Açıköğretim Ders Notları

Yerel Yönetimler Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yerel Yönetimler Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yerel Yönetimlerin Mal Ve Hizmet Alımlarının Hukuki Dayanağı

1. Soru

Kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmet üretmekle görevli, kamu idarelerinden biri olan yerel yönetimler belediyeye ait gayrimenkulün kiraya verilmesi gibi gelir getiren işlerini hangi kanunlara göre yerine getirmektedirler?

Cevap

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, bütçelerinden kaynak harcamasını yani gider gerektiren işlerini; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuat denilen ihale uygulama yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirmektedirler.


2. Soru

İhale uygulama yönetmelikleri uygulamasında tereddütlerini gidermek için hangi yolu izlerler?

Cevap

Kamu İhale Kurumunun yayımladığı Kamu İhale Genel Tebliğine uygun işlem yaptıkları gibi, idare ile yüklenici arasındaki sorunları idare nezdinde çözemedikleri takdirde konu Kamu İhale Kuruluna yine de çözülememesi halinde idari yargı yoluna gitmek suretiyle çözmeye çalışmaktadırlar.


3. Soru

Kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretilmesi konusunda yapılan özelleştirmelerin ana amacı nedir?

Cevap

Maliyetlerde tasarruf sağlamak ve hizmet kalitesinde artışa neden olmaktır.


4. Soru

Yerel yönetimlerin, bu yöntemle, mal ve hizmet alımı, yapım ve taşıma gibi işlerini ihale ile özel kesime yaptırmaları, piyasadaki rekabet ortamından yararlanmayı mümkün kılar. Bunun sonucu ne olur?

Cevap

Böylelikle, ihaleyi kazanmak için rakip firma arasında maliyet ve kalite yönünden bir yarışma söz konusu olmaktadır. Bu durum kamu hizmetinin verimliliğini artırır.


5. Soru

İhale yönteminde, hizmetin aksaması ya da düşük kalitede sunulması durumunda ne olur?

Cevap

Cezai yaptırımlar da söz konusudur. 


6. Soru

Bölgesel nitelikli kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmet üretiminin ihale yöntemiyle özel sektörde yer alan şirketlere yaptırılmasının yanı sıra olumsuzluklar nelerdir?

Cevap

Bu olumsuzlukları şu şekilde sıralayabiliriz; ihalenin açık bir şekilde yapılmaması, ihaleyi yapan idarenin personelinin ve/veya ihaleye girebilecek diğer firmaların rüşvet vb. olumsuzluklar içine girme olasılıklarını artırır, düşük işçi ücretleriyle nitelikli olmayan işçilerin çalışması sözkonusu olabilir, idarede bir kısım çalışanın işini kaybetmesi durumu doğabilir, ihale yönteminde yasal olarak tanınan sürelerin uzunluğu ve itiraz sürecinin uzaması ihaleyi geciktirebilir, bu durumda da hizmetlerde aksamaya neden olabilir. 


7. Soru

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde Türkiye’nin AB mevzuatına uyum sağlama konusunda üstlenmiş bulunduğu bir yükümlülük olmamakla beraber, tam üyelik perspektifi çerçevesinde, kamu ihaleleri mevzuatının AB mevzuatına ve uluslararası normlara uyum sağlaması amacıyla, ne yapılmıştır?

Cevap

Türkiye tarafından hazırlanan ve 24.03.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nda, verilen taahhüt çerçevesinde Kamu İhale Kanunu taslak çalışmalarına hız verilmiştir.


8. Soru

Yerel yönetimlerin mal ve hizmet alımlarında en çok kullandığı yasal dayanak hangi kanundur?

Cevap

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 21.01.2002 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.


9. Soru

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun amacı nedir?

Cevap

Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.


10. Soru

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun kapsamı nedir?

Cevap

Kapsam: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, yukarıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler; mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini bu Kanuna göre yürütmek zorundadır.


11. Soru

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu istinaların bir kısmı nelerdir?

Cevap

 • Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,
 •  Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknolojiye, güvenliğe banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları, özelleştirme uygulamaları için 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, 
 • İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları, 
 • Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar, 
 • Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları, 
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının röleve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları,
 •  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale planlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale planlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı, 
 • Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet alımları, 
 • Tanıkların korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet alımları,
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları,
 • Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları, 
 • Gençlik ve Spor Bakanlığının uluslararası gençlik faaliyetleri ile Spor Genel Müdürlüğü ve bağımsız spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, 
 • Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları kapsamında işleticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları, 
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıklarından yapacağı mal veya hizmet alımları.

12. Soru

İstisnalar kelime anlamı olarak anlamı nedir?

Cevap

İstisnalar: Kelime anlamı olarak, ayrık tutma anlamına gelen istisna düzenlemesini kanunlarda görmemek veya çok kısıtlı özel hallerde görmek arzu edilen durumdur.


13. Soru

Kamu İhale Kanununun istisna maddelerinde değişiklik yapmadan da hangi yöntem kullanılabilir?

Cevap

Kamu İhale Kanununun istisna maddelerinde değişiklik yapmadan da bazı başka kanunlarda değişiklik yaparak istenilen kuruluşları, bu Kanun hükümleri dışında tutmak yöntemi kullanılabilmektedir.


14. Soru

İhale yetkilileri kimlerden oluşur?

Cevap

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.


15. Soru

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde ne yapılır?

Cevap

Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.


16. Soru

İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen kaç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir?

Cevap

Üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.


17. Soru

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri ne yapmak zorundadırlar?

Cevap

Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.


18. Soru

İhale işlem dosyasında hangi belgeler bulunur?

Cevap

Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.


19. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan mal  kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,


20. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan hizmet kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,


21. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan yapım kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,


22. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan tedarikçi kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,


23. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan hizmet sunucusu kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Hizmet Sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,


24. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan danışman kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,


25. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan yapım müteahhidi kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,


26. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan aday kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,


27. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan ortak girişim kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,


28. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan istekli kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,


29. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan ihale kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

İhale: Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,


30. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan teklif kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Teklif: Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,


31. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan açık ihale usulü kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü


32. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan belli istekliler arasında ihale usulü kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,


33. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan pazarlık usulü kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Pazarlık usulü: Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,


34. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan yüklenici kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,


35. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan idare kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

İdare: İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,


36. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan ihale yetkilisi kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,


37. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan başvuru belgesi kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,


38. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan ihale dokümanı kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri.


39. Soru

İdarelerin Kamu İhale Kanununa göre yapacakları ihalelerde dikkat etmeleri gereken temel ilkeler nelerdir? 

Cevap

 • İdareler ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
 • Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.
 • Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. 
 • Yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartlarına uygun şekilde yerine getirilme zorunluluğu nedeni ile Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler bu Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı maddesinin, “savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmüne dayalı yapılır. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

40. Soru

İhaleye hangi durumda çıkılmaz?

Cevap

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.


41. Soru

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için  hangi belgeyi alması zorunludur?

Cevap

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.


42. Soru

Kanunda eşik değerler nasıl belirlenir?

Cevap

Eşik değerler, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında uygulayacakları, Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında uygulayacakları ve Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde dikkate alıp uygulayacakları eşik değerler olarak birbirinden ayrılmaktadır. Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazetede ilan edilir.


43. Soru

Yaklaşık maliyetler nasıl belirlenir?

Cevap

Yaklaşık maliyetler: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.


44. Soru

İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak hangi belgeler istenir?

Cevap

a. Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

 • Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 
 • İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, 
 • İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. 

b. Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; 

 • İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, 
 • İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; mal ve hizmet alımları için son beş yıl, yapım işleri için son onbeş yıl içinde tamamlanan veya gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen, yönetilen veya devredilen işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 
 • İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, 
 • İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
 •  İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, 
 • İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, 
 • İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, 
 • İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, 
 • İdarenin talebi hâlinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

45. Soru

Hangi durumlarda ihale dışı bırakılır? 

Cevap

 • İflas eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 
 • İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 
 • Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. 
 • Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 
 • İhale tarihinden önceki beş y ıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 
 • İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. 
 • İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. 
 • Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. 
 • Kanunda ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 
 • Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

46. Soru

Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hâlinde ne yapılır?

Cevap

Bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.


47. Soru

Hangi durumlarda doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar?

Cevap

 1. Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
 3. İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 
 4. İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 
 5. (c) ve (d) maddelerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 
 6. (c), (d) ve (e) maddelerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.


48. Soru

Şartnameler neden hazırlanır?

Cevap

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.


49. Soru

Teknik şartnamelerde nelere yer verilir?

Cevap

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.


50. Soru

Yaklaşık maliyeti Kanunda yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler de ilanlar ne zaman yapılır?

Cevap

 • Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, 
 • Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları, son başvuru tarihinden en az on dört gün önce, 
 • Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. 

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.


51. Soru

Yaklaşık maliyeti Kanunda yer alan eşik değerlerin altında kalan ihaleler de ilan ne zaman yapılır?

Cevap

 • Yaklaşık maliyeti Kanunda belirtilen alt değerlere kadar olan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, 
 • Yaklaşık maliyeti, Kanunda belirtilen alt ve üst değerler arasında olan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 
 • Yaklaşık maliyeti, Kanunda belirtilen değerlerin üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. 

Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur. 


52. Soru

Ön ilanda hangi hususların belirtilmesi zorunludur?

Cevap

 • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
 • İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı. 
 • Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı.
 • İhalenin yapılacağı yer.
 • İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.

53. Soru

Ön ilan yapılan hallerde, süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kaç gün sonra yayımlanması gerekir?

Cevap

En az kırk gün sonra yayımlanması gerekir.


54. Soru

Ön ilan yapılmış olması idareye hangi yükümlülüğü getirmez?

Cevap

Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur. Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.


55. Soru

İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edileceğini belirlemeye hangi kurum yetkilidir? 

Cevap

Kamu İhale Kurumu yetkilidir.


56. Soru

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ne yapılır?

Cevap

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemleri bir tutanakla belgelenir.


57. Soru

Uluslararası ilan yapılması halinde ilan süreleri ne kadar olur?

Cevap

Uluslararası ilan yapılması halinde belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.


58. Soru

Ortak girişimler kaç türlü oluşturulabilir?

Cevap

Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir.  İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan, önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.


59. Soru

İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri ne yapmaları istenir?

Cevap

İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


60. Soru

İhale hangi durumlarda iptal edilebilir? 

Cevap

İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hâllerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.


61. Soru

İhalelerde hangi belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır?

Cevap

 • Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 
 • İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, 
 • Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, 
 • Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek, 
 • İhaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak.

62. Soru

İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde hangi usullerden biri uygulanır?

Cevap

 • Açık ihale usulü 
 • Belli istekliler arasında ihale usulü 
 • Pazarlık usulü

63. Soru

Açık İhale Usulü’nün tanımı nedir?

Cevap

Açık İhale Usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.


64. Soru

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü’nün tanımı nedir?

Cevap

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.


65. Soru

Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı i şlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri hangi usule göre yaptırılabilir?

Cevap

Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı i şlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri Belli İstekliler Arasında İhale Usule göre yaptırılabilir.


66. Soru

İhaleye katılımda yeterlik kuralları olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adaylara ne yapılır? 

Cevap

İhaleye katılımda yeterlik kuralları olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.


67. Soru

İhaleye davet edilebilecek aday sayısının kaçtan az olması ihale iptal edilir? 

Cevap

İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. 


68. Soru

Hangi belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir?

Cevap

 1. Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması 
 2. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması 
 3. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 
 4. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. 
 5. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olası nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. 
 6. İdarelerin yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kurumunun her yıl belirlediği tutara kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

69. Soru

Doğrudan Temin ne zaman ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır?

Cevap

Doğrudan Temin: Kanunun ilk yayımlandığı zaman ihale usulü olarak belirtilen doğrudan temin, 2003 yılında yapılan kanun değişikliği ile ihale usulü olmaktan çıkarılmış ancak doğrudan teminin nasıl ve hangi şartlarda yapılacağına ilişkin düzenleme Kanundan kaldırılmamıştır. Bu nedenle, kanunlarımızda ihale usulü ve bu usullere dayalı hükümler, doğrudan temin için geçerli değildir.


70. Soru

İhale usullerinin uygulanmasındaki zorluklar ya da belli parasal limitler dahilindeki mal, hizmet ve yapım işlerinin, ihtiyaç teminine hız kazandırılması amacıyla, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek hangi yöntem seçilmiştir?

Cevap

Doğrudan temin edilebilmesine imkan tanınmıştır.


71. Soru

Hangi belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin ile karşılanması da mümkün halde bırakılmıştır? 

Cevap

 • İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. 
 • Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
 • Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. 
 • Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin, Kamu İhale Kurumunca her yıl belirlenen tutarları a şmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. 
 • İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
 • Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. 
 • Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. 
 • Seçim dönemlerinde ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı. 

72. Soru

Hangi durumlarda tasarım yarışmaları yapılabilir?

Cevap

Tasarım Yarışmaları: İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilan yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırılabilir.


73. Soru

İhale ilanlarında hangi hususların belirtilmesi zorunludur?

Cevap

 • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası 
 • İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı 
 • Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer
 • İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi 
 • Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu 
 • Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
 • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı
 • İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı 
 • İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı 
 • Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği 
 • Teklif ve sözleşme türü 
 • Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği 
 • Tekliflerin geçerlilik süresi 
 • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği

74. Soru

Ön yeterlik ilanlarında hangi hususların belirtilmesi zorunludur? 

Cevap

 • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası 
 • İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı 
 • Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer
 • İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi 
 • Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu 
 • Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
 • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı 
 • Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı 
 • Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati 
 • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği

75. Soru

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari hangi hususların belirtilmesi zorunludur? 

Cevap

 • İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, 
 • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, 
 • İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği, 
 • İsteklilere talimatlar, 
 • İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri, 
 • İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri, 
 • Tekliflerin geçerlilik süresi, 
 • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği, 
 • Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı, 
 • Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve Kanunda belirtilen usul ve esaslar, 
 • İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve Kanunda belirtilen usul ve esaslar, 
 • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, 
 • Teklif ve sözleşme türü,
 • Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar, 
 • İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu, 
 • Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu, 
 • İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme hâlinde alınacak cezalar, 
 • Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, 
 • Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler, 
 • Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği, 
 • Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar, 
 • Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, 
 • Anlaşmazlıkların çözümü,

76. Soru

İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa ne olur?

Cevap

Bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.


77. Soru

Yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az kaç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir?

Cevap

En az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. 


78. Soru

İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden kaç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir? 

Cevap

Yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir.


79. Soru

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler ne yapılır?

Cevap

Teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.


80. Soru

İdarece ihtiyaç duyulması hâlinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ne kadar uzatılabilir? 

 

Cevap

En fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.


81. Soru

İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde kaçından az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır?

Cevap

İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.


82. Soru

Teminat olarak kabul edilecek değerler nelerdir?

Cevap

 • Tedavüldeki Türk Parası, 
 • Teminat mektupları, 
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

83. Soru

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Nereye yatırılması zorunludur?

Cevap

Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.


84. Soru

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar ne yapılamaz?

Cevap

İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.


85. Soru

Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite hangi kurum yetkilidir? 

Cevap

Kamu İhale Kurumu yetkilidir.


86. Soru

İhaleye nasıl başlanır?

Cevap

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.


87. Soru

İhale komisyonu teklif zarflarını hangi sıraya göre inceler?

Cevap

İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz


88. Soru

İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Sonra ki aşama da ne yapılır?

Cevap

Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.


89. Soru

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle ne yapılır?

Cevap

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.


90. Soru

İhale komisyonu hangi durumlar da aşırı düşük teklifleri değerlendirir? 

Cevap

İhale komisyonu; 

• İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, 

• Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 

• Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.


91. Soru

İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif nasıl belirlenir?

Cevap

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.


92. Soru

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç kaç iş günü içinde ihale kararını onaylar? 

Cevap

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.


93. Soru

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ne yapılır?

Cevap

İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.


94. Soru

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç kaç  gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir?

Cevap

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.


95. Soru

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu ihalelerde kaç gün, içinde sözleşme imzalanamaz?

Cevap

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.


96. Soru

Kanunda belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süre ne kadardır?

Cevap

Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.


97. Soru

Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç  oranında kesin teminat alınır? 

Cevap

Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.


98. Soru

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için,  sözleşmeye davet bölümünde belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ne yapılır?

Cevap

Bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.


99. Soru

İdare, belirlenmiş süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi hâlinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren kaç gün için de taahhüdünden vazgeçebilir?

Cevap

İstekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.


100. Soru

Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, sözleşmeye davet kısmındaki hükümlere göre gönderilenler hariç, en geç kaç gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir? 

Cevap

En geç onbeş gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir.


1. Soru

Kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmet üretmekle görevli, kamu idarelerinden biri olan yerel yönetimler belediyeye ait gayrimenkulün kiraya verilmesi gibi gelir getiren işlerini hangi kanunlara göre yerine getirmektedirler?

Cevap

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, bütçelerinden kaynak harcamasını yani gider gerektiren işlerini; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuat denilen ihale uygulama yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirmektedirler.

2. Soru

İhale uygulama yönetmelikleri uygulamasında tereddütlerini gidermek için hangi yolu izlerler?

Cevap

Kamu İhale Kurumunun yayımladığı Kamu İhale Genel Tebliğine uygun işlem yaptıkları gibi, idare ile yüklenici arasındaki sorunları idare nezdinde çözemedikleri takdirde konu Kamu İhale Kuruluna yine de çözülememesi halinde idari yargı yoluna gitmek suretiyle çözmeye çalışmaktadırlar.

3. Soru

Kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretilmesi konusunda yapılan özelleştirmelerin ana amacı nedir?

Cevap

Maliyetlerde tasarruf sağlamak ve hizmet kalitesinde artışa neden olmaktır.

4. Soru

Yerel yönetimlerin, bu yöntemle, mal ve hizmet alımı, yapım ve taşıma gibi işlerini ihale ile özel kesime yaptırmaları, piyasadaki rekabet ortamından yararlanmayı mümkün kılar. Bunun sonucu ne olur?

Cevap

Böylelikle, ihaleyi kazanmak için rakip firma arasında maliyet ve kalite yönünden bir yarışma söz konusu olmaktadır. Bu durum kamu hizmetinin verimliliğini artırır.

5. Soru

İhale yönteminde, hizmetin aksaması ya da düşük kalitede sunulması durumunda ne olur?

Cevap

Cezai yaptırımlar da söz konusudur. 

6. Soru

Bölgesel nitelikli kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmet üretiminin ihale yöntemiyle özel sektörde yer alan şirketlere yaptırılmasının yanı sıra olumsuzluklar nelerdir?

Cevap

Bu olumsuzlukları şu şekilde sıralayabiliriz; ihalenin açık bir şekilde yapılmaması, ihaleyi yapan idarenin personelinin ve/veya ihaleye girebilecek diğer firmaların rüşvet vb. olumsuzluklar içine girme olasılıklarını artırır, düşük işçi ücretleriyle nitelikli olmayan işçilerin çalışması sözkonusu olabilir, idarede bir kısım çalışanın işini kaybetmesi durumu doğabilir, ihale yönteminde yasal olarak tanınan sürelerin uzunluğu ve itiraz sürecinin uzaması ihaleyi geciktirebilir, bu durumda da hizmetlerde aksamaya neden olabilir. 

7. Soru

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde Türkiye’nin AB mevzuatına uyum sağlama konusunda üstlenmiş bulunduğu bir yükümlülük olmamakla beraber, tam üyelik perspektifi çerçevesinde, kamu ihaleleri mevzuatının AB mevzuatına ve uluslararası normlara uyum sağlaması amacıyla, ne yapılmıştır?

Cevap

Türkiye tarafından hazırlanan ve 24.03.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nda, verilen taahhüt çerçevesinde Kamu İhale Kanunu taslak çalışmalarına hız verilmiştir.

8. Soru

Yerel yönetimlerin mal ve hizmet alımlarında en çok kullandığı yasal dayanak hangi kanundur?

Cevap

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 21.01.2002 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

9. Soru

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun amacı nedir?

Cevap

Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

10. Soru

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun kapsamı nedir?

Cevap

Kapsam: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler, kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, yukarıda belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler; mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini bu Kanuna göre yürütmek zorundadır.

11. Soru

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu istinaların bir kısmı nelerdir?

Cevap

 • Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri,
 •  Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının teknolojiye, güvenliğe banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımı ile ilgili mal ve hizmet alımları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları, özelleştirme uygulamaları için 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımları; hava taşımacılığı yapan teşebbüs, işletme ve şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, 
 • İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurt dışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları, 
 • Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve yetiştirme yurtları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi İşletmesi tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan ve hizmetler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden, akaryakıt ve taşıt için Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar ile araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan yapacakları mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları, et ve et ürünleri için Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden, ray üstünde çeken ve çekilen araçlarda kullanılan monoblok tekerlek ve tekerlek takımları için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar, 
 • Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları ile finansmanının tamamı Kanun kapsamındaki bir idare tarafından karşılanarak elde edilen sonuçların bu idare tarafından sadece kendi faaliyetlerinin yürütülmesinde faydalanıldığı haller hariç, her türlü araştırma ve geliştirme hizmeti alımları, 
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının röleve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları,
 •  Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale planlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale planlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı, 
 • Vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal veya hizmet alımları, 
 • Tanıkların korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre alınacak koruma tedbirlerinin uygulanması için gerekli olan mal ve hizmet alımları,
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından ithalat yoluyla yapılacak spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımları,
 • Uluslararası mükellefiyetlerden doğan veya ulusal amaçlı; savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçların, süratli ve etkin bir biçimde temini amacıyla, önceden güvenceler alınmasına olanak sağlayan anlaşmalar veya sözleşmeler yapmak suretiyle mal ve hizmet alımları, 
 • Gençlik ve Spor Bakanlığının uluslararası gençlik faaliyetleri ile Spor Genel Müdürlüğü ve bağımsız spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, 
 • Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları kapsamında işleticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları, 
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıklarından yapacağı mal veya hizmet alımları.
12. Soru

İstisnalar kelime anlamı olarak anlamı nedir?

Cevap

İstisnalar: Kelime anlamı olarak, ayrık tutma anlamına gelen istisna düzenlemesini kanunlarda görmemek veya çok kısıtlı özel hallerde görmek arzu edilen durumdur.

13. Soru

Kamu İhale Kanununun istisna maddelerinde değişiklik yapmadan da hangi yöntem kullanılabilir?

Cevap

Kamu İhale Kanununun istisna maddelerinde değişiklik yapmadan da bazı başka kanunlarda değişiklik yaparak istenilen kuruluşları, bu Kanun hükümleri dışında tutmak yöntemi kullanılabilmektedir.

14. Soru

İhale yetkilileri kimlerden oluşur?

Cevap

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

15. Soru

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması hâlinde ne yapılır?

Cevap

Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

16. Soru

İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen kaç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir?

Cevap

Üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

17. Soru

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri ne yapmak zorundadırlar?

Cevap

Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

18. Soru

İhale işlem dosyasında hangi belgeler bulunur?

Cevap

Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

19. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan mal  kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

20. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan hizmet kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

21. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan yapım kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

22. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan tedarikçi kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

23. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan hizmet sunucusu kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Hizmet Sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

24. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan danışman kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

25. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan yapım müteahhidi kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

26. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan aday kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

27. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan ortak girişim kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Ortak Girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

28. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan istekli kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

29. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan ihale kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

İhale: Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

30. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan teklif kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Teklif: Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

31. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan açık ihale usulü kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü

32. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan belli istekliler arasında ihale usulü kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

33. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan pazarlık usulü kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Pazarlık usulü: Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

34. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan yüklenici kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

35. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan idare kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

İdare: İhaleyi yapan bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

36. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan ihale yetkilisi kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

37. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan başvuru belgesi kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

38. Soru

Kanunun uygulanmasında kullanılan ihale dokümanı kelimesinin karşılığı nedir?

Cevap

İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri.

39. Soru

İdarelerin Kamu İhale Kanununa göre yapacakları ihalelerde dikkat etmeleri gereken temel ilkeler nelerdir? 

Cevap

 • İdareler ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
 • Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.
 • Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. 
 • Yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartlarına uygun şekilde yerine getirilme zorunluluğu nedeni ile Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilecek her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler bu Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı maddesinin, “savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmüne dayalı yapılır. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.
40. Soru

İhaleye hangi durumda çıkılmaz?

Cevap

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

41. Soru

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için  hangi belgeyi alması zorunludur?

Cevap

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

42. Soru

Kanunda eşik değerler nasıl belirlenir?

Cevap

Eşik değerler, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında uygulayacakları, Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında uygulayacakları ve Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde dikkate alıp uygulayacakları eşik değerler olarak birbirinden ayrılmaktadır. Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazetede ilan edilir.

43. Soru

Yaklaşık maliyetler nasıl belirlenir?

Cevap

Yaklaşık maliyetler: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

44. Soru

İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak hangi belgeler istenir?

Cevap

a. Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;

 • Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 
 • İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, 
 • İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. 

b. Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; 

 • İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler, 
 • İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; mal ve hizmet alımları için son beş yıl, yapım işleri için son onbeş yıl içinde tamamlanan veya gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen, yönetilen veya devredilen işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler, 
 • İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler, 
 • İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,
 •  İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, 
 • İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, 
 • İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler, 
 • İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, 
 • İdarenin talebi hâlinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.
45. Soru

Hangi durumlarda ihale dışı bırakılır? 

Cevap

 • İflas eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 
 • İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 
 • Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. 
 • Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 
 • İhale tarihinden önceki beş y ıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 
 • İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. 
 • İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. 
 • Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. 
 • Kanunda ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 
 • Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.
46. Soru

Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hâlinde ne yapılır?

Cevap

Bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

47. Soru

Hangi durumlarda doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar?

Cevap

 1. Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
 3. İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 
 4. İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 
 5. (c) ve (d) maddelerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 
 6. (c), (d) ve (e) maddelerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

48. Soru

Şartnameler neden hazırlanır?

Cevap

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

49. Soru

Teknik şartnamelerde nelere yer verilir?

Cevap

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

50. Soru

Yaklaşık maliyeti Kanunda yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler de ilanlar ne zaman yapılır?

Cevap

 • Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az kırk gün önce, 
 • Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilanları, son başvuru tarihinden en az on dört gün önce, 
 • Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce, Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır. 

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

51. Soru

Yaklaşık maliyeti Kanunda yer alan eşik değerlerin altında kalan ihaleler de ilan ne zaman yapılır?

Cevap

 • Yaklaşık maliyeti Kanunda belirtilen alt değerlere kadar olan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde, 
 • Yaklaşık maliyeti, Kanunda belirtilen alt ve üst değerler arasında olan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 
 • Yaklaşık maliyeti, Kanunda belirtilen değerlerin üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, 

En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. 

Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur. 

52. Soru

Ön ilanda hangi hususların belirtilmesi zorunludur?

Cevap

 • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 
 • İhalenin adı, niteliği, türü ile mal ve hizmet alımlarında kalemler ve tahmini miktarlar, yapım işlerinde ise işin yapılacağı yer, yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktarı veya kapsamı. 
 • Çerçeve anlaşma yapılıp yapılmayacağı.
 • İhalenin yapılacağı yer.
 • İhale ilanının yılın hangi çeyreğinde yayımlanacağı.
53. Soru

Ön ilan yapılan hallerde, süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az kaç gün sonra yayımlanması gerekir?

Cevap

En az kırk gün sonra yayımlanması gerekir.

54. Soru

Ön ilan yapılmış olması idareye hangi yükümlülüğü getirmez?

Cevap

Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur. Ön ilanlar Kamu İhale Bülteninde ücretsiz yayımlanır.

55. Soru

İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlan Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilan edileceğini belirlemeye hangi kurum yetkilidir? 

Cevap

Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

56. Soru

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ne yapılır?

Cevap

İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemleri bir tutanakla belgelenir.

57. Soru

Uluslararası ilan yapılması halinde ilan süreleri ne kadar olur?

Cevap

Uluslararası ilan yapılması halinde belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.

58. Soru

Ortak girişimler kaç türlü oluşturulabilir?

Cevap

Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir.  İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan, önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.

59. Soru

İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri ne yapmaları istenir?

Cevap

İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

60. Soru

İhale hangi durumlarda iptal edilebilir? 

Cevap

İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hâllerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

61. Soru

İhalelerde hangi belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır?

Cevap

 • Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 
 • İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, 
 • Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, 
 • Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek, 
 • İhaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak.
62. Soru

İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde hangi usullerden biri uygulanır?

Cevap

 • Açık ihale usulü 
 • Belli istekliler arasında ihale usulü 
 • Pazarlık usulü
63. Soru

Açık İhale Usulü’nün tanımı nedir?

Cevap

Açık İhale Usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

64. Soru

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü’nün tanımı nedir?

Cevap

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü: Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

65. Soru

Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı i şlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri hangi usule göre yaptırılabilir?

Cevap

Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı i şlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri Belli İstekliler Arasında İhale Usule göre yaptırılabilir.

66. Soru

İhaleye katılımda yeterlik kuralları olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adaylara ne yapılır? 

Cevap

İhaleye katılımda yeterlik kuralları olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.

67. Soru

İhaleye davet edilebilecek aday sayısının kaçtan az olması ihale iptal edilir? 

Cevap

İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. 

68. Soru

Hangi belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir?

Cevap

 1. Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması 
 2. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması 
 3. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. 
 4. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. 
 5. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olası nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. 
 6. İdarelerin yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kurumunun her yıl belirlediği tutara kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.
69. Soru

Doğrudan Temin ne zaman ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır?

Cevap

Doğrudan Temin: Kanunun ilk yayımlandığı zaman ihale usulü olarak belirtilen doğrudan temin, 2003 yılında yapılan kanun değişikliği ile ihale usulü olmaktan çıkarılmış ancak doğrudan teminin nasıl ve hangi şartlarda yapılacağına ilişkin düzenleme Kanundan kaldırılmamıştır. Bu nedenle, kanunlarımızda ihale usulü ve bu usullere dayalı hükümler, doğrudan temin için geçerli değildir.

70. Soru

İhale usullerinin uygulanmasındaki zorluklar ya da belli parasal limitler dahilindeki mal, hizmet ve yapım işlerinin, ihtiyaç teminine hız kazandırılması amacıyla, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek hangi yöntem seçilmiştir?

Cevap

Doğrudan temin edilebilmesine imkan tanınmıştır.

71. Soru

Hangi belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin ile karşılanması da mümkün halde bırakılmıştır? 

Cevap

 • İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi. 
 • Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
 • Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması. 
 • Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin, Kamu İhale Kurumunca her yıl belirlenen tutarları a şmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar. 
 • İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.
 • Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbi sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları. 
 • Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları. 
 • Seçim dönemlerinde ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hallerde; Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kağıdı ve filigranlı oy zarfı kağıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti alımı. 
72. Soru

Hangi durumlarda tasarım yarışmaları yapılabilir?

Cevap

Tasarım Yarışmaları: İdareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilan yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırılabilir.

73. Soru

İhale ilanlarında hangi hususların belirtilmesi zorunludur?

Cevap

 • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası 
 • İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı 
 • Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer
 • İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi 
 • Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu 
 • Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
 • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı
 • İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı 
 • İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı 
 • Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği 
 • Teklif ve sözleşme türü 
 • Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği 
 • Tekliflerin geçerlilik süresi 
 • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği
74. Soru

Ön yeterlik ilanlarında hangi hususların belirtilmesi zorunludur? 

Cevap

 • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası 
 • İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı 
 • Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer
 • İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi 
 • Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu 
 • Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler 
 • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı 
 • Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı 
 • Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati 
 • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği
75. Soru

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari hangi hususların belirtilmesi zorunludur? 

Cevap

 • İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, 
 • İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, 
 • İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği, 
 • İsteklilere talimatlar, 
 • İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri, 
 • İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri, 
 • Tekliflerin geçerlilik süresi, 
 • İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği, 
 • Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı, 
 • Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve Kanunda belirtilen usul ve esaslar, 
 • İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve Kanunda belirtilen usul ve esaslar, 
 • İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, 
 • Teklif ve sözleşme türü,
 • Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar, 
 • İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu, 
 • Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu, 
 • İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme hâlinde alınacak cezalar, 
 • Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, 
 • Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler, 
 • Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği, 
 • Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar, 
 • Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, 
 • Anlaşmazlıkların çözümü,
76. Soru

İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa ne olur?

Cevap

Bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

77. Soru

Yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az kaç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir?

Cevap

En az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. 

78. Soru

İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden kaç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir? 

Cevap

Yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir.

79. Soru

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler ne yapılır?

Cevap

Teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

80. Soru

İdarece ihtiyaç duyulması hâlinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ne kadar uzatılabilir? 

 

Cevap

En fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

81. Soru

İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde kaçından az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır?

Cevap

İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

82. Soru

Teminat olarak kabul edilecek değerler nelerdir?

Cevap

 • Tedavüldeki Türk Parası, 
 • Teminat mektupları, 
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
83. Soru

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Nereye yatırılması zorunludur?

Cevap

Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

84. Soru

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar ne yapılamaz?

Cevap

İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

85. Soru

Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite hangi kurum yetkilidir? 

Cevap

Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

86. Soru

İhaleye nasıl başlanır?

Cevap

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

87. Soru

İhale komisyonu teklif zarflarını hangi sıraya göre inceler?

Cevap

İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz

88. Soru

İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Sonra ki aşama da ne yapılır?

Cevap

Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

89. Soru

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle ne yapılır?

Cevap

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

90. Soru

İhale komisyonu hangi durumlar da aşırı düşük teklifleri değerlendirir? 

Cevap

İhale komisyonu; 

• İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, 

• Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, 

• Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

91. Soru

İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif nasıl belirlenir?

Cevap

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

92. Soru

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç kaç iş günü içinde ihale kararını onaylar? 

Cevap

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.

93. Soru

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ne yapılır?

Cevap

İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

94. Soru

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç kaç  gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir?

Cevap

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.

95. Soru

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu ihalelerde kaç gün, içinde sözleşme imzalanamaz?

Cevap

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.

96. Soru

Kanunda belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süre ne kadardır?

Cevap

Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

97. Soru

Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç  oranında kesin teminat alınır? 

Cevap

Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

98. Soru

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için,  sözleşmeye davet bölümünde belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ne yapılır?

Cevap

Bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

99. Soru

İdare, belirlenmiş süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi hâlinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren kaç gün için de taahhüdünden vazgeçebilir?

Cevap

İstekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

100. Soru

Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, sözleşmeye davet kısmındaki hükümlere göre gönderilenler hariç, en geç kaç gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir? 

Cevap

En geç onbeş gün içinde Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.