Açıköğretim Ders Notları

Yenilik Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yenilik Yönetimi Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yenilik Kaynakları Ve Stratejileri

1. Soru

Günümüz rekabet ortamında hangi unsurları gerçekleştiren işletmelerin, yenilikçi işletmeler oldukları gözlenmektedir?

Cevap

Küreselleşen rekabet ortamında teknolojinin hızlı gelişimi ile buna bağlı olarak yeni pazarların ve farklı tüketici isteklerinin ortaya çıkması işletmeler için rekabet avantajı yaratmada, yalnızca maliyet unsurunun göz önünde bulundurulması gerçeğini, ortadan kaldırmıştır. İşletmeler gelişen yeni pazar ortamında rekabet avantajı yaratabilmek için maliyet unsuru ile birlikte müşteri isteklerine en kısa sürede cevap verebilme, pazara sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, tasarım ve yeni ürün geliştirebilme kapasitesi ile kurumsallaşma gibi unsurları da dikkate almak zorundadırlar. Bunu gerçekleştirebilen, diğer bir deyiş ile günümüz rekabet ortamında üstünlük sağlayabilen işletmelerin, yenilikçi işletmeler oldukları gözlenmektedir.


2. Soru

Peter F. Drucker tarafından gruplar halinde toplanan yenilik kaynakları nelerdir?

Cevap

Peter F. Drucker tarafından iki grup halinde toplanan yenilik kaynaklarından ilki işletme veya sektör içerisinde yer alan beklenmedik gelişmeler, uyumsuzluklar, süreç ihtiyaçları, sektör ve pazar yapısındaki değişikliklerdir. İkinci gruptakiler ise işletmenin dışındaki sosyal ve entelektüel ortamlarda yer alan demografik yapıdaki değişiklikler, algılama değişiklikleri ve yeni bilgi kaynaklarıdır.


3. Soru

İşletmelerin, yenilik çalışmalarının başarı yüzdesini arttırabilmek için kısaca neler yapması gerekmektedir?

Cevap

Yenilik çalışmalarının başarı yüzdesini arttırabilmek için işletmelerin yenilik yönetimi sürecinin etkinliğini arttırmaları ve yenilik yaratmada kullandıkları kaynakları mevcut durumlarına göre seçerek verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.


4. Soru

İşletmenin dış kaynaklardan elde ettiği bilgiyi yönetebilme becerisi, ne ile doğrudan orantılıdır?

Cevap

İşletmenin dış kaynaklardan elde ettiği bilgiyi yönetebilme becerisi onun yenilik yapma kapasitesi ile doğrudan orantılıdır.


5. Soru

Yenilik kaynakları, Peter F. Drucker tarafından ne şekilde gruplanmıştır?

Cevap

Yenilik kaynakları Peter F. Drucker tarafından İçsel ve Dışsal Kaynaklar olmak üzere iki grup halinde tanımlanmıştır.


6. Soru

İçsel yenilik kaynakları ne gibi faktörlerden oluşmaktadır?

Cevap

İçsel yenilik kaynakları işletmelerin tek başına sahip oldukları bilgi, beceri, öğrenme yeteneği, girişimci özellikleri ile birlikte yapılan yatırımlar, Ar- Ge çalışmaları, deneyim ve yeni teknolojileri benimseme derecesi gibi faktörlerden oluşmaktadır.


7. Soru

Peter F. Drucker içsel yenilik kaynaklarını küresel rekabet ortamını göz önünde bulundurarak kaç ayrı başlıkta toplamıştır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Peter F. Drucker içsel yenilik kaynaklarını küresel rekabet ortamını göz önünde bulundurarak 4 ayrı başlıkta toplamıştır. Bunlar; beklenmedik gelişmeler, uyumsuzluklar, süreç ihtiyaçları, sektör ve pazar yapısındaki değişikliklerdir.


8. Soru

Dışsal yenilik kaynaklarının ortaya çıkmasına neden olan faktörler nelerdir?

Cevap

Dışsal yenilik kaynakları işletmelerin dışında kalan sosyal ve entelektüel ortamlarda gelişir. Bu kaynakların ortaya çıkmasına neden olan faktörler ise demografik değişiklikler, algılama değişiklikleri ve yeni bilgi kaynaklarıdır.


9. Soru

İşletmeler için yenilik fırsatı yaratabilecek paydaşlar ve bu paydaşlar ile ilgili yenilik süreçleri için kaç temel yaklaşımdan bahsedilebilir?

Cevap

İşletmeler için yenilik fırsatı yaratabilecek paydaşlar ve bu paydaşlar ile ilgili yenilik süreçleri için dört temel yaklaşımdan bahsedilebilir.


10. Soru

Yenilik yaratma sürecinde bilgi kaynağı olarak müşterilerin rolühangi yıllarda çıkmış bir olgudur?

Cevap

Yenilik yaratma sürecinde bilgi kaynağı olarak müşterilerin rolü 1970’li yıllarda ortaya çıkan bir olgudur.


11. Soru

Müşteriler ürün ya da süreç yeniliklerini ne şekilde etkileyebilirler?

Cevap

Müşteriler ürün ya da süreç yeniliklerini farklı şekilde etkileyebilirler. Bunlar;

 • Kullanıcı gereksinimlerini açıklayan tamamlayıcı ve örtük (tacit) bilgi sağlayarak,
 • Yeni ve değişen müşteri ihtiyaçları ile ilgili bilgi sağlayarak,
 • Aynı kullanıcı topluluğunun yer aldığı pazarda diğer firmaların yaptığı yenilikler ile ilgili bilgi sağlayarak etkileyebilirler.

12. Soru

Yenilik faaliyetleri için oluşturulan toplulukların sahip oldukları, her toplulukta bulunmayan özellikler nelerdir?

Cevap

Yenilik topluluklarında, topluluğun bir kaç kişi bile olsa belirli kimlik özelliklerine ve kıstaslara göre farklılaşmış olması önem taşımaktadır. Ancak bu özelliklerin yanında yenilik faaliyetleri için oluşturulan toplulukların sahip oldukları özellikler her toplulukta bulunmayan özelliklerdir. Bu özellikler;

 • Eğilim takip eden: Gelecek vadeden eğilimleri önceden fark edebilen ve bu eğilimler üzerinden yeni fikirler üretebilen,
 • Gerçekleştiren: Fikirlerin gereksinimlerini tutkulu bir şekilde gerçekleştiren ve uygulamaya koyabilen,
 • Fikirleri yayan: Çok hızlı bir şekilde büyük gruplara fikirleri yayabilen,
 • Şüpheci: Fikirleri dürüst bir şekilde tartışabilen, olumlu veya olumsuz yorum yapabilen,
 • Katılımcı: Tartışmalara katılan, yorum yapan ve öğrenen.

13. Soru

Pazara yönelik, Web tabanlı platformlarda oluşturulan yenilik toplulukların amacı nedir?

Cevap

Web tabanlı platformlarda oluşturulan yenilik topluluklarının amacı; birçok işletmenin (müşteri) ve fikri olan bireylerin (katkı sağlayıcılar)  bir araya gelerek platforma üye işletmelerin sunduğu problemlere yeni fikirler üreterek çözüm önerisi sunmalarıdır.


14. Soru

Rekabete dayalı yenilik topluluklarının üyelerine verdiği mesaj ne şekildedir?

Cevap

Topluluğun üyelerine verdiği mesaj “işte ödül kazanmak için çözmeniz gereken problem ya da tasarlamanız, yaratmanız gereken yeni fikir” şeklindedir.


15. Soru

B2C yenilik toplulukları,  hangi ortam üzerinden müşterilerine ulaşmaktadır?

Cevap

B2C (Business to Customer) yenilik toplulukları işletmeden tüketiciye oluşumunu yenilik süreçlerine taşıyan ve web üzerinden müşterilerini işletmenin performansını yenilikçi fikirler ile geliştirmeye yönlendiren topluluklardır.


16. Soru

Durumsallık konusunda yapılan araştırma sonucunda, örgüt çevresi etkileşimleri kaç kısımda incelenebilir? Bunlar nelerdir?

Cevap

Durumsallık konusunda yapılan araştırma sonucunda, örgüt çevresi etkileşimleri 3 kısımda incelenebilir. Bunlar:

 • Örgüt İçi Çevre: Örgütün %100 kendi denetimi altında olan ve her an değişiklik yapılabileceği iç çevre unsurlarıdır.
 • Yakın Çevre: Örgütün bütünüyle denetim altında olmayan ama kuvvetle etkileme olanağı olan, örgütün faaliyet ve sonuçlarından etkilenebilen çevresidir.
 • Genel Çevre: Örgüt tarafından etkilenmesi son derece zor olan ama örgütü, diğer örgütsel ve yakın çevre elemanlarını etkileyen hususlardan oluşan ortamdır.

17. Soru

Stratejik İşbirliği ne tür bir anlaşma olarak tanımlanabilir?

Cevap

Stratejik İşbirliği ortak stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için iki veya daha fazla bağımsız firma tarafından yapılan ortaklık anlaşması olarak tanımlanabilir.


18. Soru

İşletmelerin  stratejik  işbirliğine  gitmelerinde, “Stratejik işbirlikleri, işletmelerin faaliyet gösterdiği endüstrilerde teknolojik standartlar oluşturur” cümlesine verilebilecek en güzel örnek nedir?

Cevap

Stratejik işbirlikleri, işletmelerin faaliyet gösterdiği endüstrilerde teknolojik standartlar oluşturur. 1992 yılında Hollanda’lı elektronik şirketi Philips’in, küresel rakibi Matsushita ile kayıt ve tüketici elektronik endüstrisinde digital compact cassette (DDC) sistemleri konusunda yeni bir teknolojik standart oluşturmak için yaptığı için yaptığı işbirliği güzel bir örnektir.


19. Soru

Üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarında ortaya çıkan en önemli problem nedir?

Cevap

Başarılı üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarında en önemli problem olarak ortaya çıkan, temsil ettikleri kültüre ait farklılıklar, her iki tarafın karşılıklı çıkar ve beklenti farklılıklarıdır. Üniversitelerin, sanayinin doğal özellikleri olan kar amaçlı, zamana endeksli beklentilerinin aksine, farklı değerleri, prosedürleri ve amaçları vardır. 


20. Soru

Üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarında, farklı kültürden iki tarafı işbirliğine yönelten ana motivasyon unsurları nelerdir?

Cevap

Üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarında, farklı kültürden iki tarafı işbirliğine yönelten ana motivasyon unsurları şunlardır;

Üniversite için;

 • Eğitim ve araştırma çalışmaları için finansal destek sağlamak,
 • Sanayi ile işbirliğini önkoşul olarak gören kamu fonlarından yararlanmak,
 • Kamu fonlarına nazaran daha az kural ve sınır içeren özel fon akışını çoğaltmak,
 • Kamu yararına hizmet sunma misyonunu yerine getirmek,
 • Öğrencilerine ve fakültelerine endüstriyel tecrübe alanları açmak,
 • Anlamlı problemler belirlemek,
 • Bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
 • Mezunlarına iş alanları yaratmak

Sanayi için;

 • Üniversitenin araştırma altyapısına ve insan kaynaklarına erişmek,
 • Kendisinde olmayan laboratuar uzmanlıklarına erişmek,
 • Üniversitelerce sağlanan sürekli eğitim faaliyetlerinden yararlanmak,
 • Şirket prestiji ve imajını yükseltmek,
 • Teknolojilerinin genişlemesine ve yenilenmesine olanak sağlamak,
 • Gelecekteki elemanlarını seçebilmek,
 • Rekabet öncesi araştırma olanakları sağlamak, üniversitenin temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarına erişerek bunlardan yeni ürün ve proses geliştirme çalışmalarında yararlanmak,

21. Soru

Üniversite ve sanayi açısından bakıldığında, Üniversite-Sanayi İşbirliği sürecindeki beklenti ve istekler nelerdir?

Cevap

Tarafların işbirliği sürecindeki beklenti ve istekleri ise üniversite açısından ele alındığında ortak araştırma sonuçlarının yayım hakları, buluşların patentlenerek kamuya açılması, sanayi ile ileriki aşamalarda da işbirliği, uzun dönemli araştırma fonları, ticari başarının paylaşımı, tazminat vb. ticari sorumluluklardan arınma ve prestij olarak özetlenebilir. Sanayi ise rekabet üstünlüğü yaratmak, kendi teknoloji tabanını oluşturmak, yeni teknolojilere pencere açmak, uygun termine bağlı ve sonuç almaya yönelik çalışma ilişkileri, araştırma çalışmalarının yönlendirilmesinde kontrol, en uç teknoloji üretenlerle ilişki kurma, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, riskin tanınması ve paylaşımı ve yatırımlarının geri dönüşlerinin sağlanması konularında beklenti içinde olacaktır.


22. Soru

Kamu kesiminin yenilik bağlamında özel kesim üzerinde yapacağı etki kaç başlık altında incelenebilir? Bu etkiler nelerdir?

Cevap

Kamu kesiminin yenilik bağlamında özel kesim üzerinde yapacağı etki iki başlık altında incelenebilir: Bunlardan ilki özel kesimin yenilik yapmasını teşvik edecek, yenilik ile rekabet gücü kazanacaklarına dair gereksinimi anımsatacak koşulları sağlamak; ikincisi ise özel kesimi yenilik yapmaya özendirmektir.


23. Soru

Bir işletmede yenilik stratejisini belirlemede, mutlaka analiz edilmesi gereken işletmeye ait temel faktörler nelerdir?

Cevap

Bir işletmede yenilik stratejisini belirlemede işletmeye ait aşağıdaki temel faktörlerin mutlaka analiz edilmesi gerekmektedir. Bunlar:

 • İşletmenin dışında gelişen ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik çevrenin analizi
 • İşletmenin sahip olduğu kaynakların analizi
 • İşletmenin genel stratejisi
 • İşletmenin bilgi ve iletişim altyapısının analizi
 • İşletmenin finansal kaynaklarının analizi
 • İşletmenin Ar-Ge yapısının analizi

24. Soru

Genel olarak kaynaklarına, geçmişlerine, yönetim tutumlarına ve birazda talihlerine bağlı olarak işletmelerin izleyebilecekleri çeşitli alternatif stratejiler vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

İşletmelerin genel olarak kaynaklarına, geçmişlerine, yönetim tutumlarına ve birazda talihlerine bağlı olarak izleyebilecekleri çeşitli alternatif stratejiler vardır. Bunlar;

 • Saldırgan Yenilik Stratejisi
 • Savunmaya Yönelik Yenilik Stratejisi
 • Taklitçi ve Bağımlı Yenilik Stratejileri
 • Geleneksel ve Fırsatları İzleme Yenilik Stratejileri
 • Diğer Yenilik Stratejileri

25. Soru

KOBİ’lerin sorunları genel olarak kaç ana başlık altında toplanmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Genel olarak KOBİ’lerin sorunları 5 ana başlık altında toplanmaktadır:

 • Girişimcilik ve yenilik kültürü ile işletme ve teknoloji yönetimi becerisinden yoksun olmaları,
 • Küçüklükleri nedeniyle, ihtiyaç duydukları bazı hizmetleri üretebilme gücüne sahip olmamaları,
 • Geliştirdikleri bir fikir ya da yeniliği ticarileştirme konusunda destek hizmet kuruluşlarına ihtiyaç duymaları,
 • Finansman kaynaklarına erişimde zorluk yaşamaları,
 • Mevzuatı takip etme ve uyma konusunda yeterli beceriye sahip olmamalarından dolayı idari ve hukuki işlemler konusunda yetersiz olmaları,
 • Küreselleşen dünyada, dünya pazarlarına ulaşarak rekabet etme konusunda yetersiz olmaları.

26. Soru

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik, tasarım konusundaki farkındalıklarının arttırılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi için önem taşıyan maddeler nelerdir?

Cevap

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik, tasarım konusundaki farkındalıklarının arttırılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi için;

 1. Farkındalık, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 2. Ar-Ge, yenilik, tasarım konusundaki faaliyetlerin desteklenmesi,
 3. KOSGEB’in üniversitelerle işbirliği yaparak tesis ettiği Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) ve Ar-Ge ve inovasyon işbirliği protokolleri kapsamındaki desteklerin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi,
 4. Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması Ar-Ge faaliyetleri sonuçlarının ürün veya hizmete dönüştürülmesi süreçlerine yönelik mali ve teknik desteklerin verilmesi,
 5. KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmeler ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin arttırılması,
 6. KOBİ’lerin, büyük ölçekli işletmeler ve üniversitelerle bir araya gelmesini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi ve sayıca artırılması önem taşımaktadır.

1. Soru

Günümüz rekabet ortamında hangi unsurları gerçekleştiren işletmelerin, yenilikçi işletmeler oldukları gözlenmektedir?

Cevap

Küreselleşen rekabet ortamında teknolojinin hızlı gelişimi ile buna bağlı olarak yeni pazarların ve farklı tüketici isteklerinin ortaya çıkması işletmeler için rekabet avantajı yaratmada, yalnızca maliyet unsurunun göz önünde bulundurulması gerçeğini, ortadan kaldırmıştır. İşletmeler gelişen yeni pazar ortamında rekabet avantajı yaratabilmek için maliyet unsuru ile birlikte müşteri isteklerine en kısa sürede cevap verebilme, pazara sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, tasarım ve yeni ürün geliştirebilme kapasitesi ile kurumsallaşma gibi unsurları da dikkate almak zorundadırlar. Bunu gerçekleştirebilen, diğer bir deyiş ile günümüz rekabet ortamında üstünlük sağlayabilen işletmelerin, yenilikçi işletmeler oldukları gözlenmektedir.

2. Soru

Peter F. Drucker tarafından gruplar halinde toplanan yenilik kaynakları nelerdir?

Cevap

Peter F. Drucker tarafından iki grup halinde toplanan yenilik kaynaklarından ilki işletme veya sektör içerisinde yer alan beklenmedik gelişmeler, uyumsuzluklar, süreç ihtiyaçları, sektör ve pazar yapısındaki değişikliklerdir. İkinci gruptakiler ise işletmenin dışındaki sosyal ve entelektüel ortamlarda yer alan demografik yapıdaki değişiklikler, algılama değişiklikleri ve yeni bilgi kaynaklarıdır.

3. Soru

İşletmelerin, yenilik çalışmalarının başarı yüzdesini arttırabilmek için kısaca neler yapması gerekmektedir?

Cevap

Yenilik çalışmalarının başarı yüzdesini arttırabilmek için işletmelerin yenilik yönetimi sürecinin etkinliğini arttırmaları ve yenilik yaratmada kullandıkları kaynakları mevcut durumlarına göre seçerek verimli bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.

4. Soru

İşletmenin dış kaynaklardan elde ettiği bilgiyi yönetebilme becerisi, ne ile doğrudan orantılıdır?

Cevap

İşletmenin dış kaynaklardan elde ettiği bilgiyi yönetebilme becerisi onun yenilik yapma kapasitesi ile doğrudan orantılıdır.

5. Soru

Yenilik kaynakları, Peter F. Drucker tarafından ne şekilde gruplanmıştır?

Cevap

Yenilik kaynakları Peter F. Drucker tarafından İçsel ve Dışsal Kaynaklar olmak üzere iki grup halinde tanımlanmıştır.

6. Soru

İçsel yenilik kaynakları ne gibi faktörlerden oluşmaktadır?

Cevap

İçsel yenilik kaynakları işletmelerin tek başına sahip oldukları bilgi, beceri, öğrenme yeteneği, girişimci özellikleri ile birlikte yapılan yatırımlar, Ar- Ge çalışmaları, deneyim ve yeni teknolojileri benimseme derecesi gibi faktörlerden oluşmaktadır.

7. Soru

Peter F. Drucker içsel yenilik kaynaklarını küresel rekabet ortamını göz önünde bulundurarak kaç ayrı başlıkta toplamıştır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Peter F. Drucker içsel yenilik kaynaklarını küresel rekabet ortamını göz önünde bulundurarak 4 ayrı başlıkta toplamıştır. Bunlar; beklenmedik gelişmeler, uyumsuzluklar, süreç ihtiyaçları, sektör ve pazar yapısındaki değişikliklerdir.

8. Soru

Dışsal yenilik kaynaklarının ortaya çıkmasına neden olan faktörler nelerdir?

Cevap

Dışsal yenilik kaynakları işletmelerin dışında kalan sosyal ve entelektüel ortamlarda gelişir. Bu kaynakların ortaya çıkmasına neden olan faktörler ise demografik değişiklikler, algılama değişiklikleri ve yeni bilgi kaynaklarıdır.

9. Soru

İşletmeler için yenilik fırsatı yaratabilecek paydaşlar ve bu paydaşlar ile ilgili yenilik süreçleri için kaç temel yaklaşımdan bahsedilebilir?

Cevap

İşletmeler için yenilik fırsatı yaratabilecek paydaşlar ve bu paydaşlar ile ilgili yenilik süreçleri için dört temel yaklaşımdan bahsedilebilir.

10. Soru

Yenilik yaratma sürecinde bilgi kaynağı olarak müşterilerin rolühangi yıllarda çıkmış bir olgudur?

Cevap

Yenilik yaratma sürecinde bilgi kaynağı olarak müşterilerin rolü 1970’li yıllarda ortaya çıkan bir olgudur.

11. Soru

Müşteriler ürün ya da süreç yeniliklerini ne şekilde etkileyebilirler?

Cevap

Müşteriler ürün ya da süreç yeniliklerini farklı şekilde etkileyebilirler. Bunlar;

 • Kullanıcı gereksinimlerini açıklayan tamamlayıcı ve örtük (tacit) bilgi sağlayarak,
 • Yeni ve değişen müşteri ihtiyaçları ile ilgili bilgi sağlayarak,
 • Aynı kullanıcı topluluğunun yer aldığı pazarda diğer firmaların yaptığı yenilikler ile ilgili bilgi sağlayarak etkileyebilirler.
12. Soru

Yenilik faaliyetleri için oluşturulan toplulukların sahip oldukları, her toplulukta bulunmayan özellikler nelerdir?

Cevap

Yenilik topluluklarında, topluluğun bir kaç kişi bile olsa belirli kimlik özelliklerine ve kıstaslara göre farklılaşmış olması önem taşımaktadır. Ancak bu özelliklerin yanında yenilik faaliyetleri için oluşturulan toplulukların sahip oldukları özellikler her toplulukta bulunmayan özelliklerdir. Bu özellikler;

 • Eğilim takip eden: Gelecek vadeden eğilimleri önceden fark edebilen ve bu eğilimler üzerinden yeni fikirler üretebilen,
 • Gerçekleştiren: Fikirlerin gereksinimlerini tutkulu bir şekilde gerçekleştiren ve uygulamaya koyabilen,
 • Fikirleri yayan: Çok hızlı bir şekilde büyük gruplara fikirleri yayabilen,
 • Şüpheci: Fikirleri dürüst bir şekilde tartışabilen, olumlu veya olumsuz yorum yapabilen,
 • Katılımcı: Tartışmalara katılan, yorum yapan ve öğrenen.
13. Soru

Pazara yönelik, Web tabanlı platformlarda oluşturulan yenilik toplulukların amacı nedir?

Cevap

Web tabanlı platformlarda oluşturulan yenilik topluluklarının amacı; birçok işletmenin (müşteri) ve fikri olan bireylerin (katkı sağlayıcılar)  bir araya gelerek platforma üye işletmelerin sunduğu problemlere yeni fikirler üreterek çözüm önerisi sunmalarıdır.

14. Soru

Rekabete dayalı yenilik topluluklarının üyelerine verdiği mesaj ne şekildedir?

Cevap

Topluluğun üyelerine verdiği mesaj “işte ödül kazanmak için çözmeniz gereken problem ya da tasarlamanız, yaratmanız gereken yeni fikir” şeklindedir.

15. Soru

B2C yenilik toplulukları,  hangi ortam üzerinden müşterilerine ulaşmaktadır?

Cevap

B2C (Business to Customer) yenilik toplulukları işletmeden tüketiciye oluşumunu yenilik süreçlerine taşıyan ve web üzerinden müşterilerini işletmenin performansını yenilikçi fikirler ile geliştirmeye yönlendiren topluluklardır.

16. Soru

Durumsallık konusunda yapılan araştırma sonucunda, örgüt çevresi etkileşimleri kaç kısımda incelenebilir? Bunlar nelerdir?

Cevap

Durumsallık konusunda yapılan araştırma sonucunda, örgüt çevresi etkileşimleri 3 kısımda incelenebilir. Bunlar:

 • Örgüt İçi Çevre: Örgütün %100 kendi denetimi altında olan ve her an değişiklik yapılabileceği iç çevre unsurlarıdır.
 • Yakın Çevre: Örgütün bütünüyle denetim altında olmayan ama kuvvetle etkileme olanağı olan, örgütün faaliyet ve sonuçlarından etkilenebilen çevresidir.
 • Genel Çevre: Örgüt tarafından etkilenmesi son derece zor olan ama örgütü, diğer örgütsel ve yakın çevre elemanlarını etkileyen hususlardan oluşan ortamdır.
17. Soru

Stratejik İşbirliği ne tür bir anlaşma olarak tanımlanabilir?

Cevap

Stratejik İşbirliği ortak stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için iki veya daha fazla bağımsız firma tarafından yapılan ortaklık anlaşması olarak tanımlanabilir.

18. Soru

İşletmelerin  stratejik  işbirliğine  gitmelerinde, “Stratejik işbirlikleri, işletmelerin faaliyet gösterdiği endüstrilerde teknolojik standartlar oluşturur” cümlesine verilebilecek en güzel örnek nedir?

Cevap

Stratejik işbirlikleri, işletmelerin faaliyet gösterdiği endüstrilerde teknolojik standartlar oluşturur. 1992 yılında Hollanda’lı elektronik şirketi Philips’in, küresel rakibi Matsushita ile kayıt ve tüketici elektronik endüstrisinde digital compact cassette (DDC) sistemleri konusunda yeni bir teknolojik standart oluşturmak için yaptığı için yaptığı işbirliği güzel bir örnektir.

19. Soru

Üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarında ortaya çıkan en önemli problem nedir?

Cevap

Başarılı üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarında en önemli problem olarak ortaya çıkan, temsil ettikleri kültüre ait farklılıklar, her iki tarafın karşılıklı çıkar ve beklenti farklılıklarıdır. Üniversitelerin, sanayinin doğal özellikleri olan kar amaçlı, zamana endeksli beklentilerinin aksine, farklı değerleri, prosedürleri ve amaçları vardır. 

20. Soru

Üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarında, farklı kültürden iki tarafı işbirliğine yönelten ana motivasyon unsurları nelerdir?

Cevap

Üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarında, farklı kültürden iki tarafı işbirliğine yönelten ana motivasyon unsurları şunlardır;

Üniversite için;

 • Eğitim ve araştırma çalışmaları için finansal destek sağlamak,
 • Sanayi ile işbirliğini önkoşul olarak gören kamu fonlarından yararlanmak,
 • Kamu fonlarına nazaran daha az kural ve sınır içeren özel fon akışını çoğaltmak,
 • Kamu yararına hizmet sunma misyonunu yerine getirmek,
 • Öğrencilerine ve fakültelerine endüstriyel tecrübe alanları açmak,
 • Anlamlı problemler belirlemek,
 • Bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
 • Mezunlarına iş alanları yaratmak

Sanayi için;

 • Üniversitenin araştırma altyapısına ve insan kaynaklarına erişmek,
 • Kendisinde olmayan laboratuar uzmanlıklarına erişmek,
 • Üniversitelerce sağlanan sürekli eğitim faaliyetlerinden yararlanmak,
 • Şirket prestiji ve imajını yükseltmek,
 • Teknolojilerinin genişlemesine ve yenilenmesine olanak sağlamak,
 • Gelecekteki elemanlarını seçebilmek,
 • Rekabet öncesi araştırma olanakları sağlamak, üniversitenin temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarına erişerek bunlardan yeni ürün ve proses geliştirme çalışmalarında yararlanmak,
21. Soru

Üniversite ve sanayi açısından bakıldığında, Üniversite-Sanayi İşbirliği sürecindeki beklenti ve istekler nelerdir?

Cevap

Tarafların işbirliği sürecindeki beklenti ve istekleri ise üniversite açısından ele alındığında ortak araştırma sonuçlarının yayım hakları, buluşların patentlenerek kamuya açılması, sanayi ile ileriki aşamalarda da işbirliği, uzun dönemli araştırma fonları, ticari başarının paylaşımı, tazminat vb. ticari sorumluluklardan arınma ve prestij olarak özetlenebilir. Sanayi ise rekabet üstünlüğü yaratmak, kendi teknoloji tabanını oluşturmak, yeni teknolojilere pencere açmak, uygun termine bağlı ve sonuç almaya yönelik çalışma ilişkileri, araştırma çalışmalarının yönlendirilmesinde kontrol, en uç teknoloji üretenlerle ilişki kurma, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, riskin tanınması ve paylaşımı ve yatırımlarının geri dönüşlerinin sağlanması konularında beklenti içinde olacaktır.

22. Soru

Kamu kesiminin yenilik bağlamında özel kesim üzerinde yapacağı etki kaç başlık altında incelenebilir? Bu etkiler nelerdir?

Cevap

Kamu kesiminin yenilik bağlamında özel kesim üzerinde yapacağı etki iki başlık altında incelenebilir: Bunlardan ilki özel kesimin yenilik yapmasını teşvik edecek, yenilik ile rekabet gücü kazanacaklarına dair gereksinimi anımsatacak koşulları sağlamak; ikincisi ise özel kesimi yenilik yapmaya özendirmektir.

23. Soru

Bir işletmede yenilik stratejisini belirlemede, mutlaka analiz edilmesi gereken işletmeye ait temel faktörler nelerdir?

Cevap

Bir işletmede yenilik stratejisini belirlemede işletmeye ait aşağıdaki temel faktörlerin mutlaka analiz edilmesi gerekmektedir. Bunlar:

 • İşletmenin dışında gelişen ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik çevrenin analizi
 • İşletmenin sahip olduğu kaynakların analizi
 • İşletmenin genel stratejisi
 • İşletmenin bilgi ve iletişim altyapısının analizi
 • İşletmenin finansal kaynaklarının analizi
 • İşletmenin Ar-Ge yapısının analizi
24. Soru

Genel olarak kaynaklarına, geçmişlerine, yönetim tutumlarına ve birazda talihlerine bağlı olarak işletmelerin izleyebilecekleri çeşitli alternatif stratejiler vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

İşletmelerin genel olarak kaynaklarına, geçmişlerine, yönetim tutumlarına ve birazda talihlerine bağlı olarak izleyebilecekleri çeşitli alternatif stratejiler vardır. Bunlar;

 • Saldırgan Yenilik Stratejisi
 • Savunmaya Yönelik Yenilik Stratejisi
 • Taklitçi ve Bağımlı Yenilik Stratejileri
 • Geleneksel ve Fırsatları İzleme Yenilik Stratejileri
 • Diğer Yenilik Stratejileri
25. Soru

KOBİ’lerin sorunları genel olarak kaç ana başlık altında toplanmaktadır? Bunlar nelerdir?

Cevap

Genel olarak KOBİ’lerin sorunları 5 ana başlık altında toplanmaktadır:

 • Girişimcilik ve yenilik kültürü ile işletme ve teknoloji yönetimi becerisinden yoksun olmaları,
 • Küçüklükleri nedeniyle, ihtiyaç duydukları bazı hizmetleri üretebilme gücüne sahip olmamaları,
 • Geliştirdikleri bir fikir ya da yeniliği ticarileştirme konusunda destek hizmet kuruluşlarına ihtiyaç duymaları,
 • Finansman kaynaklarına erişimde zorluk yaşamaları,
 • Mevzuatı takip etme ve uyma konusunda yeterli beceriye sahip olmamalarından dolayı idari ve hukuki işlemler konusunda yetersiz olmaları,
 • Küreselleşen dünyada, dünya pazarlarına ulaşarak rekabet etme konusunda yetersiz olmaları.
26. Soru

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik, tasarım konusundaki farkındalıklarının arttırılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi için önem taşıyan maddeler nelerdir?

Cevap

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik, tasarım konusundaki farkındalıklarının arttırılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi için;

 1. Farkındalık, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 2. Ar-Ge, yenilik, tasarım konusundaki faaliyetlerin desteklenmesi,
 3. KOSGEB’in üniversitelerle işbirliği yaparak tesis ettiği Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) ve Ar-Ge ve inovasyon işbirliği protokolleri kapsamındaki desteklerin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi,
 4. Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması Ar-Ge faaliyetleri sonuçlarının ürün veya hizmete dönüştürülmesi süreçlerine yönelik mali ve teknik desteklerin verilmesi,
 5. KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmeler ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin arttırılması,
 6. KOBİ’lerin, büyük ölçekli işletmeler ve üniversitelerle bir araya gelmesini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi ve sayıca artırılması önem taşımaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.