Açıköğretim Ders Notları

İlk Dönem İslam Tarihi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İlk Dönem İslam Tarihi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İslam’In Mekke Dönemi

1. Soru

Hicret sonucunda Medine’de meydana gelen değişiklikler nelerdir?

Cevap

Medine Hicret’ten sonra İslam’ın beşiği oldu. Hz Peygamber hicretin ilk yıllarında gerçekleştirdiği hukuki düzenleme ve hayata geçirdiği Medine Sözleşmesiyle Medine’de bağımsız bir İslam devleti kurdu.


2. Soru

Hudeybiye antlaşması kim tarafından kaleme alınmıştır?

Cevap

Hz. Ali


3. Soru

Heyetler yılı ne demektir?

Cevap

Tebük seferiyle önemli bir siyasi zafer kazanılmış ayrıca Arabistan’ın kuzey kısmı İslam hakimiyetine girmişti. Bu gelişmeler üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan kabileler Medine’ye heyetler göndermeye başladılar. İslama girmek için adeta Kureyş’in İslamiyet’i kabulünü bekleyen bu kabileleri temsil eden heyetlerin sayısı gittikçe artıyor, Medine’ye gelen heyetler Hz. Peygamber’e İslam’a girdiklerini açıklıyorlardı.


4. Soru

Tebük seferinin sonuçları nelerdir?

Cevap

Büyük bir Bizans ordusunun Müslümanlar üzerine sefere çıktığı haberi üzerin başlamış ancak haberin asılsız olması üzerine geri dönülmüştür. Bu sefer ile beraber bu bölgedeki Arap kabilelerinin Müslümanlığa geçmeleri Suriye’nin fethi için temel hazırlamıştır. Şam ticaret yolu tamamen Müslümanların eline geçmiştir. Arap yarımadasında siyasi birlik sağlanmıştır. İlk kez karantina uygulaması olmuştur.


5. Soru

Tebük seferinin önemi nedir?

Cevap

Peygamber Efendimiz’in vefatından önce katıldığı son seferdir.


6. Soru

Hayber ve Mekke’nin fethini kolaylaştıran gelişme nedir?

Cevap

Hudeybiye Antlaşması


7. Soru

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

Cevap

Mute Savaşı


8. Soru

Hayber’in fethini kolaylaştıran en önemli unsur ne olmuştur?

Cevap

Hudeybiye antlaşması


9. Soru

Veda haccı nedir?

Cevap

Peygamberimizin yaptığı son hac’dır. Haccet-ülVeda,Haccet-ül-İslam adı da verilir. Hz. Peygamber Arefe günü Arafat’ta 140 bin civarındaki topluluğa okuduğu, sahabileriyle vedalaştığı bölümler dolayısıyla ‘’veda hutbesi’’ olarak isimlendirilen ve islam dininin temel prensiplerini özet bir şekilde sunan hutbesi, temel insan hakları bakımından eşsiz bir vesikadır.


10. Soru

Mute savaşının sonuçları nelerdir?

Cevap

Bu savaşta Zeyd b.Harise ve Cafer b.Ebu Talib şehit olmuştur.Gassani arapları üzerinde hakimiyet tesis edilmiştir.


11. Soru

Kuba’da münafıkların yapmış olduğu mescid görünümündeki yapıya Kur’an’da ne ad verilmiştir?

Cevap

’’Mescid-i Dırâr’’


12. Soru

Hudeybiye antlaşmasının şartları nelerdir?

Cevap

• Bu antlaşmanın süresi on yıldır.Bu süre zarfında iki taraf birbiriyle savaşmayacak ve birbirine hiçbir surette saldırmayacaktır. Bu iki tarafın müttefikleri için de geçerlidir. • Müslümanlar bu yıl Kabe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler, ancak gelecek yıl Mekke’ye gelip umre yapabileceklerdir. Kabe ziyaretleri esnasında üzerlerinde silah olarak sadece kılıç taşıyabilecekler ve ziyaretlerini üç günde tamamlayacaklardır. • Barışın devam ettiği süre zarfında Mekke müşriklerinden İslamı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar Mekke’ye geri gönderilecektir. Ancak Müslümanlardan birisi Mekke’ye giderse Mekkeliler onu geri vermek zorunda değildir. • Diğer Arap kabileleri iki taraftan biriyle ittifak kurabilecektir.


13. Soru

Hudeybiye antlaşmasının önemi nedir?

Cevap

Medine İslam devleti Kureyşliler tarafından resmen tanınmıştır.


14. Soru

Taif Kuşatmasının sonucu ne olmuştur?

Cevap

İslam ordusu kısa zamanda Taif’i kuşatma altına almıştı. Ancak Taifliler her türlü önlemi aldıkları için kaleye girmek çok zordu. Hz. Peygamberin önderliğindeki ordu kuşatma altındaki kaleyi mancınıkla taşa tutmak için birçok yöntem uygulamasına rağmen kaleye girememişti. Otuz gün kadar süren kuşatma sonunda fethin olmayacağını anlayan Peygamber kuşatmayı kaldırmaya karar verdi. Ancak bu olaydan bir yıl sonra Taifliler kendiliğinden gelerek Müslüman olmuşlardı.


15. Soru

Hz.Ebubekir tarafından Hac ibadetinin yapılacağı sırada Müşriklere verilen ültimatomlar nelerdir?

Cevap

• Müşrikler bu yıldan sonra Kâbe’ye yaklaştırılmayacaktır. • Kâbe’yi çıplak tavaf etmek artık yasak hale getirilmiş olmaktadır. • Mü’minlerden başkası cennete giremeyecektir. • Önceden yapılmış olan antlaşmalar süresi doluncaya kadar bozulmayacak daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır.


16. Soru

Bu dönemde ganimet taksimi nasıl yapılmıştır?

Cevap

Ganimetlerin beşte biri beytülmale ayrıldı, kalanı gaziler arasında paylaştırıldı. Bütün askerlerin hisseleri dağıtıldıktan sonra yeni Müslüman olmuş Mekke eşrafı ve diğer kabile liderlerine beytülmale ayrılan beşte birlik hisseden fazla miktarda pay ayrıldı. Kur’an’da müellefe’i kulub (kalpleri islama ısındırılmak istenenler) adıyla anılan bu şahıslara yapılan ayrıcalıkla onların bu lütuf sayesinde samimi birer Müslüman olmaları hedefleniyordu.


17. Soru

Hayber savaşının sebepleri nelerdir?

Cevap

Hayber Yahudilerinin Hendek savaşından sonra da düşmanlıklarını sürdürmesi ve Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtmaları bu savaşın en önemli sebebini oluşturur.


18. Soru

Mekke’nin fethinin en önemli sebebi nedir?

Cevap

Müşriklerin Hudeybiye antlaşması şartlarına uymaması.


19. Soru

Hudeybiye antlaşmasının sonuçları nelerdir?

Cevap

İlk bakışta Müslümanların aleyhine görünen ama sonradan Müslümanların lehine dönen bir antlaşmadır. İslamın yayılışı açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Medine İslam devleti resmen tanınmıştır. Hz Peygamber bu antlaşma ile Hendek gazvesinde Medine’yi kuşatan düşman ittifakını parçalamıştır. Bu antlaşma daha önceki zaferlerden daha iyi netice verdi ve İslam’ın yayılışı hızlandı.


20. Soru

Hayber’in özellikleri nelerdir?

Cevap

Medine-Suriye yolu üzerinde, Medine’ye 150 km uzaklıkta bulunan Hayber sadece Yahudilerin yaşadığı önemli bir şehirdi.Üç ayrı bölgedeki sekiz hisardan oluşuyordu.


21. Soru

Bu savaş kimler arasında olmuştur?

Cevap

Müslümanlarla Havazin Müşrikleri arasında


22. Soru

Mekke’nin fethi sonrasında neler olmuştur?

Cevap

Mekke’de genel af ilan edilmiştir. Kabedeki putlar temizlenmiştir. Kabede tavaf yapılmış ve ilk hutbe verilmiştir.


23. Soru

Tebük Gazvesi’nin düzenlendiği zamana ne denir?

Cevap

Saatü!l Usre


24. Soru

Hz. Peygamber’in son evliliği kiminledir?

Cevap

Hz. Peygamber Umretü’l Kaza sırasında son evliliğini yaptı. Amcası Abbas’ın baldızı Meymune’nin teklifini kabul edip onunla evlendi.


25. Soru

Hz. Peygamber’in ana gelirleri nelerdir?

Cevap

• Ganimetlerin beşte birinden kendisine tahsis edilen hisse ve ayrıca asker sıfatıyla ganimetlerden payına düşen miktar. • Sulh yoluyla ele geçirilen arazilerden elde edilen gelir. • Çeşitli hediyeler.


26. Soru

Hac ne zaman farz kılındı?

Cevap

Hicretin 9. Yılında (631)


27. Soru

Umretü’l kaza nedir?

Cevap

Hudeybiye antlaşmasının üzerinden bir yıl geçince Hz. Peygamber hicri yedinci yılın Zilkade ayında antlaşmada kararlaştırılan umre için hazırlıklara başladı. Mekkeye giren Müslümanlar Hz. Peygamberin peşinden tavaflarını yapıp Hac görevini tamamladılar. Bu olaya verilen isimdir.


28. Soru

Hayber’in fethinin sonuçları nelerdir?

Cevap

Hayber’in fethi bölgedeki diğer Yahudi yerleşim merkezlerini de etkiledi. Hayber Yahudileri ve çevre Yahudiler İslam hakimiyetini tanıdılar. Medine için önemli bir tehlike ortadan kalkmıştır.


29. Soru

Mute Savaşı’nın sebebi nedir?

Cevap

Gassanileri İslama davet için gönderilen elçinin öldürülmesi.


30. Soru

Arap yarımadasında putperestlerle yapılan son savaş hangisidir?

Cevap

Huneyn Savaşı


31. Soru

Mute savaşı’nın önemi nedir?

Cevap

Bizansla yapılan ilk savaş olması.


32. Soru

Hudeybiye anlaşması kimin ile nerede yapılmıştır?

Cevap

Bu anlaşma Mekke müşrikleriyle Hudeybiye kuyusu civarında yapılmıştır.


33. Soru

Taif Kuşatmasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Huneyn savaşı Müslümanlar tarafından kazanılmışsa da savaştan kaçanlar İslam karşıtı başka kabilelerle birleşerek yeni bir tehlike oluşturmuşlardı. Taif halkı İslam’a karşı olan tavrını zaman zaman küstahlığa varacak şekilde ortaya koymuştu. Düşmanların bir yığınak yeri haline gelmişti.


34. Soru

Tebük Gazvesi’nin sebebi nedir?

Cevap

Bizanslıların Medine’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı ,Suriye’deki Hristiyan Arap kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınmasıdır.


35. Soru

Bu savaşın sonuçları nelerdir?

Cevap

Bu savaşta Müslümanlar çok sayıda esir ve ganimet elde ettiler. Düşman ordusu dağınık biçimde ve değişik yönlerde birçok kola ayrıldı. Bu savaşın kazanılması ile Mekke’nin fethi tamamlanmıştır. Bu savaşla Arap yarımadasının şirkten temizlenmesi ve tevhidin hakim kılınması yolunda önemli bir adım atılmıştır.


36. Soru

Hz. Peygamber ne zaman vefat etmiştir?

Cevap

63 yaşında iken 13 Rebiülevvel 632 tarihinde vefat etmiştir.


37. Soru

Peygamber İslam davetini hangi ülkelerin hükümdarlarına göndermiştir?

Cevap

Bizans, İran, Habeşistan .Mısır, Bahreyn, Umman Gassani


38. Soru

Bu davete olumlu cevap verenler kimlerdir?

Cevap

Bahreyn, Umman


40. Soru

Tebük neresidir?

Cevap

Medine’nin kuzeyinde, Suriye ticaret yolu üzerinde Medine’ye 700 km uzaklıktadır.


1. Soru

Hicret sonucunda Medine’de meydana gelen değişiklikler nelerdir?

Cevap

Medine Hicret’ten sonra İslam’ın beşiği oldu. Hz Peygamber hicretin ilk yıllarında gerçekleştirdiği hukuki düzenleme ve hayata geçirdiği Medine Sözleşmesiyle Medine’de bağımsız bir İslam devleti kurdu.

2. Soru

Hudeybiye antlaşması kim tarafından kaleme alınmıştır?

Cevap

Hz. Ali

3. Soru

Heyetler yılı ne demektir?

Cevap

Tebük seferiyle önemli bir siyasi zafer kazanılmış ayrıca Arabistan’ın kuzey kısmı İslam hakimiyetine girmişti. Bu gelişmeler üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan kabileler Medine’ye heyetler göndermeye başladılar. İslama girmek için adeta Kureyş’in İslamiyet’i kabulünü bekleyen bu kabileleri temsil eden heyetlerin sayısı gittikçe artıyor, Medine’ye gelen heyetler Hz. Peygamber’e İslam’a girdiklerini açıklıyorlardı.

4. Soru

Tebük seferinin sonuçları nelerdir?

Cevap

Büyük bir Bizans ordusunun Müslümanlar üzerine sefere çıktığı haberi üzerin başlamış ancak haberin asılsız olması üzerine geri dönülmüştür. Bu sefer ile beraber bu bölgedeki Arap kabilelerinin Müslümanlığa geçmeleri Suriye’nin fethi için temel hazırlamıştır. Şam ticaret yolu tamamen Müslümanların eline geçmiştir. Arap yarımadasında siyasi birlik sağlanmıştır. İlk kez karantina uygulaması olmuştur.

5. Soru

Tebük seferinin önemi nedir?

Cevap

Peygamber Efendimiz’in vefatından önce katıldığı son seferdir.

6. Soru

Hayber ve Mekke’nin fethini kolaylaştıran gelişme nedir?

Cevap

Hudeybiye Antlaşması

7. Soru

Müslümanlarla Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

Cevap

Mute Savaşı

8. Soru

Hayber’in fethini kolaylaştıran en önemli unsur ne olmuştur?

Cevap

Hudeybiye antlaşması

9. Soru

Veda haccı nedir?

Cevap

Peygamberimizin yaptığı son hac’dır. Haccet-ülVeda,Haccet-ül-İslam adı da verilir. Hz. Peygamber Arefe günü Arafat’ta 140 bin civarındaki topluluğa okuduğu, sahabileriyle vedalaştığı bölümler dolayısıyla ‘’veda hutbesi’’ olarak isimlendirilen ve islam dininin temel prensiplerini özet bir şekilde sunan hutbesi, temel insan hakları bakımından eşsiz bir vesikadır.

10. Soru

Mute savaşının sonuçları nelerdir?

Cevap

Bu savaşta Zeyd b.Harise ve Cafer b.Ebu Talib şehit olmuştur.Gassani arapları üzerinde hakimiyet tesis edilmiştir.

11. Soru

Kuba’da münafıkların yapmış olduğu mescid görünümündeki yapıya Kur’an’da ne ad verilmiştir?

Cevap

’’Mescid-i Dırâr’’

12. Soru

Hudeybiye antlaşmasının şartları nelerdir?

Cevap

• Bu antlaşmanın süresi on yıldır.Bu süre zarfında iki taraf birbiriyle savaşmayacak ve birbirine hiçbir surette saldırmayacaktır. Bu iki tarafın müttefikleri için de geçerlidir. • Müslümanlar bu yıl Kabe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler, ancak gelecek yıl Mekke’ye gelip umre yapabileceklerdir. Kabe ziyaretleri esnasında üzerlerinde silah olarak sadece kılıç taşıyabilecekler ve ziyaretlerini üç günde tamamlayacaklardır. • Barışın devam ettiği süre zarfında Mekke müşriklerinden İslamı kabul edip velisinin iznini almadan Medine’ye sığınanlar Mekke’ye geri gönderilecektir. Ancak Müslümanlardan birisi Mekke’ye giderse Mekkeliler onu geri vermek zorunda değildir. • Diğer Arap kabileleri iki taraftan biriyle ittifak kurabilecektir.

13. Soru

Hudeybiye antlaşmasının önemi nedir?

Cevap

Medine İslam devleti Kureyşliler tarafından resmen tanınmıştır.

14. Soru

Taif Kuşatmasının sonucu ne olmuştur?

Cevap

İslam ordusu kısa zamanda Taif’i kuşatma altına almıştı. Ancak Taifliler her türlü önlemi aldıkları için kaleye girmek çok zordu. Hz. Peygamberin önderliğindeki ordu kuşatma altındaki kaleyi mancınıkla taşa tutmak için birçok yöntem uygulamasına rağmen kaleye girememişti. Otuz gün kadar süren kuşatma sonunda fethin olmayacağını anlayan Peygamber kuşatmayı kaldırmaya karar verdi. Ancak bu olaydan bir yıl sonra Taifliler kendiliğinden gelerek Müslüman olmuşlardı.

15. Soru

Hz.Ebubekir tarafından Hac ibadetinin yapılacağı sırada Müşriklere verilen ültimatomlar nelerdir?

Cevap

• Müşrikler bu yıldan sonra Kâbe’ye yaklaştırılmayacaktır. • Kâbe’yi çıplak tavaf etmek artık yasak hale getirilmiş olmaktadır. • Mü’minlerden başkası cennete giremeyecektir. • Önceden yapılmış olan antlaşmalar süresi doluncaya kadar bozulmayacak daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır.

16. Soru

Bu dönemde ganimet taksimi nasıl yapılmıştır?

Cevap

Ganimetlerin beşte biri beytülmale ayrıldı, kalanı gaziler arasında paylaştırıldı. Bütün askerlerin hisseleri dağıtıldıktan sonra yeni Müslüman olmuş Mekke eşrafı ve diğer kabile liderlerine beytülmale ayrılan beşte birlik hisseden fazla miktarda pay ayrıldı. Kur’an’da müellefe’i kulub (kalpleri islama ısındırılmak istenenler) adıyla anılan bu şahıslara yapılan ayrıcalıkla onların bu lütuf sayesinde samimi birer Müslüman olmaları hedefleniyordu.

17. Soru

Hayber savaşının sebepleri nelerdir?

Cevap

Hayber Yahudilerinin Hendek savaşından sonra da düşmanlıklarını sürdürmesi ve Mekkeli müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtmaları bu savaşın en önemli sebebini oluşturur.

18. Soru

Mekke’nin fethinin en önemli sebebi nedir?

Cevap

Müşriklerin Hudeybiye antlaşması şartlarına uymaması.

19. Soru

Hudeybiye antlaşmasının sonuçları nelerdir?

Cevap

İlk bakışta Müslümanların aleyhine görünen ama sonradan Müslümanların lehine dönen bir antlaşmadır. İslamın yayılışı açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Medine İslam devleti resmen tanınmıştır. Hz Peygamber bu antlaşma ile Hendek gazvesinde Medine’yi kuşatan düşman ittifakını parçalamıştır. Bu antlaşma daha önceki zaferlerden daha iyi netice verdi ve İslam’ın yayılışı hızlandı.

20. Soru

Hayber’in özellikleri nelerdir?

Cevap

Medine-Suriye yolu üzerinde, Medine’ye 150 km uzaklıkta bulunan Hayber sadece Yahudilerin yaşadığı önemli bir şehirdi.Üç ayrı bölgedeki sekiz hisardan oluşuyordu.

21. Soru

Bu savaş kimler arasında olmuştur?

Cevap

Müslümanlarla Havazin Müşrikleri arasında

22. Soru

Mekke’nin fethi sonrasında neler olmuştur?

Cevap

Mekke’de genel af ilan edilmiştir. Kabedeki putlar temizlenmiştir. Kabede tavaf yapılmış ve ilk hutbe verilmiştir.

23. Soru

Tebük Gazvesi’nin düzenlendiği zamana ne denir?

Cevap

Saatü!l Usre

24. Soru

Hz. Peygamber’in son evliliği kiminledir?

Cevap

Hz. Peygamber Umretü’l Kaza sırasında son evliliğini yaptı. Amcası Abbas’ın baldızı Meymune’nin teklifini kabul edip onunla evlendi.

25. Soru

Hz. Peygamber’in ana gelirleri nelerdir?

Cevap

• Ganimetlerin beşte birinden kendisine tahsis edilen hisse ve ayrıca asker sıfatıyla ganimetlerden payına düşen miktar. • Sulh yoluyla ele geçirilen arazilerden elde edilen gelir. • Çeşitli hediyeler.

26. Soru

Hac ne zaman farz kılındı?

Cevap

Hicretin 9. Yılında (631)

27. Soru

Umretü’l kaza nedir?

Cevap

Hudeybiye antlaşmasının üzerinden bir yıl geçince Hz. Peygamber hicri yedinci yılın Zilkade ayında antlaşmada kararlaştırılan umre için hazırlıklara başladı. Mekkeye giren Müslümanlar Hz. Peygamberin peşinden tavaflarını yapıp Hac görevini tamamladılar. Bu olaya verilen isimdir.

28. Soru

Hayber’in fethinin sonuçları nelerdir?

Cevap

Hayber’in fethi bölgedeki diğer Yahudi yerleşim merkezlerini de etkiledi. Hayber Yahudileri ve çevre Yahudiler İslam hakimiyetini tanıdılar. Medine için önemli bir tehlike ortadan kalkmıştır.

29. Soru

Mute Savaşı’nın sebebi nedir?

Cevap

Gassanileri İslama davet için gönderilen elçinin öldürülmesi.

30. Soru

Arap yarımadasında putperestlerle yapılan son savaş hangisidir?

Cevap

Huneyn Savaşı

31. Soru

Mute savaşı’nın önemi nedir?

Cevap

Bizansla yapılan ilk savaş olması.

32. Soru

Hudeybiye anlaşması kimin ile nerede yapılmıştır?

Cevap

Bu anlaşma Mekke müşrikleriyle Hudeybiye kuyusu civarında yapılmıştır.

33. Soru

Taif Kuşatmasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Huneyn savaşı Müslümanlar tarafından kazanılmışsa da savaştan kaçanlar İslam karşıtı başka kabilelerle birleşerek yeni bir tehlike oluşturmuşlardı. Taif halkı İslam’a karşı olan tavrını zaman zaman küstahlığa varacak şekilde ortaya koymuştu. Düşmanların bir yığınak yeri haline gelmişti.

34. Soru

Tebük Gazvesi’nin sebebi nedir?

Cevap

Bizanslıların Medine’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı ,Suriye’deki Hristiyan Arap kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınmasıdır.

35. Soru

Bu savaşın sonuçları nelerdir?

Cevap

Bu savaşta Müslümanlar çok sayıda esir ve ganimet elde ettiler. Düşman ordusu dağınık biçimde ve değişik yönlerde birçok kola ayrıldı. Bu savaşın kazanılması ile Mekke’nin fethi tamamlanmıştır. Bu savaşla Arap yarımadasının şirkten temizlenmesi ve tevhidin hakim kılınması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

36. Soru

Hz. Peygamber ne zaman vefat etmiştir?

Cevap

63 yaşında iken 13 Rebiülevvel 632 tarihinde vefat etmiştir.

37. Soru

Peygamber İslam davetini hangi ülkelerin hükümdarlarına göndermiştir?

Cevap

Bizans, İran, Habeşistan .Mısır, Bahreyn, Umman Gassani

38. Soru

Bu davete olumlu cevap verenler kimlerdir?

Cevap

Bahreyn, Umman

40. Soru

Tebük neresidir?

Cevap

Medine’nin kuzeyinde, Suriye ticaret yolu üzerinde Medine’ye 700 km uzaklıktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.