Açıköğretim Ders Notları

Yeni Toplumsal Hareketler Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yeni Toplumsal Hareketler Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yeni Toplumsal Hareketler Ve Kimlik

1. Soru

Kimlik olgusu  sosyal bilimlerde ne zaman kullanılmaya başlanmıştır? 

Cevap

Psikoloji ve sosyoloji alanlarında çeşitli yaklaşımlarda ele alınan kimlik olgusu 1940’larda Erikson’un öncülüğünde sosyal bilimlerde kullanılmaya başlanmış, kuramlaştırma çabaları gözlenmiş ve deneysel araştırmalar gerçekleştirilmiştir (Vryan, Adler, Patricia ve Adler, 2003: 367).


2. Soru

 ‘Kimlik krizi’ kavramını ilk ortaya koyan bilim adamı kimdir?

Cevap

Erik Erikson (1902-1994): Danimarka kökenli Alman psikolog ve psikanalist. Sosyal gelişim kuramını geliştirmiştir. ‘Kimlik krizi’ kavramını ilk ortaya koyan bilim adamıdır.


3. Soru

Smith-Lovin’e göre kimlik türleri nelerdir?

Cevap

Smith-Lovin (2003:169) bu bağlamda kimliği üç boyutta sınıflandırmıştır:
a. Toplumsal yapıdaki konumlarla bağlantılı rol kimlikleri
b. Grup ve örgütlere üyelikle bağlantılı toplumsal kimlikler
c Bazı kişisel özelliklerle ve bazı niteliklerle özdeşleşmenin sonucu olarak kategori üyeliklerinden kaynaklanan kimlikler


4. Soru

Kimlik tartışmalarının ayrıldığı iki temel gelenek nedir?

Cevap

Kimlik tartışmaları temelde iki geleneğe ayrılabilir (Marshall,1999:405):
a. Psikodinamik yaklaşımlar ve
b. Sosyolojik yaklaşıml


5. Soru

Sosyolojik gelenekte kimlik kuramı hangi kurama dayandırılır?

Cevap

Sosyolojik gelenekte kimlik kuramı sembolik etkileşimcilikle bağlantılıdır ve William James ile G.Herbert Mead’ın tartıştığı pragmatik benlik kuramına dayandırılır.


6. Soru

Kimliğin ele alındığı iki boyut nedir?

Cevap

Kimlik iki boyutta ele alınabilir:
Öznel Kimlik
Bireyin kendine ilişkin algısına dayalı tanımladığı kimlik.
Nesnel Kimlik
Bireyin kendine ilişkin algısından bağımsız, biyolojik ve sosyolojik olarak sahip
olduğu kimlik.


7. Soru

Toplumsal kimlik kavramını tanımlayın.

Cevap

Toplumsal kimlik, bireylerin kim olduklarına ve başka insanların da kendilerine ve diğerlerine ilişkin anlayışlarını ifade eder (Jenkins, 2002: 3-5).


8. Soru

Toplumsal kimlik yaklaşımına öncülük eden bilim adamı kimdir?

Cevap

Tajfel’in öncülük ettiği toplumsal kimlik yaklaşımı gerek kimlik olgusunun gerekse toplumsal hareketler bağlamında toplumsal kimliklerin anlaşılmasına
yardımcı olacak niteliktedir.


9. Soru

Inglehart göre  toplumsal değişme ile kimlik arayan davranışlar arasındaki ilişkinin postmodernizmin hangi  dört özelliğinden kaynaklanır?

Cevap

Inglehart (1990), toplumsal değişme ile kimlik arayan davranışlar arasındaki ilişkinin postmodernizmin dört özelliğinden kaynaklandığını öne sürer
(aktaran Johnston, Larana ve Gusfield,1999:139);
• Maddi zenginlik,
• Aşırı bilgi yüklemesi,
• Alternatif kültürel çeşitliliğin birey üzerinde yarattığı karmaşa,
• Sistemin bireyin kendini tanımlaması için kurumsal temelli ve kültürel normatif alternatifleri sağlama konusunda yetersizliği


10. Soru

Yeni toplumsal hareketlerinin çoğunun en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Başkalarıyla eşit düzlemde kamusal alana giriş talebinin yanı sıra otantikliğin savunulması yeni toplumsal hareketlerinin çoğunun en belirgin özelliğidir (Çayır, 1999:29).


11. Soru

Melucci’ye göre yeni toplumsal hareketlere yol açan etmenler nelerdir?

Cevap

Melucci (1985), yeni toplumsal hareketlere yol açan etkenlerin ekonomik sıkıntılardan daha çok kimlikle bağlantılı kültürel ve sembolik konuları kapsadığını vurgulamaktadır (Laraña,Johnston ve Gusfield, 1994:7).


12. Soru

Toplumsal hareketlerde kimlik, harekete yönelik etkisi ve kimlik ile hareket arasındaki ilişki açısından kaç boyutlu bir yapıya sahiptir? 

Cevap

Toplumsal hareketlerde kimliğin, harekete yönelik etkisi ve kimlik ile hareket arasındaki ilişki açısından üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. 


13. Soru

Toplumsal hareketlerde kimliğin, harekete yönelik etkisi ve kimlik ile hareket arasındaki ilişki açısından üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bu boyutlar nelerdir?

Cevap

Toplumsal hareketlerde kimliğin, harekete yönelik etkisi ve kimlik ile hareket arasındaki ilişki açısından üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bu boyutlar; güçlendirme için kimlik, strateji olarak kimlik ve hedef olarak kimliktir (Bernstein, 2002:87).


14. Soru

Kimlik ile toplumsal hareket ilişkisi bağlamında kimliğin yapılandırılması temel alındığında ise kimliğin iki boyutu tanımlanabilir (Snow ve McAdam,2000;Streyker, Owens ve White, 2000:8) Bu boyutlar nelerdir?

Cevap

Kimlik ile toplumsal hareket ilişkisi bağlamında kimliğin yapılandırılması temel alındığında ise kimliğin iki boyutu tanımlanabilir (Snow ve McAdam,2000;Streyker, Owens ve White, 2000:8);
• Kimlik yakınsaması-çakışması: Üzerinde anlaşmaya varmış bireylerin ve hareketin birleşimine atıf yapar.
• Kimlik inşası: Kişilerin ve kolektif kimliklerin bağlantılandıkları ve bireyin kendilik algısı ve çıkarlarıyla uyumlu hale geldiği süreçlere atıf yapar.


15. Soru

Kimlik yakınsaması-çakışması ne demektir?

Cevap

Kimlik yakınsaması-çakışması: Üzerinde anlaşmaya varmış bireylerin ve hareketin birleşimine atıf yapar.


16. Soru

Kimlik inşası ne demektir?

Cevap

Kimlik inşası: Kişilerin ve kolektif kimliklerin bağlantılandıkları ve bireyin kendilik algısı ve çıkarlarıyla uyumlu hale geldiği süreçlere atıf yapar.


17. Soru

Gamson’a göre kolektif kimliğin üç katmanı nelerdir?

Cevap

Gamson’a göre (1991) kolektif kimliğin birbirine yapışık üç katmanı söz konusudur (Corrigall-Brown,2008:7);
1. Bir toplumsal harekete özgü örgütsel aktivist kimlik
2. Farklı hareketlerde yer alanların oluşturdukları daha geniş anlamdaki aktivist kimlik
3. Yaşanılan toplum ya da mensubu olunan etnik grup gibi toplumsal kategorilere dayalı kolektif kimlik


18. Soru

Dunlap ve Mccright tarafından ileri sürülen toplumsal hareket kimlik kategorileri nelerdir?

Cevap

Bu yaklaşımlar Dunlap ve Mccright (2008:657) tarafından sentezlenerek, toplumsal hareket kimlikleri toplumsal hareket kimliği kavramsallaştırması
çerçevesinde belirli kategorilerde tanımlanmıştır;

1. Hareketin hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda etkin biçimde yer alan aktif katılımcılar.
2. Hareketin hedeflerine sempati duyan ve destekleyen ancak etkinliklerine katılmayanlar.
3. Hareketlere çok az ilgili olan, tarafsızlar.
4. Karşıt hareketlere sempati duyanlar.


19. Soru

Raschke göre yeni toplumsal hareketlerin temel özelliklerinden biri nedir?

Cevap

Raschke (1987) sembolik bütünleşmenin yeni toplumsal hareketlerin temel özelliklerinden biri olduğunu öne sürmektedir.


20. Soru

Kolektif kimlik toplumsal hareketlerde hangi nedenlerden dolayı önem taşımaktadır?

Cevap

Kolektif kimlik toplumsal hareketlerde aşağıdaki nedenlerden dolayı önem taşımaktadır (Lee, 2008: 36-37);
a. Kültürel değişim sürecindeki katılımcılar gündelik yaşamlarında değişimi deneyimler ve kendilik algıları önem kazanır,
b. Hareketi düzenleyenler, kişileri harekete geçirmek için cinsiyet gibi kimlikleri belirginleştirmek ve çekici hale getirmek durumundadırlar.


1. Soru

Kimlik olgusu  sosyal bilimlerde ne zaman kullanılmaya başlanmıştır? 

Cevap

Psikoloji ve sosyoloji alanlarında çeşitli yaklaşımlarda ele alınan kimlik olgusu 1940’larda Erikson’un öncülüğünde sosyal bilimlerde kullanılmaya başlanmış, kuramlaştırma çabaları gözlenmiş ve deneysel araştırmalar gerçekleştirilmiştir (Vryan, Adler, Patricia ve Adler, 2003: 367).

2. Soru

 ‘Kimlik krizi’ kavramını ilk ortaya koyan bilim adamı kimdir?

Cevap

Erik Erikson (1902-1994): Danimarka kökenli Alman psikolog ve psikanalist. Sosyal gelişim kuramını geliştirmiştir. ‘Kimlik krizi’ kavramını ilk ortaya koyan bilim adamıdır.

3. Soru

Smith-Lovin’e göre kimlik türleri nelerdir?

Cevap

Smith-Lovin (2003:169) bu bağlamda kimliği üç boyutta sınıflandırmıştır:
a. Toplumsal yapıdaki konumlarla bağlantılı rol kimlikleri
b. Grup ve örgütlere üyelikle bağlantılı toplumsal kimlikler
c Bazı kişisel özelliklerle ve bazı niteliklerle özdeşleşmenin sonucu olarak kategori üyeliklerinden kaynaklanan kimlikler

4. Soru

Kimlik tartışmalarının ayrıldığı iki temel gelenek nedir?

Cevap

Kimlik tartışmaları temelde iki geleneğe ayrılabilir (Marshall,1999:405):
a. Psikodinamik yaklaşımlar ve
b. Sosyolojik yaklaşıml

5. Soru

Sosyolojik gelenekte kimlik kuramı hangi kurama dayandırılır?

Cevap

Sosyolojik gelenekte kimlik kuramı sembolik etkileşimcilikle bağlantılıdır ve William James ile G.Herbert Mead’ın tartıştığı pragmatik benlik kuramına dayandırılır.

6. Soru

Kimliğin ele alındığı iki boyut nedir?

Cevap

Kimlik iki boyutta ele alınabilir:
Öznel Kimlik
Bireyin kendine ilişkin algısına dayalı tanımladığı kimlik.
Nesnel Kimlik
Bireyin kendine ilişkin algısından bağımsız, biyolojik ve sosyolojik olarak sahip
olduğu kimlik.

7. Soru

Toplumsal kimlik kavramını tanımlayın.

Cevap

Toplumsal kimlik, bireylerin kim olduklarına ve başka insanların da kendilerine ve diğerlerine ilişkin anlayışlarını ifade eder (Jenkins, 2002: 3-5).

8. Soru

Toplumsal kimlik yaklaşımına öncülük eden bilim adamı kimdir?

Cevap

Tajfel’in öncülük ettiği toplumsal kimlik yaklaşımı gerek kimlik olgusunun gerekse toplumsal hareketler bağlamında toplumsal kimliklerin anlaşılmasına
yardımcı olacak niteliktedir.

9. Soru

Inglehart göre  toplumsal değişme ile kimlik arayan davranışlar arasındaki ilişkinin postmodernizmin hangi  dört özelliğinden kaynaklanır?

Cevap

Inglehart (1990), toplumsal değişme ile kimlik arayan davranışlar arasındaki ilişkinin postmodernizmin dört özelliğinden kaynaklandığını öne sürer
(aktaran Johnston, Larana ve Gusfield,1999:139);
• Maddi zenginlik,
• Aşırı bilgi yüklemesi,
• Alternatif kültürel çeşitliliğin birey üzerinde yarattığı karmaşa,
• Sistemin bireyin kendini tanımlaması için kurumsal temelli ve kültürel normatif alternatifleri sağlama konusunda yetersizliği

10. Soru

Yeni toplumsal hareketlerinin çoğunun en belirgin özelliği nedir?

Cevap

Başkalarıyla eşit düzlemde kamusal alana giriş talebinin yanı sıra otantikliğin savunulması yeni toplumsal hareketlerinin çoğunun en belirgin özelliğidir (Çayır, 1999:29).

11. Soru

Melucci’ye göre yeni toplumsal hareketlere yol açan etmenler nelerdir?

Cevap

Melucci (1985), yeni toplumsal hareketlere yol açan etkenlerin ekonomik sıkıntılardan daha çok kimlikle bağlantılı kültürel ve sembolik konuları kapsadığını vurgulamaktadır (Laraña,Johnston ve Gusfield, 1994:7).

12. Soru

Toplumsal hareketlerde kimlik, harekete yönelik etkisi ve kimlik ile hareket arasındaki ilişki açısından kaç boyutlu bir yapıya sahiptir? 

Cevap

Toplumsal hareketlerde kimliğin, harekete yönelik etkisi ve kimlik ile hareket arasındaki ilişki açısından üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. 

13. Soru

Toplumsal hareketlerde kimliğin, harekete yönelik etkisi ve kimlik ile hareket arasındaki ilişki açısından üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bu boyutlar nelerdir?

Cevap

Toplumsal hareketlerde kimliğin, harekete yönelik etkisi ve kimlik ile hareket arasındaki ilişki açısından üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bu boyutlar; güçlendirme için kimlik, strateji olarak kimlik ve hedef olarak kimliktir (Bernstein, 2002:87).

14. Soru

Kimlik ile toplumsal hareket ilişkisi bağlamında kimliğin yapılandırılması temel alındığında ise kimliğin iki boyutu tanımlanabilir (Snow ve McAdam,2000;Streyker, Owens ve White, 2000:8) Bu boyutlar nelerdir?

Cevap

Kimlik ile toplumsal hareket ilişkisi bağlamında kimliğin yapılandırılması temel alındığında ise kimliğin iki boyutu tanımlanabilir (Snow ve McAdam,2000;Streyker, Owens ve White, 2000:8);
• Kimlik yakınsaması-çakışması: Üzerinde anlaşmaya varmış bireylerin ve hareketin birleşimine atıf yapar.
• Kimlik inşası: Kişilerin ve kolektif kimliklerin bağlantılandıkları ve bireyin kendilik algısı ve çıkarlarıyla uyumlu hale geldiği süreçlere atıf yapar.

15. Soru

Kimlik yakınsaması-çakışması ne demektir?

Cevap

Kimlik yakınsaması-çakışması: Üzerinde anlaşmaya varmış bireylerin ve hareketin birleşimine atıf yapar.

16. Soru

Kimlik inşası ne demektir?

Cevap

Kimlik inşası: Kişilerin ve kolektif kimliklerin bağlantılandıkları ve bireyin kendilik algısı ve çıkarlarıyla uyumlu hale geldiği süreçlere atıf yapar.

17. Soru

Gamson’a göre kolektif kimliğin üç katmanı nelerdir?

Cevap

Gamson’a göre (1991) kolektif kimliğin birbirine yapışık üç katmanı söz konusudur (Corrigall-Brown,2008:7);
1. Bir toplumsal harekete özgü örgütsel aktivist kimlik
2. Farklı hareketlerde yer alanların oluşturdukları daha geniş anlamdaki aktivist kimlik
3. Yaşanılan toplum ya da mensubu olunan etnik grup gibi toplumsal kategorilere dayalı kolektif kimlik

18. Soru

Dunlap ve Mccright tarafından ileri sürülen toplumsal hareket kimlik kategorileri nelerdir?

Cevap

Bu yaklaşımlar Dunlap ve Mccright (2008:657) tarafından sentezlenerek, toplumsal hareket kimlikleri toplumsal hareket kimliği kavramsallaştırması
çerçevesinde belirli kategorilerde tanımlanmıştır;

1. Hareketin hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalarda etkin biçimde yer alan aktif katılımcılar.
2. Hareketin hedeflerine sempati duyan ve destekleyen ancak etkinliklerine katılmayanlar.
3. Hareketlere çok az ilgili olan, tarafsızlar.
4. Karşıt hareketlere sempati duyanlar.

19. Soru

Raschke göre yeni toplumsal hareketlerin temel özelliklerinden biri nedir?

Cevap

Raschke (1987) sembolik bütünleşmenin yeni toplumsal hareketlerin temel özelliklerinden biri olduğunu öne sürmektedir.

20. Soru

Kolektif kimlik toplumsal hareketlerde hangi nedenlerden dolayı önem taşımaktadır?

Cevap

Kolektif kimlik toplumsal hareketlerde aşağıdaki nedenlerden dolayı önem taşımaktadır (Lee, 2008: 36-37);
a. Kültürel değişim sürecindeki katılımcılar gündelik yaşamlarında değişimi deneyimler ve kendilik algıları önem kazanır,
b. Hareketi düzenleyenler, kişileri harekete geçirmek için cinsiyet gibi kimlikleri belirginleştirmek ve çekici hale getirmek durumundadırlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.