Açıköğretim Ders Notları

Yönetim Bilimi 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yönetim Bilimi 2 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yenilik Yönetimi

1. Soru

Yaratıcı yıkım ne demektir?

Cevap

Yaratıcı Yıkım: Yenilikçi ürünlerin/hizmetlerin ve işletmelerin ortaya çıkması ile bu yeniliklere uyum sağlayamayan eski ürün/hizmet ve işletmelerin ortadan kalkması süreci.


2. Soru

Yenilikçi örgütlerin risk alma istekliliği özelliğini açıklayınız.

Cevap

Risk Alma İstekliliği: Risk almak demek kararlarla ilgili kumar oynamak olarak algılanmamalıdır. Burada kastedilen ölçülebilir ve yönetilebilir risklerin dikkatli bir şekilde ele alınması ve duruma göre kabul edilmesidir. Örgüt, riskleri değerlendirirken hangi risklerin yüksek hangi risklerin düşük olduğunu da belirlemelidir. Yenilikçi örgütler, ölçülebilir ve yönetilebilir riskleri alma eğiliminde olan örgütlerdir.


3. Soru

Yenilik kavramının tanımı nedir?

Cevap

Yenilik, bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da
dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürme sürecidir.


4. Soru

Yenilik türleri ve modelleri nelerdir?

Cevap

Ürün / Süreç Yenilikleri

Radikal / Aşamalı Yenilikler

Yapısal / Modüler Yenilikler


5. Soru

İşletmelerin ihtiyatlı olması neleri etkiler?

Cevap

İhtiyatlılık: İhtiyatlı olan işletmeler, sürekli olarak dış çevrelerini analiz ederler. Hatta
bu analiz süreci biçimsel uygulamaların bir parçası hâline gelmiş durumdadır. Örneğin
pazarlama bölümünün etkili pazar araştırmaları ve rekabet analizleri gerçekleştirmesi,
Ar-Ge bölümünün alanlarında yapılan son çalışmaları yakından takip etmesi bu analiz
sürecine örnek verilebilir. Bu bilgilerin toplanması ve örgüt içerisinde doğru kişilerle paylaşılması son derece önemlidir. Yenilikçi örgütler bu paylaşımı gerçekleştirebilecek açık
iletişim sistemlerine sahip işletmelerdir.


6. Soru

Drucker’a göre yenilik kaynakları nelerdir?

Cevap

Drucker’a göre yenilik kaynaklarının dört tanesi örgütün ya da örgütün faaliyet gösterdiği sektörün içerisindedir. Bu kaynaklar;
• Beklenmedik gelişmeler,
• Uyumsuzluk durumları,
• Süreç gereklilikleri,
• Sektördeki ve pazardaki değişimler olarak isimlendirilmektedir.


7. Soru

Schumpeter’in yenilik kavramı hangi faktörleri kapsamaktadır?

Cevap

Schumpeter’in yenilik kavramı aşağıdaki beş faktörü kapsamaktadır:
• Yeni ya da geliştirilmiş bir ürünün pazara sunulması,
• Yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi,
• Yeni pazarların yaratılması,
• Yeni hammadde ve girdi kaynaklarının keşfedilmesi,
• Endüstride yeni örgüt yapılarının geliştirilmesi.


8. Soru

Modüler yenilikler nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Modüler yenilikler, bir ürünü oluşturan unsurların birinde ya da birkaçında yapılan değişikliklerdir.


9. Soru

Fonksiyonlararası işbirliğinin işletmeler açısından önemi nedir?

Cevap

Fonksiyonlararası İşbirliği: Örgüt içerisindeki birimler arasında yaşanan çatışmalar yenilik süreçlerini olumsuz etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Örneğin pazarlama ile Ar-Ge arasındaki ilişkiler, bir örgütün yenilik performansının belirlenmesinde kilit rol oynar. Yenilikçi örgütlerde birimler arasında fonksiyonel olmayan diğer bir deyişle örgüte fayda getirmeyecek çatışmalar olabildiğince engellenmeye çalışılır. Güçlü bir yenilik performansı için örgüt içerisindeki farklı birimlerin birlikte çalışabilmesi son derece önemlidir.


10. Soru

Yapısal yenilikler ne tür yeniliklerdir?

Cevap

Yapısal yenilikler, ürünün tamamında ya da o ürünü meydana getiren unsurlar arasındaki kompozisyonda yapılan yeniliklerdir.


11. Soru

Öğrenme çabalarının desteklenmesinin örgütler için önemi nedir?

Cevap

Öğrenme Çabalarının Desteklenmesi: Yenilik çabaları doğası gereği daha önce de
bahsedildiği üzere risk içeren çabalardır. Çoğu zaman yenilik girişimlerinin, özellikle de
radikal yenilik çabalarının başarısız olma olasılığı yüksektir. Örgüt, başarılı bir yenilik
girişimini tamamlamadan önce pek çok defa denemeler yapmak durumunda kalabilir.


12. Soru

Radikal Yeniliklerin riskleri nelerdir?

Cevap

Radikallik düzeyi yüksek olan yeniliklerin geliştirilmesinin uzun sürdüğü ve son derece maliyetli olduğu söylenebilir. Radikal yenilik projeleri uzun sürede tamamlanacak olması nedeniyle riskli projeler olarak kabul edilirler. Eğer radikal yenilikler ürünlerde ve hizmetlerde gerçekleştirilecekse, potansiyel müşterilerin ürün hakkında bilgi sahibi olmaması, ürünün ya da hizmetin güvenlik, fiyat, işlevsellik gibi kriterler bazında müşteri beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağının bilinmemesi, radikal yenilik projelerinin riskini arttıran unsurlar arasında sayılabilir.


13. Soru

Süreç yenilikleri ne demektir?

Cevap

Süreç yenilikleri, yeni ürünler ve yeni hizmetler geliştirmek üzere, işletmenin üretim sisteminde uygulanacak yeni unsurlar, ekipmanlar ve yöntemlerdir.


14. Soru

Sosyal ve entelektüel çevre içerisinde yer alan yenilik kaynakları nelerdir?

Cevap

Örgütün dışında kalan sosyal ve entelektüel çevre içerisindedir. Bu kaynaklar ise;
• Demografik değişimler,
• Algısal değişiklikler,
• Yeni bilgi olarak isimlendirilmektedir


15. Soru

Yenilik sürecini destekleyen örgütsel özellikler nelerdir?

Cevap

YENİLİK SÜRECİNİ DESTEKLEYEN ÖRGÜTSEL ÖZELLİKLER
Yeniliklerin ortaya konulması için yenilik süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi
son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bir dizi örgütsel özellikler
yenilik süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi açısından çok önemlidir.
Büyüme Eğilimi

İhtiyatlılık
Risk Alma İstekliliği
Fonksiyonlararası İşbirliği
Öğrenme Çabalarının Desteklenmesi
Örgütsel Kaynakların Tahsisi


16. Soru

Yenilik sürecini destekleyen özelliklerden biri olan büyüme eğilimi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Büyüme Eğilimi: Öncelikle yenilikçi işletmelerin genellikle büyüme eğilimine sahip olan işletmeler olduğunu söylemek mümkündür. Elbette büyümenin her işletme için ilk ve en temel amaç olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü bazı işletmeler kısa dönemli fırsatları değerlendirmek üzere kurulmuş olabilirler. Bazı işletmeler ise mevcut büyüklüklerini koruma eğiliminde olabilirler. Ancak yenilikçi işletmelerin genellikle büyüme eğiliminde olan işletmeler olduğu söylenebilir.


17. Soru

Örgütsel kaynakların tahsisinin örgütler için önemini açıklayınız.

Cevap

Örgütsel Kaynakların Tahsisi: Yenilik çabalarının başarısı, söz konusu çabaların beklenen sonuçları üretebilmesi için örgütsel kaynakların harekete geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kaynakların tahsisi gerçekleştirilmeden, yenilik çabalarının somut çıktılara dönüşmesi mümkün olmayacaktır.


18. Soru

Çalışanların yaratıcılığını artırmak için gerekli olan örgütsel kaynaklar nelerdir?

Cevap

Çalışanların yaratıcı becerilerini somut çıktılara dönüştürebilmeleri için gerekli olan zaman, finansal kaynaklar, bilgi, ekipman gibi kaynakların üst yönetim tarafından ilgili bireylere ya da bölümlere tahsis edilmesi önemlidir.


19. Soru

Yenilik arayışında olan örgütlerin çalışanlarının hata yapması durumunda göstermeleri gereken tutum nedir?

Cevap

Yenilik arayışında olan örgütlerin çalışanlarına hata yapma şansını vermeleri son derece
önemlidir. Çünkü, hatalar öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Örgüt içerisindeki
çalışanlar, hata yaptıklarında cezalandırılacaklarını düşündüklerinde yaratıcı ve yenilikçi
düşüncelerini paylaşmaktan kaçınacaklardır. Bu durum örgütün yenilik çabalarının daha
başlamadan sona ermesi anlamına gelecektir.


20. Soru

Ürün yenilikleri ne demektir?

Cevap

Ürün yenilikleri, işletmenin mevcut ve potansiyel pazar taleplerini karşılamak üzere
yeni ürünler geliştirmesi ya da mevcut ürünlerini önemli ölçüde değiştirmesidir.


1. Soru

Yaratıcı yıkım ne demektir?

Cevap

Yaratıcı Yıkım: Yenilikçi ürünlerin/hizmetlerin ve işletmelerin ortaya çıkması ile bu yeniliklere uyum sağlayamayan eski ürün/hizmet ve işletmelerin ortadan kalkması süreci.

2. Soru

Yenilikçi örgütlerin risk alma istekliliği özelliğini açıklayınız.

Cevap

Risk Alma İstekliliği: Risk almak demek kararlarla ilgili kumar oynamak olarak algılanmamalıdır. Burada kastedilen ölçülebilir ve yönetilebilir risklerin dikkatli bir şekilde ele alınması ve duruma göre kabul edilmesidir. Örgüt, riskleri değerlendirirken hangi risklerin yüksek hangi risklerin düşük olduğunu da belirlemelidir. Yenilikçi örgütler, ölçülebilir ve yönetilebilir riskleri alma eğiliminde olan örgütlerdir.

3. Soru

Yenilik kavramının tanımı nedir?

Cevap

Yenilik, bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da
dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürme sürecidir.

4. Soru

Yenilik türleri ve modelleri nelerdir?

Cevap

Ürün / Süreç Yenilikleri

Radikal / Aşamalı Yenilikler

Yapısal / Modüler Yenilikler

5. Soru

İşletmelerin ihtiyatlı olması neleri etkiler?

Cevap

İhtiyatlılık: İhtiyatlı olan işletmeler, sürekli olarak dış çevrelerini analiz ederler. Hatta
bu analiz süreci biçimsel uygulamaların bir parçası hâline gelmiş durumdadır. Örneğin
pazarlama bölümünün etkili pazar araştırmaları ve rekabet analizleri gerçekleştirmesi,
Ar-Ge bölümünün alanlarında yapılan son çalışmaları yakından takip etmesi bu analiz
sürecine örnek verilebilir. Bu bilgilerin toplanması ve örgüt içerisinde doğru kişilerle paylaşılması son derece önemlidir. Yenilikçi örgütler bu paylaşımı gerçekleştirebilecek açık
iletişim sistemlerine sahip işletmelerdir.

6. Soru

Drucker’a göre yenilik kaynakları nelerdir?

Cevap

Drucker’a göre yenilik kaynaklarının dört tanesi örgütün ya da örgütün faaliyet gösterdiği sektörün içerisindedir. Bu kaynaklar;
• Beklenmedik gelişmeler,
• Uyumsuzluk durumları,
• Süreç gereklilikleri,
• Sektördeki ve pazardaki değişimler olarak isimlendirilmektedir.

7. Soru

Schumpeter’in yenilik kavramı hangi faktörleri kapsamaktadır?

Cevap

Schumpeter’in yenilik kavramı aşağıdaki beş faktörü kapsamaktadır:
• Yeni ya da geliştirilmiş bir ürünün pazara sunulması,
• Yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesi,
• Yeni pazarların yaratılması,
• Yeni hammadde ve girdi kaynaklarının keşfedilmesi,
• Endüstride yeni örgüt yapılarının geliştirilmesi.

8. Soru

Modüler yenilikler nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Modüler yenilikler, bir ürünü oluşturan unsurların birinde ya da birkaçında yapılan değişikliklerdir.

9. Soru

Fonksiyonlararası işbirliğinin işletmeler açısından önemi nedir?

Cevap

Fonksiyonlararası İşbirliği: Örgüt içerisindeki birimler arasında yaşanan çatışmalar yenilik süreçlerini olumsuz etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Örneğin pazarlama ile Ar-Ge arasındaki ilişkiler, bir örgütün yenilik performansının belirlenmesinde kilit rol oynar. Yenilikçi örgütlerde birimler arasında fonksiyonel olmayan diğer bir deyişle örgüte fayda getirmeyecek çatışmalar olabildiğince engellenmeye çalışılır. Güçlü bir yenilik performansı için örgüt içerisindeki farklı birimlerin birlikte çalışabilmesi son derece önemlidir.

10. Soru

Yapısal yenilikler ne tür yeniliklerdir?

Cevap

Yapısal yenilikler, ürünün tamamında ya da o ürünü meydana getiren unsurlar arasındaki kompozisyonda yapılan yeniliklerdir.

11. Soru

Öğrenme çabalarının desteklenmesinin örgütler için önemi nedir?

Cevap

Öğrenme Çabalarının Desteklenmesi: Yenilik çabaları doğası gereği daha önce de
bahsedildiği üzere risk içeren çabalardır. Çoğu zaman yenilik girişimlerinin, özellikle de
radikal yenilik çabalarının başarısız olma olasılığı yüksektir. Örgüt, başarılı bir yenilik
girişimini tamamlamadan önce pek çok defa denemeler yapmak durumunda kalabilir.

12. Soru

Radikal Yeniliklerin riskleri nelerdir?

Cevap

Radikallik düzeyi yüksek olan yeniliklerin geliştirilmesinin uzun sürdüğü ve son derece maliyetli olduğu söylenebilir. Radikal yenilik projeleri uzun sürede tamamlanacak olması nedeniyle riskli projeler olarak kabul edilirler. Eğer radikal yenilikler ürünlerde ve hizmetlerde gerçekleştirilecekse, potansiyel müşterilerin ürün hakkında bilgi sahibi olmaması, ürünün ya da hizmetin güvenlik, fiyat, işlevsellik gibi kriterler bazında müşteri beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağının bilinmemesi, radikal yenilik projelerinin riskini arttıran unsurlar arasında sayılabilir.

13. Soru

Süreç yenilikleri ne demektir?

Cevap

Süreç yenilikleri, yeni ürünler ve yeni hizmetler geliştirmek üzere, işletmenin üretim sisteminde uygulanacak yeni unsurlar, ekipmanlar ve yöntemlerdir.

14. Soru

Sosyal ve entelektüel çevre içerisinde yer alan yenilik kaynakları nelerdir?

Cevap

Örgütün dışında kalan sosyal ve entelektüel çevre içerisindedir. Bu kaynaklar ise;
• Demografik değişimler,
• Algısal değişiklikler,
• Yeni bilgi olarak isimlendirilmektedir

15. Soru

Yenilik sürecini destekleyen örgütsel özellikler nelerdir?

Cevap

YENİLİK SÜRECİNİ DESTEKLEYEN ÖRGÜTSEL ÖZELLİKLER
Yeniliklerin ortaya konulması için yenilik süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi
son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bir dizi örgütsel özellikler
yenilik süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi açısından çok önemlidir.
Büyüme Eğilimi

İhtiyatlılık
Risk Alma İstekliliği
Fonksiyonlararası İşbirliği
Öğrenme Çabalarının Desteklenmesi
Örgütsel Kaynakların Tahsisi

16. Soru

Yenilik sürecini destekleyen özelliklerden biri olan büyüme eğilimi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Büyüme Eğilimi: Öncelikle yenilikçi işletmelerin genellikle büyüme eğilimine sahip olan işletmeler olduğunu söylemek mümkündür. Elbette büyümenin her işletme için ilk ve en temel amaç olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü bazı işletmeler kısa dönemli fırsatları değerlendirmek üzere kurulmuş olabilirler. Bazı işletmeler ise mevcut büyüklüklerini koruma eğiliminde olabilirler. Ancak yenilikçi işletmelerin genellikle büyüme eğiliminde olan işletmeler olduğu söylenebilir.

17. Soru

Örgütsel kaynakların tahsisinin örgütler için önemini açıklayınız.

Cevap

Örgütsel Kaynakların Tahsisi: Yenilik çabalarının başarısı, söz konusu çabaların beklenen sonuçları üretebilmesi için örgütsel kaynakların harekete geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kaynakların tahsisi gerçekleştirilmeden, yenilik çabalarının somut çıktılara dönüşmesi mümkün olmayacaktır.

18. Soru

Çalışanların yaratıcılığını artırmak için gerekli olan örgütsel kaynaklar nelerdir?

Cevap

Çalışanların yaratıcı becerilerini somut çıktılara dönüştürebilmeleri için gerekli olan zaman, finansal kaynaklar, bilgi, ekipman gibi kaynakların üst yönetim tarafından ilgili bireylere ya da bölümlere tahsis edilmesi önemlidir.

19. Soru

Yenilik arayışında olan örgütlerin çalışanlarının hata yapması durumunda göstermeleri gereken tutum nedir?

Cevap

Yenilik arayışında olan örgütlerin çalışanlarına hata yapma şansını vermeleri son derece
önemlidir. Çünkü, hatalar öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Örgüt içerisindeki
çalışanlar, hata yaptıklarında cezalandırılacaklarını düşündüklerinde yaratıcı ve yenilikçi
düşüncelerini paylaşmaktan kaçınacaklardır. Bu durum örgütün yenilik çabalarının daha
başlamadan sona ermesi anlamına gelecektir.

20. Soru

Ürün yenilikleri ne demektir?

Cevap

Ürün yenilikleri, işletmenin mevcut ve potansiyel pazar taleplerini karşılamak üzere
yeni ürünler geliştirmesi ya da mevcut ürünlerini önemli ölçüde değiştirmesidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.