Açıköğretim Ders Notları

İktisadi Büyüme Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İktisadi Büyüme Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Küreselleşme Ve İktisadi Büyüme

1. Soru

Ekonomik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ticaretin, üretimin, yatırımın, finansal faaliyetlerin, teknolojinin, ekonomik sistem ve ideolojilerin uluslararasılaşması ve bağımlılaşması sürecidir.


2. Soru

Siyasal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ulusal toplum düzeyinde geçerli olan siyasal yönetim modellerinin küresel düzeyde geçerlilik kazanması ve yaygınlaşmasıdır.


3. Soru

Toplumsal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Toplumların birbirine yaklaşarak homojenleşmesi ve dünya genelinde mevcut olan tüm toplumların içinde bulunulan zaman diliminde egemen olan toplum tipine benzer özellikler kazanmaya başlamasıdır.


4. Soru

Kültürel Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ulusal kültürlerin farklı ulusal kültürlerden etkilenmesi veya onları etkilemesi, belirli ulusal kültürlerin yaygınlaşması sürecidir.


5. Soru

Teknolojik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Genellikle bilim ve teknolojide ileride olan ülkelerde ortaya çıkan yeniliklerin, üretim sistemlerinde ve iş süreçlerindeki değişikliklerin uluslararası hale gelmesi ve dünyaya yayılmasıdır.


6. Soru

Genel Olarak Küreselleşmenin tanımını yapınız.

Cevap

Küreselleşme, ulusal (yerel) unsurların tüm dünyaya yayılması, uluslararası unsurların ise ulusal (yerel) hale gelmesidir.


7. Soru

Ticaretin küreseleşmesi kavramını kısaca açıklayınız.

Cevap

Dünya ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi hızla artmakta, ülkelerin dışa açıklık oranları yükselmektedir. Bu süreç ticaretin küreselleşmesi anlamına gelmektedir. 1800’lerin başı ile 1900’lerin sonu arasındaki iki yüz yıl boyunca, dünyanın toplam nüfusu 5 kat, dünya üretimi 40 kat ve uluslararası mal ticareti 540 kat artmıştır.


8. Soru

“Tek Fiyat Kanunu” ne demektir?

Cevap

Uluslararası ticaretin tamamen serbest olduğu ortamlarda aynı malların fiyatının birbirine eşitleneceğini ifade eden iktisadi kanundur. Örneğin iki ülkede yetişen buğdayın kilogram fiyatı bu kanuna göre zaman içinde birbirine eşitlenecektir. Bu kanunun işlemesi ve tek fiyatın ortaya çıkması için ülkeler arasında vergi farklılıkları kalkmalı, taşıma maliyetleri sıfıra eşit olmalı ve mallar birbirinin aynı (homojen) olmalıdır.


9. Soru

Ticari küreselleşmenin bazı göstergeleri nelerdir?

Cevap

 • Ticari hizmetler ihracatının sanayi malları ihracatına oranı

 • İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı

 • Dış ticaret hacminin (ithalat + ihracat) GSYH’yeoranı

 • İhracatın veya ithalatın GSYH’ye oranı

 • İthalat vergilerinin toplam ithalat hacmine veyaGSYH’ye oranı

 • Gizli ithalat engelleri

 • Kıtalar arası dış ticaretin büyüme oranı

 • Ortalama tarife oranı ve değişimi

 • Reel dış ticaretin büyüme oranı


10. Soru

Finansal küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Cevap

 • Uluslararası sermaye akımları üzerine konulan/kaldırılan resmi kısıtlamalar hakkında IMF’ye sunulan ulusal raporların değerlendirilmesi

 • (Gayri safi özel sermaye girişleri + Gayri safi özel sermaye çıkışları)*100/GSYH

 • Yabancı varlık ve yabancı borçlanmanın ihracat ve ithalatın toplamına oranı

 • Yabancıların satın aldığı hisse senetleri, doğrudan yabancı yatırımların akti eri ve yabancı toplamborç miktarının ihracat ve ithalatın genel toplamına oranı

 • Finansal varlıkların toplam değerinin GSYH’ye oranı

 • Cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranı

 • Ülkelerin faiz oranlarında görülen yakınlaşma

 • Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin hacmi

 • Doğrudan yabancı yatırımlar stokunun GSYH’ye oranı

 • Doğrudan yabancı yatırımlar çıkışı veya girişi/toplam dünya DYY stoku

 • Toplam portföy yatırımlarının GSYH’ye oranı


11. Soru

Üretimin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Cevap

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı akti erinin toplam akti erine oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı satışlarınıntoplam satışlarına oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı istihdamınıntoplam istihdamına oranı


12. Soru

İşgücünün küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Cevap

 • Nüfusun yüzdesi olarak göçmen stoku

 • Kıtalar arası göç miktarı

 • Dünya göçmen stokunda kıtaların payı (%)

 • Ülkelerin uygulamış olduğu ortalama ücretlerde yakınlaşma


13. Soru

Teknolojinin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Cevap

     • Teknolojik Yayılım Oranı (Yabancı ülke firmalarının almış olduğu patentlerin yerli firmaların almışolduğu patentlere oranı)

 • Yüksek teknoloji ürünlerinin uluslararası ticareti

 • Doğrudan yabancı yatırımların giriş ve çıkış miktarları

 • Lisans anlaşmalarının sayısı

 • Bilimsel ve teknolojik anlaşmaların şekli ve sayısı

 • Dış ülkelerce finanse edilen AR-GE’nin derecesi

 • Çok uluslu şirketlerin firma içi ticaret miktarları


14. Soru

Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Cevap

Dış ticaret uzmanlaşmayı sağladığı için büyümenin motorudur. Dış ticaret sayesinde üretim fazlası satılabilir. Dış ticaretin teknoloji ve bilgi transferi gibi dinamik kaynakları teoriye dahil edilmemiştir.


15. Soru

Neo-Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Cevap

Dış ticaret üretim faktörlerinin etkin kullanımını sağlar. Dış ticaret sadece düzey etkisine sahiptir, uzun dönemli büyüme üzerinde etkisi yoktur. Uzun dönemli büyümenin belirleyicisi dışsal teknolojik değişmedir.


16. Soru

Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Cevap

Keynesyen model 1929 Büyük Bunalımı koşullarıyla ilgilendiği için ekonominin talep yönünü ön plana çıkarmış, arz yönüne odaklanmamıştır. Toplam harcama kalemleri arasında yer alan ihracat ve ithalatın pozitif bakiye vermesi durumunda milli gelirin artacağını tersi durumda azalacağını belirten Keynesyenler üretim faktörlerini ve teknolojiyi veri kabul ederek analizlerinde toplam arz ile ilgili sorunlara fazla yer vermemişlerdir. Neo- Keynesyenler’in de aynı görüşleri küçük farklılıklarla devam ettirdiği söylenebilir.


17. Soru

Post-Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Cevap

Post-Keynesyenler ekonomik büyümede toplam talebin önemine dikkat çekerler. Uluslararası ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi değerlendirilirken talep artışındaki farklılıkların büyüme oranlarının da farklılaşmasına yol açtığı belirtilir. Talep üzerindeki en büyük kısıt ise ödemeler dengesidir. Ödemeler dengesinin durumu ise ülkenin ihracatının mı yoksa ithalatının mı baskın olduğuna göre değişir. Talepteki değişmeler ödemeler dengesi sorunu ortaya çıkarmadığı sürece üretim kapasitesinin kullanımını artırı ve daha fazla yatırım ve teknik değişmeye, dolayısıyla büyümeye neden olur.


18. Soru

Ticaret Hadleri ne anlama gelmektedir?

Cevap

İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranına ticaret haddi denir.


19. Soru

İthalat ikamesine dayalı kalkınma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sıklıkla içe dönük kalkınma ile aynı anlamda kullanılmaktaysa da aslında farklı olgulardır. İçe dönük kalkınma ithalat ikamesine dayalı kalkınmadan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. İthalat ikamesine dayalı kalkınma içe dönük kalkınma kavramı içinde yer alır. Bunun yanında yurtiçi talep artışından kaynaklanan kalkınma da içe dönük kalkınma kapsamında ele alınmaktadır.


20. Soru

Yakınsama ne anlama gelmektedir?

Cevap

Solow modelinde aynı yapısal özelliklere ve eşit teknoloji düzeyine, aynı nüfus artış haddine, aynı yıpranma oranına sahip ülkelerden kişi başına düşen milli geliri düşük olanların kişi başına düşen geliri yüksek olanları onlardan daha hızlı büyüyerek yakalayabileceğini ileri süren öngörüdür. 


1. Soru

Ekonomik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Ekonomik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Ekonomik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Ekonomik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Ekonomik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ticaretin, üretimin, yatırımın, finansal faaliyetlerin, teknolojinin, ekonomik sistem ve ideolojilerin uluslararasılaşması ve bağımlılaşması sürecidir.

Ticaretin, üretimin, yatırımın, finansal faaliyetlerin, teknolojinin, ekonomik sistem ve ideolojilerin uluslararasılaşması ve bağımlılaşması sürecidir.

Ticaretin, üretimin, yatırımın, finansal faaliyetlerin, teknolojinin, ekonomik sistem ve ideolojilerin uluslararasılaşması ve bağımlılaşması sürecidir.

Ticaretin, üretimin, yatırımın, finansal faaliyetlerin, teknolojinin, ekonomik sistem ve ideolojilerin uluslararasılaşması ve bağımlılaşması sürecidir.

Ticaretin, üretimin, yatırımın, finansal faaliyetlerin, teknolojinin, ekonomik sistem ve ideolojilerin uluslararasılaşması ve bağımlılaşması sürecidir.

2. Soru

Siyasal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Siyasal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Siyasal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Siyasal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Siyasal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ulusal toplum düzeyinde geçerli olan siyasal yönetim modellerinin küresel düzeyde geçerlilik kazanması ve yaygınlaşmasıdır.

Ulusal toplum düzeyinde geçerli olan siyasal yönetim modellerinin küresel düzeyde geçerlilik kazanması ve yaygınlaşmasıdır.

Ulusal toplum düzeyinde geçerli olan siyasal yönetim modellerinin küresel düzeyde geçerlilik kazanması ve yaygınlaşmasıdır.

Ulusal toplum düzeyinde geçerli olan siyasal yönetim modellerinin küresel düzeyde geçerlilik kazanması ve yaygınlaşmasıdır.

Ulusal toplum düzeyinde geçerli olan siyasal yönetim modellerinin küresel düzeyde geçerlilik kazanması ve yaygınlaşmasıdır.

3. Soru

Toplumsal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Toplumsal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Toplumsal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Toplumsal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Toplumsal Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Toplumların birbirine yaklaşarak homojenleşmesi ve dünya genelinde mevcut olan tüm toplumların içinde bulunulan zaman diliminde egemen olan toplum tipine benzer özellikler kazanmaya başlamasıdır.

Toplumların birbirine yaklaşarak homojenleşmesi ve dünya genelinde mevcut olan tüm toplumların içinde bulunulan zaman diliminde egemen olan toplum tipine benzer özellikler kazanmaya başlamasıdır.

Toplumların birbirine yaklaşarak homojenleşmesi ve dünya genelinde mevcut olan tüm toplumların içinde bulunulan zaman diliminde egemen olan toplum tipine benzer özellikler kazanmaya başlamasıdır.

Toplumların birbirine yaklaşarak homojenleşmesi ve dünya genelinde mevcut olan tüm toplumların içinde bulunulan zaman diliminde egemen olan toplum tipine benzer özellikler kazanmaya başlamasıdır.

Toplumların birbirine yaklaşarak homojenleşmesi ve dünya genelinde mevcut olan tüm toplumların içinde bulunulan zaman diliminde egemen olan toplum tipine benzer özellikler kazanmaya başlamasıdır.

4. Soru

Kültürel Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Kültürel Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Kültürel Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Kültürel Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Kültürel Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Ulusal kültürlerin farklı ulusal kültürlerden etkilenmesi veya onları etkilemesi, belirli ulusal kültürlerin yaygınlaşması sürecidir.

Ulusal kültürlerin farklı ulusal kültürlerden etkilenmesi veya onları etkilemesi, belirli ulusal kültürlerin yaygınlaşması sürecidir.

Ulusal kültürlerin farklı ulusal kültürlerden etkilenmesi veya onları etkilemesi, belirli ulusal kültürlerin yaygınlaşması sürecidir.

Ulusal kültürlerin farklı ulusal kültürlerden etkilenmesi veya onları etkilemesi, belirli ulusal kültürlerin yaygınlaşması sürecidir.

Ulusal kültürlerin farklı ulusal kültürlerden etkilenmesi veya onları etkilemesi, belirli ulusal kültürlerin yaygınlaşması sürecidir.

5. Soru

Teknolojik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Teknolojik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Teknolojik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Teknolojik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Teknolojik Küreselleşme ne anlama gelmektedir?

Cevap

Genellikle bilim ve teknolojide ileride olan ülkelerde ortaya çıkan yeniliklerin, üretim sistemlerinde ve iş süreçlerindeki değişikliklerin uluslararası hale gelmesi ve dünyaya yayılmasıdır.

Genellikle bilim ve teknolojide ileride olan ülkelerde ortaya çıkan yeniliklerin, üretim sistemlerinde ve iş süreçlerindeki değişikliklerin uluslararası hale gelmesi ve dünyaya yayılmasıdır.

Genellikle bilim ve teknolojide ileride olan ülkelerde ortaya çıkan yeniliklerin, üretim sistemlerinde ve iş süreçlerindeki değişikliklerin uluslararası hale gelmesi ve dünyaya yayılmasıdır.

Genellikle bilim ve teknolojide ileride olan ülkelerde ortaya çıkan yeniliklerin, üretim sistemlerinde ve iş süreçlerindeki değişikliklerin uluslararası hale gelmesi ve dünyaya yayılmasıdır.

Genellikle bilim ve teknolojide ileride olan ülkelerde ortaya çıkan yeniliklerin, üretim sistemlerinde ve iş süreçlerindeki değişikliklerin uluslararası hale gelmesi ve dünyaya yayılmasıdır.

6. Soru

Genel Olarak Küreselleşmenin tanımını yapınız.

Genel Olarak Küreselleşmenin tanımını yapınız.

Genel Olarak Küreselleşmenin tanımını yapınız.

Genel Olarak Küreselleşmenin tanımını yapınız.

Genel Olarak Küreselleşmenin tanımını yapınız.

Cevap

Küreselleşme, ulusal (yerel) unsurların tüm dünyaya yayılması, uluslararası unsurların ise ulusal (yerel) hale gelmesidir.

Küreselleşme, ulusal (yerel) unsurların tüm dünyaya yayılması, uluslararası unsurların ise ulusal (yerel) hale gelmesidir.

Küreselleşme, ulusal (yerel) unsurların tüm dünyaya yayılması, uluslararası unsurların ise ulusal (yerel) hale gelmesidir.

Küreselleşme, ulusal (yerel) unsurların tüm dünyaya yayılması, uluslararası unsurların ise ulusal (yerel) hale gelmesidir.

Küreselleşme, ulusal (yerel) unsurların tüm dünyaya yayılması, uluslararası unsurların ise ulusal (yerel) hale gelmesidir.

7. Soru

Ticaretin küreseleşmesi kavramını kısaca açıklayınız.

Cevap

Dünya ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi hızla artmakta, ülkelerin dışa açıklık oranları yükselmektedir. Bu süreç ticaretin küreselleşmesi anlamına gelmektedir. 1800’lerin başı ile 1900’lerin sonu arasındaki iki yüz yıl boyunca, dünyanın toplam nüfusu 5 kat, dünya üretimi 40 kat ve uluslararası mal ticareti 540 kat artmıştır.

Dünya ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi hızla artmakta, ülkelerin dışa açıklık oranları yükselmektedir. Bu süreç ticaretin küreselleşmesi anlamına gelmektedir. 1800’lerin başı ile 1900’lerin sonu arasındaki iki yüz yıl boyunca, dünyanın toplam nüfusu 5 kat, dünya üretimi 40 kat ve uluslararası mal ticareti 540 kat artmıştır.

Dünya ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi hızla artmakta, ülkelerin dışa açıklık oranları yükselmektedir. Bu süreç ticaretin küreselleşmesi anlamına gelmektedir. 1800’lerin başı ile 1900’lerin sonu arasındaki iki yüz yıl boyunca, dünyanın toplam nüfusu 5 kat, dünya üretimi 40 kat ve uluslararası mal ticareti 540 kat artmıştır.

Dünya ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi hızla artmakta, ülkelerin dışa açıklık oranları yükselmektedir. Bu süreç ticaretin küreselleşmesi anlamına gelmektedir. 1800’lerin başı ile 1900’lerin sonu arasındaki iki yüz yıl boyunca, dünyanın toplam nüfusu 5 kat, dünya üretimi 40 kat ve uluslararası mal ticareti 540 kat artmıştır.

Dünya ülkeleri arasındaki dış ticaret hacmi hızla artmakta, ülkelerin dışa açıklık oranları yükselmektedir. Bu süreç ticaretin küreselleşmesi anlamına gelmektedir. 1800’lerin başı ile 1900’lerin sonu arasındaki iki yüz yıl boyunca, dünyanın toplam nüfusu 5 kat, dünya üretimi 40 kat ve uluslararası mal ticareti 540 kat artmıştır.

8. Soru

“Tek Fiyat Kanunu” ne demektir?

“Tek Fiyat Kanunu” ne demektir?

“Tek Fiyat Kanunu” ne demektir?

“Tek Fiyat Kanunu” ne demektir?

“Tek Fiyat Kanunu” ne demektir?

Cevap

Uluslararası ticaretin tamamen serbest olduğu ortamlarda aynı malların fiyatının birbirine eşitleneceğini ifade eden iktisadi kanundur. Örneğin iki ülkede yetişen buğdayın kilogram fiyatı bu kanuna göre zaman içinde birbirine eşitlenecektir. Bu kanunun işlemesi ve tek fiyatın ortaya çıkması için ülkeler arasında vergi farklılıkları kalkmalı, taşıma maliyetleri sıfıra eşit olmalı ve mallar birbirinin aynı (homojen) olmalıdır.

Uluslararası ticaretin tamamen serbest olduğu ortamlarda aynı malların fiyatının birbirine eşitleneceğini ifade eden iktisadi kanundur. Örneğin iki ülkede yetişen buğdayın kilogram fiyatı bu kanuna göre zaman içinde birbirine eşitlenecektir. Bu kanunun işlemesi ve tek fiyatın ortaya çıkması için ülkeler arasında vergi farklılıkları kalkmalı, taşıma maliyetleri sıfıra eşit olmalı ve mallar birbirinin aynı (homojen) olmalıdır.

Uluslararası ticaretin tamamen serbest olduğu ortamlarda aynı malların fiyatının birbirine eşitleneceğini ifade eden iktisadi kanundur. Örneğin iki ülkede yetişen buğdayın kilogram fiyatı bu kanuna göre zaman içinde birbirine eşitlenecektir. Bu kanunun işlemesi ve tek fiyatın ortaya çıkması için ülkeler arasında vergi farklılıkları kalkmalı, taşıma maliyetleri sıfıra eşit olmalı ve mallar birbirinin aynı (homojen) olmalıdır.

Uluslararası ticaretin tamamen serbest olduğu ortamlarda aynı malların fiyatının birbirine eşitleneceğini ifade eden iktisadi kanundur. Örneğin iki ülkede yetişen buğdayın kilogram fiyatı bu kanuna göre zaman içinde birbirine eşitlenecektir. Bu kanunun işlemesi ve tek fiyatın ortaya çıkması için ülkeler arasında vergi farklılıkları kalkmalı, taşıma maliyetleri sıfıra eşit olmalı ve mallar birbirinin aynı (homojen) olmalıdır.

Uluslararası ticaretin tamamen serbest olduğu ortamlarda aynı malların fiyatının birbirine eşitleneceğini ifade eden iktisadi kanundur. Örneğin iki ülkede yetişen buğdayın kilogram fiyatı bu kanuna göre zaman içinde birbirine eşitlenecektir. Bu kanunun işlemesi ve tek fiyatın ortaya çıkması için ülkeler arasında vergi farklılıkları kalkmalı, taşıma maliyetleri sıfıra eşit olmalı ve mallar birbirinin aynı (homojen) olmalıdır.

9. Soru

Ticari küreselleşmenin bazı göstergeleri nelerdir?

Ticari küreselleşmenin bazı göstergeleri nelerdir?

Ticari küreselleşmenin bazı göstergeleri nelerdir?

Ticari küreselleşmenin bazı göstergeleri nelerdir?

Ticari küreselleşmenin bazı göstergeleri nelerdir?

Cevap

 • Ticari hizmetler ihracatının sanayi malları ihracatına oranı

 • İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı

 • Dış ticaret hacminin (ithalat + ihracat) GSYH’yeoranı

 • İhracatın veya ithalatın GSYH’ye oranı

 • İthalat vergilerinin toplam ithalat hacmine veyaGSYH’ye oranı

 • Gizli ithalat engelleri

 • Kıtalar arası dış ticaretin büyüme oranı

 • Ortalama tarife oranı ve değişimi

 • Reel dış ticaretin büyüme oranı

 • Ticari hizmetler ihracatının sanayi malları ihracatına oranı

 • İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı

 • Dış ticaret hacminin (ithalat + ihracat) GSYH’yeoranı

 • İhracatın veya ithalatın GSYH’ye oranı

 • İthalat vergilerinin toplam ithalat hacmine veyaGSYH’ye oranı

 • Gizli ithalat engelleri

 • Kıtalar arası dış ticaretin büyüme oranı

 • Ortalama tarife oranı ve değişimi

 • Reel dış ticaretin büyüme oranı

 • Ticari hizmetler ihracatının sanayi malları ihracatına oranı

 • İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı

 • Dış ticaret hacminin (ithalat + ihracat) GSYH’yeoranı

 • İhracatın veya ithalatın GSYH’ye oranı

 • İthalat vergilerinin toplam ithalat hacmine veyaGSYH’ye oranı

 • Gizli ithalat engelleri

 • Kıtalar arası dış ticaretin büyüme oranı

 • Ortalama tarife oranı ve değişimi

 • Reel dış ticaretin büyüme oranı

 • Ticari hizmetler ihracatının sanayi malları ihracatına oranı

 • İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı

 • Dış ticaret hacminin (ithalat + ihracat) GSYH’yeoranı

 • İhracatın veya ithalatın GSYH’ye oranı

 • İthalat vergilerinin toplam ithalat hacmine veyaGSYH’ye oranı

 • Gizli ithalat engelleri

 • Kıtalar arası dış ticaretin büyüme oranı

 • Ortalama tarife oranı ve değişimi

 • Reel dış ticaretin büyüme oranı

 • Ticari hizmetler ihracatının sanayi malları ihracatına oranı

 • İmalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı

 • Dış ticaret hacminin (ithalat + ihracat) GSYH’yeoranı

 • İhracatın veya ithalatın GSYH’ye oranı

 • İthalat vergilerinin toplam ithalat hacmine veyaGSYH’ye oranı

 • Gizli ithalat engelleri

 • Kıtalar arası dış ticaretin büyüme oranı

 • Ortalama tarife oranı ve değişimi

 • Reel dış ticaretin büyüme oranı

Reel dış ticaretin büyüme oranı

Reel dış ticaretin büyüme oranı

Reel dış ticaretin büyüme oranı

Reel dış ticaretin büyüme oranı

10. Soru

Finansal küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Finansal küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Finansal küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Finansal küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Finansal küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Cevap

 • Uluslararası sermaye akımları üzerine konulan/kaldırılan resmi kısıtlamalar hakkında IMF’ye sunulan ulusal raporların değerlendirilmesi

 • (Gayri safi özel sermaye girişleri + Gayri safi özel sermaye çıkışları)*100/GSYH

 • Yabancı varlık ve yabancı borçlanmanın ihracat ve ithalatın toplamına oranı

 • Yabancıların satın aldığı hisse senetleri, doğrudan yabancı yatırımların akti eri ve yabancı toplamborç miktarının ihracat ve ithalatın genel toplamına oranı

 • Finansal varlıkların toplam değerinin GSYH’ye oranı

 • Cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranı

 • Ülkelerin faiz oranlarında görülen yakınlaşma

 • Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin hacmi

 • Doğrudan yabancı yatırımlar stokunun GSYH’ye oranı

 • Doğrudan yabancı yatırımlar çıkışı veya girişi/toplam dünya DYY stoku

 • Toplam portföy yatırımlarının GSYH’ye oranı

 • Uluslararası sermaye akımları üzerine konulan/kaldırılan resmi kısıtlamalar hakkında IMF’ye sunulan ulusal raporların değerlendirilmesi

 • (Gayri safi özel sermaye girişleri + Gayri safi özel sermaye çıkışları)*100/GSYH

 • Yabancı varlık ve yabancı borçlanmanın ihracat ve ithalatın toplamına oranı

 • Yabancıların satın aldığı hisse senetleri, doğrudan yabancı yatırımların akti eri ve yabancı toplamborç miktarının ihracat ve ithalatın genel toplamına oranı

 • Finansal varlıkların toplam değerinin GSYH’ye oranı

 • Cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranı

 • Ülkelerin faiz oranlarında görülen yakınlaşma

 • Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin hacmi

 • Doğrudan yabancı yatırımlar stokunun GSYH’ye oranı

 • Doğrudan yabancı yatırımlar çıkışı veya girişi/toplam dünya DYY stoku

 • Toplam portföy yatırımlarının GSYH’ye oranı

 • Uluslararası sermaye akımları üzerine konulan/kaldırılan resmi kısıtlamalar hakkında IMF’ye sunulan ulusal raporların değerlendirilmesi

 • (Gayri safi özel sermaye girişleri + Gayri safi özel sermaye çıkışları)*100/GSYH

 • Yabancı varlık ve yabancı borçlanmanın ihracat ve ithalatın toplamına oranı

 • Yabancıların satın aldığı hisse senetleri, doğrudan yabancı yatırımların akti eri ve yabancı toplamborç miktarının ihracat ve ithalatın genel toplamına oranı

 • Finansal varlıkların toplam değerinin GSYH’ye oranı

 • Cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranı

 • Ülkelerin faiz oranlarında görülen yakınlaşma

 • Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin hacmi

 • Doğrudan yabancı yatırımlar stokunun GSYH’ye oranı

 • Doğrudan yabancı yatırımlar çıkışı veya girişi/toplam dünya DYY stoku

 • Toplam portföy yatırımlarının GSYH’ye oranı

 • Uluslararası sermaye akımları üzerine konulan/kaldırılan resmi kısıtlamalar hakkında IMF’ye sunulan ulusal raporların değerlendirilmesi

 • (Gayri safi özel sermaye girişleri + Gayri safi özel sermaye çıkışları)*100/GSYH

 • Yabancı varlık ve yabancı borçlanmanın ihracat ve ithalatın toplamına oranı

 • Yabancıların satın aldığı hisse senetleri, doğrudan yabancı yatırımların akti eri ve yabancı toplamborç miktarının ihracat ve ithalatın genel toplamına oranı

 • Finansal varlıkların toplam değerinin GSYH’ye oranı

 • Cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranı

 • Ülkelerin faiz oranlarında görülen yakınlaşma

 • Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin hacmi

 • Doğrudan yabancı yatırımlar stokunun GSYH’ye oranı

 • Doğrudan yabancı yatırımlar çıkışı veya girişi/toplam dünya DYY stoku

 • Toplam portföy yatırımlarının GSYH’ye oranı

 • Uluslararası sermaye akımları üzerine konulan/kaldırılan resmi kısıtlamalar hakkında IMF’ye sunulan ulusal raporların değerlendirilmesi

 • (Gayri safi özel sermaye girişleri + Gayri safi özel sermaye çıkışları)*100/GSYH

 • Yabancı varlık ve yabancı borçlanmanın ihracat ve ithalatın toplamına oranı

 • Yabancıların satın aldığı hisse senetleri, doğrudan yabancı yatırımların akti eri ve yabancı toplamborç miktarının ihracat ve ithalatın genel toplamına oranı

 • Finansal varlıkların toplam değerinin GSYH’ye oranı

 • Cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranı

 • Ülkelerin faiz oranlarında görülen yakınlaşma

 • Dünyadaki toplam döviz alışverişlerinin hacmi

 • Doğrudan yabancı yatırımlar stokunun GSYH’ye oranı

 • Doğrudan yabancı yatırımlar çıkışı veya girişi/toplam dünya DYY stoku

 • Toplam portföy yatırımlarının GSYH’ye oranı

11. Soru

Üretimin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Üretimin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Üretimin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Üretimin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Üretimin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Cevap

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı akti erinin toplam akti erine oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı satışlarınıntoplam satışlarına oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı istihdamınıntoplam istihdamına oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı akti erinin toplam akti erine oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı satışlarınıntoplam satışlarına oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı istihdamınıntoplam istihdamına oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı akti erinin toplam akti erine oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı satışlarınıntoplam satışlarına oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı istihdamınıntoplam istihdamına oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı akti erinin toplam akti erine oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı satışlarınıntoplam satışlarına oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı istihdamınıntoplam istihdamına oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı akti erinin toplam akti erine oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı satışlarınıntoplam satışlarına oranı

 • Bir çokuluslu şirketin yabancı istihdamınıntoplam istihdamına oranı

12. Soru

İşgücünün küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

İşgücünün küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

İşgücünün küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

İşgücünün küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

İşgücünün küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Cevap

 • Nüfusun yüzdesi olarak göçmen stoku

 • Kıtalar arası göç miktarı

 • Dünya göçmen stokunda kıtaların payı (%)

 • Ülkelerin uygulamış olduğu ortalama ücretlerde yakınlaşma

 • Nüfusun yüzdesi olarak göçmen stoku

 • Kıtalar arası göç miktarı

 • Dünya göçmen stokunda kıtaların payı (%)

 • Ülkelerin uygulamış olduğu ortalama ücretlerde yakınlaşma

 • Nüfusun yüzdesi olarak göçmen stoku

 • Kıtalar arası göç miktarı

 • Dünya göçmen stokunda kıtaların payı (%)

 • Ülkelerin uygulamış olduğu ortalama ücretlerde yakınlaşma

 • Nüfusun yüzdesi olarak göçmen stoku

 • Kıtalar arası göç miktarı

 • Dünya göçmen stokunda kıtaların payı (%)

 • Ülkelerin uygulamış olduğu ortalama ücretlerde yakınlaşma

 • Nüfusun yüzdesi olarak göçmen stoku

 • Kıtalar arası göç miktarı

 • Dünya göçmen stokunda kıtaların payı (%)

 • Ülkelerin uygulamış olduğu ortalama ücretlerde yakınlaşma

13. Soru

Teknolojinin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Teknolojinin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Teknolojinin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Teknolojinin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Teknolojinin küreselleşme düzeyi ile ilgili göstergeler nelerdir?

Cevap

     • Teknolojik Yayılım Oranı (Yabancı ülke firmalarının almış olduğu patentlerin yerli firmaların almışolduğu patentlere oranı)

 • Yüksek teknoloji ürünlerinin uluslararası ticareti

 • Doğrudan yabancı yatırımların giriş ve çıkış miktarları

 • Lisans anlaşmalarının sayısı

 • Bilimsel ve teknolojik anlaşmaların şekli ve sayısı

 • Dış ülkelerce finanse edilen AR-GE’nin derecesi

 • Çok uluslu şirketlerin firma içi ticaret miktarları

     • Teknolojik Yayılım Oranı (Yabancı ülke firmalarının almış olduğu patentlerin yerli firmaların almışolduğu patentlere oranı)

 • Yüksek teknoloji ürünlerinin uluslararası ticareti

 • Doğrudan yabancı yatırımların giriş ve çıkış miktarları

 • Lisans anlaşmalarının sayısı

 • Bilimsel ve teknolojik anlaşmaların şekli ve sayısı

 • Dış ülkelerce finanse edilen AR-GE’nin derecesi

 • Çok uluslu şirketlerin firma içi ticaret miktarları

     • Teknolojik Yayılım Oranı (Yabancı ülke firmalarının almış olduğu patentlerin yerli firmaların almışolduğu patentlere oranı)

 • Yüksek teknoloji ürünlerinin uluslararası ticareti

 • Doğrudan yabancı yatırımların giriş ve çıkış miktarları

 • Lisans anlaşmalarının sayısı

 • Bilimsel ve teknolojik anlaşmaların şekli ve sayısı

 • Dış ülkelerce finanse edilen AR-GE’nin derecesi

 • Çok uluslu şirketlerin firma içi ticaret miktarları

     • Teknolojik Yayılım Oranı (Yabancı ülke firmalarının almış olduğu patentlerin yerli firmaların almışolduğu patentlere oranı)

     • Teknolojik Yayılım Oranı (Yabancı ülke firmalarının almış olduğu patentlerin yerli firmaların almışolduğu patentlere oranı)

 • Yüksek teknoloji ürünlerinin uluslararası ticareti

 • Doğrudan yabancı yatırımların giriş ve çıkış miktarları

 • Lisans anlaşmalarının sayısı

 • Bilimsel ve teknolojik anlaşmaların şekli ve sayısı

 • Dış ülkelerce finanse edilen AR-GE’nin derecesi

 • Çok uluslu şirketlerin firma içi ticaret miktarları

 • Yüksek teknoloji ürünlerinin uluslararası ticareti

 • Doğrudan yabancı yatırımların giriş ve çıkış miktarları

 • Lisans anlaşmalarının sayısı

 • Bilimsel ve teknolojik anlaşmaların şekli ve sayısı

 • Dış ülkelerce finanse edilen AR-GE’nin derecesi

 • Çok uluslu şirketlerin firma içi ticaret miktarları

14. Soru

Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Cevap

Dış ticaret uzmanlaşmayı sağladığı için büyümenin motorudur. Dış ticaret sayesinde üretim fazlası satılabilir. Dış ticaretin teknoloji ve bilgi transferi gibi dinamik kaynakları teoriye dahil edilmemiştir.

Dış ticaret uzmanlaşmayı sağladığı için büyümenin motorudur. Dış ticaret sayesinde üretim fazlası satılabilir. Dış ticaretin teknoloji ve bilgi transferi gibi dinamik kaynakları teoriye dahil edilmemiştir.

Dış ticaret uzmanlaşmayı sağladığı için büyümenin motorudur. Dış ticaret sayesinde üretim fazlası satılabilir. Dış ticaretin teknoloji ve bilgi transferi gibi dinamik kaynakları teoriye dahil edilmemiştir.

Dış ticaret uzmanlaşmayı sağladığı için büyümenin motorudur. Dış ticaret sayesinde üretim fazlası satılabilir. Dış ticaretin teknoloji ve bilgi transferi gibi dinamik kaynakları teoriye dahil edilmemiştir.

Dış ticaret uzmanlaşmayı sağladığı için büyümenin motorudur. Dış ticaret sayesinde üretim fazlası satılabilir. Dış ticaretin teknoloji ve bilgi transferi gibi dinamik kaynakları teoriye dahil edilmemiştir.

15. Soru

Neo-Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Neo-Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Neo-Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Neo-Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Neo-Klâsik Büyüme Teorisi nedir?

Cevap

Dış ticaret üretim faktörlerinin etkin kullanımını sağlar. Dış ticaret sadece düzey etkisine sahiptir, uzun dönemli büyüme üzerinde etkisi yoktur. Uzun dönemli büyümenin belirleyicisi dışsal teknolojik değişmedir.

Dış ticaret üretim faktörlerinin etkin kullanımını sağlar. Dış ticaret sadece düzey etkisine sahiptir, uzun dönemli büyüme üzerinde etkisi yoktur. Uzun dönemli büyümenin belirleyicisi dışsal teknolojik değişmedir.

Dış ticaret üretim faktörlerinin etkin kullanımını sağlar. Dış ticaret sadece düzey etkisine sahiptir, uzun dönemli büyüme üzerinde etkisi yoktur. Uzun dönemli büyümenin belirleyicisi dışsal teknolojik değişmedir.

Dış ticaret üretim faktörlerinin etkin kullanımını sağlar. Dış ticaret sadece düzey etkisine sahiptir, uzun dönemli büyüme üzerinde etkisi yoktur. Uzun dönemli büyümenin belirleyicisi dışsal teknolojik değişmedir.

Dış ticaret üretim faktörlerinin etkin kullanımını sağlar. Dış ticaret sadece düzey etkisine sahiptir, uzun dönemli büyüme üzerinde etkisi yoktur. Uzun dönemli büyümenin belirleyicisi dışsal teknolojik değişmedir.

16. Soru

Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Cevap

Keynesyen model 1929 Büyük Bunalımı koşullarıyla ilgilendiği için ekonominin talep yönünü ön plana çıkarmış, arz yönüne odaklanmamıştır. Toplam harcama kalemleri arasında yer alan ihracat ve ithalatın pozitif bakiye vermesi durumunda milli gelirin artacağını tersi durumda azalacağını belirten Keynesyenler üretim faktörlerini ve teknolojiyi veri kabul ederek analizlerinde toplam arz ile ilgili sorunlara fazla yer vermemişlerdir. Neo- Keynesyenler’in de aynı görüşleri küçük farklılıklarla devam ettirdiği söylenebilir.

Keynesyen model 1929 Büyük Bunalımı koşullarıyla ilgilendiği için ekonominin talep yönünü ön plana çıkarmış, arz yönüne odaklanmamıştır. Toplam harcama kalemleri arasında yer alan ihracat ve ithalatın pozitif bakiye vermesi durumunda milli gelirin artacağını tersi durumda azalacağını belirten Keynesyenler üretim faktörlerini ve teknolojiyi veri kabul ederek analizlerinde toplam arz ile ilgili sorunlara fazla yer vermemişlerdir. Neo- Keynesyenler’in de aynı görüşleri küçük farklılıklarla devam ettirdiği söylenebilir.

Keynesyen model 1929 Büyük Bunalımı koşullarıyla ilgilendiği için ekonominin talep yönünü ön plana çıkarmış, arz yönüne odaklanmamıştır. Toplam harcama kalemleri arasında yer alan ihracat ve ithalatın pozitif bakiye vermesi durumunda milli gelirin artacağını tersi durumda azalacağını belirten Keynesyenler üretim faktörlerini ve teknolojiyi veri kabul ederek analizlerinde toplam arz ile ilgili sorunlara fazla yer vermemişlerdir. Neo- Keynesyenler’in de aynı görüşleri küçük farklılıklarla devam ettirdiği söylenebilir.

Keynesyen model 1929 Büyük Bunalımı koşullarıyla ilgilendiği için ekonominin talep yönünü ön plana çıkarmış, arz yönüne odaklanmamıştır. Toplam harcama kalemleri arasında yer alan ihracat ve ithalatın pozitif bakiye vermesi durumunda milli gelirin artacağını tersi durumda azalacağını belirten Keynesyenler üretim faktörlerini ve teknolojiyi veri kabul ederek analizlerinde toplam arz ile ilgili sorunlara fazla yer vermemişlerdir. Neo- Keynesyenler’in de aynı görüşleri küçük farklılıklarla devam ettirdiği söylenebilir.

Keynesyen model 1929 Büyük Bunalımı koşullarıyla ilgilendiği için ekonominin talep yönünü ön plana çıkarmış, arz yönüne odaklanmamıştır. Toplam harcama kalemleri arasında yer alan ihracat ve ithalatın pozitif bakiye vermesi durumunda milli gelirin artacağını tersi durumda azalacağını belirten Keynesyenler üretim faktörlerini ve teknolojiyi veri kabul ederek analizlerinde toplam arz ile ilgili sorunlara fazla yer vermemişlerdir. Neo- Keynesyenler’in de aynı görüşleri küçük farklılıklarla devam ettirdiği söylenebilir.

17. Soru

Post-Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Post-Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Post-Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Post-Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Post-Keynesyen Büyüme Modelleri ne demektir?

Cevap

Post-Keynesyenler ekonomik büyümede toplam talebin önemine dikkat çekerler. Uluslararası ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi değerlendirilirken talep artışındaki farklılıkların büyüme oranlarının da farklılaşmasına yol açtığı belirtilir. Talep üzerindeki en büyük kısıt ise ödemeler dengesidir. Ödemeler dengesinin durumu ise ülkenin ihracatının mı yoksa ithalatının mı baskın olduğuna göre değişir. Talepteki değişmeler ödemeler dengesi sorunu ortaya çıkarmadığı sürece üretim kapasitesinin kullanımını artırı ve daha fazla yatırım ve teknik değişmeye, dolayısıyla büyümeye neden olur.

Post-Keynesyenler ekonomik büyümede toplam talebin önemine dikkat çekerler. Uluslararası ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi değerlendirilirken talep artışındaki farklılıkların büyüme oranlarının da farklılaşmasına yol açtığı belirtilir. Talep üzerindeki en büyük kısıt ise ödemeler dengesidir. Ödemeler dengesinin durumu ise ülkenin ihracatının mı yoksa ithalatının mı baskın olduğuna göre değişir. Talepteki değişmeler ödemeler dengesi sorunu ortaya çıkarmadığı sürece üretim kapasitesinin kullanımını artırı ve daha fazla yatırım ve teknik değişmeye, dolayısıyla büyümeye neden olur.

Post-Keynesyenler ekonomik büyümede toplam talebin önemine dikkat çekerler. Uluslararası ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi değerlendirilirken talep artışındaki farklılıkların büyüme oranlarının da farklılaşmasına yol açtığı belirtilir. Talep üzerindeki en büyük kısıt ise ödemeler dengesidir. Ödemeler dengesinin durumu ise ülkenin ihracatının mı yoksa ithalatının mı baskın olduğuna göre değişir. Talepteki değişmeler ödemeler dengesi sorunu ortaya çıkarmadığı sürece üretim kapasitesinin kullanımını artırı ve daha fazla yatırım ve teknik değişmeye, dolayısıyla büyümeye neden olur.

Post-Keynesyenler ekonomik büyümede toplam talebin önemine dikkat çekerler. Uluslararası ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi değerlendirilirken talep artışındaki farklılıkların büyüme oranlarının da farklılaşmasına yol açtığı belirtilir. Talep üzerindeki en büyük kısıt ise ödemeler dengesidir. Ödemeler dengesinin durumu ise ülkenin ihracatının mı yoksa ithalatının mı baskın olduğuna göre değişir. Talepteki değişmeler ödemeler dengesi sorunu ortaya çıkarmadığı sürece üretim kapasitesinin kullanımını artırı ve daha fazla yatırım ve teknik değişmeye, dolayısıyla büyümeye neden olur.

Post-Keynesyenler ekonomik büyümede toplam talebin önemine dikkat çekerler. Uluslararası ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi değerlendirilirken talep artışındaki farklılıkların büyüme oranlarının da farklılaşmasına yol açtığı belirtilir. Talep üzerindeki en büyük kısıt ise ödemeler dengesidir. Ödemeler dengesinin durumu ise ülkenin ihracatının mı yoksa ithalatının mı baskın olduğuna göre değişir. Talepteki değişmeler ödemeler dengesi sorunu ortaya çıkarmadığı sürece üretim kapasitesinin kullanımını artırı ve daha fazla yatırım ve teknik değişmeye, dolayısıyla büyümeye neden olur.

18. Soru

Ticaret Hadleri ne anlama gelmektedir?

Ticaret Hadleri ne anlama gelmektedir?

Ticaret Hadleri ne anlama gelmektedir?

Ticaret Hadleri ne anlama gelmektedir?

Ticaret Hadleri ne anlama gelmektedir?

Cevap

İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranına ticaret haddi denir.

İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranına ticaret haddi denir.

İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranına ticaret haddi denir.

İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranına ticaret haddi denir.

İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranına ticaret haddi denir.

19. Soru

İthalat ikamesine dayalı kalkınma ne anlama gelmektedir?

İthalat ikamesine dayalı kalkınma ne anlama gelmektedir?

İthalat ikamesine dayalı kalkınma ne anlama gelmektedir?

İthalat ikamesine dayalı kalkınma ne anlama gelmektedir?

İthalat ikamesine dayalı kalkınma ne anlama gelmektedir?

Cevap

Sıklıkla içe dönük kalkınma ile aynı anlamda kullanılmaktaysa da aslında farklı olgulardır. İçe dönük kalkınma ithalat ikamesine dayalı kalkınmadan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. İthalat ikamesine dayalı kalkınma içe dönük kalkınma kavramı içinde yer alır. Bunun yanında yurtiçi talep artışından kaynaklanan kalkınma da içe dönük kalkınma kapsamında ele alınmaktadır.

Sıklıkla içe dönük kalkınma ile aynı anlamda kullanılmaktaysa da aslında farklı olgulardır. İçe dönük kalkınma ithalat ikamesine dayalı kalkınmadan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. İthalat ikamesine dayalı kalkınma içe dönük kalkınma kavramı içinde yer alır. Bunun yanında yurtiçi talep artışından kaynaklanan kalkınma da içe dönük kalkınma kapsamında ele alınmaktadır.

Sıklıkla içe dönük kalkınma ile aynı anlamda kullanılmaktaysa da aslında farklı olgulardır. İçe dönük kalkınma ithalat ikamesine dayalı kalkınmadan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. İthalat ikamesine dayalı kalkınma içe dönük kalkınma kavramı içinde yer alır. Bunun yanında yurtiçi talep artışından kaynaklanan kalkınma da içe dönük kalkınma kapsamında ele alınmaktadır.

Sıklıkla içe dönük kalkınma ile aynı anlamda kullanılmaktaysa da aslında farklı olgulardır. İçe dönük kalkınma ithalat ikamesine dayalı kalkınmadan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. İthalat ikamesine dayalı kalkınma içe dönük kalkınma kavramı içinde yer alır. Bunun yanında yurtiçi talep artışından kaynaklanan kalkınma da içe dönük kalkınma kapsamında ele alınmaktadır.

Sıklıkla içe dönük kalkınma ile aynı anlamda kullanılmaktaysa da aslında farklı olgulardır. İçe dönük kalkınma ithalat ikamesine dayalı kalkınmadan daha geniş kapsamlı bir kavramdır. İthalat ikamesine dayalı kalkınma içe dönük kalkınma kavramı içinde yer alır. Bunun yanında yurtiçi talep artışından kaynaklanan kalkınma da içe dönük kalkınma kapsamında ele alınmaktadır.

20. Soru

Yakınsama ne anlama gelmektedir?

Yakınsama ne anlama gelmektedir?

Yakınsama ne anlama gelmektedir?

Yakınsama ne anlama gelmektedir?

Yakınsama ne anlama gelmektedir?

Cevap

Solow modelinde aynı yapısal özelliklere ve eşit teknoloji düzeyine, aynı nüfus artış haddine, aynı yıpranma oranına sahip ülkelerden kişi başına düşen milli geliri düşük olanların kişi başına düşen geliri yüksek olanları onlardan daha hızlı büyüyerek yakalayabileceğini ileri süren öngörüdür. 

Solow modelinde aynı yapısal özelliklere ve eşit teknoloji düzeyine, aynı nüfus artış haddine, aynı yıpranma oranına sahip ülkelerden kişi başına düşen milli geliri düşük olanların kişi başına düşen geliri yüksek olanları onlardan daha hızlı büyüyerek yakalayabileceğini ileri süren öngörüdür. 

Solow modelinde aynı yapısal özelliklere ve eşit teknoloji düzeyine, aynı nüfus artış haddine, aynı yıpranma oranına sahip ülkelerden kişi başına düşen milli geliri düşük olanların kişi başına düşen geliri yüksek olanları onlardan daha hızlı büyüyerek yakalayabileceğini ileri süren öngörüdür. 

Solow modelinde aynı yapısal özelliklere ve eşit teknoloji düzeyine, aynı nüfus artış haddine, aynı yıpranma oranına sahip ülkelerden kişi başına düşen milli geliri düşük olanların kişi başına düşen geliri yüksek olanları onlardan daha hızlı büyüyerek yakalayabileceğini ileri süren öngörüdür. 

Solow modelinde aynı yapısal özelliklere ve eşit teknoloji düzeyine, aynı nüfus artış haddine, aynı yıpranma oranına sahip ülkelerden kişi başına düşen milli geliri düşük olanların kişi başına düşen geliri yüksek olanları onlardan daha hızlı büyüyerek yakalayabileceğini ileri süren öngörüdür. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.