Açıköğretim Ders Notları

Anayasa 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Anayasa 1 Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

18.Yüzyılın Anayasacılık Hareketleri

1. Soru

John Locke’ a göre devlet nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Tabiat hâlinde yaşayan insan oğlu bazı karışıklıkları ve güçlükleri   aşmak  üzere, gönüllü olarak  bireyler   bir  araya  gelerek  devlet  otoritesini yaratmışlardır. Tabiat hâlinde sahip oldukları hakların bir kısmını da, bu otoriteye devretmişlerdir. 


2. Soru

18. yüzyılda  devletin hukuk kurallarıyla sınırlanmasında en etkili iktisadî ve siyasî aktör kimler olmuştur?

Cevap

18. yüzyılın büyük sanayi devrimi ile hızla güçlenen burjuva sınıfı  etkili iktisadî ve siyasî aktör  olmuştur.


3. Soru

17.yüzyıla kadar geçerli olan egemen gücün temelinde “ilahî iradenin” var olduğu anlayışını aşındırarak, “dünyevî ve laik nitelikli” bir egemenlik anlayışının ortaya çıkmasına yol açan düşünce neydi?

Cevap

“Bu öğretiye göre, insanlar, daha doğuştan sadece insan olmak sıfatıyla, vazgeçilmez ve devredilmez  bazı  hakların  sahibidir.  Tâbiat hâlinin sürdürülmesindeki güçlükler, insanlığı  bir sözleşme ile devlet otoritesini yaratmaya teşvik etmiştir.  İnsanoğlu, tabiat hâlinde sahip olduğu hakların bir kısmını devlet otoritesine devretmiştir. Bu nedenle, devlet, bireylerin   sözleşme   ile   kendisine   devretmediği   tabiî   haklarına   saygı   göstermek,   bu   haklara dokunmamakla yükümlüdür.”


4. Soru

J.J.Rousseau’nun  devlete ilişkin düşüncelerinin  demokrasi açısından en önemli sakıncaları nelerdir?

Cevap

Düşünürün  gerçeklerle  bağdaşması  mümkün  olmayan  bu  tezi,  çoğunluğun  istibdadına  (baskısına) dayanan bir sistemin doğmasına vücut vermiştir. devlete sunulan sınırsız yetkilerin baskıya dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. Öte yandan bu tür bir yapı içinde, belirli bir anda azınlıkta yer alan grupların çoğunluğa dönüşmeleri, böylece, yönetme gücünü elde etmeleri mümkün olamayacaktır. Kısacası  bu  düşünce,  azınlıkların  çoğunluk  hâline  gelmeleri  şansını  ortadan  kaldırmakta;  böylece, yönetme  kudretinin  demokratik  ve  barışçıl  yöntemlerle  el  değiştirmesini  engellemektedir.  Yazarın, çoğunlukçu demokrasi olarak adlandırılan bu teorisi, sonraki yüzyıllarda demokratik değil, totaliter ve otoriter sistemlerin ilham kaynağı olmuştur.


5. Soru

Tarihin ilk yazılı anayasası  hangisidir?

Cevap

ABD Anayasası, 1787’de kabul edilmiştir.


6. Soru

Amerika’nın Virginia anayasasının 5. maddesinde yer alan hükme göre: “Devletin yasama ve yürütme güçleri, yargılama gücünden ayrı ve bağımsız olmalıdır; şeklin de kuvvetler   ayrılığı   düşüncesi  hangi düşünürden esinlenen   bir düzenlemedir?

Cevap

Montesquieu’dan. 


7. Soru

Orta Çağ’ın sonlarında  Anayasacılığı teşvik eden önemli sebepler neydi?

Cevap

1.Burjuva sınıfının doğmasıdır.

2.17. yüzyılın tabiî hukuk öğretisidir. 


8. Soru

ABD  nin Virginia Anayasasının 3.cü(üçüncü) maddesinde de yer alan, John Locke’ın düşüncelerinde “direnme  hakkı  olarak ” ifade  edilen  şey nedir?

Cevap

“Yönetim;  halkın,  ulusun  ya  da kamuoyunun  ortak  yararı,  savunması  ve  güvenliği  için  kurulmuştur, herhangi bir yönetim bu göreve layık olmadığını gösterir ya da bu görevi hiçe sayarsa, toplumun çoğunluğunun, kamu yararına en uygun gördükleri bir biçimde, bu yönetimde ıslahata gitmek, yapısını değiştirmek ya da yönetimi ilga etmek hakkı doğar; bu hak vazgeçilmez, devredilemez ve iptal edilemez bir haktır.” Buna “direnme  hakkı  ” denir.


9. Soru

İngiltere de anayasa kavramının içeriği ile örtüşen bir özelliğe sahip olmadığı hâlde, çeşitli kaynaklarda  tarihin  ilk  anayasası  olarak  adlandırılan ve kralın sahip olduğu yetkileri sınırlamayı hedefleyen ilk belge  hangisidir?

Cevap

1215 tarihli Magna Carta Libertatum’dur.


10. Soru

18. yüzyılın büyük sanayi devrimi ile hızla güçlenen  ve ticaretle uğraşan burjuva sınıfını, devletin hangi uygulaması rahatsız ediyordu? 

Cevap

Devletin vergilendirme yetkisinin keyfîliğini, iktisadî faaliyetleri önünde büyük bir engel olarak görmekteydi. Bu nedenle, devletin vergilendirme yetkisinin hukuk kurallarıyla sınırlandırılması burjuva sınıfının  en önemli amaçlarından biri olmuştur. 


11. Soru

John  Locke’un bu siyasal görüşleri, ilk defa nasıl (hangi belgelerde) somut hükümlere dönüşmüştür?

Cevap

Bu düşünceler, ilk defa  gerek  Amerikan  bağımsızlık  hareketi  neticesinde  yayınlanan  beyannamelerde,  gerekse Fransız  devrimini takiben  yayınlanan  Fransız  İnsan  Hakları Evrensel Bildirisi’nde  somut hükümlere dönüşmüştür.


12. Soru

Anayasacılık akımı  nedir?

Cevap

Devlet  otoritesinin  hukuk  kurallarıyla  sınırlanması,  bu  otorite  karşısında  bireylerin  çeşitli  hak  ve özgürlüklerinin tanınıp korunması yönündeki gelişmelere anayasacılık akımı denmektedir.


13. Soru

Düşünüre göre,tüm devlet yetkilerinin  aynı kişiye veya aynı kuruma verilmesi halin de, özgürlüklerin korunması mümkün olmaz.Bu nedenle yasama, yürütme ve yargı görevleri farklı organlara verilmelidir diyen,  18. yüzyıl anayasacılığının  etkili  düşünürü kimdir?

Cevap

Montesquieu


14. Soru

John Locke’a göre, “toplum sözleşmesi” nedir?

Cevap

John Locke tabiat hâlinde yaşamanın, kaçınılmaz olarak bazı karışıklıklara ve güçlüklere neden olduğunu, bu  güçlükleri  aşmak  için,  bireylerin  bir  araya  gelerek  devlet  otoritesini yarattıklarını ve tabiat hâlinde sahip oldukları hakların bir kısmını da, bu otoriteye devrettiklerini söyleyerek, bu süreçin , her bakımdan gerçek bir “toplum sözleşmesi” olduğunu belirtmiştir.


15. Soru

Anayasacılığı teşvik eden 17. yüzyılın tabiî hukuk öğretisi neydi?

Cevap

“Bu öğretiye göre, insanlar, daha doğuştan sadece insan olmak sıfatıyla, vazgeçilmez ve devredilmez  bazı  hakların  sahibidir.  Tâbiat hâlinin sürdürülmesindeki güçlükler, insanlığı  bir sözleşme ile devlet otoritesini yaratmaya teşvik etmiştir.  İnsanoğlu, tabiat hâlinde sahip olduğu hakların bir kısmını devlet otoritesine devretmiştir. Bu nedenle, devlet, bireylerin   sözleşme   ile   kendisine   devretmediği   tabiî   haklarına   saygı   göstermek,   bu   haklara dokunmamakla yükümlüdür.”


16. Soru

Fransız devriminin ardından yayınlanan 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi de  düşüncelerinden en çok yararlanılan  17. yüzyıl tabiî hukuk öğretisinin  önde gelen düşünürü kimdi?

Cevap

John Locke’dır.


17. Soru

17. yüzyıl tabiî hukuk okulunun önde gelen isimlerinden biri olan ve ilk defa ” toplum sözleşmesinden”  bahseden , İngiliz düşünür kimdir?

Cevap

John Locke’dır.


18. Soru

J. J. Rousseau’nun  sosyal sözleşme tezini, John Locke’ın toplum sözleşmesi  tezinden ayıran en önemli farklılık nedir?

Cevap

Rousseau’nun sosyal sözleşme tezinden hareketle geliştirdiği teori, iktidarın sınırlanmasına değil; tam aksine, belirli bir zamanda ve belirli  bir  mekânda  yönetme  gücünü  kazananların,  bu  gücü,  kadir-i  mutlak,  yani  sınırsız  olarak kullanmalarını savunmuştur.


19. Soru

J. J. Rousseau  devlet gücünün sınırlanmasına neden karşı çıkmaktadır?

Cevap

Rousseau’ya göre genel irade 8Devlet), tek tek bireylerin iradesinden oluştuğu için, daima toplumun menfaatini ve iyiliğini korumaya yönelik olarak hareket edecektir. Bu nedenle, genel iradenin sınırlanmasına ihtiyaç yoktur;


20. Soru

Anayasacılığın bireyler için, devletin dahi dokunamayacağı çeşitli   haklar   yaratmasının en önemli sonucu ne olmuştur?   

Cevap

Yönetilenlerin   “tebaa”   statüsünden,  devlet otoritesi karşısında hakları ve ödevleri olan  “vatandaş ”  statüsüne   geçmesi   sonucunu yaratmıştır.


1. Soru

John Locke’ a göre devlet nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

Tabiat hâlinde yaşayan insan oğlu bazı karışıklıkları ve güçlükleri   aşmak  üzere, gönüllü olarak  bireyler   bir  araya  gelerek  devlet  otoritesini yaratmışlardır. Tabiat hâlinde sahip oldukları hakların bir kısmını da, bu otoriteye devretmişlerdir. 

2. Soru

18. yüzyılda  devletin hukuk kurallarıyla sınırlanmasında en etkili iktisadî ve siyasî aktör kimler olmuştur?

Cevap

18. yüzyılın büyük sanayi devrimi ile hızla güçlenen burjuva sınıfı  etkili iktisadî ve siyasî aktör  olmuştur.

3. Soru

17.yüzyıla kadar geçerli olan egemen gücün temelinde “ilahî iradenin” var olduğu anlayışını aşındırarak, “dünyevî ve laik nitelikli” bir egemenlik anlayışının ortaya çıkmasına yol açan düşünce neydi?

Cevap

“Bu öğretiye göre, insanlar, daha doğuştan sadece insan olmak sıfatıyla, vazgeçilmez ve devredilmez  bazı  hakların  sahibidir.  Tâbiat hâlinin sürdürülmesindeki güçlükler, insanlığı  bir sözleşme ile devlet otoritesini yaratmaya teşvik etmiştir.  İnsanoğlu, tabiat hâlinde sahip olduğu hakların bir kısmını devlet otoritesine devretmiştir. Bu nedenle, devlet, bireylerin   sözleşme   ile   kendisine   devretmediği   tabiî   haklarına   saygı   göstermek,   bu   haklara dokunmamakla yükümlüdür.”

4. Soru

J.J.Rousseau’nun  devlete ilişkin düşüncelerinin  demokrasi açısından en önemli sakıncaları nelerdir?

Cevap

Düşünürün  gerçeklerle  bağdaşması  mümkün  olmayan  bu  tezi,  çoğunluğun  istibdadına  (baskısına) dayanan bir sistemin doğmasına vücut vermiştir. devlete sunulan sınırsız yetkilerin baskıya dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. Öte yandan bu tür bir yapı içinde, belirli bir anda azınlıkta yer alan grupların çoğunluğa dönüşmeleri, böylece, yönetme gücünü elde etmeleri mümkün olamayacaktır. Kısacası  bu  düşünce,  azınlıkların  çoğunluk  hâline  gelmeleri  şansını  ortadan  kaldırmakta;  böylece, yönetme  kudretinin  demokratik  ve  barışçıl  yöntemlerle  el  değiştirmesini  engellemektedir.  Yazarın, çoğunlukçu demokrasi olarak adlandırılan bu teorisi, sonraki yüzyıllarda demokratik değil, totaliter ve otoriter sistemlerin ilham kaynağı olmuştur.

5. Soru

Tarihin ilk yazılı anayasası  hangisidir?

Cevap

ABD Anayasası, 1787’de kabul edilmiştir.

6. Soru

Amerika’nın Virginia anayasasının 5. maddesinde yer alan hükme göre: “Devletin yasama ve yürütme güçleri, yargılama gücünden ayrı ve bağımsız olmalıdır; şeklin de kuvvetler   ayrılığı   düşüncesi  hangi düşünürden esinlenen   bir düzenlemedir?

Cevap

Montesquieu’dan. 

7. Soru

Orta Çağ’ın sonlarında  Anayasacılığı teşvik eden önemli sebepler neydi?

Cevap

1.Burjuva sınıfının doğmasıdır.

2.17. yüzyılın tabiî hukuk öğretisidir. 

8. Soru

ABD  nin Virginia Anayasasının 3.cü(üçüncü) maddesinde de yer alan, John Locke’ın düşüncelerinde “direnme  hakkı  olarak ” ifade  edilen  şey nedir?

Cevap

“Yönetim;  halkın,  ulusun  ya  da kamuoyunun  ortak  yararı,  savunması  ve  güvenliği  için  kurulmuştur, herhangi bir yönetim bu göreve layık olmadığını gösterir ya da bu görevi hiçe sayarsa, toplumun çoğunluğunun, kamu yararına en uygun gördükleri bir biçimde, bu yönetimde ıslahata gitmek, yapısını değiştirmek ya da yönetimi ilga etmek hakkı doğar; bu hak vazgeçilmez, devredilemez ve iptal edilemez bir haktır.” Buna “direnme  hakkı  ” denir.

9. Soru

İngiltere de anayasa kavramının içeriği ile örtüşen bir özelliğe sahip olmadığı hâlde, çeşitli kaynaklarda  tarihin  ilk  anayasası  olarak  adlandırılan ve kralın sahip olduğu yetkileri sınırlamayı hedefleyen ilk belge  hangisidir?

Cevap

1215 tarihli Magna Carta Libertatum’dur.

10. Soru

18. yüzyılın büyük sanayi devrimi ile hızla güçlenen  ve ticaretle uğraşan burjuva sınıfını, devletin hangi uygulaması rahatsız ediyordu? 

Cevap

Devletin vergilendirme yetkisinin keyfîliğini, iktisadî faaliyetleri önünde büyük bir engel olarak görmekteydi. Bu nedenle, devletin vergilendirme yetkisinin hukuk kurallarıyla sınırlandırılması burjuva sınıfının  en önemli amaçlarından biri olmuştur. 

11. Soru

John  Locke’un bu siyasal görüşleri, ilk defa nasıl (hangi belgelerde) somut hükümlere dönüşmüştür?

Cevap

Bu düşünceler, ilk defa  gerek  Amerikan  bağımsızlık  hareketi  neticesinde  yayınlanan  beyannamelerde,  gerekse Fransız  devrimini takiben  yayınlanan  Fransız  İnsan  Hakları Evrensel Bildirisi’nde  somut hükümlere dönüşmüştür.

12. Soru

Anayasacılık akımı  nedir?

Cevap

Devlet  otoritesinin  hukuk  kurallarıyla  sınırlanması,  bu  otorite  karşısında  bireylerin  çeşitli  hak  ve özgürlüklerinin tanınıp korunması yönündeki gelişmelere anayasacılık akımı denmektedir.

13. Soru

Düşünüre göre,tüm devlet yetkilerinin  aynı kişiye veya aynı kuruma verilmesi halin de, özgürlüklerin korunması mümkün olmaz.Bu nedenle yasama, yürütme ve yargı görevleri farklı organlara verilmelidir diyen,  18. yüzyıl anayasacılığının  etkili  düşünürü kimdir?

Cevap

Montesquieu

14. Soru

John Locke’a göre, “toplum sözleşmesi” nedir?

Cevap

John Locke tabiat hâlinde yaşamanın, kaçınılmaz olarak bazı karışıklıklara ve güçlüklere neden olduğunu, bu  güçlükleri  aşmak  için,  bireylerin  bir  araya  gelerek  devlet  otoritesini yarattıklarını ve tabiat hâlinde sahip oldukları hakların bir kısmını da, bu otoriteye devrettiklerini söyleyerek, bu süreçin , her bakımdan gerçek bir “toplum sözleşmesi” olduğunu belirtmiştir.

15. Soru

Anayasacılığı teşvik eden 17. yüzyılın tabiî hukuk öğretisi neydi?

Cevap

“Bu öğretiye göre, insanlar, daha doğuştan sadece insan olmak sıfatıyla, vazgeçilmez ve devredilmez  bazı  hakların  sahibidir.  Tâbiat hâlinin sürdürülmesindeki güçlükler, insanlığı  bir sözleşme ile devlet otoritesini yaratmaya teşvik etmiştir.  İnsanoğlu, tabiat hâlinde sahip olduğu hakların bir kısmını devlet otoritesine devretmiştir. Bu nedenle, devlet, bireylerin   sözleşme   ile   kendisine   devretmediği   tabiî   haklarına   saygı   göstermek,   bu   haklara dokunmamakla yükümlüdür.”

16. Soru

Fransız devriminin ardından yayınlanan 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi de  düşüncelerinden en çok yararlanılan  17. yüzyıl tabiî hukuk öğretisinin  önde gelen düşünürü kimdi?

Cevap

John Locke’dır.

17. Soru

17. yüzyıl tabiî hukuk okulunun önde gelen isimlerinden biri olan ve ilk defa ” toplum sözleşmesinden”  bahseden , İngiliz düşünür kimdir?

Cevap

John Locke’dır.

18. Soru

J. J. Rousseau’nun  sosyal sözleşme tezini, John Locke’ın toplum sözleşmesi  tezinden ayıran en önemli farklılık nedir?

Cevap

Rousseau’nun sosyal sözleşme tezinden hareketle geliştirdiği teori, iktidarın sınırlanmasına değil; tam aksine, belirli bir zamanda ve belirli  bir  mekânda  yönetme  gücünü  kazananların,  bu  gücü,  kadir-i  mutlak,  yani  sınırsız  olarak kullanmalarını savunmuştur.

19. Soru

J. J. Rousseau  devlet gücünün sınırlanmasına neden karşı çıkmaktadır?

Cevap

Rousseau’ya göre genel irade 8Devlet), tek tek bireylerin iradesinden oluştuğu için, daima toplumun menfaatini ve iyiliğini korumaya yönelik olarak hareket edecektir. Bu nedenle, genel iradenin sınırlanmasına ihtiyaç yoktur;

20. Soru

Anayasacılığın bireyler için, devletin dahi dokunamayacağı çeşitli   haklar   yaratmasının en önemli sonucu ne olmuştur?   

Cevap

Yönetilenlerin   “tebaa”   statüsünden,  devlet otoritesi karşısında hakları ve ödevleri olan  “vatandaş ”  statüsüne   geçmesi   sonucunu yaratmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.