Açıköğretim Ders Notları

Genel Vergi Hukuku Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Genel Vergi Hukuku Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Mükellef Hakları

1. Soru

Vergi ilişkisinde hangi taraflar bulunmaktadır?

Cevap

Vergi ilişkisinde iki taraf bulunmaktadır. Bir tarafta vergi borçlusu olan yükümlü, diğer tarafta ise vergi alacaklısı devlet yer almaktadır.


2. Soru

Vergilendirme yetkisini neler oluşturur?

Cevap

Vergilendirme yetkisi sadece vergi ve benzeri mali yükümlülükleri koymak, değiştirmek ve kaldırmaktan ibaret değildir. Konulmuş olan bu vergileri uygulamak da vergilendirme yetkisinin bir parçasını oluşturur.


3. Soru

Devlet vergilendirme işlemleri yetkisini kim aracılığıyla yerine getirmektedir?

Cevap

Devlet vergilendirme işlemleri yetkisini vergi idaresi aracılığıyla yerine getirmektedir.


4. Soru

Hangi kurumlardan Vergi idaresi oluşur?

Cevap

Vergi idaresi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez örgütü ve taşra örgütü ile Bakanlığa bağlı kuruluş olarak Gelir İdaresi Başkanlığından oluşur.


5. Soru

Devletin alacaklarını tahsil etmek ve bu konuda ortaya çıkacak olan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla açılan davalarda devleti temsil etme görevi kime verilmiştir?

Cevap

Devletin alacaklarını tahsil etmek ve bu konuda ortaya çıkacak olan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla açılan davalarda devleti temsil etme görevi Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.


6. Soru

Yerinden yönetim birimleri içerisinde hangi kurumlarda tahsil işlemlerini yerine getiren birimler bulunmaktadır?

Cevap

Yerinden yönetim birimleri içerisinde belediye, il özel idareleri ve mali yükümlülüklerde tahsil işlemini yerine getiren birimlerden oluşur.


7. Soru

Vergi yönetimi konusunda yetkili ve görevli bakanlık hangisidir?

Cevap

Vergi yönetimi konusunda yetkili ve görevli bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.


8. Soru

Hazineye ve ekonomiye ilişkin görevler hangi bakanlık tarafından yerine getirilmektedir?

Cevap

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile eskiden Ekonomi Bakanlığı tarafından yerine getirilen hazine ve ekonomiye ilişkin görevler iki bakanlığın birleştirilmesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiştir.


9. Soru

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır:

a. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,

b. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,

c. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü,

ç. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,

d. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,

e. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,

f. Sigortacılık Genel Müdürlüğü,

g. Personel Genel Müdürlüğü,

ğ. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,

h. Hazine Kontrolörleri Kurulu,

ı. Sigorta Denetleme Kurulu,

i. Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,

j. Strateji Geliştirme Başkanlığı,

k. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

l. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

m. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

n. Özel Kalem Müdürlüğü.


10. Soru

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar hangileridir?

Cevap

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir. Bunlar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığıdır


11. Soru

Gelir İdaresi Başkanlığının kuruluş amacı nedir?

Cevap

Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmuştur.


12. Soru

Gelir İdaresi Başkanlığın hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

Gelir İdaresi Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a. Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı.

b. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı.

c. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı,

ç. Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı.

d. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı.

e. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.

f. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

g. Personel Daire Başkanlığı.

ğ. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

h. Hukuk Müşavirliği.

ı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.


13. Soru

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kimlerden oluşur?

Cevap

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları ve Grup Başkanları ile Vergi Müfettişleri Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı’ndan oluşur.


14. Soru

Vergi Denetim Kurulu hangi grup başkanlıklarını kurabilir?

Cevap

Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki grup başkanlıkları kurulabilir. Bunlar;

a. Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,

b. Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,

c. Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı,

ç. Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.

d. Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı.


15. Soru

Vergi baş müfettişi nasıl olunur?

Cevap

Vergi müfettiş yardımcıları başkanlık tarafından yapılan sınavla alınır. Giriş sınavını kazananlar üç yıllık yardımcılık dönemine tabidirler. Yeterlik sınavını kazananlar vergi müfettişi olarak atanırlar. Yardımcılık dönemi dâhil on yıl çalışanlar performans değerlemesine tabi tutulur. Başarılı olanlar başmüfettiş olarak atanır.


16. Soru

Vergi Konseyi hangi görevi yerine getirmektedir?

Cevap

Bakanlığın vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan bir danışma organıdır.


17. Soru

Vergi Konseyi hangi amaçla görevini yerine getirmektedir?

Cevap

Konsey, vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili konulardaki araştırma ve çalışmalarını, toplumun çeşitli kesimleri ve gelir politikalarını belirleyen kurumlarla paylaşmak, uluslararası gelişmelerin ışığında ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşmaya dayalı çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak amacıyla görev ifa eder.


18. Soru

Vergi Konseyi hangi birimlerden oluşur?

Cevap

Vergi konseyi, genel kurul, konsey başkanı, icra kurulu, sekretarya ve çalışma gurup ve komisyonlardan oluşur.


19. Soru

Defterdarın görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur.


20. Soru

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatını hangi birimler oluşturur?

Cevap

Başkanlığın taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu bölümde Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanına verilen görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşur.


21. Soru

Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları kim tarafından belirlenir?

Cevap

Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler Cumhurbaşkanınca belirlenir.


22. Soru

Vergi Dairesi kim tarafından kurulur?

Cevap

İl merkezlerinde iş hacmine göre defterdarlığa bağlı olarak bir veya birden çok başkanlık veya müdürlük şeklinde vergi dairesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulur.


23. Soru

Vergi dairesinin tanımı nedir?

Cevap

Vergi daireleri mükellefi tespit eden, vergi, resim ve harçları tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden dairelerdir. Vergi daireleri, AATUHK’ a göre aynı zamanda tahsil dairesidir.


24. Soru

Vergi daireleri hangi bölümlerden oluşur?

Cevap

Vergi daireleri Vergilendirme, Muhasebe, Kovuşturma ve Tarama ve Kontrol Bölümünden oluşur.


25. Soru

Mahalli idareler kimlerden oluşur?

Cevap

Mahalli idareler, il özel idareleri, belediye ve köylerden oluşur.


26. Soru

Mahalli idarelerin vergilendirme yetkisi nasıl bir yetkidir?

Cevap

Vergilendirme yetkisinin kullanılmasında mahalli idarelerin yetkileri bağlı yetkidir. Asıl vergilendirme yetkisi yasama organına aittir. Yerel idareler sadece vergi ve benzeri mali yükümlülüklerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat gibi idari işlemlerini yapabilir.


27. Soru

Mahalli idare birimlerinden hangisi vergilendirme yetkisinin kullanılmasında en sınırlıdır?

Cevap

Köyler, vergilendirme yetkisinin kullanılmasında en sınırlı mahalli idare birimleri içinde kalmaktadır. Köy idarelerinin vergilendirme açısından yetkileri vergilendirme işlemlerini geçememektedir.


1. Soru

Vergi ilişkisinde hangi taraflar bulunmaktadır?

Cevap

Vergi ilişkisinde iki taraf bulunmaktadır. Bir tarafta vergi borçlusu olan yükümlü, diğer tarafta ise vergi alacaklısı devlet yer almaktadır.

2. Soru

Vergilendirme yetkisini neler oluşturur?

Cevap

Vergilendirme yetkisi sadece vergi ve benzeri mali yükümlülükleri koymak, değiştirmek ve kaldırmaktan ibaret değildir. Konulmuş olan bu vergileri uygulamak da vergilendirme yetkisinin bir parçasını oluşturur.

3. Soru

Devlet vergilendirme işlemleri yetkisini kim aracılığıyla yerine getirmektedir?

Cevap

Devlet vergilendirme işlemleri yetkisini vergi idaresi aracılığıyla yerine getirmektedir.

4. Soru

Hangi kurumlardan Vergi idaresi oluşur?

Cevap

Vergi idaresi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez örgütü ve taşra örgütü ile Bakanlığa bağlı kuruluş olarak Gelir İdaresi Başkanlığından oluşur.

5. Soru

Devletin alacaklarını tahsil etmek ve bu konuda ortaya çıkacak olan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla açılan davalarda devleti temsil etme görevi kime verilmiştir?

Cevap

Devletin alacaklarını tahsil etmek ve bu konuda ortaya çıkacak olan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla açılan davalarda devleti temsil etme görevi Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.

6. Soru

Yerinden yönetim birimleri içerisinde hangi kurumlarda tahsil işlemlerini yerine getiren birimler bulunmaktadır?

Cevap

Yerinden yönetim birimleri içerisinde belediye, il özel idareleri ve mali yükümlülüklerde tahsil işlemini yerine getiren birimlerden oluşur.

7. Soru

Vergi yönetimi konusunda yetkili ve görevli bakanlık hangisidir?

Cevap

Vergi yönetimi konusunda yetkili ve görevli bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.

8. Soru

Hazineye ve ekonomiye ilişkin görevler hangi bakanlık tarafından yerine getirilmektedir?

Cevap

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile eskiden Ekonomi Bakanlığı tarafından yerine getirilen hazine ve ekonomiye ilişkin görevler iki bakanlığın birleştirilmesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiştir.

9. Soru

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır:

a. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,

b. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,

c. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü,

ç. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,

d. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,

e. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,

f. Sigortacılık Genel Müdürlüğü,

g. Personel Genel Müdürlüğü,

ğ. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,

h. Hazine Kontrolörleri Kurulu,

ı. Sigorta Denetleme Kurulu,

i. Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,

j. Strateji Geliştirme Başkanlığı,

k. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

l. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

m. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

n. Özel Kalem Müdürlüğü.

10. Soru

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar hangileridir?

Cevap

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir. Bunlar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığıdır

11. Soru

Gelir İdaresi Başkanlığının kuruluş amacı nedir?

Cevap

Gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmuştur.

12. Soru

Gelir İdaresi Başkanlığın hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

Gelir İdaresi Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a. Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı.

b. Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı.

c. Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı,

ç. Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı.

d. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı.

e. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.

f. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

g. Personel Daire Başkanlığı.

ğ. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

h. Hukuk Müşavirliği.

ı. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

13. Soru

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kimlerden oluşur?

Cevap

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan Yardımcıları ve Grup Başkanları ile Vergi Müfettişleri Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı’ndan oluşur.

14. Soru

Vergi Denetim Kurulu hangi grup başkanlıklarını kurabilir?

Cevap

Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere aşağıdaki grup başkanlıkları kurulabilir. Bunlar;

a. Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,

b. Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı,

c. Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı,

ç. Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı.

d. Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı.

15. Soru

Vergi baş müfettişi nasıl olunur?

Cevap

Vergi müfettiş yardımcıları başkanlık tarafından yapılan sınavla alınır. Giriş sınavını kazananlar üç yıllık yardımcılık dönemine tabidirler. Yeterlik sınavını kazananlar vergi müfettişi olarak atanırlar. Yardımcılık dönemi dâhil on yıl çalışanlar performans değerlemesine tabi tutulur. Başarılı olanlar başmüfettiş olarak atanır.

16. Soru

Vergi Konseyi hangi görevi yerine getirmektedir?

Cevap

Bakanlığın vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan bir danışma organıdır.

17. Soru

Vergi Konseyi hangi amaçla görevini yerine getirmektedir?

Cevap

Konsey, vergi ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili konulardaki araştırma ve çalışmalarını, toplumun çeşitli kesimleri ve gelir politikalarını belirleyen kurumlarla paylaşmak, uluslararası gelişmelerin ışığında ekonomi ile uyumlu, adil, etkin, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal uzlaşmaya dayalı çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulmasına katkı yapmak amacıyla görev ifa eder.

18. Soru

Vergi Konseyi hangi birimlerden oluşur?

Cevap

Vergi konseyi, genel kurul, konsey başkanı, icra kurulu, sekretarya ve çalışma gurup ve komisyonlardan oluşur.

19. Soru

Defterdarın görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

Defterdar, bulunduğu ilde Bakanlığın en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları ile görevli ve sorumludur.

20. Soru

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatını hangi birimler oluşturur?

Cevap

Başkanlığın taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu bölümde Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanına verilen görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşur.

21. Soru

Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları kim tarafından belirlenir?

Cevap

Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler Cumhurbaşkanınca belirlenir.

22. Soru

Vergi Dairesi kim tarafından kurulur?

Cevap

İl merkezlerinde iş hacmine göre defterdarlığa bağlı olarak bir veya birden çok başkanlık veya müdürlük şeklinde vergi dairesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulur.

23. Soru

Vergi dairesinin tanımı nedir?

Cevap

Vergi daireleri mükellefi tespit eden, vergi, resim ve harçları tarh eden, tahakkuk ettiren, ceza kesen ve tahsil eden dairelerdir. Vergi daireleri, AATUHK’ a göre aynı zamanda tahsil dairesidir.

24. Soru

Vergi daireleri hangi bölümlerden oluşur?

Cevap

Vergi daireleri Vergilendirme, Muhasebe, Kovuşturma ve Tarama ve Kontrol Bölümünden oluşur.

25. Soru

Mahalli idareler kimlerden oluşur?

Cevap

Mahalli idareler, il özel idareleri, belediye ve köylerden oluşur.

26. Soru

Mahalli idarelerin vergilendirme yetkisi nasıl bir yetkidir?

Cevap

Vergilendirme yetkisinin kullanılmasında mahalli idarelerin yetkileri bağlı yetkidir. Asıl vergilendirme yetkisi yasama organına aittir. Yerel idareler sadece vergi ve benzeri mali yükümlülüklerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat gibi idari işlemlerini yapabilir.

27. Soru

Mahalli idare birimlerinden hangisi vergilendirme yetkisinin kullanılmasında en sınırlıdır?

Cevap

Köyler, vergilendirme yetkisinin kullanılmasında en sınırlı mahalli idare birimleri içinde kalmaktadır. Köy idarelerinin vergilendirme açısından yetkileri vergilendirme işlemlerini geçememektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.