Açıköğretim Ders Notları

Zihin Felsefesi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Zihin Felsefesi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aristoteles’İn Thomas Aquinas’A Zihin Kavramı

1. Soru

Aristoteles’in psikolojik konularla ve genel olarak Psyche ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğu kitap hangisidir?

Cevap

De Anima, Aristoteles’in psikolojik konularla ve genel olarak Psyche ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğu kitaptır.


2. Soru

De Anima, Aristoteles için hangi niteliklere sahiptir?

Cevap

De Anima’nın Aristoteles için dinamizmi, eylemi ve süreci ifade eden çok yönlü bir kavram olduğunu ve aşağıdaki niteliklere sahip olduğunu belirtir:
• Anima bedenden ayrılamaz; salt bedenin içinde bulunan bir şey değildir;
[bedene içkindir].
• Durağan bir şey değildir; biçimlendirici bir güce sahiptir.
• Yaşamsal işlevlerin tümünü içerir.
• Bedene canlılık veren ilkedir.
• Bedendeki organların işlevlerini yerine getirmesini sağlar.


3. Soru

Entelekheia nasıl tanımlanır ve Aristoteles bu kavramı hangi bağlamda kullanmıştır?

Cevap

Entelekheia tamamlanma ya da mükemmellik durumu, edimsellik, kendini gerçekleştirme anlamına gelen Yunanca bir terimdir. Aristoteles bu terimi, ruhun gizil güç halinde varlığı
kendini gerçekleştirmek üzere düzene sokması ve yönlendirmesi anlamında kullanmıştır.


4. Soru

Aritoteles’in De Anima adlı eserinde işlediği hali ile ruh hiyerarşisini açıklayınız.

Cevap

En alt düzeyde ruh, en düşük gizil güce sahiptir. En ilkel ruh, bitkisel ya da besleyici ruhtur. Bitkisel veya besleyici ruh bütün hayat formları için geçerli olan büyüme, beslenme, üreme
gibi hayatın devam ettirilmesine ilişkin işlevleri içeren ruhtur. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar doğar, büyür, yemek yer, ürer, vs., yani bazı ortak özellikleri taşırlar. Aristoteles’ e göre ağaçlar ve diğer bütün bitkiler yalnız beslenme yetisine ya da bitkisel ruha sahiptir (De Anima, 414a-30).


5. Soru

Aristoteles’e göre us (nous), nasıl tanımlanır?

Cevap

Aristoteles’e göre us (nous), ruhun “bilmesini ve anlamasını sağlayan yeti”dir (De Anima, 429a-10).


6. Soru

Stoacılar felsefeyi kaç bölümde ele alırlar ve bunları nasıl isimlendirirler?

Cevap

Stoacılar felsefeyi mantık, doğa bilimleri ve etik olmak üzere üçe ayırırlar ve akılcı bir felsefe anlayışıyla insanın evrendeki yerini ve yazgısını, bu üç yönelim bağlamında ortaya koymayı hedeflerler.


7. Soru

Stoacılara göre evren, Evrensel akıl olan logos’un rehberliğinde düzenli bir şekilde işler ve onlara göre bu dünyada insan nasıl huzurlu olabilir?

Cevap

Stoacılara göre evren, Evrensel akıl olan logos’un rehberliğinde düzenli bir şekilde işler; insanın aklı da evrensel akıl olan logos’tan fışkıran kıvılcımlardır ve ancak, evrensel akıl olan logos ile uyumlu bireyler, bu dünyada huzurlu olabilir.


8. Soru

Marcus Aurelius Kendime Düşünceler isimli eserinde, hangi konulara değinmektedir?

Cevap

Marcus Aurelius Kendime Düşünceler isimli eserinde, kendi kendisini sorguya çekerek, vicdan muhasebesi yapar, ruhunun yetkinliğe ulaşmak için gösterdiği çabayı anlatır.


9. Soru

Marcus Aurelius on birinci kitapta akıllı ruhun avantajlarını nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

On birinci kitapta, akıllı ruhun avantajlarını kendi kendini görme, kendi kendini devindirme, kendini kendi istemine göre biçimlendirme, ölüm onu hangi anda yakalarsa yakalasın, önüne koyduğu hedefi tam anlamıyla gerçekleştirme olarak tanımlar.


10. Soru

On ikinci kitapta, Aurelius, Platon ile hangi benzer sonucuna varmıştır?

Cevap

On ikinci kitapta, insanı oluşturan üç öğenin beden, soluk ve akıl (ya da zihin) olduğunu bir kez daha tekrarlayan Aurelius, bu kısımda aynen Platon gibi beden ve soluğun aksine, yalnızca aklın ya da zihnin tam anlamıyla insana ait olduğu sonucuna varmıştır.


11. Soru

Orta Çağda Patristik felsefenin en önemli temsilcisi kimdir?

Cevap

Augustinus, Orta Çağda Patristik felsefenin en önemli temsilcisidir.


12. Soru

Augustinus, Plotinus’un Ennead’ını okuduktan sonra nasıl bir dönüşüm yaşamıştır?

Cevap

Augustinus, Plotinus’un Ennead’ını okuduktan sonra Hristiyanlığa dönmüş ve felsefesinde, bir
yandan Platoncu ve Yeni Platoncu görüşleri, bir yandan da Hristiyanlık inancını bir araya getirmiştir.


13. Soru

Augustinus’a göre bilgi, ruh ve akıl nasıl bir ilişki içinde ele alınmaktadır?

Cevap

Augustinus’a göre bütün bilgi ruhun işidir. Ruh akılla donatılmıştır, bedeni yöneten tözdür.


14. Soru

Augustinus’a göre duyum bilgisinin özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Augustinus’a göre duyum bilgisi, en alt düzeydeki bilgi kaynağıdır ve yanıltıcıdır. Çünkü; bu bilginin konusu olan varlıklar zamansaldır, yani süre giden zaman içinde ortaya çıkar ve sonra yok olup giderler. İkinci olarak, onlar varlığa gelmeleri mümkün olduğu kadar mümkün olmayabilen de varlıklardır. Ayrıca bu varlıklar sürekli bir değişim içindedirler. Varoluşlarının süreklilik göstermemesi ve değişmesi bu varlıkların asıl, hakiki, gerçek varlıklarının olmadığını gösterir. Bu da duyumlara dayalı bilginin kuşkuya açık olması demektir.


15. Soru

Augustinus’a göre gerçek bilgi nasıl kavranır?

Cevap

Gerçek bilgi değişmez, sürekli ve zorunlu olana ilişkin olan bilgidir. Augustinus’a göre, gerçek
bilgi değişmeyen bir nesneyi düşünme aracılığıyla, sezgiyle kavramaktır. 


16. Soru

Augustinus, sezgi yoluyla elde ettiğimiz, kesin olarak bildiğimiz üç şey olduğunu söyler bunlar nelerdir ve hangi akıl yürütme adımları ile bunları açıklamaktadır?

Cevap

Augustinus, sezgi yoluyla elde ettiğimiz, kesin olarak bildiğimiz üç şey olduğunu söyler, bunlar da var olduğumuz, var olduğumuzu bildiğimiz ve varlığımızı sevdiğimizdir: “Ben varım, var olduğumu biliyorum ve varlığımı seviyorum. Eğer bu inancımda yanılıyorsam ve gerçekten var değilsem, o zaman yanlış şeyleri, yani var olmayan bir varlığı seviyorum demektir.


17. Soru

Thomas Aquinas felsefesi hangi akım ve filozoflardan izler taşımaktadır?

Cevap

İbn Sina ve İbn Rüşd’ün etkisiyle İslam felsefesi aracılığıyla Aristoteles’in felsefesiyle tanışan Aquinas’ın felsefesi, dolayısıyla hem yaşadığı dönemde etkin olan Platon ve Yeni Platonculuktan, hem de Aristotelesçilikten izler taşır.


18. Soru

Aquinas’a göre doğal bilgi, kaça ikiye ayrılır ve nasıl adlandırılır?

Cevap

Aquinas’a göre doğal bilgi, duyum bilgisi (cognitio sensibilis) ve kuramsal bilgi (cognitio intellectualis) olarak ikiye ayrılır.


19. Soru

Aquinas’a göre aklın soyutlama etkinliğinde bulunabilmesi için imgeler nasıl bir konuma sahiptir?

Cevap

Aklın soyutlama etkinliğinde bulunabilmesi için, imgelerden hareket etmesi zorunludur. Aquinas’a göre bedenden ayrı bir varoluşa sahip olamadıkları ve bütün bilgimizin başlangıç noktası maddesel şeyler olduğu için ruhun, Platon’un iddia ettiği gibi, bedenden ayrı bir varoluşu olamaz.


20. Soru

Aquinas’a göre, akılsal ruh kaça ayrılır, nasıl tanımlanırlar ve aralarında ne türden bir ilişki söz konusudur?

Cevap

Aquinas, akılsal ruhun iki tür etkinlikte bulunduğunu ileri sürer. Aklı oluşturan kısımlardan birisi olan edimsel akıl, aynen Aristoteles’in De Anima’da söz ettiği gibi, zihnin duyu nesnesini, duyu verileriyle algılamasını ifade eder. Aquinas’a göre, edilgin aklın anlama edimini gerçekleştirmek
için, duyu nesnesinin, zihin nesnesi haline gelmesi gerekmektedir ki bunu da sağlayan etkin akıldır. Etkin akıl, soyutlama ve imgeleme yetileri aracılığıyla duyu nesnelerini anlaşılır hale getiren bir güçtür. Dolayısıyla anlamak için etkin akıl gereklidir. 


1. Soru

Aristoteles’in psikolojik konularla ve genel olarak Psyche ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğu kitap hangisidir?

Cevap

De Anima, Aristoteles’in psikolojik konularla ve genel olarak Psyche ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğu kitaptır.

2. Soru

De Anima, Aristoteles için hangi niteliklere sahiptir?

Cevap

De Anima’nın Aristoteles için dinamizmi, eylemi ve süreci ifade eden çok yönlü bir kavram olduğunu ve aşağıdaki niteliklere sahip olduğunu belirtir:
• Anima bedenden ayrılamaz; salt bedenin içinde bulunan bir şey değildir;
[bedene içkindir].
• Durağan bir şey değildir; biçimlendirici bir güce sahiptir.
• Yaşamsal işlevlerin tümünü içerir.
• Bedene canlılık veren ilkedir.
• Bedendeki organların işlevlerini yerine getirmesini sağlar.

3. Soru

Entelekheia nasıl tanımlanır ve Aristoteles bu kavramı hangi bağlamda kullanmıştır?

Cevap

Entelekheia tamamlanma ya da mükemmellik durumu, edimsellik, kendini gerçekleştirme anlamına gelen Yunanca bir terimdir. Aristoteles bu terimi, ruhun gizil güç halinde varlığı
kendini gerçekleştirmek üzere düzene sokması ve yönlendirmesi anlamında kullanmıştır.

4. Soru

Aritoteles’in De Anima adlı eserinde işlediği hali ile ruh hiyerarşisini açıklayınız.

Cevap

En alt düzeyde ruh, en düşük gizil güce sahiptir. En ilkel ruh, bitkisel ya da besleyici ruhtur. Bitkisel veya besleyici ruh bütün hayat formları için geçerli olan büyüme, beslenme, üreme
gibi hayatın devam ettirilmesine ilişkin işlevleri içeren ruhtur. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar doğar, büyür, yemek yer, ürer, vs., yani bazı ortak özellikleri taşırlar. Aristoteles’ e göre ağaçlar ve diğer bütün bitkiler yalnız beslenme yetisine ya da bitkisel ruha sahiptir (De Anima, 414a-30).

5. Soru

Aristoteles’e göre us (nous), nasıl tanımlanır?

Cevap

Aristoteles’e göre us (nous), ruhun “bilmesini ve anlamasını sağlayan yeti”dir (De Anima, 429a-10).

6. Soru

Stoacılar felsefeyi kaç bölümde ele alırlar ve bunları nasıl isimlendirirler?

Cevap

Stoacılar felsefeyi mantık, doğa bilimleri ve etik olmak üzere üçe ayırırlar ve akılcı bir felsefe anlayışıyla insanın evrendeki yerini ve yazgısını, bu üç yönelim bağlamında ortaya koymayı hedeflerler.

7. Soru

Stoacılara göre evren, Evrensel akıl olan logos’un rehberliğinde düzenli bir şekilde işler ve onlara göre bu dünyada insan nasıl huzurlu olabilir?

Cevap

Stoacılara göre evren, Evrensel akıl olan logos’un rehberliğinde düzenli bir şekilde işler; insanın aklı da evrensel akıl olan logos’tan fışkıran kıvılcımlardır ve ancak, evrensel akıl olan logos ile uyumlu bireyler, bu dünyada huzurlu olabilir.

8. Soru

Marcus Aurelius Kendime Düşünceler isimli eserinde, hangi konulara değinmektedir?

Cevap

Marcus Aurelius Kendime Düşünceler isimli eserinde, kendi kendisini sorguya çekerek, vicdan muhasebesi yapar, ruhunun yetkinliğe ulaşmak için gösterdiği çabayı anlatır.

9. Soru

Marcus Aurelius on birinci kitapta akıllı ruhun avantajlarını nasıl tanımlamaktadır?

Cevap

On birinci kitapta, akıllı ruhun avantajlarını kendi kendini görme, kendi kendini devindirme, kendini kendi istemine göre biçimlendirme, ölüm onu hangi anda yakalarsa yakalasın, önüne koyduğu hedefi tam anlamıyla gerçekleştirme olarak tanımlar.

10. Soru

On ikinci kitapta, Aurelius, Platon ile hangi benzer sonucuna varmıştır?

Cevap

On ikinci kitapta, insanı oluşturan üç öğenin beden, soluk ve akıl (ya da zihin) olduğunu bir kez daha tekrarlayan Aurelius, bu kısımda aynen Platon gibi beden ve soluğun aksine, yalnızca aklın ya da zihnin tam anlamıyla insana ait olduğu sonucuna varmıştır.

11. Soru

Orta Çağda Patristik felsefenin en önemli temsilcisi kimdir?

Cevap

Augustinus, Orta Çağda Patristik felsefenin en önemli temsilcisidir.

12. Soru

Augustinus, Plotinus’un Ennead’ını okuduktan sonra nasıl bir dönüşüm yaşamıştır?

Cevap

Augustinus, Plotinus’un Ennead’ını okuduktan sonra Hristiyanlığa dönmüş ve felsefesinde, bir
yandan Platoncu ve Yeni Platoncu görüşleri, bir yandan da Hristiyanlık inancını bir araya getirmiştir.

13. Soru

Augustinus’a göre bilgi, ruh ve akıl nasıl bir ilişki içinde ele alınmaktadır?

Cevap

Augustinus’a göre bütün bilgi ruhun işidir. Ruh akılla donatılmıştır, bedeni yöneten tözdür.

14. Soru

Augustinus’a göre duyum bilgisinin özelliklerini açıklayınız.

Cevap

Augustinus’a göre duyum bilgisi, en alt düzeydeki bilgi kaynağıdır ve yanıltıcıdır. Çünkü; bu bilginin konusu olan varlıklar zamansaldır, yani süre giden zaman içinde ortaya çıkar ve sonra yok olup giderler. İkinci olarak, onlar varlığa gelmeleri mümkün olduğu kadar mümkün olmayabilen de varlıklardır. Ayrıca bu varlıklar sürekli bir değişim içindedirler. Varoluşlarının süreklilik göstermemesi ve değişmesi bu varlıkların asıl, hakiki, gerçek varlıklarının olmadığını gösterir. Bu da duyumlara dayalı bilginin kuşkuya açık olması demektir.

15. Soru

Augustinus’a göre gerçek bilgi nasıl kavranır?

Cevap

Gerçek bilgi değişmez, sürekli ve zorunlu olana ilişkin olan bilgidir. Augustinus’a göre, gerçek
bilgi değişmeyen bir nesneyi düşünme aracılığıyla, sezgiyle kavramaktır. 

16. Soru

Augustinus, sezgi yoluyla elde ettiğimiz, kesin olarak bildiğimiz üç şey olduğunu söyler bunlar nelerdir ve hangi akıl yürütme adımları ile bunları açıklamaktadır?

Cevap

Augustinus, sezgi yoluyla elde ettiğimiz, kesin olarak bildiğimiz üç şey olduğunu söyler, bunlar da var olduğumuz, var olduğumuzu bildiğimiz ve varlığımızı sevdiğimizdir: “Ben varım, var olduğumu biliyorum ve varlığımı seviyorum. Eğer bu inancımda yanılıyorsam ve gerçekten var değilsem, o zaman yanlış şeyleri, yani var olmayan bir varlığı seviyorum demektir.

17. Soru

Thomas Aquinas felsefesi hangi akım ve filozoflardan izler taşımaktadır?

Cevap

İbn Sina ve İbn Rüşd’ün etkisiyle İslam felsefesi aracılığıyla Aristoteles’in felsefesiyle tanışan Aquinas’ın felsefesi, dolayısıyla hem yaşadığı dönemde etkin olan Platon ve Yeni Platonculuktan, hem de Aristotelesçilikten izler taşır.

18. Soru

Aquinas’a göre doğal bilgi, kaça ikiye ayrılır ve nasıl adlandırılır?

Cevap

Aquinas’a göre doğal bilgi, duyum bilgisi (cognitio sensibilis) ve kuramsal bilgi (cognitio intellectualis) olarak ikiye ayrılır.

19. Soru

Aquinas’a göre aklın soyutlama etkinliğinde bulunabilmesi için imgeler nasıl bir konuma sahiptir?

Cevap

Aklın soyutlama etkinliğinde bulunabilmesi için, imgelerden hareket etmesi zorunludur. Aquinas’a göre bedenden ayrı bir varoluşa sahip olamadıkları ve bütün bilgimizin başlangıç noktası maddesel şeyler olduğu için ruhun, Platon’un iddia ettiği gibi, bedenden ayrı bir varoluşu olamaz.

20. Soru

Aquinas’a göre, akılsal ruh kaça ayrılır, nasıl tanımlanırlar ve aralarında ne türden bir ilişki söz konusudur?

Cevap

Aquinas, akılsal ruhun iki tür etkinlikte bulunduğunu ileri sürer. Aklı oluşturan kısımlardan birisi olan edimsel akıl, aynen Aristoteles’in De Anima’da söz ettiği gibi, zihnin duyu nesnesini, duyu verileriyle algılamasını ifade eder. Aquinas’a göre, edilgin aklın anlama edimini gerçekleştirmek
için, duyu nesnesinin, zihin nesnesi haline gelmesi gerekmektedir ki bunu da sağlayan etkin akıldır. Etkin akıl, soyutlama ve imgeleme yetileri aracılığıyla duyu nesnelerini anlaşılır hale getiren bir güçtür. Dolayısıyla anlamak için etkin akıl gereklidir. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.