yakub, Luka’ya göre ise Heli’dir. İslâm alimlerinden Cüveynî bu çelişkiye dikkat çekmekte ve Meryem’in kocası Yusuf’un annesini acaba iki erkek mi hamile bıraktı? diye sormaktadır. 2. Matta İncili’nin 16. Babının 18-19. cümlelerinde Petrus Hz. İsa’yı dinin temeli, göklerin hükümranlığının elinde olduğu bir zât diye tavsif ederken, yine aynı bölümün 22-23. cümlelerinde o lanetli, şeytan, dinden uzak ifadelerine yer verilmektedir. 3. Markos İncili’nde İncil Allah’a (Allah’ın İncili şeklinde) (bkz., Markos 1: 14), Pavlus’un Romalılara Mektubu’nda ise Hz. İsa’ya (Oğlumun İncili şeklinde (Romalılara 1: 8-10) nispet edilir. 4. Hz. İsa için hem Allah’ın Oğlu, hem de Yusuf Oğlu, Davut Oğlu, Adem Oğlu deyimleri kullanılmaktadır. 5. İlk üç İncil’e göre Hz. İsa’nın esas memleketi Galile (Matta 13: 54-58; Markos 6: 4; Luka 4: 29), Yuhanna’ya göre Yahudiye’dir (Yuhanna 4: 3, 43-45).

44. Soru

Barbanas kimdir?

Cevap

Barnabas, zamanının çoğunu Hz. İsa’nın 3 yıllık peygamberlik süresinde yanında geçirmiştir. Barnabas İsa’nın havarisidir ve Hz. İsa’dan bizzat duyularak yazılan tek incildir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna gibi 4 incil sahibinin aksine, o Hz. İsa’yı görmüş ve öğretisini direkt ondan almıştır.

45. Soru

Teslis inancının unsurları nelerdir?

Cevap

Teslis inancının unsurları; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tur.

46. Soru

Genel konsillerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Genel konsillere Ökümenik Konsiller de denir. Bu konsillerde kilisenin bütün temsilcileri bulunur. Genel konsiller papa tarafından davet edilerek toplanır. Bizzat papa veya temsilcileri tarafından yönetilir. Bu konsillerde alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların papa tarafından onaylanması gerekir. Hıristiyanlık tarihinde 21 konsil bulunmaktadır. Bunların tümü Katolikler tarafından benimsenir. Ortodokslar ilk yedi konsili, Protestanlar ise Reform’a kadar olanları kabul eder.

47. Soru

Konsiller Katolikler tarafından benimsenir. Ortodokslar ilk yedi konsili, Protestanlar ise Reform’a kadar olanları kabul eder. Bu konsillerin isimleri nelerdir?

Cevap

1. I. İznik Konsili (325) 2. I. İstanbul Konsili (381) 3. Efes Konsili (431) 4. Kadıköy Konsili (451) 5. II. İstanbul Konsili (553) 6. III. İstanbul Konsili (680-681) 7. II. İznik Konsili (787) 8. IV. İstanbul Konsili (869-870) 9. I. Latran Konsili (1123) 10. II. Latran Konsili (1139) 11. III. Latran Konsili (1179) 12. IV. Latran Konsili (1215) 13. I. Lyon Konsili (1245) 14. II. Lyon Konsili (1274) 15. Viyana Konsili (1311-1312) 16. Konstans Konsili (1414-1418) 17. Bale-Ferrare-Florance Konsilleri (1431-1442 18. V. Latran Konsili (1512-1517) 19. Trente Konsili (1545-1563) 20. I. Vatikan Konsili (1869-1870) 21. II. Vatikan Konsili (1962-1965)

48. Soru

Dinler arası diyalog kararı hangi konsilde alınmıştır?

Cevap

II. Vatikan Konsili (1962-1965) alınmıştır.

49. Soru

Hz. İsa’nın kardeşleri hakkında bilinenler nelerdir?

Cevap

Hz. İsa’nın erkek ve kızkardeşleri bulunduğu ve kendisinin en büyük çocuk olduğu tahmin edilmektedir. Kardeşlerinin hiçbirisi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Kızkardeşlerinin Nâsıra’da evlenmiş olduklarına dair rivayet mevcuttur. Erkek kardeşi diye gösterilen ve içlerinde Hıristiyanlığın ilk gelişme senelerinde büyük bir ehemmiyet kazanan Yakup adında biri de bulunan dört kişinin onun teyze oğulları olduğu ileri sürülmektedir. Fakat bununla birlikte hem havari hem de Hz. İsa’dan sonra havarilerin reisi olan Yakub’un onun kardeşi olduğuna dair rivayetler ve kanaatler ağır basmaktadır.

50. Soru

Hz. İsa görevine kaç yaşında başlamıştır?

Cevap

Hz. İsa görevine 30 yaşından sonra başlamıştır.

51. Soru

Târihî Kitaplar hangi kitaplardır?

Cevap

Matta, Markos, Luka, Yuhanna ve Luka tarafından yazıldığı ileri sürülen Resullerin İşleri kitaplarıdır

52. Soru

Yuhanna İncili nelerden bahsetmektedi?

Cevap

Yuhanna İncili diğer üç İncil’e göre farklı bir üslup ve içeriğe sahiptir. Örneğin, Hz. İsa’nın doğumunu anlatarak başlayacağına, onun başlangıçtan beri Tanrı’yla birlikte bulunmuş, beden alıp insanların arasında yaşamış Tanrı sözü olduğunu açıklamakla başlar (1: 1-18). Kitapta daha az sayıda mucizeden söz edilir ve bunlar Hz. İsa’nın bildirisini doğrulayan belirtiler diye anılır. Birkaç yerde örnekten söz edilmekle beraber (10: 6; 16: 25), benzetme kelimesi hiç geçmez. Bunların yerine Hz. İsa’nın konuşmalarına yer verilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.