Açıköğretim Ders Notları

Yeni Toplumsal Hareketler Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yeni Toplumsal Hareketler Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yeni Toplumsal Hareketler

1. Soru

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği nedir?

Cevap

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği, daha küresel ve uluslararası olmasıdır.


2. Soru

1960’larda meydana gelen öğrenci hareketlerine yol açmış olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Öğrenci hareketlerine 1960’larda eğitim krizi ve baskıcı siyasal yönetimler ile Soğuk Savaş’ın getirdiği ekonomik ve siyasal koşullardan duyulan memnuniyetsizlik yol açmıştır.


3. Soru

Dünyada 1967’de başlayıp 1973’e kadar devam eden öğrenci hareketleri hangi ülkelerde görülmüştür? 

Cevap

1967’den itibaren 1973’e dek Fransa, Batı Almanya, İspanya, İtalya, Polonya, ABD, Arjantin, Cezayir ve Senegal’de öğrenci gösterileri ortaya çıkmış, kısa sürede Kanada, Japonya, Güney Kore, Yunanistan, Hindistan, Zambiya, Pakistan, Kolombiya, Kosta Rika, Venezüella ve Ekvador gibi ülkelere yayılmıştır (Katsiaficas, 1987 aktaran Kalouche ve Mielant, 2008: 221-224).


4. Soru

Fransız sosyolog Alaine Touraine hangi yılda yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etmiştir?

Cevap

Fransız sosyolog Alaine Touraine 1968 yılında yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etti (Tilly, 2004:117).


5. Soru

Yeni Toplumsal Hareketler Kuramının odaklandığı konular nelerdir?

Cevap

Yeni Toplumsal Hareketler Kuramı, 1970’lerin postyapısalcı ve postMarksist eğilimlerinden kaynaklanmıştır (Foweraker,1995: 14). Toplumda gözlenen çatışma ve hareketlerde ekonomik ve politik sorunlara odaklanan eski
politikalardan farklı olarak eşitlik, farklılık, katılım ve kimlik inşasını esas alan yeni bir kimlik politikası söz konusudur (Çayır, 1999: 27)


6. Soru

YTH hangi tür siyaset alanında yer almaktadır?

Cevap

YTH, liberal siyaset kuramına göre özel ve kamusal biçimindeki sınıflandırmaya uymamakta ve üçüncü bir ara kategoriye, kurumsal olmayan siyaset alanına yerleşmektedir.


7. Soru

YTH’nin ortaya çıkışında hangi toplumsal sınıf etkili olmuştur?

Cevap

Sınıf çözümlemesine dayalı eski hareketlerden farklı olarak yeni orta sınıfın gelişimi ve küçük burjuvazi YTH’nin ortaya çıkışında yaşamsal öneme sahiptir.


8. Soru

Orta sınıf ve küçük burjuvazinin  YTH’ye kaynaklık eden farkındalıkları nelerdir?

Cevap

Sınıf çözümlemesine dayalı eski hareketlerden farklı olarak yeni orta sınıfın gelişimi ve küçük burjuvazi YTH’nin ortaya çıkışında yaşamsal öneme sahiptir. Söz konusu sınıfın YTH’ye kaynaklık eden farkındalıkları şöyle sıralanabilir (Eder, 1985:878):
Ekoloji, barış ve mahremiyet doktrini (yeni moral konuları), klasik ideal aile ve ekonomik büyüme ortodoksisi, yeni duyarlılık idealleri, sonsuz barış ve insanın doğayla uyumuna ilişkin heteredoksi.


9. Soru

YTH’yi, eskisinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

YTH’yi, eskisinden ayıran, ekonomik boyuttan çok kimliğe dayalı olması, kültürel eşitsizliği kendine temel alması, ulusüstü oluşu, kısa sürede gerçekleşiyor oluşu, herhangi bir din, ırk, sınıf ve ideolojiye indirgenmemesi, aktörlerinin varlıklı ve eğitimli olması gibi özelliklere sahip olmasıdır. Aslında bu ayrışmanın temelinde, moderniteden postmoderniteye ve sanayi toplumundan sanayi sonrası bilişim toplumuna geçiş yatmaktadır (Şentürk, 2006: 32).


10. Soru

İngilizce “Yuppie” kavramı hangi toplumsal sınıfı tarif etmek için kullanılmaktadır?

Cevap

İngilizce “Yuppie” yani “genç” (young), “kentli” (urban) ve “profesyonel” (professional) sözcüklerinin ilk harfleriyle oluşturulmuş kavram daha önceki sınıflardan farklılaşan bir “yeni orta sınıf”ı tarif etmek için kullanılmaktadır (Çöloğlu,2010)


11. Soru

YTH’nin kavramsallaştırmasında en çok anlam karmaşasına yol açan unsur nedir?

Cevap

YTH’nin kavramsallaştırmasında en çok anlam karmaşasına yol açan unsur “yeni” kavramıdır.


12. Soru

“19. yüzyıl Başlarının Yeni Toplumsal Hareketleri” başlıklı  YTH kavramsallaştırmasına eleştiren makale kim tarafından yazılmıştır? 

Cevap

Calhoun, “19. yüzyıl Başlarının Yeni Toplumsal Hareketleri” başlıklı nükteli bir makale ile YTH kavramsallaştırmasına eleştirel yaklaşmıştır. 


13. Soru

Kadın hareketi hangi hak talebinden kaynaklanmıştır?

Cevap

kadın hareketi 19. yüzyılda Amerika’da seçme seçilme hakkı talebinden kaynaklanmıştır.


14. Soru

Pichardo YTH’yi eleştirirken hangi nedenleri ortaya koymuştur?

Cevap

Pichardo (1997) ise YTH’yi sadece sol eğilimli hareketlere odaklanması, sağ eğilimli ve tepkisel hareketleri göz ardı etmesinin dışında deneysel bulgulara dayanmaktan çok kuramsal bir yaklaşım olması nedeniyle de eleştirmiştir (aktaran Williams, 2009:341).


15. Soru

Üçüncü dünya hareketlerine örnek olabilecek olaylar hangileridir?

Cevap

İşçi hareketi, feminist hareket, insan hakları hareketi, barış ve adalet hareketi, ekonomik, toplumsal ve siyasal kurtuluş mücadeleleri gibi üçüncü dünya
hareketleri olarak örneklendirilebilecek eski hareketlere karşılık yeşil hareket, yeni barış hareketi ve New Age hareketi gibi yeni hareketler, modernliğe bakış,
siyasal eylem anlayışı ve eğitim konularında birbirlerinden oldukça farklıdır (Finger, 1992: 313).


16. Soru

Hank Johnston ve diğerlerine (1999) göre YTH ile geleneksel olarak da adlandırılan eski hareketler arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Hank Johnston ve diğerleri (1999) YTH ile geleneksel olarak da adlandırılan eski hareketler arasındaki farkları şöyle sıralamışlardır (aktaran Şimşek, 2004:115):

a. YTH’nin aktörlerinin sosyoekonomik yapıları, özellikleri kurulu sınıf sınırlarını geçer.
b. YTH’nin ideolojik çerçevesi çoğulcu, pragmatist ve katılımcı değerlerle çizilir.
c. YTH yeni kimlikler oluşturur ya da baskı altındakileri ortaya çıkarır.
d. YTH ortaklaşa ve bireysel olan arasındaki sınırları dönüştürür, bireyler toplumsal hareketlerin içinde kişisel özerkliklerini ve grup kimliklerinin tadını çıkarır.
e. YTH, insan yaşamının, kürtaj, cinsel tercih gibi özel boyutlarını yansıtır.
f. YTH, şiddet karşıtı ve sivil itaatsizlik davranışlarını eklemleyerek yeni hareketlilik biçimleri geliştirir.
g. Bireylere karar alma sürecine katılım konusunda alternatifler sunar,
h. Çoğulcu ve merkezci olmayan yapılarda örgütlenmeye eğilimlidir.


17. Soru

Jenkins (1982) göre YTH’nin geleneksel toplumsal hareketlerden farkı nedir?

Cevap

Jenkins (1982) YTH’nin farklılıklarını üç alanda ifade etmiştir
(aktaran Hannigan, 1990: 247):
1. Müdahaleci ya da savaş sonrası refah devletinin gözetimi altında emek ve sermaye ilişkisinden farklı yeni konulara odaklanır.
2. Üniversiteler, mahalleler gibi önceki toplumsal çatışmalarda öne çıkmamış toplumsal tabaka ve alanlarda harekete geçer.
3. Analitik bir özerklik sergiler; toplumsal problem analizleri ve reform talepleri geleneksel sınıf analizi kategorisini keser.


18. Soru

Heywood’a göre YTH’nin özellikleri nelerdir? 

Cevap

Heywood’a (1997 aktaran Şimşek, 2004:113) göre ise YTH’nin özellikleri şunlardır:
1. Yeni orta sınıflara dayalıdır.
2. Maddecilik sonrası yönelimlere sahiptir.
3. Az ya da çok ortak bir ideolojiye bağlıdır.
4. Yeni sol ile bağlantılıdır.
5. Performans ve uygulama bakımından adem-i merkeziyetçi, katılımcı, yenilikçi ve teatraldir.


19. Soru

Charles Tilly ve Anthony Oberschall’ın öncülük ettiği kuramın adı nedir?

Cevap

Bunlardan ilki Charles Tilly ve Anthony Oberschall’ın öncülük ettiği kaynak hareketliliği kuramına dayalı yaklaşımdır.


20. Soru

Yeni toplumsal hareket kuramına ilişkin dört önemli kuramcının adları nelerdir?

Cevap

Yeni toplumsal hareket kuramına ilişkin dört önemli kuramcıyla birlikte dört ülke ve gelenekten söz edilebilir; Manuel Castells (İspanya), Alaine
Touraine (Fransa), Alberto Melucci (İtalya) ve Jurgen Habermas (Almanya) (Buechler, 1995: 443).


1. Soru

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği nedir?

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği nedir?

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği nedir?

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği nedir?

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği nedir?

Cevap

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği, daha küresel ve uluslararası olmasıdır.

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği, daha küresel ve uluslararası olmasıdır.

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği, daha küresel ve uluslararası olmasıdır.

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği, daha küresel ve uluslararası olmasıdır.

Günümüzde gerçekleşen toplumsal hareketlerin öne çıkan niteliği, daha küresel ve uluslararası olmasıdır.

2. Soru

1960’larda meydana gelen öğrenci hareketlerine yol açmış olan unsurlar nelerdir?

1960’larda meydana gelen öğrenci hareketlerine yol açmış olan unsurlar nelerdir?

1960’larda meydana gelen öğrenci hareketlerine yol açmış olan unsurlar nelerdir?

1960’larda meydana gelen öğrenci hareketlerine yol açmış olan unsurlar nelerdir?

1960’larda meydana gelen öğrenci hareketlerine yol açmış olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Öğrenci hareketlerine 1960’larda eğitim krizi ve baskıcı siyasal yönetimler ile Soğuk Savaş’ın getirdiği ekonomik ve siyasal koşullardan duyulan memnuniyetsizlik yol açmıştır.

Öğrenci hareketlerine 1960’larda eğitim krizi ve baskıcı siyasal yönetimler ile Soğuk Savaş’ın getirdiği ekonomik ve siyasal koşullardan duyulan memnuniyetsizlik yol açmıştır.

Öğrenci hareketlerine 1960’larda eğitim krizi ve baskıcı siyasal yönetimler ile Soğuk Savaş’ın getirdiği ekonomik ve siyasal koşullardan duyulan memnuniyetsizlik yol açmıştır.

Öğrenci hareketlerine 1960’larda eğitim krizi ve baskıcı siyasal yönetimler ile Soğuk Savaş’ın getirdiği ekonomik ve siyasal koşullardan duyulan memnuniyetsizlik yol açmıştır.

Öğrenci hareketlerine 1960’larda eğitim krizi ve baskıcı siyasal yönetimler ile Soğuk Savaş’ın getirdiği ekonomik ve siyasal koşullardan duyulan memnuniyetsizlik yol açmıştır.

3. Soru

Dünyada 1967’de başlayıp 1973’e kadar devam eden öğrenci hareketleri hangi ülkelerde görülmüştür? 

Dünyada 1967’de başlayıp 1973’e kadar devam eden öğrenci hareketleri hangi ülkelerde görülmüştür? 

Dünyada 1967’de başlayıp 1973’e kadar devam eden öğrenci hareketleri hangi ülkelerde görülmüştür? 

Dünyada 1967’de başlayıp 1973’e kadar devam eden öğrenci hareketleri hangi ülkelerde görülmüştür? 

Dünyada 1967’de başlayıp 1973’e kadar devam eden öğrenci hareketleri hangi ülkelerde görülmüştür? 

Cevap

1967’den itibaren 1973’e dek Fransa, Batı Almanya, İspanya, İtalya, Polonya, ABD, Arjantin, Cezayir ve Senegal’de öğrenci gösterileri ortaya çıkmış, kısa sürede Kanada, Japonya, Güney Kore, Yunanistan, Hindistan, Zambiya, Pakistan, Kolombiya, Kosta Rika, Venezüella ve Ekvador gibi ülkelere yayılmıştır (Katsiaficas, 1987 aktaran Kalouche ve Mielant, 2008: 221-224).

4. Soru

Fransız sosyolog Alaine Touraine hangi yılda yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etmiştir?

Fransız sosyolog Alaine Touraine hangi yılda yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etmiştir?

Fransız sosyolog Alaine Touraine hangi yılda yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etmiştir?

Fransız sosyolog Alaine Touraine hangi yılda yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etmiştir?

Fransız sosyolog Alaine Touraine hangi yılda yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etmiştir?

Cevap

Fransız sosyolog Alaine Touraine 1968 yılında yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etti (Tilly, 2004:117).

Fransız sosyolog Alaine Touraine 1968 yılında yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etti (Tilly, 2004:117).

Fransız sosyolog Alaine Touraine 1968 yılında yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etti (Tilly, 2004:117).

Fransız sosyolog Alaine Touraine 1968 yılında yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etti (Tilly, 2004:117).

Fransız sosyolog Alaine Touraine 1968 yılında yeni toplumsal hareketlerin başladığını ilan etti (Tilly, 2004:117).

5. Soru

Yeni Toplumsal Hareketler Kuramının odaklandığı konular nelerdir?

Cevap

Yeni Toplumsal Hareketler Kuramı, 1970’lerin postyapısalcı ve postMarksist eğilimlerinden kaynaklanmıştır (Foweraker,1995: 14). Toplumda gözlenen çatışma ve hareketlerde ekonomik ve politik sorunlara odaklanan eski
politikalardan farklı olarak eşitlik, farklılık, katılım ve kimlik inşasını esas alan yeni bir kimlik politikası söz konusudur (Çayır, 1999: 27)

6. Soru

YTH hangi tür siyaset alanında yer almaktadır?

Cevap

YTH, liberal siyaset kuramına göre özel ve kamusal biçimindeki sınıflandırmaya uymamakta ve üçüncü bir ara kategoriye, kurumsal olmayan siyaset alanına yerleşmektedir.

7. Soru

YTH’nin ortaya çıkışında hangi toplumsal sınıf etkili olmuştur?

Cevap

Sınıf çözümlemesine dayalı eski hareketlerden farklı olarak yeni orta sınıfın gelişimi ve küçük burjuvazi YTH’nin ortaya çıkışında yaşamsal öneme sahiptir.

8. Soru

Orta sınıf ve küçük burjuvazinin  YTH’ye kaynaklık eden farkındalıkları nelerdir?

Cevap

Sınıf çözümlemesine dayalı eski hareketlerden farklı olarak yeni orta sınıfın gelişimi ve küçük burjuvazi YTH’nin ortaya çıkışında yaşamsal öneme sahiptir. Söz konusu sınıfın YTH’ye kaynaklık eden farkındalıkları şöyle sıralanabilir (Eder, 1985:878):
Ekoloji, barış ve mahremiyet doktrini (yeni moral konuları), klasik ideal aile ve ekonomik büyüme ortodoksisi, yeni duyarlılık idealleri, sonsuz barış ve insanın doğayla uyumuna ilişkin heteredoksi.

9. Soru

YTH’yi, eskisinden ayıran özellikler nelerdir?

Cevap

YTH’yi, eskisinden ayıran, ekonomik boyuttan çok kimliğe dayalı olması, kültürel eşitsizliği kendine temel alması, ulusüstü oluşu, kısa sürede gerçekleşiyor oluşu, herhangi bir din, ırk, sınıf ve ideolojiye indirgenmemesi, aktörlerinin varlıklı ve eğitimli olması gibi özelliklere sahip olmasıdır. Aslında bu ayrışmanın temelinde, moderniteden postmoderniteye ve sanayi toplumundan sanayi sonrası bilişim toplumuna geçiş yatmaktadır (Şentürk, 2006: 32).

10. Soru

İngilizce “Yuppie” kavramı hangi toplumsal sınıfı tarif etmek için kullanılmaktadır?

Cevap

İngilizce “Yuppie” yani “genç” (young), “kentli” (urban) ve “profesyonel” (professional) sözcüklerinin ilk harfleriyle oluşturulmuş kavram daha önceki sınıflardan farklılaşan bir “yeni orta sınıf”ı tarif etmek için kullanılmaktadır (Çöloğlu,2010)

11. Soru

YTH’nin kavramsallaştırmasında en çok anlam karmaşasına yol açan unsur nedir?

Cevap

YTH’nin kavramsallaştırmasında en çok anlam karmaşasına yol açan unsur “yeni” kavramıdır.

12. Soru

“19. yüzyıl Başlarının Yeni Toplumsal Hareketleri” başlıklı  YTH kavramsallaştırmasına eleştiren makale kim tarafından yazılmıştır? 

Cevap

Calhoun, “19. yüzyıl Başlarının Yeni Toplumsal Hareketleri” başlıklı nükteli bir makale ile YTH kavramsallaştırmasına eleştirel yaklaşmıştır. 

13. Soru

Kadın hareketi hangi hak talebinden kaynaklanmıştır?

Cevap

kadın hareketi 19. yüzyılda Amerika’da seçme seçilme hakkı talebinden kaynaklanmıştır.

14. Soru

Pichardo YTH’yi eleştirirken hangi nedenleri ortaya koymuştur?

Cevap

Pichardo (1997) ise YTH’yi sadece sol eğilimli hareketlere odaklanması, sağ eğilimli ve tepkisel hareketleri göz ardı etmesinin dışında deneysel bulgulara dayanmaktan çok kuramsal bir yaklaşım olması nedeniyle de eleştirmiştir (aktaran Williams, 2009:341).

15. Soru

Üçüncü dünya hareketlerine örnek olabilecek olaylar hangileridir?

Cevap

İşçi hareketi, feminist hareket, insan hakları hareketi, barış ve adalet hareketi, ekonomik, toplumsal ve siyasal kurtuluş mücadeleleri gibi üçüncü dünya
hareketleri olarak örneklendirilebilecek eski hareketlere karşılık yeşil hareket, yeni barış hareketi ve New Age hareketi gibi yeni hareketler, modernliğe bakış,
siyasal eylem anlayışı ve eğitim konularında birbirlerinden oldukça farklıdır (Finger, 1992: 313).

16. Soru

Hank Johnston ve diğerlerine (1999) göre YTH ile geleneksel olarak da adlandırılan eski hareketler arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Hank Johnston ve diğerleri (1999) YTH ile geleneksel olarak da adlandırılan eski hareketler arasındaki farkları şöyle sıralamışlardır (aktaran Şimşek, 2004:115):

a. YTH’nin aktörlerinin sosyoekonomik yapıları, özellikleri kurulu sınıf sınırlarını geçer.
b. YTH’nin ideolojik çerçevesi çoğulcu, pragmatist ve katılımcı değerlerle çizilir.
c. YTH yeni kimlikler oluşturur ya da baskı altındakileri ortaya çıkarır.
d. YTH ortaklaşa ve bireysel olan arasındaki sınırları dönüştürür, bireyler toplumsal hareketlerin içinde kişisel özerkliklerini ve grup kimliklerinin tadını çıkarır.
e. YTH, insan yaşamının, kürtaj, cinsel tercih gibi özel boyutlarını yansıtır.
f. YTH, şiddet karşıtı ve sivil itaatsizlik davranışlarını eklemleyerek yeni hareketlilik biçimleri geliştirir.
g. Bireylere karar alma sürecine katılım konusunda alternatifler sunar,
h. Çoğulcu ve merkezci olmayan yapılarda örgütlenmeye eğilimlidir.

17. Soru

Jenkins (1982) göre YTH’nin geleneksel toplumsal hareketlerden farkı nedir?

Cevap

Jenkins (1982) YTH’nin farklılıklarını üç alanda ifade etmiştir
(aktaran Hannigan, 1990: 247):
1. Müdahaleci ya da savaş sonrası refah devletinin gözetimi altında emek ve sermaye ilişkisinden farklı yeni konulara odaklanır.
2. Üniversiteler, mahalleler gibi önceki toplumsal çatışmalarda öne çıkmamış toplumsal tabaka ve alanlarda harekete geçer.
3. Analitik bir özerklik sergiler; toplumsal problem analizleri ve reform talepleri geleneksel sınıf analizi kategorisini keser.

18. Soru

Heywood’a göre YTH’nin özellikleri nelerdir? 

Cevap

Heywood’a (1997 aktaran Şimşek, 2004:113) göre ise YTH’nin özellikleri şunlardır:
1. Yeni orta sınıflara dayalıdır.
2. Maddecilik sonrası yönelimlere sahiptir.
3. Az ya da çok ortak bir ideolojiye bağlıdır.
4. Yeni sol ile bağlantılıdır.
5. Performans ve uygulama bakımından adem-i merkeziyetçi, katılımcı, yenilikçi ve teatraldir.

19. Soru

Charles Tilly ve Anthony Oberschall’ın öncülük ettiği kuramın adı nedir?

Cevap

Bunlardan ilki Charles Tilly ve Anthony Oberschall’ın öncülük ettiği kaynak hareketliliği kuramına dayalı yaklaşımdır.

20. Soru

Yeni toplumsal hareket kuramına ilişkin dört önemli kuramcının adları nelerdir?

Cevap

Yeni toplumsal hareket kuramına ilişkin dört önemli kuramcıyla birlikte dört ülke ve gelenekten söz edilebilir; Manuel Castells (İspanya), Alaine
Touraine (Fransa), Alberto Melucci (İtalya) ve Jurgen Habermas (Almanya) (Buechler, 1995: 443).

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.