Açıköğretim Ders Notları

Yaşlılarda Çatışma Ve Stres Yönetimi 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşlılarda Çatışma Ve Stres Yönetimi 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yaşlıların Psikolojik İhtiyaçlarını Etkileyen Faktörler

1. Soru

Biyolojik, psikolojik, duygusal ve sosyal yönleri olan bir gelişim dönemi kapsayan, tüm yaşam faaliyetlerinde, üretkenlik, yeterlilik, bireysellik ve bağımsızlıkta azalma süreci olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

Cevap

Yaşlılık.


2. Soru

Yaşlılıkta azalan fiziksel güç ve sağlığına uyum sağlamak için ne yapmalıdır?

Cevap

Kişinin bu dönemde bu değişikliklere uyum sağlaması, gücünün yettiği işleri yerine getirmesi, sağlığına dikkat etmesi beklenir.


3. Soru

Eşlerden biri diğerinden daha önce öldüğünde, kalan kişinin bunu kabullenmesine ne ad verilir?

Cevap

Eşin ölümüne uyum sağlama


4. Soru

Bireyin psikososyal gelişimine önem veren Erikson’a göre, insanın yaşamında belli başlı sekiz kritik dönem vardır. Her dönemde atlatılması gereken bir kriz, bir çatışma bulunmaktadır. Erikson’un sekiz aşamalı gelişim kuramında yaşlılık dönemi nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Erikson’un sekiz aşamalı gelişim kuramında yaşlılık dönemi, benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk olarak adlandırılan dönemdir


5. Soru

İnsanların temel ihtiyaçları dikkate alındığında yeme, içme, nefes alma ve
cinsellik gibi ihtiyaçlardır hangi ihtiyaç grubuna dahil edilebilir?

Cevap

Fizyolojik ihtiyaçlar, organizmanın canlı kalabilmesi için karşılanması şart olan; yeme, içme, nefes alma ve cinsellik gibi ihtiyaçlardır


6. Soru

Öz saygı ve kendini gerçekleştirme hangi psikolojik ihtiyaca örnek olabilir?

Cevap

Literatür incelendiğinde, bireyin yaşamda bir amacı olmasının psikolojik ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağladığı ifade edilmektedir. Kasser ve Ryan (1993, 1996), içsel ve dışsal amaç olmak üzere iki tür amaçtan söz etmişlerdir.  İçsel amaçların, öz saygı ve kendini gerçekleştirme ile olumlu yönde; depresyon ve kaygı ile olumsuz yönde ilişkili olduğu bulunmuştur.


7. Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tüm canlılarda olduğu gibi, insan da doğası gereği dışarıdan gelen tehlikelere karşı kendi bütünlüğünü korumak ister. Maslow (1970), insanların sahip olduğu ihtiyaçları beş kategoriye ayırmıştır ve bunları basit biyolojik ihtiyaçlardan karmaşık ihtiyaçlara doğru sıralamıştır.


8. Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı içerisinde yer alan basamaklar hangileridir?

Cevap

Maslow’un ihtiyaçlar piramidinde yer alan ilk basamak, fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasıdır. İkinci sırada güvenlik ihtiyacı gelmektedir.Üçüncü ihtiyaç olan sevgi ve ait olma ihtiyacı ise diğer insanlar ile sevgi temelinde bir ilişki kurmaya ve sosyal bir gruba ait olmaya yönelik bir ihtiyaçtır. Dördüncü ihtiyaç saygı ihtiyacıdır. Saygı ihtiyacı, öz güven ve saygınlık çabalarını kapsamaktadır. Son ihtiyaç ise kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak tanımlanmış olup, bireyin tüm kapasitesini en üst düzeyde geliştirme ihtiyacını kapsamaktadır.


9. Soru

Murray’ a Göre İhtiyaç Kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

 Murray, ihtiyacı “kendi başına güç oluşturan varsayımsal yapılar” olarak tanımlamaktadır. Ona göre insan, içinde 20 tane temel ihtiyaç barındırmaktadır. Bunlar birbirinden daha etkili olmayıp her biri yerine ve kişiye göre baskınlık göstermektedir.


10. Soru

Murray’ a Göre İhtiyaç Kavramındaki 20 temel kavram hangileridir?

Cevap

Murray’ ın saptadığı 20 ihtiyaç; kabul etme, başarı, dostluk, saldırganlık, bağımsızlık, karşıt tepki kurma, savunma, yüceltme, hükmetme, kendini sergileme, zarardan kaçınma, vericilik, küçük düşmekten kaçınma, düzen, oyun ve eğlence, reddetme, cinsellik, zevk, yardım alma ve öğrenme olarak sıralanmaktadır


11. Soru

Glasser’ın Seçim Kuramına Göre Psikolojik İhtiyaçlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Glasser (1998) tarafından oluşturulan bu kurama göre birey davranışlarını kendisi seçer. İnsan hayatta kalma, ait olma, güçlü özgür olma ve eğlence ihtiyacı olarak sıralanan beş ihtiyaç tarafından yönlendirilir ve yaşamı boyunca bu ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılamaya çalışır.


12. Soru

Öz Belirleme Kuramında temel psikolojik ihtiyaçlar nelerdir?

Cevap

Ryan ve Deci (2000) tarafından oluşturulan Öz belirleme kuramına göre; insanlar, evrensel olarak özerklik, yetkinlik ve ilişkili olma şeklinde ifade edilen üç temel psikolojik ihtiyaca sahiptir.


13. Soru

Kişinin hayatındaki aktivitelerde seçme şansı Ryan ve Deci (2000) tarafından oluşturulan Öz belirleme kuramına göre hangi ihtiyacın karşılığıdır?

Cevap

Özerklik ihtiyacı, kişinin hayatındaki aktivitelerde seçme şansını ifade etmektedir


14. Soru

Yaşlıların temel psikolojik ihtiyaçların karşılamasında sıkıntı yaşaması ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Cevap

Temel psikolojik ihtiyaçların karşılamasında sıkıntı yaşayan yaşlıların kendilerini değersiz, işlevlerini yitirmiş ve güçsüz hissetmeleri, onların yaşamdan doyum sağlamalarında önemli bir engel olarak görünebilir.


15. Soru

Eşin kaybı ile baş etme ele alındığında kadın ve erkek arasında nasıl bir farklılık dikkat çekmektedir?

Cevap

Eşin kaybı ise yaşlı insanların en önemli sorunlarından biridir. Eşin ölümünden duyulan kaybın üstesinden gelmek hiç de kolay olmayan ve uzunca zaman gerektiren bir durumdur. Kadınların bu durumu yaşama olasılıkları erkeklerinkinden daha yüksektir.


16. Soru

Yaşlılıkta aile yaşam döngüsü ele alındığında yaşlıların kendilerine özgü ne gibi avantajları söz konusu olabilir?

Cevap

Yaşlılığın kendine özgü avantajları da vardır. Bir tanesi büyük baba- büyük anne veya koruyucu aile olmaktır.Yaşlılık döneminin diğer bir avantajı da bireyin yapmak istediklerini kendi hızında yapabilmesiyle ilgilidir. 


17. Soru

Zaman içerisinde Türk aile yapısında ne gibi bir değişiklik olmuştur?

Cevap

Türk toplumunda aile, önemini hâlâ koruyan bir yapı olmakla beraber zaman içinde bu kavramda bazı değişmeler görülmüştür. Geniş aile yapısı zamanla yerini çekirdek aileye bırakmış ve kırsal yaşam büyük oranda kentsel yaşama dönüşmüştür.


18. Soru

Yaşlılıkta aile içi sevgi ilişkisi nasıl belirleyici bir rol oynayabilir?

Cevap

Yaşlılıkta aile bağları ve sevgi gereksiniminin olmadığı düşüncesi yaşlıyı daha çok yalnızlığa ve depresyona iter. Araştırmalar, ailenin eğitim, eğlence, ekonomik durum, koruma gibi etkinliklerdeki dolaysız etkisi azalsa bile ailedeki sevgi rolünün derinleştiğini saptamaktadır.


19. Soru

Türkiye’de bakım evlerinde kalan yaşlı kadınların ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Bakım evinde kalan yaşlı kadınların çoğu, dul ya da bekâr ve ayrıca kendilerine sosyal ve maddi yönlerden bakacak yakını olmayanlardır. Bakımevlerinde, 85 yaş üstünde her dört kadından biri evlenmemiş ve duldur.


20. Soru

Yaşlıların sosyal etkileşimi söz konusu olduğunda kadın ve erkek arasında nasıl bir fark gözlemlenmiştir?

Cevap

Kadınlar, dostluk, sosyal etkileşim; erkekler oyun ve eğlence ile öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkinliklerde bulunmaktadırlar.


1. Soru

Biyolojik, psikolojik, duygusal ve sosyal yönleri olan bir gelişim dönemi kapsayan, tüm yaşam faaliyetlerinde, üretkenlik, yeterlilik, bireysellik ve bağımsızlıkta azalma süreci olarak tanımlanan kavrama ne ad verilir?

Cevap

Yaşlılık.

2. Soru

Yaşlılıkta azalan fiziksel güç ve sağlığına uyum sağlamak için ne yapmalıdır?

Cevap

Kişinin bu dönemde bu değişikliklere uyum sağlaması, gücünün yettiği işleri yerine getirmesi, sağlığına dikkat etmesi beklenir.

3. Soru

Eşlerden biri diğerinden daha önce öldüğünde, kalan kişinin bunu kabullenmesine ne ad verilir?

Cevap

Eşin ölümüne uyum sağlama

4. Soru

Bireyin psikososyal gelişimine önem veren Erikson’a göre, insanın yaşamında belli başlı sekiz kritik dönem vardır. Her dönemde atlatılması gereken bir kriz, bir çatışma bulunmaktadır. Erikson’un sekiz aşamalı gelişim kuramında yaşlılık dönemi nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Erikson’un sekiz aşamalı gelişim kuramında yaşlılık dönemi, benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk olarak adlandırılan dönemdir

5. Soru

İnsanların temel ihtiyaçları dikkate alındığında yeme, içme, nefes alma ve
cinsellik gibi ihtiyaçlardır hangi ihtiyaç grubuna dahil edilebilir?

Cevap

Fizyolojik ihtiyaçlar, organizmanın canlı kalabilmesi için karşılanması şart olan; yeme, içme, nefes alma ve cinsellik gibi ihtiyaçlardır

6. Soru

Öz saygı ve kendini gerçekleştirme hangi psikolojik ihtiyaca örnek olabilir?

Cevap

Literatür incelendiğinde, bireyin yaşamda bir amacı olmasının psikolojik ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağladığı ifade edilmektedir. Kasser ve Ryan (1993, 1996), içsel ve dışsal amaç olmak üzere iki tür amaçtan söz etmişlerdir.  İçsel amaçların, öz saygı ve kendini gerçekleştirme ile olumlu yönde; depresyon ve kaygı ile olumsuz yönde ilişkili olduğu bulunmuştur.

7. Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tüm canlılarda olduğu gibi, insan da doğası gereği dışarıdan gelen tehlikelere karşı kendi bütünlüğünü korumak ister. Maslow (1970), insanların sahip olduğu ihtiyaçları beş kategoriye ayırmıştır ve bunları basit biyolojik ihtiyaçlardan karmaşık ihtiyaçlara doğru sıralamıştır.

8. Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı içerisinde yer alan basamaklar hangileridir?

Cevap

Maslow’un ihtiyaçlar piramidinde yer alan ilk basamak, fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasıdır. İkinci sırada güvenlik ihtiyacı gelmektedir.Üçüncü ihtiyaç olan sevgi ve ait olma ihtiyacı ise diğer insanlar ile sevgi temelinde bir ilişki kurmaya ve sosyal bir gruba ait olmaya yönelik bir ihtiyaçtır. Dördüncü ihtiyaç saygı ihtiyacıdır. Saygı ihtiyacı, öz güven ve saygınlık çabalarını kapsamaktadır. Son ihtiyaç ise kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak tanımlanmış olup, bireyin tüm kapasitesini en üst düzeyde geliştirme ihtiyacını kapsamaktadır.

9. Soru

Murray’ a Göre İhtiyaç Kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

 Murray, ihtiyacı “kendi başına güç oluşturan varsayımsal yapılar” olarak tanımlamaktadır. Ona göre insan, içinde 20 tane temel ihtiyaç barındırmaktadır. Bunlar birbirinden daha etkili olmayıp her biri yerine ve kişiye göre baskınlık göstermektedir.

10. Soru

Murray’ a Göre İhtiyaç Kavramındaki 20 temel kavram hangileridir?

Cevap

Murray’ ın saptadığı 20 ihtiyaç; kabul etme, başarı, dostluk, saldırganlık, bağımsızlık, karşıt tepki kurma, savunma, yüceltme, hükmetme, kendini sergileme, zarardan kaçınma, vericilik, küçük düşmekten kaçınma, düzen, oyun ve eğlence, reddetme, cinsellik, zevk, yardım alma ve öğrenme olarak sıralanmaktadır

11. Soru

Glasser’ın Seçim Kuramına Göre Psikolojik İhtiyaçlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Glasser (1998) tarafından oluşturulan bu kurama göre birey davranışlarını kendisi seçer. İnsan hayatta kalma, ait olma, güçlü özgür olma ve eğlence ihtiyacı olarak sıralanan beş ihtiyaç tarafından yönlendirilir ve yaşamı boyunca bu ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılamaya çalışır.

12. Soru

Öz Belirleme Kuramında temel psikolojik ihtiyaçlar nelerdir?

Cevap

Ryan ve Deci (2000) tarafından oluşturulan Öz belirleme kuramına göre; insanlar, evrensel olarak özerklik, yetkinlik ve ilişkili olma şeklinde ifade edilen üç temel psikolojik ihtiyaca sahiptir.

13. Soru

Kişinin hayatındaki aktivitelerde seçme şansı Ryan ve Deci (2000) tarafından oluşturulan Öz belirleme kuramına göre hangi ihtiyacın karşılığıdır?

Cevap

Özerklik ihtiyacı, kişinin hayatındaki aktivitelerde seçme şansını ifade etmektedir

14. Soru

Yaşlıların temel psikolojik ihtiyaçların karşılamasında sıkıntı yaşaması ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Cevap

Temel psikolojik ihtiyaçların karşılamasında sıkıntı yaşayan yaşlıların kendilerini değersiz, işlevlerini yitirmiş ve güçsüz hissetmeleri, onların yaşamdan doyum sağlamalarında önemli bir engel olarak görünebilir.

15. Soru

Eşin kaybı ile baş etme ele alındığında kadın ve erkek arasında nasıl bir farklılık dikkat çekmektedir?

Cevap

Eşin kaybı ise yaşlı insanların en önemli sorunlarından biridir. Eşin ölümünden duyulan kaybın üstesinden gelmek hiç de kolay olmayan ve uzunca zaman gerektiren bir durumdur. Kadınların bu durumu yaşama olasılıkları erkeklerinkinden daha yüksektir.

16. Soru

Yaşlılıkta aile yaşam döngüsü ele alındığında yaşlıların kendilerine özgü ne gibi avantajları söz konusu olabilir?

Cevap

Yaşlılığın kendine özgü avantajları da vardır. Bir tanesi büyük baba- büyük anne veya koruyucu aile olmaktır.Yaşlılık döneminin diğer bir avantajı da bireyin yapmak istediklerini kendi hızında yapabilmesiyle ilgilidir. 

17. Soru

Zaman içerisinde Türk aile yapısında ne gibi bir değişiklik olmuştur?

Cevap

Türk toplumunda aile, önemini hâlâ koruyan bir yapı olmakla beraber zaman içinde bu kavramda bazı değişmeler görülmüştür. Geniş aile yapısı zamanla yerini çekirdek aileye bırakmış ve kırsal yaşam büyük oranda kentsel yaşama dönüşmüştür.

18. Soru

Yaşlılıkta aile içi sevgi ilişkisi nasıl belirleyici bir rol oynayabilir?

Cevap

Yaşlılıkta aile bağları ve sevgi gereksiniminin olmadığı düşüncesi yaşlıyı daha çok yalnızlığa ve depresyona iter. Araştırmalar, ailenin eğitim, eğlence, ekonomik durum, koruma gibi etkinliklerdeki dolaysız etkisi azalsa bile ailedeki sevgi rolünün derinleştiğini saptamaktadır.

19. Soru

Türkiye’de bakım evlerinde kalan yaşlı kadınların ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Bakım evinde kalan yaşlı kadınların çoğu, dul ya da bekâr ve ayrıca kendilerine sosyal ve maddi yönlerden bakacak yakını olmayanlardır. Bakımevlerinde, 85 yaş üstünde her dört kadından biri evlenmemiş ve duldur.

20. Soru

Yaşlıların sosyal etkileşimi söz konusu olduğunda kadın ve erkek arasında nasıl bir fark gözlemlenmiştir?

Cevap

Kadınlar, dostluk, sosyal etkileşim; erkekler oyun ve eğlence ile öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik etkinliklerde bulunmaktadırlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.