Açıköğretim Ders Notları

Osmanlı Tarihi (1299-1566) Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Tarihi (1299-1566) Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Osmanlı Beyliği’Nin Kuruluşu

1. Soru

Batı Anadolu’nun dış cephesinde kimler yaşamaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Batı Anadolu’nun dış cephesinde Eretnaoğulları, Kadı Burhaneddin, Eşrefoğulları, Ladik beyleri, güneyde Hamidoğulları, kuzeyde Trabzon Rum Devleti hudutları çevresinde Çepni beyleri (Taceddinoğulları, Hacı Emir oğulları) yer almaktadır. Fakat özellikle Bizans hududuna yakın Batı uç kesimindeki beylikler içinde Germiyan ve Candaroğulları arasında sıkışmış bölgede bulunan küçük bir beylik olarak Osmanlılar yavaş yavaş siyasi şartların ve jeopolitik durumun kendisine sağladığı avantajlarla yükselmeye ve dikkat çekmeye başlamıştır. Onların bulundukları bölge sadece iç Anadolu değil, Karadeniz’in kuzey bozkırları ve hatta Balkanlar ile kolayca irtibatın kurulabildiği bir alandır. Ayrıca bu kesim vaktiyle Selçuklu sultanı İzzeddin Keykavus’a bağlı Türkmen liderlerinin hükmü altındaki askeri nitelikleri öne çıkan kalabalık Türkmen boylarının yerleştiği yerdir.


2. Soru

Osmanlı Beyliği döneminde il ne anlamda kullanılır? Açıklayınız.

Cevap

İl/el tabiri bugünkü idari anlamında değil daha çok bölge, vilayet anlamında kullanılır.


3. Soru

Oğuz kabilelerinin göçleri hangi durumlara sebep olmuştur? Açıklayınız.

Cevap

Anadolu’nun sosyal, iktisadi, dini hatta idari yapısında mühim değişikliklere yol açacak olan Oğuz kabilelerinin göçleri yerleşik Selçuklu idaresini ve devlet sistemini derinden etkilemiştir. Selçuklular yarı göçebe hayat tarzı içindeki bu gurupları iç düzenlerinde karışıklığa, çekişmeye yol açma ihtimali karşısında sınır boylarına sevk ettiler. Bu sınır boylarında yeni gelen grupların ve bu bölgelerde yaşayan Bizans tebaası unsurların karşı karşıya gelmeleriyle sadece bir çatışma ortamı değil, karşılıklı bir sosyal etkileşim de olmuştur. Sınır kültürünün bu kendine has özelliklerinin kaynaklara yansıyan akislerini, Osmanlı dönemindeki Balkanlar’da gözlemlemek ve benzeri gelişmeleri anlamak mümkündür. Böylece uç denilen kesimde bir yandan geleneksel olarak hayat tarzlarını sürdüren, öte yandan yine kendi anlayışlarıyla şekillendirdikleri dini motifleri manevi idealle süsleyen, Bizans topraklarına akınlar yaparak elde edilen ganimeti siyasi kudret için gerekli olan iktisadi gücün kaynağı haline getiren yeni siyasi teşekküller ortaya çıkmıştır. Önceleri Orta ve Doğu Anadolu’da görülen ve sonra Selçuklu idaresi altında bütünleşen bu uç sistemi, XIII. yüzyılda Moğolların ortaya çıkarak Anadolu’yu tehdit altında bırakmalarıyla yeni bir hamle ve ivme kazanmıştır. Beklenmedik bu gelişme sadece Yakındoğu tarihini değil, Avrupa tarihini de derinden etkileyecek olan hatta çağımıza kadar uzanan yeni oluşumlara zemin hazırlamıştır.


4. Soru

II. İzzeddin Keykavus kimdir? Açıklayınız.

Cevap

Anadolu Selçuklu sultanı, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in büyük oğlu olup Moğolları Anadolu’dan çıkarmak için Türkmen gruplarına dayalı olarak mücadele etmiştir. 1246-1249 arasında tek başına, 1249-1262 arasında ise kardeşi IV. Kılıçaslan ile birlikte hüküm sürmüştür.


5. Soru

Alaeddin kimdir? Açıklayınız

Cevap

Osmanlı kaynaklarında geçen Alaeddin’in Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad’ı (1220- 1237) nitelediği açıktır. Ancak bununla ilgili bilgilerin doğruluğu üzerinde şüpheler vardır.


6. Soru

Pelekanon neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Bugünkü Gebze istasyonu yakınlarında Eskihisar geçitinde olan bu yer, bazı tarihlerde Maltepe olarak tanımlanırsa da bu doğru değildir. Aynı şekilde Pelekanon savaşına Maltepe savaşı denmesi de hatalıdır.


7. Soru

Savaşçı beyler ne gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır? Açıklayınız.

Cevap

Özellikle Germiyanoğulları ve Candaroğulları, İstanbul’a yakın kesimde yer almanın getirdiği avantajla Bizans sınır hattında kendilerine bağlı her biri boy beyi olan savaşçı liderleri devreye sokmuşlardır. Söz konusu savaşçı beyler, muhtemelen yarı bağımsız, çoğu defa da kendi namlarına hareket ediyorlar, zaman zaman kendileri gibi olan diğer beylerle birleşebiliyorlar, sınır bölgelerindeki Bizans feodal beylerine (Osmanlı kaynaklarında tekfur denilmektedir) karşı müşterek saldırılar düzenleyebilmişlerdir. Bu oluşumlar Bolu hattından Eskişehir hattına kadar olan yerlerde ve Sakarya havzasında yoğunlaşmıştı. Hatta Osmanlı ve Karesi beylikleri bu gibi savaşçı gruplara dayalı olarak ortaya çıkmışlardır.


8. Soru

İlk Osmanlıların ortaya çıkışları ne şekilde olmuştur?

Cevap

İlk Osmanlıların tarih sahnesine çıkışları, XIII. yüzyıl Anadolu’sundaki çok önemli sosyal değişime dayanır. Bu değişimin temeline 1071’den itibaren Anadolu yarımadasına kesin olarak yerleşen ve siyasi birlikler kuran Selçukluları yerleştirmek gerekir. Selçuklu idaresindeki Anadolu, Osmanlılar için her şeyin başlangıcını oluşturacak olan XIII. asır sonlarına doğru hemen hemen Türkleşme sürecini tamamlamış bir görünüştedir. Bu görünüş ve Türkleşme, sadece geniş ölçüde yerli unsurların İslamlaşması sonucu ortaya çıkmış bir olgu olmayıp o dönemin kaynaklarında da ifadesini bulduğu üzere Türkmen/Oğuz boylarının Anadolu’ya yönelik göçlerinin bir sonucudur.


9. Soru

1243’teki Kösedağ savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin vesayet altına girmesi ne gibi gelişmelere sebep olmuştur? Açıklayınız.

Cevap

1243’teki Kösedağ savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin vesayet altına girmeye başlaması, siyasi ve sosyal yapıda birtakım değişmeleri de beraberinde getirmiştir. 1256’da Baycu Noyan idaresindeki Moğol kuvvetleri Konya’yı tazyik etmiştir. II. İzzeddin Keykavus ordularının mağlubiyete uğraması üzerine İznik imparatoruna sığındı. Baycu’nun dönüşünden sonra ise geniş ölçüde destek aldığı Denizli Türkmenleriyle birlikte tekrar Konya’ya gelmiştir (1257). Sonra ülkeyi kardeşi IV. Kılıçaslan (ö.1266) ile ikiye bölüp paylaşmıştır. Bu durum batıdaki uç bölgesi açısından yeni gelişmelerin zeminini hazırlamıştır. Keykavus kardeşiyle anlaşmazlığa düşünce mücadele yeniden başlamıştır. Ona tabi Sivrihisar yöresindeki Türkmenlerden asker toplayan Ali Bahadır adlı bir Türkmen reisi, Konya üzerine yürümüş, fakat yenilmiştir ve uç Türkmenlerine sığınmıştır. Keykavus ise kaçarak İstanbul’a gelmiş, oradan da 1278’de Kırım’a yollanmıştır. Keykavus İstanbul’da iken Ali Bahadır onun yanına gitmiş, kendisine bağlı uç Türkmenleri ise Bizans sınırında toplanmışlardı. Fakat Ali Bahadır, bir suikast planladığı iddiasıyla öldürülünce, onunla birlikte hareket eden ve İznik dolayına gelen Türkmenlerin bir kısmı sınır boylarında kalmıştır, bir bölümü ise Rumeli’ye geçirilmiştir.


10. Soru

Karamanoğulları kimlerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Karamanoğulları: 1256-1474 yılları arasında Konya, Niğde, Karaman, İç İli, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren Türk beyliği. Diğer beylikler üzerinde üstünlük iddiasında bulunarak Osmanlı beyliği ile devamlı rekabet halinde olmuşlardır. Kendilerini Selçukluların varisi olarak görmüşlerdir.


11. Soru

İstimalet neyi ifade eder? Açıklayınız.

Cevap

Osmanlıların, fethettikleri bölgelerdeki gayri müslim ahaliyi kendi yönetimlerine çabuk ısındırabilmek için himaye etmek, dinî serbestiyet vermek ve vergi muafiyeti tanımak gibi uyguladıkları politikayı ifade eder.


12. Soru

Moğolların Anadolu’ya ilerlemeleri neye sebep olmuştur? Açıklayınız.

Cevap

Moğolların Anadolu’ya ilerlemeleri üzerine Osmanlıların ataları Ahlat’tan Erzurum-Erzincan taraflarına yönelmişler, bir süre burada kaldıktan sonra eski vatanlarına dönmek niyetiyle Haleb’e kadar inmişler, sonra yeniden Pasin ovasına gitmek zorunda kalmışlar, burada iken ailenin bir kısmı ayrılmış, geri kalanlar Ertuğrul Bey liderliğinde Ankara-Karacadağ yoluyla Söğüt’e gelmişlerdir.


13. Soru

Karacahisar nerededir? Açıklayınız.

Cevap

Eskişehir yakınlarında önemli bir kale/şehir durumunda olan Karacahisar, Osmanlı tarih geleneğinde Osmanlı beyliğinin Anadolu’daki ilk ele geçirdiği ve bağımsızlığını ilan ettiği yer olarak gösterilir.


14. Soru

Anadolu’da XIII. Yüzyıl sonlarındaki genel durum ne şekildedir? Açıklayınız.

Cevap

Tarihi gelişmeye bakılacak olunursa, XIII. yüzyıl sonlarındaki genel manzara şu şekilde kendisini gösterir: Orta Anadolu’da sıkışıp kalan ve İlhanlı hâkimiyetini kabul eden Selçuklulara sözde bağlı Türkmen beylikleri, merkezi otoritesi zayıflayan Bizans’ın içinde bulunduğu siyasi bunalımdan istifadeyle Batı Anadolu’da yoğun bir faaliyete girişmişlerdir. Zamanla söz konusu bölgede müstakil ve yarı müstakil hale gelecek olan ve birer devlet şeklinde teşkilatlanan beylikler arasında özellikle eski Selçuklu payitahtını (Konya) ele geçiren Karamanoğulları üstün bir mevki kazanmışlardır.


15. Soru

Pachimeres’e göre Osman akın faaliyetine nasıl geçmiştir? Açıklayınız.

Cevap

Pachimeres’den hareketle Çobanoğlu Muzafferüddin Yavlak Arslan’ın öldürülmesinden sonra (1291-1292) onun yerine geçen oğlu Mahmud’un Bizans sınırındaki akın faaliyetini kardeşi Ali’ye bıraktığı, onun da daha sonra Bizans ile anlaştığı ve yerini Osman’ın aldığı üzerinde durulur. Pachimeres, Ali’nin Osman ile bağına değinmediği halde bu bilgiler, Osman Bey’in Kastamonu beyine bağlı olarak faaliyet gösterdiği ve Ali’den sonra uçta liderliği eline aldığı ve başına topladığı Paşagonya’dan gelen Türkmenlerle sert bir gaza faaliyetine giriştiği yorumuna yol açmıştır.


16. Soru

Harezm bölgesi neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Özbekistan-Kazakistan sınırında bulunan Aral gölünün güneyinde uzanan topraklardır. Burada kurulan Türk-İslam devletine de Harezmşahlar denir, 1097-1231 yıllarına hüküm sürmüş bu devletin son büyük hükümdarı Celaleddin Harezmşah olup Cengiz Han’a karşı yaptığı mücadele ile tanınır.


17. Soru

Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkış sürecini etkileyen faktör ne olmuştur? Açıklayınız.

Cevap

Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkış sürecini, 1071’den sonra Anadolu’nun içlerine yönelik olan Türk akınlarına ve hemen arkasından gelen göçmen gruplarına bağlamak mümkündür.


18. Soru

Osman Bey’in liderliğinde cemiyet sisteminde ve yapısında ne gibi gelişmeler yaşanmıştır? Açıklayınız.

Cevap

Onun liderliğinde cemiyet sisteminde ve yapısında önemli değişiklikler olmuş, zamanla uç bölgesinin biraz dağınık ve karışık yapısına çeki düzen verilerek bir beylik-devlet haline dönüşecek temel siyasi unsurlar oluşmuş ve siyasi hâkimiyetin doğuşu gerçekleşmiştir. Aşiret yapısı içinde giderek güçlendiği anlaşılan Osman Bey’in bu savaşçı Türkmen gruplarından birinin lideri olarak sivrildiğine şüphe yoktur. Onun sürülerinin peşinden koşan basit bir çoban olmadığı, alp/gazi olarak anılan savaş örgütleyen bir askeri lider olarak yükseldiği söylenebilir. Önceleri savaşçı liderler (yani alpler) onunla aynı konuma sahip silah arkadaşları iken Osman Bey’in kazandığı başarılar ile öne çıkması üzerine ikinci planda kalmışlardır. Yani eşitler arasında ilk sıraya yerleşen Osman Bey’in liderliği bu silah arkadaşları tarafından kabul edilmiştir. Bu şekilde giderek Osman Bey’in emrinde bir idari/askeri kademeleşme oluşmuştur. Fetihlerle elde edilen toprakların önde gelen askeri kumandanlara dağıtılmasıyla, basit sayılabilecek bir askeri bürokrasinin temelleri de atılmıştır. Bu duruma ait ipuçları, güvenilir bulunmayan ilk Osmanlı kaynakları yanında onları genel anlamıyla doğrulayan bazı resmî belge ve daha sonra tutulmuş olup bu dönemlere inen kayıtları ihtiva eden sayım defterlerinde de yer alır.


19. Soru

Mahan neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Mahan; İran’ın güneyinde bulunan Kirman eyaletinde yer alan şehir. Tarihi gelenekte burası Osmanlı ailesinin bilinen ilk yurdu olarak açıklanır.


20. Soru

Atman ne demektir? Tanımlayınız.

Cevap

Kelime aslında başbuğ, kumandan anlamına gelen ve daha çok Karadeniz’in kuzeyindeki Türk kavimlerince kullanılan bir unvandır. Bu unvan Hatman tarzında Ukrayna Kazaklarınca da kullanılmıştır. Batı kaynaklarında Osmanlı İmparatorluğu için kullanılan Ottoman kelimesinin de tıpkı Atman gibi Osman yazılışının bozulmuş şekline dayandığı söylenebilir.


21. Soru

Osman Bey’in siyasi kimliğinin oluşmasında kimler rol oynamıştır?

Cevap

Hem geç Osmanlı hem de erken Bizans kaynakları birlikte değerlendirildiğinde Bitinya bölgesinin tamamıyla terk olunmadığı anlaşılır. XV. Asra ait Osmanlı tahrir kayıtlarına yansıyan izler, Bitinya bölgesinin daha aşağılarında, Karesi’den Menteşe’ye kadar tam bir kaoun yaşandığını, buna mukabil Bursa yöresinde Hıristiyan Ortodoks, ancak etnik menşei tartışmalı köylülerin çeşitli ad ve namlarla -bazıları Türkçe adlarıyla- varlıklarını sürdürdüklerini gösterir. Bölgedeki savaşçı Alanların da Osmanlı safına geçmiş oldukları bilinmektedir. Böylece Osman Bey’in dayandığı değişik kökenden savaşçı grupları onun henüz belirginleşen siyasi kimliğinin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca Pachimeres’in Osman Bey’in Meander (Menderes) Türkmenlerinden destek aldığını kaydetmiştir.


22. Soru

Cihat-gaza ne demektir? Tanımlayınız.

Cevap

Cihat-gaza din için yapılan savaş ve Osmanlılar ’da bir fetih ideoloji haline gelen terimdir.


23. Soru

Yahşi Fakih Menakıbnamesine göre Osman Bey’in hâkimiyet kurduğu yerler neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Buna göre Osman Bey Yenişehir’i aldıktan sonra İnegöl’e hücum eder. Buradaki küçük bir hisar olan Kulaca’yı fetheder. Ardından Sakarya’nın doğusunda Mudurnu’ya akınlar yapar, sonra İzmit’e yakın bölgelere ulaşır. Bilecik ve İnegöl’ü ele geçirir. Bursa tekfuru Osman Bey’in akınlarını durdurmak için dört komşu şehrin Atranos, Kestel, Kite ve Bednos’un tekfurlarıyla ittifak yapar. Bu seferberlik Dinboz bozgunuyla son bulur. Yahşi Fakih’egöre Osmanlılar bundan sonra Bursa’nın fethine girişirlerse de burayı alamayınca abluka siyaseti izler. Bu verilen bilgilerin kronolojisini yapmak son derece güçtür. Bazı tarihçiler bu bilgileri belirli bir sıraya koyarak şu sonuca ulaşmışlardır: Osman Bey 1285’te aşiretiyle SöğütDomaniç arasında faaliyet göstermektedir. 1285-1299 arasında Göynük, Gölpazarı, Bilecik, Yarhisar, Yenişehir, İnegöl’de hâkimiyet kurmuştur.


24. Soru

Uç ne demektir? Tanımlayınız.

Cevap

Uç; genel anlamda rakip devletler, özel anlamda ise Bizans sınırında oluşan, dini unsurlarla örülü küçük siyasi-askeri yapı ve bununla oluşan yaşam tarzına denmektedir.


25. Soru

Bursa’nın fethi neye sebep olmuştur? Açıklayınız.

Cevap

Bursa’nın fethi Osmanlı Beyliği’nin gerçek anlamda kuruluşunun tamamlanmasına vesile olmuştur. Ayrıca Bizanslılar için Bitinya bölgesinin tamamen kaybı anlamına da gelmiştir. Orhan Bey’in istiklal alameti olarak bu fetihten sonra para bastırmış olması onun artık bağımsız ve güçlü bir lider konumuna geldiğini de göstermektedir. Nitekim bundan sonra Orhan Bey bulunduğu bölgede Marmara kıyılarına kadar süratle uzanarak Osmanlı beyliğini genişletmeye başlamıştır. Bursa’nın fethinin ertesi yılı Mayıs ayında Ulubat surlarının depremle harap olması sonunda burası da Osmanlıların eline geçmiştir. Bu durum Bitinya’da ancak şehirlerle sınırlı hâkimiyetin sonu anlamına gelmektedir.


26. Soru

Babaî isyanı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Babaî İsyanı; Anadolu Selçukluları döneminde 1240 yılında gayri sünnî tasavvufî hareketin lideri Baba İlyas tarafından çıkarılan isyandır.


27. Soru

Divan, bölük, tir ne ifade eder? Açıklayınız.

Cevap

Bu tanımlamalar küçük askeri bölgeleri ifade eder. Zamanla bu bölgeler coğrafi bir bütün sayılarak küçük idari birim olarak kabul edilmiş; nahiye, vilâyet gibi adlarla da anılmıştır. Tir kelimesi Farsça olup Türkçe ok demektir ve boy teşkilatlanmasını ifade eder.


28. Soru

Orhan Bey’in 1326 yılında Bursa’yı almasıyla birlikte Osmanlı Beyliği’nin diğer beylikler arasındaki konumu nasıldır? Açıklayınız.

Cevap

Orhan Bey’in 1326’da Bursa’yı alışının ardından Osmanlı beyliği komşuları olan Türkmen beyliklerinin daha çok dikkatini çekmiştir. Osmanlı beyliği aslında inanış, kültürel gelenekler, siyasi yapı itibarıyla diğer beyliklerden çok farklı özelliğe sahip değildir. Bu dönemde bu beylikler dünyası birbirleriyle bağlantılı bir görünüş içindedir. Orhan Bey Bizanslılara karşı kazandığı başarıların ardından askeri faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmak için komşusu olan beyliklerin insan gücüne ihtiyaç duymuştur. Bunun sonucu Osmanlı Beyliği, Karesioğullarından başlamak üzere bütünleşmeyi sağlamak için yeni bir siyaseti devreye sokmuştur. Bu beyliklerin tabanı da Osmanlıların başarılı gaza faaliyetlerine kendiliklerinden katılmaya başlamış, böylece beyliklerin idarecilerinin direnişine karşılık tabanda söz konusu bütünleşmenin adımları atılmıştır.


29. Soru

İlk Osmanlı tarihlerinin kuruluştan bir asır sonra kaleme alınmaları ne gibi problemlere yol açmıştır? Açıklayınız.

Cevap

İlk Osmanlı tarihlerinin kuruluştan bir asır sonra kaleme alınmış olmaları bunlardaki kuruluş ve köken ile ilgili bilgileri tartışmalı hale getirmiştir. Osmanlı kaynaklarının bu problemi daha XX. asır başlarından beri bilinmekte ve tarihçilerce tartışılmaktadır. Sadece Osmanlı kronikleri değil, ilk Osmanlılarla ilgili çağdaş Bizans kaynaklarının aktardıkları dolaylı bilgilerde de önemli problemler mevcuttur. Bütün bu durum Osmanlı tarihinin bu ilk safhasında gerek beyliğin gerekse hanedanın ortaya çıkışı ve müstakil bir devlet haline geliş süreciyle alakalı olarak bu konularla uğraşan araştırıcıları vakıaya/olguya yönelik olmaktan çok teorik kurgulamalara yöneltmiştir. Bu durum özellikle 1980’li yıllardan itibaren başlayan, ancak yeni bir çözüm ortaya koymaktan çok, daha önce üzerinde durulmuş, bir kısmı unutulmuş bilgileri yeniden canlandıran ve sosyolojik-antropolojik kuramlarla süslenmiş itirazlara yol açmıştır.


30. Soru

1350’li yıllarda Osmanlı Devleti’nin sınırları ne şekildedir? Açıklayınız.

Cevap

1350’li yıllardan itibaren Osmanlılar bir taraftan Bursa-İznik merkezli olarak güneye Batı Anadolu yönüne, diğer taraftan Kastamonu bölgesine ve Bolu istikametinde Ankara’ya uzanan kesimde önemli bir alanı nüfuzu altında bulunduran bir beylik olarak ön plana çıkmıştır.


31. Soru

Alanlar kimlerdir? Açıklayınız.

Cevap

Bizans ordusunda paralı asker olarak hizmet gören Alanlar, İskit-Sarmat kökenli Kafkas halklarındandır.


32. Soru

Ahlat nerededir? Açıklayınız.

Cevap

Ahlat; Van Gölü’nün batı kıyısında yer alan ve günümüzde Bitlis’e bağlı olan ilçedir.


33. Soru

Osmanlıların çıkış noktası neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Bir kısım Osmanlı kaynakları Osmanlıların çıkış noktasını Mahan olarak belirtirken, bir kısmı Ahlat’ı ön plana çıkarır.


34. Soru

Tahrir defteri nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Osmanlı mali sisteminde vergiye esas olan varlıkların sayımı yapılarak düzenlenen defterleridir. Bunlarda şehir ve köylerin adları, buralarda yaşayan vergi mükellefi erkek nüfusun isimleri, vergi kaynaklarının dökümü kaydedilir. Bu defterler Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatan çok önemli tarihi belgelerdir.


35. Soru

Kayı boyu kimlerdir? Açıklayınız.

Cevap

Tarihî geleneğe göre Osmanlı hanedanın bağlı olduğuna inanılan 24 Oğuz boyundan biri. Bu boyun diğer boylara göre üstün olduğu iddiası ileri sürülmüştür.


36. Soru

Osman Bey hangi boya mensuptur? Açıklayınız.

Cevap

Osman Bey’in tarihi bir şahsiyet olarak Kayı boyuna mensup olduğunda Osmanlı kaynakları ittifak etmektedir. Yine bazı araştırıcılar böyle bir irtibatın sonradan uydurulmuş olduğu görüşündedirler(P. Wittek, F. Köprülü, F. Sümer). Bununla beraber Osmanlı hanedanının Kayı boyuna mensup olduklarına dair gelenek, XV. yüzyılda hanedan tarafından resmi bir kabul görmüştür.


37. Soru

Anadolu’ya ilk gelen Osmanlı’nın kim olduğu konusunda yazılan eserler nelerdir? Bu eserlerde kimlerden bahsedilir? Açıklayınız.

Cevap

Osmanlı kaynaklarının bu macerada ilk zikrettikleri şahıs, Süleyman Şah’tır, onun aktarılan hikâyesinin sonradan kroniklere sokulduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı tarihlerinden bazıları (Âşıkpaşazade Tarihi, Anonim Tevârih-i Âl-i Osmanlar, Oruç Bey Tarihi), Süleyman Şah hikâyesini ön plana alırlarken, ilk Osmanlı tarihini yazan Ahmedi, Sultan Alaeddin ile Gündüz Alp’in ilişkilerine temas eder, ancak Gündüz Alp’in nereden geldiğini belirtmez. Fatih Sultan Mehmed döneminde eserlerini yazan bazı tarihçiler (Enveri), hanedanın atalarından birini Şah Melik olarak anar ve onları Urfa’dan yola çıkarır, Sultanönü’ne (Eskişehir bölgesi) getirir. Aynı dönem tarihçilerinden bir diğeri (fiükrullah) ise Osmanlıların Selçuklu soyu ile birlikte Anadolu’ya geldiği iddiasındadır ve onları Karacadağ’a yerleştirir. Bir başka tarihçi ise Ahlat’ı temel alarak bunların önderleri olan Kayık Alp’den bahseder ve yine Osman Bey’in atalarının Ankara-Karacadağ’a geldiklerini belirtir (Karamani Mehmed Paşa). Süleyman Şah’ı bir tarafa bırakırsak kaynakların üzerinde birleştikleri şahsiyetler, Gök Alp, Gündüz Alp, Ertuğrul, Sungur Tekin, Göndoğdu, Sarıyatı ve Osman Bey’dir.


38. Soru

İlhanlı baskısı nelere sebep olmuştur? Açıklayınız

Cevap

İlhanlı baskısı sonucu Selçuklu Devleti dağılırken, iç bölgedeki yaylaklarını kaybeden Türkmen boyları, Anadolu’nun batı uç kesimlerine yığılmaya başlamışlardır. Kuzeydoğu Anadolu’nun dağlık kesimleriyle Kastamonu bölgesinden Antalya’ya kadar uzanan hat, Türkmen boylarıyla dolup taşmıştır.


39. Soru

Kronik ne demektir? Açıklayınız.

Cevap

Kronik; döneminde kaleme alınmış olan ve olayları zaman dilimini dikkate alarak anlatan tarihler anlamında kullanılmıştı. Osmanlı kronikleri/tarihleri XV. yüzyılın ortalarından itibaren daha düzenli olarak tutulmaya başlanmıştır.


40. Soru

İbn Fazlullah el-Ömeri kimdir? Açıklayınız.

Cevap

Mısır’da Memlükler döneminde eserini kaleme almış olup seyyah değildir. Anadolu hakkındaki bilgileri iki sözlü kaynaktan aktarmıştır.


41. Soru

Osman Bey’in ilk teşkilatının Türkmen boy sisteminin bir yansıması olduğu nasıl anlaşılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Nitekim parçalara ayrılan boyların “bölük” denilen savaşçı gruplar oluşturduğu ve her bölüğün idarecisinin adıyla anılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bu husus eski Türkmen yerleşmelerinin olduğu bölgelerin tahrir kayıtlarında bile eski sistemin bir parçası olarak yer almıştır. Defterlerde Türkmen boyları çoğu defa idarecilerinin adlarıyla kaydedilmiştir. Vergi amaçlı bu parçalanmanın aslında bazı yerlerde tarihi bir yapılanmadan ortaya çıktığı söylenebilir. Mesela, Bolu, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Muğla kesimlerine ait tarihi kayıtlarda sık rastlanan “divan, bölük, tir” gibi adlandırmalar aslında askeri teşkilatın birer yansımasıdır ve söz konusu kayıtların tutuldukları dönemler için (XV-XVI. yüzyıllar) hiç bir askeri ve siyasi anlam ifade etmemektedir.


42. Soru

Yahşi Fakih Menakıbnamesi kim tarafından kaleme alınmıştır? Açıklayınız.

Cevap

Bu eser Orhan Bey’in imamının oğlu tarafından kaleme alınmış olup orijinal nüshası henüz bulunmamıştır. Fakat bunun bilgilerini Âşıkpaşazâde eserine almış gözükmektedir.


43. Soru

Bursa kaç yılında, kim tarafından ele geçirilmiştir? Açıklayınız.

Cevap

1321’de başlayıp yedi yıl süren iç savaş Bizans’ı oldukça hırpalamış, bu arada Osman Bey’in yerine geçen oğlu Orhan Bey bir aydır sıkı bir şekilde kuşattığı Bursa’yı anlaşma şartlarıyla 6 Nisan 1326’da ele geçirmiştir.


44. Soru

Çobanoğulları kimlerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kastamonu uç beyi Emir Hüsameddin Çoban tarafından kurulmuş bir beyliktir. Kayı boyun mensup olan Çobanoğulları beyliğinin yerini 1309’da Candaroğlu Süleyman Bey tarafından kurulan Candaroğulları almıştır.


45. Soru

Osmanlı Beyliği’nin kuruluş yılı kaçtır? Açıklayınız.

Cevap

1299-1301 yıllarında, hem Osman Bey hem de diğer uç beyleri özellikle Bizans sınırlarında akınlarını daha da sıklaştırdılar. Bütün bu gelişmeler Osmanlı tarihlerinde Osmanlı beyliğinin ortaya çıkışı temelinde ele alınmış gözükmektedir. Hatta bu karışık ortam tarihçiler tarafından Osmanlı beyliğinin kuruluş yılı olarak 1299’un gösterilmesine de vesile olmuştur.


46. Soru

XIV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Beyliği’nin diğer Türkmen Beylikleri arasındaki yeri nasıldır? Açıklayınız.

Cevap

Türkmen dünyasının kendisine has temel özelliklerinden etkilenen ve aslında bu dünyanın bir parçası olan Osmanlılar, XIV. yüzyılın ilk yarısında tıpkı diğer beylikler gibi İlhanlı nüfuzunu yakın bir şekilde hissetmektedir. Onlar da diğerleri gibi belirli dönemlerde İlhanlıların hareketlerini dikkatle takip etmek zorunda kalmışlardır.


47. Soru

Melangeia neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Burasının Yenişehir olabileceği üzerinde durulmuştur. Ancak son araştırmalarda Pamukova’nın üst kesimindeki Paşalar mevkiinde bulunduğu iddia edilir.


48. Soru

Osman Bey Bafeus’tan sonra nereyi ele geçirerek hareket üssü yapmıştır? Açıklayınız.

Cevap

Bafeus’un hemen ardından Osman Bey’in, Melangeia’yı ele geçirdiği ve hareket üssü yaptığı söylenmektedir.


49. Soru

İbn Battuta kimdir? Açıklayınız.

Cevap

Fas’ın Tanca şehrinde doğan ve 1325 yılında seyahate çıkarak dünyanın pek çok yerini dolaşan meşhur seyyahtır. Kaleme aldığı Seyahatnamesi özellikle Anadolu beylikleri hakkında çok değerli bilgiler verir.


50. Soru

Bizanslı feodal beylerin en bilineni kimdir? Açıklayınız.

Cevap

Bizanslı feodal beyler arasında tarihlerde en sık adı geçen şahıs Harmankaya’nın feodal beyi (tekfur) Köse Mihal’dir.


51. Soru

Osmanlıların Rumeli macerası nasıl başlamıştır? Açıklayınız.

Cevap

III. Andronikos’un ölümünün ardından onun vasisi sıfatıyla idareye el koymaya çalışan Kantakuzenos’un giriştiği taht kavgasında başlıca müttefikleri Aydın, Saruhan ve Osmanlı beylikleriydi. Böylece bir bakıma Osmanlıların Rumeli macerası da başlamıştır.


52. Soru

Osmanlı Beyliği hangi savaşın sonrasında ve kaç yılında bir siyasi teşekkül haline gelmiştir?

Cevap

Bafeus savaşı sonrası Osmanlı Beyliği’nin bir siyasi teşekkül haline geldiği genel olarak kabul edilmektedir. Hatta bazı tarihçiler bu savaşın tarihini yani 1302’yi Osmanlı beyliğinin kuruluş tarihi olarak kabul etme eğilimindedirler. Bununla beraber Pachimeres’in anlattıkları o tarihe kadar Osman Bey’in aslında tanınmış ve kendi başına hareket eden bir bey olduğunu göstermektedir. 1299’daki Sülemiş isyanının sebep olduğu karışık ortam da göz önüne alındığında Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu için 1300 yılını belirlemek daha uygun görünür.


53. Soru

Haraçgüzarı ne demektir? Açıklayınız.

Cevap

Haraç vermekle yükümlü Osmanlı tebaası olan gayri müslimler için kullanılan bu tabir daha geniş olarak Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kabul eden ve her yıl belirli bir vergi ödeyen Hristiyan beylik, devlet ve ülkeleri ifade eder.


54. Soru

Genel anlamda rakip devletler, özel anlamda ise Bizans sınırında oluşan, dini unsurlarla örülü küçük siyasi-askeri yapı ve bununla oluşan yaşam tarzına ne ad verilir?

Cevap

Uç; genel anlamda rakip devletler, özel anlamda ise Bizans sınırında oluşan, dini

unsurlarla örülü küçük siyasi-askeri yapı ve bununla oluşan yaşam tarzına denir.


55. Soru

Anadolu Selçukluları döneminde 1240’ta gayri sünnî tasavvufî hareketin lideri Baba İlyas tarafından çıkarılan isyanın adı nedir?

Cevap

Babaî İsyanı


56. Soru

256- 1474 yılları arasında Konya, Niğde, Karaman, İç İli, Taflili ve Alanya yörelerinde hüküm süren Türk beyliğidir. Diğer beylikler üzerinde üstünlük iddiasında bulunarak Osmanlı beyliği ile devamlı rekabet halinde olmuşlardır. Kendilerini Selçukluların varisi olarak görmüşlerdir.

Yukarıdaki paragrafta hangi beylikten bahsedilmektedir?

Cevap

Karamanoğulları


57. Soru

Anadolu Selçuklu sultanı, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in büyük oğlu olup Moğolları Anadolu’dan çıkarmak için Türkmen gruplarına dayalı olarak mücadele etti. 1246- 1249 arasında tek başına, 1249-1262 arasında ise kardeşi IV. Kılıçaslan ile birlikte hüküm sürdü.

Yukarıdaki paragrafta hangi sultandan bahsedilmektedir?

Cevap

II. İzzeddin Keykâvus


58. Soru

Osmanlı kaynakları Osmanlılar’ın çıkış noktası olarak hangi iki yeri ön plana çıkarmaktadır?

Cevap

Bir kısım Osmanlı kaynakları Osmanlılar’ın çıkış noktasını Mahan olarak belirtirken, bir kısmı Ahlat’ı ön plana çıkarır.


59. Soru

Moğolların Anadolu’ya ilerlemeleri üzerine Osmanlıların ataları Ahlat’tan Erzurum-Erzincan taraflarına yönelmişler, bir süre burada kaldıktan sonra eski vatanlarına dönmek niyetiyle Haleb’e kadar inmişler, sonra yeniden Pasin ovasına gitmek zorunda kalmışlardır. Burada iken ailenin bir kısmı ayrılmış, geriye kalanlar Ertuğrul Bey liderliğinde Ankara-Karacadağ yoluyla …… gelmişlerdir.

Yukarıdaki boşluğa hangi yer ismi gelirse Ertuğrul Bey’in liderlik ettiği grubun yerleştiği bölge doğru bir şekilde yazılmış olur?

Cevap

Söğüt


60. Soru

Osman Bey hangi boya mensuptur?

Cevap

Kayı Boyu


61. Soru

İlk Osmanlılardan tespit edilebilen ve üzerlerinde belirli bir mutabakat oluşan, üç nesli işaret eden şahsiyetlerin isimleri nelerdir?

Cevap

Gündüz Alp- Ertuğrul ve Osman Bey


62. Soru

Osmanlı beyliğinin Anadolu’da ilk ele geçirdiği ve bağımsızlığını ilan ettiği yer neresidir?

Cevap

Karacahisar


63. Soru

Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaştan sonra vesayet altına girmeye başlamıştır?

Cevap

Kösedağ Savaşı


64. Soru

1256’da Moğol Kuvvetleri kimin önderliğinde Konya’ya saldırmıştır?

Cevap

Baycu Noyan


65. Soru

Moğollar’ın 1284’te Sultan II. Mesud’u tahta çıkarması hangi beyliklerin Konya’yı almasına neden olmuştur?

Cevap

Karamanoğulları ve Eşrefoğulları


66. Soru

 Kastamonu uç beyi Emir Hüsameddin Çoban tarafından kurulmuş beyliğinin adı nedir?

Cevap

Çobanoğulları


67. Soru

Pachimeres Osman Bey’in adını ilk kez Osman Bey’in Bizansla yaptığı hangi savaştan sonra kullanmıştır?

Cevap

Bafeus Savaşı


68. Soru

Pachimeres Osman Bey’in adını yazarken Osman yerine ne yazmıştır?

Cevap

Atman


69. Soru

Bizanslılar’ın Türklere karşı harekete geçmek için asker bulmakta zorlandığı dönemlerde kullandıkları İskit-Sarmat Kökenli grubun adı nedir?

Cevap

Alanlar


70. Soru

Osman Bey Bafeus’un hemen ardından nereyi ele geçirmiştir?

Cevap

Melangeia


71. Soru

Köse Mihal nerenin feodal beyidir?

Cevap

Harmankaya


72. Soru

Haraç vermekle yükümlü Osmanlı tebaası olan gayri müslimlere ne ad verilir?

Cevap

Haraçgüzar


73. Soru

İstimalet nedir?

Cevap

İstimalet; Osmanlıların, fethettikleri bölgelerdeki gayri müslim ahaliyi kendi yönetimlerine çabuk ısındırabilmek için himaye etmek, dinî serbestiyet vermek ve vergi muafiyeti tanımak gibi uyguladıkları politakayı ifade eder.


1. Soru

Batı Anadolu’nun dış cephesinde kimler yaşamaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Batı Anadolu’nun dış cephesinde Eretnaoğulları, Kadı Burhaneddin, Eşrefoğulları, Ladik beyleri, güneyde Hamidoğulları, kuzeyde Trabzon Rum Devleti hudutları çevresinde Çepni beyleri (Taceddinoğulları, Hacı Emir oğulları) yer almaktadır. Fakat özellikle Bizans hududuna yakın Batı uç kesimindeki beylikler içinde Germiyan ve Candaroğulları arasında sıkışmış bölgede bulunan küçük bir beylik olarak Osmanlılar yavaş yavaş siyasi şartların ve jeopolitik durumun kendisine sağladığı avantajlarla yükselmeye ve dikkat çekmeye başlamıştır. Onların bulundukları bölge sadece iç Anadolu değil, Karadeniz’in kuzey bozkırları ve hatta Balkanlar ile kolayca irtibatın kurulabildiği bir alandır. Ayrıca bu kesim vaktiyle Selçuklu sultanı İzzeddin Keykavus’a bağlı Türkmen liderlerinin hükmü altındaki askeri nitelikleri öne çıkan kalabalık Türkmen boylarının yerleştiği yerdir.

2. Soru

Osmanlı Beyliği döneminde il ne anlamda kullanılır? Açıklayınız.

Cevap

İl/el tabiri bugünkü idari anlamında değil daha çok bölge, vilayet anlamında kullanılır.

3. Soru

Oğuz kabilelerinin göçleri hangi durumlara sebep olmuştur? Açıklayınız.

Cevap

Anadolu’nun sosyal, iktisadi, dini hatta idari yapısında mühim değişikliklere yol açacak olan Oğuz kabilelerinin göçleri yerleşik Selçuklu idaresini ve devlet sistemini derinden etkilemiştir. Selçuklular yarı göçebe hayat tarzı içindeki bu gurupları iç düzenlerinde karışıklığa, çekişmeye yol açma ihtimali karşısında sınır boylarına sevk ettiler. Bu sınır boylarında yeni gelen grupların ve bu bölgelerde yaşayan Bizans tebaası unsurların karşı karşıya gelmeleriyle sadece bir çatışma ortamı değil, karşılıklı bir sosyal etkileşim de olmuştur. Sınır kültürünün bu kendine has özelliklerinin kaynaklara yansıyan akislerini, Osmanlı dönemindeki Balkanlar’da gözlemlemek ve benzeri gelişmeleri anlamak mümkündür. Böylece uç denilen kesimde bir yandan geleneksel olarak hayat tarzlarını sürdüren, öte yandan yine kendi anlayışlarıyla şekillendirdikleri dini motifleri manevi idealle süsleyen, Bizans topraklarına akınlar yaparak elde edilen ganimeti siyasi kudret için gerekli olan iktisadi gücün kaynağı haline getiren yeni siyasi teşekküller ortaya çıkmıştır. Önceleri Orta ve Doğu Anadolu’da görülen ve sonra Selçuklu idaresi altında bütünleşen bu uç sistemi, XIII. yüzyılda Moğolların ortaya çıkarak Anadolu’yu tehdit altında bırakmalarıyla yeni bir hamle ve ivme kazanmıştır. Beklenmedik bu gelişme sadece Yakındoğu tarihini değil, Avrupa tarihini de derinden etkileyecek olan hatta çağımıza kadar uzanan yeni oluşumlara zemin hazırlamıştır.

4. Soru

II. İzzeddin Keykavus kimdir? Açıklayınız.

Cevap

Anadolu Selçuklu sultanı, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in büyük oğlu olup Moğolları Anadolu’dan çıkarmak için Türkmen gruplarına dayalı olarak mücadele etmiştir. 1246-1249 arasında tek başına, 1249-1262 arasında ise kardeşi IV. Kılıçaslan ile birlikte hüküm sürmüştür.

5. Soru

Alaeddin kimdir? Açıklayınız

Cevap

Osmanlı kaynaklarında geçen Alaeddin’in Anadolu Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubad’ı (1220- 1237) nitelediği açıktır. Ancak bununla ilgili bilgilerin doğruluğu üzerinde şüpheler vardır.

6. Soru

Pelekanon neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Bugünkü Gebze istasyonu yakınlarında Eskihisar geçitinde olan bu yer, bazı tarihlerde Maltepe olarak tanımlanırsa da bu doğru değildir. Aynı şekilde Pelekanon savaşına Maltepe savaşı denmesi de hatalıdır.

7. Soru

Savaşçı beyler ne gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır? Açıklayınız.

Cevap

Özellikle Germiyanoğulları ve Candaroğulları, İstanbul’a yakın kesimde yer almanın getirdiği avantajla Bizans sınır hattında kendilerine bağlı her biri boy beyi olan savaşçı liderleri devreye sokmuşlardır. Söz konusu savaşçı beyler, muhtemelen yarı bağımsız, çoğu defa da kendi namlarına hareket ediyorlar, zaman zaman kendileri gibi olan diğer beylerle birleşebiliyorlar, sınır bölgelerindeki Bizans feodal beylerine (Osmanlı kaynaklarında tekfur denilmektedir) karşı müşterek saldırılar düzenleyebilmişlerdir. Bu oluşumlar Bolu hattından Eskişehir hattına kadar olan yerlerde ve Sakarya havzasında yoğunlaşmıştı. Hatta Osmanlı ve Karesi beylikleri bu gibi savaşçı gruplara dayalı olarak ortaya çıkmışlardır.

8. Soru

İlk Osmanlıların ortaya çıkışları ne şekilde olmuştur?

Cevap

İlk Osmanlıların tarih sahnesine çıkışları, XIII. yüzyıl Anadolu’sundaki çok önemli sosyal değişime dayanır. Bu değişimin temeline 1071’den itibaren Anadolu yarımadasına kesin olarak yerleşen ve siyasi birlikler kuran Selçukluları yerleştirmek gerekir. Selçuklu idaresindeki Anadolu, Osmanlılar için her şeyin başlangıcını oluşturacak olan XIII. asır sonlarına doğru hemen hemen Türkleşme sürecini tamamlamış bir görünüştedir. Bu görünüş ve Türkleşme, sadece geniş ölçüde yerli unsurların İslamlaşması sonucu ortaya çıkmış bir olgu olmayıp o dönemin kaynaklarında da ifadesini bulduğu üzere Türkmen/Oğuz boylarının Anadolu’ya yönelik göçlerinin bir sonucudur.

9. Soru

1243’teki Kösedağ savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin vesayet altına girmesi ne gibi gelişmelere sebep olmuştur? Açıklayınız.

Cevap

1243’teki Kösedağ savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin vesayet altına girmeye başlaması, siyasi ve sosyal yapıda birtakım değişmeleri de beraberinde getirmiştir. 1256’da Baycu Noyan idaresindeki Moğol kuvvetleri Konya’yı tazyik etmiştir. II. İzzeddin Keykavus ordularının mağlubiyete uğraması üzerine İznik imparatoruna sığındı. Baycu’nun dönüşünden sonra ise geniş ölçüde destek aldığı Denizli Türkmenleriyle birlikte tekrar Konya’ya gelmiştir (1257). Sonra ülkeyi kardeşi IV. Kılıçaslan (ö.1266) ile ikiye bölüp paylaşmıştır. Bu durum batıdaki uç bölgesi açısından yeni gelişmelerin zeminini hazırlamıştır. Keykavus kardeşiyle anlaşmazlığa düşünce mücadele yeniden başlamıştır. Ona tabi Sivrihisar yöresindeki Türkmenlerden asker toplayan Ali Bahadır adlı bir Türkmen reisi, Konya üzerine yürümüş, fakat yenilmiştir ve uç Türkmenlerine sığınmıştır. Keykavus ise kaçarak İstanbul’a gelmiş, oradan da 1278’de Kırım’a yollanmıştır. Keykavus İstanbul’da iken Ali Bahadır onun yanına gitmiş, kendisine bağlı uç Türkmenleri ise Bizans sınırında toplanmışlardı. Fakat Ali Bahadır, bir suikast planladığı iddiasıyla öldürülünce, onunla birlikte hareket eden ve İznik dolayına gelen Türkmenlerin bir kısmı sınır boylarında kalmıştır, bir bölümü ise Rumeli’ye geçirilmiştir.

10. Soru

Karamanoğulları kimlerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap

Karamanoğulları: 1256-1474 yılları arasında Konya, Niğde, Karaman, İç İli, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren Türk beyliği. Diğer beylikler üzerinde üstünlük iddiasında bulunarak Osmanlı beyliği ile devamlı rekabet halinde olmuşlardır. Kendilerini Selçukluların varisi olarak görmüşlerdir.

11. Soru

İstimalet neyi ifade eder? Açıklayınız.

Cevap

Osmanlıların, fethettikleri bölgelerdeki gayri müslim ahaliyi kendi yönetimlerine çabuk ısındırabilmek için himaye etmek, dinî serbestiyet vermek ve vergi muafiyeti tanımak gibi uyguladıkları politikayı ifade eder.

12. Soru

Moğolların Anadolu’ya ilerlemeleri neye sebep olmuştur? Açıklayınız.

Cevap

Moğolların Anadolu’ya ilerlemeleri üzerine Osmanlıların ataları Ahlat’tan Erzurum-Erzincan taraflarına yönelmişler, bir süre burada kaldıktan sonra eski vatanlarına dönmek niyetiyle Haleb’e kadar inmişler, sonra yeniden Pasin ovasına gitmek zorunda kalmışlar, burada iken ailenin bir kısmı ayrılmış, geri kalanlar Ertuğrul Bey liderliğinde Ankara-Karacadağ yoluyla Söğüt’e gelmişlerdir.

13. Soru

Karacahisar nerededir? Açıklayınız.

Cevap

Eskişehir yakınlarında önemli bir kale/şehir durumunda olan Karacahisar, Osmanlı tarih geleneğinde Osmanlı beyliğinin Anadolu’daki ilk ele geçirdiği ve bağımsızlığını ilan ettiği yer olarak gösterilir.

14. Soru

Anadolu’da XIII. Yüzyıl sonlarındaki genel durum ne şekildedir? Açıklayınız.

Cevap

Tarihi gelişmeye bakılacak olunursa, XIII. yüzyıl sonlarındaki genel manzara şu şekilde kendisini gösterir: Orta Anadolu’da sıkışıp kalan ve İlhanlı hâkimiyetini kabul eden Selçuklulara sözde bağlı Türkmen beylikleri, merkezi otoritesi zayıflayan Bizans’ın içinde bulunduğu siyasi bunalımdan istifadeyle Batı Anadolu’da yoğun bir faaliyete girişmişlerdir. Zamanla söz konusu bölgede müstakil ve yarı müstakil hale gelecek olan ve birer devlet şeklinde teşkilatlanan beylikler arasında özellikle eski Selçuklu payitahtını (Konya) ele geçiren Karamanoğulları üstün bir mevki kazanmışlardır.

15. Soru

Pachimeres’e göre Osman akın faaliyetine nasıl geçmiştir? Açıklayınız.

Cevap

Pachimeres’den hareketle Çobanoğlu Muzafferüddin Yavlak Arslan’ın öldürülmesinden sonra (1291-1292) onun yerine geçen oğlu Mahmud’un Bizans sınırındaki akın faaliyetini kardeşi Ali’ye bıraktığı, onun da daha sonra Bizans ile anlaştığı ve yerini Osman’ın aldığı üzerinde durulur. Pachimeres, Ali’nin Osman ile bağına değinmediği halde bu bilgiler, Osman Bey’in Kastamonu beyine bağlı olarak faaliyet gösterdiği ve Ali’den sonra uçta liderliği eline aldığı ve başına topladığı Paşagonya’dan gelen Türkmenlerle sert bir gaza faaliyetine giriştiği yorumuna yol açmıştır.

16. Soru

Harezm bölgesi neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Özbekistan-Kazakistan sınırında bulunan Aral gölünün güneyinde uzanan topraklardır. Burada kurulan Türk-İslam devletine de Harezmşahlar denir, 1097-1231 yıllarına hüküm sürmüş bu devletin son büyük hükümdarı Celaleddin Harezmşah olup Cengiz Han’a karşı yaptığı mücadele ile tanınır.

17. Soru

Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkış sürecini etkileyen faktör ne olmuştur? Açıklayınız.

Cevap

Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkış sürecini, 1071’den sonra Anadolu’nun içlerine yönelik olan Türk akınlarına ve hemen arkasından gelen göçmen gruplarına bağlamak mümkündür.

18. Soru

Osman Bey’in liderliğinde cemiyet sisteminde ve yapısında ne gibi gelişmeler yaşanmıştır? Açıklayınız.

Cevap

Onun liderliğinde cemiyet sisteminde ve yapısında önemli değişiklikler olmuş, zamanla uç bölgesinin biraz dağınık ve karışık yapısına çeki düzen verilerek bir beylik-devlet haline dönüşecek temel siyasi unsurlar oluşmuş ve siyasi hâkimiyetin doğuşu gerçekleşmiştir. Aşiret yapısı içinde giderek güçlendiği anlaşılan Osman Bey’in bu savaşçı Türkmen gruplarından birinin lideri olarak sivrildiğine şüphe yoktur. Onun sürülerinin peşinden koşan basit bir çoban olmadığı, alp/gazi olarak anılan savaş örgütleyen bir askeri lider olarak yükseldiği söylenebilir. Önceleri savaşçı liderler (yani alpler) onunla aynı konuma sahip silah arkadaşları iken Osman Bey’in kazandığı başarılar ile öne çıkması üzerine ikinci planda kalmışlardır. Yani eşitler arasında ilk sıraya yerleşen Osman Bey’in liderliği bu silah arkadaşları tarafından kabul edilmiştir. Bu şekilde giderek Osman Bey’in emrinde bir idari/askeri kademeleşme oluşmuştur. Fetihlerle elde edilen toprakların önde gelen askeri kumandanlara dağıtılmasıyla, basit sayılabilecek bir askeri bürokrasinin temelleri de atılmıştır. Bu duruma ait ipuçları, güvenilir bulunmayan ilk Osmanlı kaynakları yanında onları genel anlamıyla doğrulayan bazı resmî belge ve daha sonra tutulmuş olup bu dönemlere inen kayıtları ihtiva eden sayım defterlerinde de yer alır.

19. Soru

Mahan neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Mahan; İran’ın güneyinde bulunan Kirman eyaletinde yer alan şehir. Tarihi gelenekte burası Osmanlı ailesinin bilinen ilk yurdu olarak açıklanır.

20. Soru

Atman ne demektir? Tanımlayınız.

Cevap

Kelime aslında başbuğ, kumandan anlamına gelen ve daha çok Karadeniz’in kuzeyindeki Türk kavimlerince kullanılan bir unvandır. Bu unvan Hatman tarzında Ukrayna Kazaklarınca da kullanılmıştır. Batı kaynaklarında Osmanlı İmparatorluğu için kullanılan Ottoman kelimesinin de tıpkı Atman gibi Osman yazılışının bozulmuş şekline dayandığı söylenebilir.

21. Soru

Osman Bey’in siyasi kimliğinin oluşmasında kimler rol oynamıştır?

Cevap

Hem geç Osmanlı hem de erken Bizans kaynakları birlikte değerlendirildiğinde Bitinya bölgesinin tamamıyla terk olunmadığı anlaşılır. XV. Asra ait Osmanlı tahrir kayıtlarına yansıyan izler, Bitinya bölgesinin daha aşağılarında, Karesi’den Menteşe’ye kadar tam bir kaoun yaşandığını, buna mukabil Bursa yöresinde Hıristiyan Ortodoks, ancak etnik menşei tartışmalı köylülerin çeşitli ad ve namlarla -bazıları Türkçe adlarıyla- varlıklarını sürdürdüklerini gösterir. Bölgedeki savaşçı Alanların da Osmanlı safına geçmiş oldukları bilinmektedir. Böylece Osman Bey’in dayandığı değişik kökenden savaşçı grupları onun henüz belirginleşen siyasi kimliğinin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca Pachimeres’in Osman Bey’in Meander (Menderes) Türkmenlerinden destek aldığını kaydetmiştir.

22. Soru

Cihat-gaza ne demektir? Tanımlayınız.

Cevap

Cihat-gaza din için yapılan savaş ve Osmanlılar ’da bir fetih ideoloji haline gelen terimdir.

23. Soru

Yahşi Fakih Menakıbnamesine göre Osman Bey’in hâkimiyet kurduğu yerler neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Buna göre Osman Bey Yenişehir’i aldıktan sonra İnegöl’e hücum eder. Buradaki küçük bir hisar olan Kulaca’yı fetheder. Ardından Sakarya’nın doğusunda Mudurnu’ya akınlar yapar, sonra İzmit’e yakın bölgelere ulaşır. Bilecik ve İnegöl’ü ele geçirir. Bursa tekfuru Osman Bey’in akınlarını durdurmak için dört komşu şehrin Atranos, Kestel, Kite ve Bednos’un tekfurlarıyla ittifak yapar. Bu seferberlik Dinboz bozgunuyla son bulur. Yahşi Fakih’egöre Osmanlılar bundan sonra Bursa’nın fethine girişirlerse de burayı alamayınca abluka siyaseti izler. Bu verilen bilgilerin kronolojisini yapmak son derece güçtür. Bazı tarihçiler bu bilgileri belirli bir sıraya koyarak şu sonuca ulaşmışlardır: Osman Bey 1285’te aşiretiyle SöğütDomaniç arasında faaliyet göstermektedir. 1285-1299 arasında Göynük, Gölpazarı, Bilecik, Yarhisar, Yenişehir, İnegöl’de hâkimiyet kurmuştur.

24. Soru

Uç ne demektir? Tanımlayınız.

Cevap

Uç; genel anlamda rakip devletler, özel anlamda ise Bizans sınırında oluşan, dini unsurlarla örülü küçük siyasi-askeri yapı ve bununla oluşan yaşam tarzına denmektedir.

25. Soru

Bursa’nın fethi neye sebep olmuştur? Açıklayınız.

Cevap

Bursa’nın fethi Osmanlı Beyliği’nin gerçek anlamda kuruluşunun tamamlanmasına vesile olmuştur. Ayrıca Bizanslılar için Bitinya bölgesinin tamamen kaybı anlamına da gelmiştir. Orhan Bey’in istiklal alameti olarak bu fetihten sonra para bastırmış olması onun artık bağımsız ve güçlü bir lider konumuna geldiğini de göstermektedir. Nitekim bundan sonra Orhan Bey bulunduğu bölgede Marmara kıyılarına kadar süratle uzanarak Osmanlı beyliğini genişletmeye başlamıştır. Bursa’nın fethinin ertesi yılı Mayıs ayında Ulubat surlarının depremle harap olması sonunda burası da Osmanlıların eline geçmiştir. Bu durum Bitinya’da ancak şehirlerle sınırlı hâkimiyetin sonu anlamına gelmektedir.

26. Soru

Babaî isyanı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Babaî İsyanı; Anadolu Selçukluları döneminde 1240 yılında gayri sünnî tasavvufî hareketin lideri Baba İlyas tarafından çıkarılan isyandır.

27. Soru

Divan, bölük, tir ne ifade eder? Açıklayınız.

Cevap

Bu tanımlamalar küçük askeri bölgeleri ifade eder. Zamanla bu bölgeler coğrafi bir bütün sayılarak küçük idari birim olarak kabul edilmiş; nahiye, vilâyet gibi adlarla da anılmıştır. Tir kelimesi Farsça olup Türkçe ok demektir ve boy teşkilatlanmasını ifade eder.

28. Soru

Orhan Bey’in 1326 yılında Bursa’yı almasıyla birlikte Osmanlı Beyliği’nin diğer beylikler arasındaki konumu nasıldır? Açıklayınız.

Cevap

Orhan Bey’in 1326’da Bursa’yı alışının ardından Osmanlı beyliği komşuları olan Türkmen beyliklerinin daha çok dikkatini çekmiştir. Osmanlı beyliği aslında inanış, kültürel gelenekler, siyasi yapı itibarıyla diğer beyliklerden çok farklı özelliğe sahip değildir. Bu dönemde bu beylikler dünyası birbirleriyle bağlantılı bir görünüş içindedir. Orhan Bey Bizanslılara karşı kazandığı başarıların ardından askeri faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmak için komşusu olan beyliklerin insan gücüne ihtiyaç duymuştur. Bunun sonucu Osmanlı Beyliği, Karesioğullarından başlamak üzere bütünleşmeyi sağlamak için yeni bir siyaseti devreye sokmuştur. Bu beyliklerin tabanı da Osmanlıların başarılı gaza faaliyetlerine kendiliklerinden katılmaya başlamış, böylece beyliklerin idarecilerinin direnişine karşılık tabanda söz konusu bütünleşmenin adımları atılmıştır.

29. Soru

İlk Osmanlı tarihlerinin kuruluştan bir asır sonra kaleme alınmaları ne gibi problemlere yol açmıştır? Açıklayınız.

Cevap

İlk Osmanlı tarihlerinin kuruluştan bir asır sonra kaleme alınmış olmaları bunlardaki kuruluş ve köken ile ilgili bilgileri tartışmalı hale getirmiştir. Osmanlı kaynaklarının bu problemi daha XX. asır başlarından beri bilinmekte ve tarihçilerce tartışılmaktadır. Sadece Osmanlı kronikleri değil, ilk Osmanlılarla ilgili çağdaş Bizans kaynaklarının aktardıkları dolaylı bilgilerde de önemli problemler mevcuttur. Bütün bu durum Osmanlı tarihinin bu ilk safhasında gerek beyliğin gerekse hanedanın ortaya çıkışı ve müstakil bir devlet haline geliş süreciyle alakalı olarak bu konularla uğraşan araştırıcıları vakıaya/olguya yönelik olmaktan çok teorik kurgulamalara yöneltmiştir. Bu durum özellikle 1980’li yıllardan itibaren başlayan, ancak yeni bir çözüm ortaya koymaktan çok, daha önce üzerinde durulmuş, bir kısmı unutulmuş bilgileri yeniden canlandıran ve sosyolojik-antropolojik kuramlarla süslenmiş itirazlara yol açmıştır.

30. Soru

1350’li yıllarda Osmanlı Devleti’nin sınırları ne şekildedir? Açıklayınız.

Cevap

1350’li yıllardan itibaren Osmanlılar bir taraftan Bursa-İznik merkezli olarak güneye Batı Anadolu yönüne, diğer taraftan Kastamonu bölgesine ve Bolu istikametinde Ankara’ya uzanan kesimde önemli bir alanı nüfuzu altında bulunduran bir beylik olarak ön plana çıkmıştır.

31. Soru

Alanlar kimlerdir? Açıklayınız.

Cevap

Bizans ordusunda paralı asker olarak hizmet gören Alanlar, İskit-Sarmat kökenli Kafkas halklarındandır.

32. Soru

Ahlat nerededir? Açıklayınız.

Cevap

Ahlat; Van Gölü’nün batı kıyısında yer alan ve günümüzde Bitlis’e bağlı olan ilçedir.

33. Soru

Osmanlıların çıkış noktası neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Bir kısım Osmanlı kaynakları Osmanlıların çıkış noktasını Mahan olarak belirtirken, bir kısmı Ahlat’ı ön plana çıkarır.

34. Soru

Tahrir defteri nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Osmanlı mali sisteminde vergiye esas olan varlıkların sayımı yapılarak düzenlenen defterleridir. Bunlarda şehir ve köylerin adları, buralarda yaşayan vergi mükellefi erkek nüfusun isimleri, vergi kaynaklarının dökümü kaydedilir. Bu defterler Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatan çok önemli tarihi belgelerdir.

35. Soru

Kayı boyu kimlerdir? Açıklayınız.

Cevap

Tarihî geleneğe göre Osmanlı hanedanın bağlı olduğuna inanılan 24 Oğuz boyundan biri. Bu boyun diğer boylara göre üstün olduğu iddiası ileri sürülmüştür.

36. Soru

Osman Bey hangi boya mensuptur? Açıklayınız.

Cevap

Osman Bey’in tarihi bir şahsiyet olarak Kayı boyuna mensup olduğunda Osmanlı kaynakları ittifak etmektedir. Yine bazı araştırıcılar böyle bir irtibatın sonradan uydurulmuş olduğu görüşündedirler(P. Wittek, F. Köprülü, F. Sümer). Bununla beraber Osmanlı hanedanının Kayı boyuna mensup olduklarına dair gelenek, XV. yüzyılda hanedan tarafından resmi bir kabul görmüştür.

37. Soru

Anadolu’ya ilk gelen Osmanlı’nın kim olduğu konusunda yazılan eserler nelerdir? Bu eserlerde kimlerden bahsedilir? Açıklayınız.

Cevap

Osmanlı kaynaklarının bu macerada ilk zikrettikleri şahıs, Süleyman Şah’tır, onun aktarılan hikâyesinin sonradan kroniklere sokulduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı tarihlerinden bazıları (Âşıkpaşazade Tarihi, Anonim Tevârih-i Âl-i Osmanlar, Oruç Bey Tarihi), Süleyman Şah hikâyesini ön plana alırlarken, ilk Osmanlı tarihini yazan Ahmedi, Sultan Alaeddin ile Gündüz Alp’in ilişkilerine temas eder, ancak Gündüz Alp’in nereden geldiğini belirtmez. Fatih Sultan Mehmed döneminde eserlerini yazan bazı tarihçiler (Enveri), hanedanın atalarından birini Şah Melik olarak anar ve onları Urfa’dan yola çıkarır, Sultanönü’ne (Eskişehir bölgesi) getirir. Aynı dönem tarihçilerinden bir diğeri (fiükrullah) ise Osmanlıların Selçuklu soyu ile birlikte Anadolu’ya geldiği iddiasındadır ve onları Karacadağ’a yerleştirir. Bir başka tarihçi ise Ahlat’ı temel alarak bunların önderleri olan Kayık Alp’den bahseder ve yine Osman Bey’in atalarının Ankara-Karacadağ’a geldiklerini belirtir (Karamani Mehmed Paşa). Süleyman Şah’ı bir tarafa bırakırsak kaynakların üzerinde birleştikleri şahsiyetler, Gök Alp, Gündüz Alp, Ertuğrul, Sungur Tekin, Göndoğdu, Sarıyatı ve Osman Bey’dir.

38. Soru

İlhanlı baskısı nelere sebep olmuştur? Açıklayınız

Cevap

İlhanlı baskısı sonucu Selçuklu Devleti dağılırken, iç bölgedeki yaylaklarını kaybeden Türkmen boyları, Anadolu’nun batı uç kesimlerine yığılmaya başlamışlardır. Kuzeydoğu Anadolu’nun dağlık kesimleriyle Kastamonu bölgesinden Antalya’ya kadar uzanan hat, Türkmen boylarıyla dolup taşmıştır.

39. Soru

Kronik ne demektir? Açıklayınız.

Cevap

Kronik; döneminde kaleme alınmış olan ve olayları zaman dilimini dikkate alarak anlatan tarihler anlamında kullanılmıştı. Osmanlı kronikleri/tarihleri XV. yüzyılın ortalarından itibaren daha düzenli olarak tutulmaya başlanmıştır.

40. Soru

İbn Fazlullah el-Ömeri kimdir? Açıklayınız.

Cevap

Mısır’da Memlükler döneminde eserini kaleme almış olup seyyah değildir. Anadolu hakkındaki bilgileri iki sözlü kaynaktan aktarmıştır.

41. Soru

Osman Bey’in ilk teşkilatının Türkmen boy sisteminin bir yansıması olduğu nasıl anlaşılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Nitekim parçalara ayrılan boyların “bölük” denilen savaşçı gruplar oluşturduğu ve her bölüğün idarecisinin adıyla anılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bu husus eski Türkmen yerleşmelerinin olduğu bölgelerin tahrir kayıtlarında bile eski sistemin bir parçası olarak yer almıştır. Defterlerde Türkmen boyları çoğu defa idarecilerinin adlarıyla kaydedilmiştir. Vergi amaçlı bu parçalanmanın aslında bazı yerlerde tarihi bir yapılanmadan ortaya çıktığı söylenebilir. Mesela, Bolu, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Muğla kesimlerine ait tarihi kayıtlarda sık rastlanan “divan, bölük, tir” gibi adlandırmalar aslında askeri teşkilatın birer yansımasıdır ve söz konusu kayıtların tutuldukları dönemler için (XV-XVI. yüzyıllar) hiç bir askeri ve siyasi anlam ifade etmemektedir.

42. Soru

Yahşi Fakih Menakıbnamesi kim tarafından kaleme alınmıştır? Açıklayınız.

Cevap

Bu eser Orhan Bey’in imamının oğlu tarafından kaleme alınmış olup orijinal nüshası henüz bulunmamıştır. Fakat bunun bilgilerini Âşıkpaşazâde eserine almış gözükmektedir.

43. Soru

Bursa kaç yılında, kim tarafından ele geçirilmiştir? Açıklayınız.

Cevap

1321’de başlayıp yedi yıl süren iç savaş Bizans’ı oldukça hırpalamış, bu arada Osman Bey’in yerine geçen oğlu Orhan Bey bir aydır sıkı bir şekilde kuşattığı Bursa’yı anlaşma şartlarıyla 6 Nisan 1326’da ele geçirmiştir.

44. Soru

Çobanoğulları kimlerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kastamonu uç beyi Emir Hüsameddin Çoban tarafından kurulmuş bir beyliktir. Kayı boyun mensup olan Çobanoğulları beyliğinin yerini 1309’da Candaroğlu Süleyman Bey tarafından kurulan Candaroğulları almıştır.

45. Soru

Osmanlı Beyliği’nin kuruluş yılı kaçtır? Açıklayınız.

Cevap

1299-1301 yıllarında, hem Osman Bey hem de diğer uç beyleri özellikle Bizans sınırlarında akınlarını daha da sıklaştırdılar. Bütün bu gelişmeler Osmanlı tarihlerinde Osmanlı beyliğinin ortaya çıkışı temelinde ele alınmış gözükmektedir. Hatta bu karışık ortam tarihçiler tarafından Osmanlı beyliğinin kuruluş yılı olarak 1299’un gösterilmesine de vesile olmuştur.

46. Soru

XIV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Beyliği’nin diğer Türkmen Beylikleri arasındaki yeri nasıldır? Açıklayınız.

Cevap

Türkmen dünyasının kendisine has temel özelliklerinden etkilenen ve aslında bu dünyanın bir parçası olan Osmanlılar, XIV. yüzyılın ilk yarısında tıpkı diğer beylikler gibi İlhanlı nüfuzunu yakın bir şekilde hissetmektedir. Onlar da diğerleri gibi belirli dönemlerde İlhanlıların hareketlerini dikkatle takip etmek zorunda kalmışlardır.

47. Soru

Melangeia neresidir? Açıklayınız.

Cevap

Burasının Yenişehir olabileceği üzerinde durulmuştur. Ancak son araştırmalarda Pamukova’nın üst kesimindeki Paşalar mevkiinde bulunduğu iddia edilir.

48. Soru

Osman Bey Bafeus’tan sonra nereyi ele geçirerek hareket üssü yapmıştır? Açıklayınız.

Cevap

Bafeus’un hemen ardından Osman Bey’in, Melangeia’yı ele geçirdiği ve hareket üssü yaptığı söylenmektedir.

49. Soru

İbn Battuta kimdir? Açıklayınız.

Cevap

Fas’ın Tanca şehrinde doğan ve 1325 yılında seyahate çıkarak dünyanın pek çok yerini dolaşan meşhur seyyahtır. Kaleme aldığı Seyahatnamesi özellikle Anadolu beylikleri hakkında çok değerli bilgiler verir.

50. Soru

Bizanslı feodal beylerin en bilineni kimdir? Açıklayınız.

Cevap

Bizanslı feodal beyler arasında tarihlerde en sık adı geçen şahıs Harmankaya’nın feodal beyi (tekfur) Köse Mihal’dir.

51. Soru

Osmanlıların Rumeli macerası nasıl başlamıştır? Açıklayınız.

Cevap

III. Andronikos’un ölümünün ardından onun vasisi sıfatıyla idareye el koymaya çalışan Kantakuzenos’un giriştiği taht kavgasında başlıca müttefikleri Aydın, Saruhan ve Osmanlı beylikleriydi. Böylece bir bakıma Osmanlıların Rumeli macerası da başlamıştır.

52. Soru

Osmanlı Beyliği hangi savaşın sonrasında ve kaç yılında bir siyasi teşekkül haline gelmiştir?

Cevap

Bafeus savaşı sonrası Osmanlı Beyliği’nin bir siyasi teşekkül haline geldiği genel olarak kabul edilmektedir. Hatta bazı tarihçiler bu savaşın tarihini yani 1302’yi Osmanlı beyliğinin kuruluş tarihi olarak kabul etme eğilimindedirler. Bununla beraber Pachimeres’in anlattıkları o tarihe kadar Osman Bey’in aslında tanınmış ve kendi başına hareket eden bir bey olduğunu göstermektedir. 1299’daki Sülemiş isyanının sebep olduğu karışık ortam da göz önüne alındığında Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu için 1300 yılını belirlemek daha uygun görünür.

53. Soru

Haraçgüzarı ne demektir? Açıklayınız.

Cevap

Haraç vermekle yükümlü Osmanlı tebaası olan gayri müslimler için kullanılan bu tabir daha geniş olarak Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetini kabul eden ve her yıl belirli bir vergi ödeyen Hristiyan beylik, devlet ve ülkeleri ifade eder.

54. Soru

Genel anlamda rakip devletler, özel anlamda ise Bizans sınırında oluşan, dini unsurlarla örülü küçük siyasi-askeri yapı ve bununla oluşan yaşam tarzına ne ad verilir?

Cevap

Uç; genel anlamda rakip devletler, özel anlamda ise Bizans sınırında oluşan, dini

unsurlarla örülü küçük siyasi-askeri yapı ve bununla oluşan yaşam tarzına denir.

55. Soru

Anadolu Selçukluları döneminde 1240’ta gayri sünnî tasavvufî hareketin lideri Baba İlyas tarafından çıkarılan isyanın adı nedir?

Cevap

Babaî İsyanı

56. Soru

256- 1474 yılları arasında Konya, Niğde, Karaman, İç İli, Taflili ve Alanya yörelerinde hüküm süren Türk beyliğidir. Diğer beylikler üzerinde üstünlük iddiasında bulunarak Osmanlı beyliği ile devamlı rekabet halinde olmuşlardır. Kendilerini Selçukluların varisi olarak görmüşlerdir.

Yukarıdaki paragrafta hangi beylikten bahsedilmektedir?

Cevap

Karamanoğulları

57. Soru

Anadolu Selçuklu sultanı, II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in büyük oğlu olup Moğolları Anadolu’dan çıkarmak için Türkmen gruplarına dayalı olarak mücadele etti. 1246- 1249 arasında tek başına, 1249-1262 arasında ise kardeşi IV. Kılıçaslan ile birlikte hüküm sürdü.

Yukarıdaki paragrafta hangi sultandan bahsedilmektedir?

Cevap

II. İzzeddin Keykâvus

58. Soru

Osmanlı kaynakları Osmanlılar’ın çıkış noktası olarak hangi iki yeri ön plana çıkarmaktadır?

Cevap

Bir kısım Osmanlı kaynakları Osmanlılar’ın çıkış noktasını Mahan olarak belirtirken, bir kısmı Ahlat’ı ön plana çıkarır.

59. Soru

Moğolların Anadolu’ya ilerlemeleri üzerine Osmanlıların ataları Ahlat’tan Erzurum-Erzincan taraflarına yönelmişler, bir süre burada kaldıktan sonra eski vatanlarına dönmek niyetiyle Haleb’e kadar inmişler, sonra yeniden Pasin ovasına gitmek zorunda kalmışlardır. Burada iken ailenin bir kısmı ayrılmış, geriye kalanlar Ertuğrul Bey liderliğinde Ankara-Karacadağ yoluyla …… gelmişlerdir.

Yukarıdaki boşluğa hangi yer ismi gelirse Ertuğrul Bey’in liderlik ettiği grubun yerleştiği bölge doğru bir şekilde yazılmış olur?

Cevap

Söğüt

60. Soru

Osman Bey hangi boya mensuptur?

Cevap

Kayı Boyu

61. Soru

İlk Osmanlılardan tespit edilebilen ve üzerlerinde belirli bir mutabakat oluşan, üç nesli işaret eden şahsiyetlerin isimleri nelerdir?

Cevap

Gündüz Alp- Ertuğrul ve Osman Bey

62. Soru

Osmanlı beyliğinin Anadolu’da ilk ele geçirdiği ve bağımsızlığını ilan ettiği yer neresidir?

Cevap

Karacahisar

63. Soru

Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaştan sonra vesayet altına girmeye başlamıştır?

Cevap

Kösedağ Savaşı

64. Soru

1256’da Moğol Kuvvetleri kimin önderliğinde Konya’ya saldırmıştır?

Cevap

Baycu Noyan

65. Soru

Moğollar’ın 1284’te Sultan II. Mesud’u tahta çıkarması hangi beyliklerin Konya’yı almasına neden olmuştur?

Cevap

Karamanoğulları ve Eşrefoğulları

66. Soru

 Kastamonu uç beyi Emir Hüsameddin Çoban tarafından kurulmuş beyliğinin adı nedir?

Cevap

Çobanoğulları

67. Soru

Pachimeres Osman Bey’in adını ilk kez Osman Bey’in Bizansla yaptığı hangi savaştan sonra kullanmıştır?

Cevap

Bafeus Savaşı

68. Soru

Pachimeres Osman Bey’in adını yazarken Osman yerine ne yazmıştır?

Cevap

Atman

69. Soru

Bizanslılar’ın Türklere karşı harekete geçmek için asker bulmakta zorlandığı dönemlerde kullandıkları İskit-Sarmat Kökenli grubun adı nedir?

Cevap

Alanlar

70. Soru

Osman Bey Bafeus’un hemen ardından nereyi ele geçirmiştir?

Cevap

Melangeia

71. Soru

Köse Mihal nerenin feodal beyidir?

Cevap

Harmankaya

72. Soru

Haraç vermekle yükümlü Osmanlı tebaası olan gayri müslimlere ne ad verilir?

Cevap

Haraçgüzar

73. Soru

İstimalet nedir?

Cevap

İstimalet; Osmanlıların, fethettikleri bölgelerdeki gayri müslim ahaliyi kendi yönetimlerine çabuk ısındırabilmek için himaye etmek, dinî serbestiyet vermek ve vergi muafiyeti tanımak gibi uyguladıkları politakayı ifade eder.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.