Açıköğretim Ders Notları

İlkçağ Felsefesi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İlkçağ Felsefesi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sistematik Dönem I: Platon

1. Soru

Platon hangi yıllar arasında yaşamıştır?

Cevap

Platon (Türkçe diğer adıyla Eflâtun), milattan önce 427 yılında doğdu ve milattan önce 347 yılında öldü.


2. Soru

Platon nerede dünyaya gelmiştir?

Cevap

Kimi kaynaklar doğum yerini Atina olarak, kimileriyse (mesela Grote 1888, s. 247), Aegina adası olarak belirtir.


3. Soru

Platon’unu anne ve babasının adları nelerdir?

Cevap

Babasının adı Ariston (Aristoteles ile karıştırılmamalıdır), annesinin adı Perictione’dur.


4. Soru

Platon’un kardeşleri var mıdır?

Cevap

Platon’un, Ariston’dan olan ve kendisinden büyük iki erkek kardeş ve kendisinden küçük bir kız kardeşi vardı. Erkek kardeşlerinin adları Glaucon ve Adeimantus idi. Kız kardeşinin adı ise Potone idi. Babası (Ariston) öldükten sonra annesi Pyrilampes adında biri ile evlendi. Pyrilampes’ten Antiphon adında bir erkek kardeş daha oldu. Ayrıca Pyrialmpes’in de önceki evliliğinden olan, Demos adında bir erkek çocuğu vardı. Böylece Platon’un (üveyler dâhil) 6 kardeş olduğunu öğreniyoruz (Preus, 2007, s. 206).


5. Soru

Platon’un gerçek adı nedir?

Cevap

Bazı kaynaklarda, Platon’un gerçek adının “Aristocles” olduğu nakledir. Bu, Platon’un dedesinin adıdır. “Platon” adı, güreş yaptığı günlerden kalan bir takma addır ve “geniş” anlamına gelir.


6. Soru

Platon hangi ilk çağ filozoflarının öğrencisi olmuştur?

Cevap

Platon, önemli ilk çağ filozoflarının öğrencisi oldu: Genç yaşlarındayken ilk hocalarından biri Kratylos (Cratylus) idi. Kratylos, Herakleitos ekolünden gelen bir felsefecidir. Platon’un ayrıca Parmenides’in, Anaksagoras’ın ve Hermogenes’in de etkisinde kaldığını söyleyebiliriz. Ancak hiç şüphe yok ki Platon’u en fazla etkileyen, yirmi yaşında öğrenci olduğu Sokrates’dir. Sokrates’in Platon üzerindeki etkisinin açık işaretlerinden biri, tüm diyaloglarında Sokrates’e verdiği önemli roldür. Platon’un diyaloglarında Sokrates, başat figür olarak yer alır.


7. Soru

Platon 30’lu yaşlarında hangi ülkeleri gezmiştir?

Cevap

Platon, 30’lu yaşlarının başında ülkesinin dışına çıkarak Kuzey Afrika’yı, Mısır’ı ve İtalya’yı gezdi.


8. Soru

Platon Akademi’yi nasıl kurmuştur?

Cevap

384 yılında I. Dionysius tarafından Syracuse’a davet edildi. Ne var ki I. Dionysius tarafından esir edilerek köle pazarında 20 minas karşılığında satıldı. Cyrene’li Anniceris tarafından satın alınan Platon, bu varlıklı adam sayesinde meşhur Akademi’yi kurdu.


9. Soru

Platon pratik siyasetle bağını ne zaman tamamen koparmıştır?

Cevap

Yaşadığı ülkenin siyasal sorunları ile ilgilenen Platon, hocası Sokrates’in idamından sonra pratik siyasetle olan bağını tamamen kopardı.


10. Soru

Platon’un ideal devlet görüşü nerede karşılık bulmuştur?

Cevap

İdeal devlet görüşü, İslam dünyasında da karşılık bulmuştur. Örneğin Farabi’nin Kitâbu Ârâ-i Ehli’lMedîneti’l-Fâzıla adlı eseri, önemli ölçüde Platon’un “Devlet” adlı eserinin etkisi altında yazılmıştır.


11. Soru

Tarihte kabul edilen ilk üniversite hangisidir?

Cevap

Platon’un Akademi’si, tarihteki ilk üniversite olarak kabul edilir.


12. Soru

Akademi hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Akademi’nin tam olarak hangi yılda kurulduğu bilinmemekle birlikte, MÖ 388-387 yıllarında kurulduğu çeşitli yazarlar tarafından dile getirilmektedir (Runes, 1942, s. 237; Taylor, 1956, s. 6).


13. Soru

Akademi’de hangi dersler verilirdi?

Cevap

Akademi’de felsefe, matematik, diyalektik ve müzik dersler verilirdi.


14. Soru

Akademi’yi önemli kılan özellikler nelerdi?

Cevap

Akademi’yi önemli kılan özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: İlk olarak, Akademi Platon’un kişisel gayretleri ile kurulmuş bir kurumdu. İkinci olarak Akademi, Platon’un ölümünden sonra da faaliyetlerine devam etmiş, dolayısıyla bir tarihsel devamlılık arz etmişti. Üçüncü olarak Akademi, sabit bir kurumsal mekân özelliği gösterdiği için bir tür yükseköğretim kurumu niteliği kazanmıştı.


15. Soru

Platon’un kaleme aldığı kaç eser vardır?

Cevap

Bugün Platon’a atfedilen 30’dan fazla diyalog söz konusudur ve bu diyalogların 25’inin Platon’un eliyle kaleme alındığı kesin olarak bilinmektedir. Taylor (1956, s. 10), Platon’a atfedilen 36 diyalog olduğunu tespit eder (Bazı kaynaklarda Platon’a ait olan diyalogların sayısının 34 olduğu öne sürülür. Örneğin bkz. Proudfoot ve Lacey, 2010, s. 305).


16. Soru

Platon eserlerini hangi biçimde yazmıştır?

Cevap

Platon eserlerini diyalog biçiminde yazmıştır. Diyalog biçimindeki eser, tiyatro, senaryolarına benzer biçimde karakterler arasındaki tartışmaların sırayla, konuşma formatında ifade edilmesine dayanır.


17. Soru

Platon’un günümüze kadar gelen eserleri hangileridir?

Cevap

Platon’a ait olan ve orijinalleri bugüne kadar gelen eserlerinin isimleri şöyledir (Preus, 2007, s. 207): Ion, Charmides, Hippias I ve II, Laches, Lysis, Euthyphro, Euthydemus, Gorgias, Protagoras, Apology (bu eser Sokrates’in Savunması olarak da bilinir ve yazı tekniği açısından tam anlamıyla bir diyalog sayılmaz), Crito, Phaedo, Menexenus, Meno, Symposium, Phaedrus,   Devlet, Theaetetus, Cratylus, Timaeus, Critias, Sofist, Politicus, Philebus, Parmenides, Yasalar ve Epinomis.


18. Soru

Platon’un eserleri kaç kategoriye ayrılır?

Cevap

Platon’un yukarıda adı geçen eserlerini gelişim evrelerine ve Platon’un kişisel yaşamındaki dönemlere göre iki genel kategoriye ayıran yazarlar vardır (örn. Audi, 1999, s. 710-711):

a. Erken ve orta dönem diyaloglar,

b. Geç dönem diyaloglar.


19. Soru

Platon felsefesinin oluşmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Cevap

Platon, politik olarak güçlü, seçkin bir ailede dünyaya gelmiştir. Bu nedenle felsefesinde politikanın önemli bir yer olduğunu söylemek mümkündür. Diğer yandan özellikle gençlik yıllarında düşüncelerinin şekillenmesinde, hocası Sokrates’in önemli etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Platon İtalya taraflarına yaptığı seyahatte Pythagoras’ın (Pisagor) öğrenceleriyle karşılaşmıştır. Pythagorasçıların matematik alanındaki merakları ve çalışmaları, Platon’u etkilemiştir. Aynı şekilde, Herakleitos’un öğrencileri ile olan karşılaşması da, varlığın akışkanlığı ve hareketliği konusundaki düşüncelerini şekillendirmiştir.


20. Soru

Platon düşüncesinde önemli bir yer olan “form” (idea) kavramı nedir?

Cevap

Platon düşüncesinde önemli bir yer olan “form” (idea) kavramı, algılarımıza konu olmaksızın varlığa temel teşkil eden soyut varlıklar olarak anlaşılmalıdır. Örneğin “masa” kavramı bir form olarak zihnimizde yer alır ama bu form “şu an üzerinde yemek yediğim ahşap masa” gibi müşahhas bir nesne olarak anlaşılmamalıdır.


21. Soru

Platon “biçim” veya “şekil” (idea, eidos) kavramıyla hangi düşünceyi anlatmaktadır?

Cevap

Phaedo ve Devlet adlı eserlerinde Platon, “formların” algıya konu olan nesnelerden farklı olduğunu ileri sürer. Başka türlü söylersek, formlar (idealar), algıya konu olmayan en yüksek aklî çabalarla kavranabilen varlıklardır. Bu iki eserde Platon formlardan söz ediyor olsa da, bu kavrama tam olarak bir tanım vermek yerine, onu diyaloglarda geçen tartışmalarda bir araç olarak kullanır. 


22. Soru

Platon’un formlarla ilgili olarak esaslı bir teori geliştirdiği eser hangisidir?

Cevap

Platon’un formlarla ilgili olarak esaslı bir teori geliştirdiği eser Parmenides’tir (Gill, 2006, s.184).


23. Soru

Platon bilgi anlayışı ile ilgili önemli bir noktayı Phaedo adlı eserinde nasıl özetlemiştir?

Cevap

Platon’un bilgi anlayışı ile ilgili önemli bir noktayı, onun Phaedo adlı eserindeki şu sözü özetlemektedir: “Bilmek, hatırlamaktır”. Bu sözden açıkça anlaşılan, bilginin belirli formlar halinde zaten var olduğu, insanın belirli yöntemler izleyerek bilgi sahibi olmasının ise yalnızca bu bilgileri hatırlamaktan ibaret olduğudur.


24. Soru

Platon’un “hatırlama” ile ilgili düşünceleri hangi diyaloglarında önemli bir yere sahiptir?

Cevap

Platon’un “hatırlama” ile ilgili düşünceleri onun Meno, Phaedo ve Phaedrus adlı diyaloglarında önemli bir yere sahiptir.


25. Soru

Platon, Phaedo adlı diyalogta ne anlatmaktadır?

Cevap

Phaedo adlı diyalogda, Sokrates ile Cebes arasındaki tartışmada Sokrates, her şeyin zıddı ile var olduğunu anlattıktan sonra, yaşam ile ölüm arasında da birbirini destekleyen bir ilişki olduğunu, dolayısıyla canlıların da ölümden geldiğini, ölülerin ruhunun varlığını sürdürdüğünü söyler. Bu döngü içerisinde bilginin formlar halinde bir yerlerde korunduğunu (ya da var olmaya devam ettiğini) söyler.


26. Soru

Doxa kavramının sözlük anlamı nedir?

Cevap

Algılarımıza konu olan dünyadan damıtılan bilgiye işaret etmek için Platon doxa kavramını kullanır. Doxa kavramının sözlük anlamı “kanaat, beklenti”dir


27. Soru

Platon, episteme ve gnosis kavramları ile neyi anlatır?

Cevap

Formlar dünyasından (yan eideden) elde edilen bilgiyi episteme ve gnosis kavramları ile anlatır.


28. Soru

Platon Meno’da bilgiyi nasıl tarif etmiştir?

Cevap

Platon, Meno’da, bilginin (episteme) ayırt edici özelliğini tarif ederken, “neden (sebep)” kavramına özel önem atfeder. Bilgi, sebepleri içeren bir açıklamaya dayanır. Platon bilgi (episteme) ile kanaat (doxa) birbirinden ayırırken, bu ikisinin nesnelerinin de farklı olduğuna vurgu yapar (Kahn, 2006, s.127).


29. Soru

Platon Devlet adlı eserinde bilgiden nasıl söz etmiştir?

Cevap

Devlet adlı eserinde Platon, bilginin nesnesinin sonsuz Varlık yani “formlar” olduğunu, buna karşılık doxa’nın nesnesinin ise duyulara konu olan varlıklar ve değişim olduğunu söyler. Başka türlü söylersek bilginin (episteme) konusu Varlık, kanaatin konusu ise varoluş (yahut ‘oluş’)tur. Böylece Meno’da epistemolojik bir karşıtlıkla ortaya atılan bilgi ve kanaat, Devlet’te ontolojik bir zemine taşınır.


30. Soru

Platon hem bilgi hem de varlık konusundaki düşüncelerini Devlet adlı yapıtında hangi örnekle özetlemiştir?

Cevap

Platon’un Devlet adlı yapıtının 7. Bölümündeki meşhur “mağara benzetmesi”, onun hem bilgi hem de varlık konusundaki düşüncelerini bir arada özetler. Söz konusu eserde Platon (Sokrates’in diliyle), eğitilmiş insan ile eğitilmemiş insan arasındaki farkı anlatırken, meşhur mağara benzetmesini geliştirir. Platon bu noktada, doğduğu andan itibaren bir mağaranın duvarına yüzü dönük şekilde zincirlenmiş insanları kafamızda canlandırmamızı ister. Bu insanlar, arkadan gelen ışığın etkiyle duvardaki gölgelerden başka bir şey   görememektedir. Işık kaynağı ile bu insanlar arasında hareket eden nesnelerin de gölgesi doğal olarak bu duvara yansımaktadır. Doğduğu andan itibaren çok uzun yıllar bu şekilde nesneler algılayan bir insanın, günün birinde zincirden kurtularak gölgelerin sahibi olan gerçek nesnelerle karşılaşması durumunda bu nesneleri algılamasının çok zor olacağını söyledikten sonra, bizim algıladığımız dünyadan uzak bir yerde, formlar dünyasının bulunduğunu ve zihnimizin bu basit algı dünyasının ötesine geçerek formları akla konu etmesinin de aynı derecede zor olduğunu söyler (Platon, 2005).


31. Soru

Platon ilerleyen zamanlarda bilgi ve kanaat arasındaki farkı nasıl netleştirmiştir?

Cevap

Platon, ilerleyen zamanlarda, bilgi ve kanaat arasındaki farkı biraz daha netleştir ve bilginin ortaya çıktığı yer akıl (nous), kanaatin ortaya çıktığı yeri ise duyular olarak gösterir. Platon, gerçek anlamda bilgi sahibi olmak için (yan formları akla konu edinebilmek için) sarf edilen en üst düzeyde zihinsel çaba ile daha düşük düzeydeki aklî çabalar (yan öncüllere dayanarak matematiksel çıkarımlar yapma) arasında, yani “sanat” ve “zanaat” (techne) arasında, fark gözetir. En üst düzeydeki aklî işlemler diyalektiğe dayanırken, aşağı düzeydeki aklî işlemler mantıksal çıkarımlara dayanır (Kahn, 2006, s. 128).


32. Soru

Platon’un ruh anlayışı hangi düşünceye dayanır?

Cevap

Platon’un ruh anlayışı, felsefî literatüre önemli bir kavram olarak girmiş olan “Platonik düalizm” (Platonik ikilik) düşüncesine dayanır. Bu düalizme göre ruh ve beden birbirinden mahiyet itibariyle farklı iki varlıktır (Miller, 2006, s. 278).


33. Soru

Psuche sözcüğü nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Platon’un metinlerinde “ruh” tabirine karşılık kullanılan orijinal kelime “psuche”dir (okunuşu: psühe). Bu kavram, zaman içerisinde Avrupa dillerine “psyche” olarak geçmiştir. Psyche sözcüğü modern sözlüklerde “ruh” olarak tanımlanmaktadır. “Psikoloji” (ruh bilim) sözcüğü de bu kökten türetilmiştir. Diğer yandan Platon’un eserlerinde geçen “psuche” sözcüğünün Batı dillerinde çoğunlukla “akıl” anlamına gelecek şekilde tercüme edildiğini de hatırımızda tutmalıyız. Bu çevirinin ne ölçüde sağlıklı olduğu tartışılmaktadır (Miller, 2006, s. 278). Ortaçağ ve sonrasında daha çok dini paradigmalar içerisinde tarif edilen “ruh” kavramına çok benziyor olsa da, Platon’un “psuche” kavramına Türkçe en uygun anlamsal karşılığın “akıl” ve “can” kavramlarının karışımı olduğu düşünülebilir. Zira Platon felsefesinde “psuche”, yalnızca insanların değil, bitki ve hayvanların da sahip olduğu bir şeydir.


34. Soru

Platon’a göre ruh ve beden arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?

Cevap

Platon’a göre ruh ve beden birbirini etkiler. Bedenin ruhu etkilediği iddiasına en kolay gözlemlerle ulaşılabilir. Bu nedenle Platon felsefesinde bedenin ruh üzerinde etkili olduğuna dair iddiayla karşılaşmak, beklenen bir durumdur. Ancak Platon düşüncesini çarpıcı kılan, ruhun beden üzerinde etkili olduğunu iddia etmesidir. Platon’a göre ruh, beden üzerinde etkiye sahiptir.


35. Soru

Platon’a göre ruhun parçalı yapısı nasıldır?

Cevap

Platon’a göre ruh, her ne kadar bütüncül bir şekilde görünüyorsa da, parçalı bir yapıya sahiptir. Başka bir deyişle, işleyiş itibariyle bakıldığında ruhun kendi içerisinde parçalardan oluştuğu görülecektir. Bu parçalar Platon’a göre üç tanedir: Sağduyu (reason), öz (spirit) ve iştah (appetite) (Preus, 2007, s. 227). Bu parçaların her bir ruhun farklı şekillerde işlemesini sağlar.


36. Soru

Ruhun ölümsüz olduğu ve bir bedenden başka bir bedene geçtiği düşüncesini ortaya atan düşünür kimdir

Cevap

Ruhun ölümsüz olduğu ve bir bedenden başka bir bedene geçtiği düşüncesini Pythagoras ortaya atmıştır.


37. Soru

Platon’un ahlak anlayışı hangi kavramlara bakarak anlaşılabilir?

Cevap

Platon’un ahlâk anlayışı, onun bir dizi kavrama nasıl başvurduğuna ve bu kavramları birbiri ile nasıl ilişkilendirdiğine bakarak anlaşılabilir. Bunlar, erdem, hedonizm (hazcılık), mutluluk, iyi-kötü ve eylem kavramlarıdır.


38. Soru

Platon felsefesine göre erdemin çeşitleri nelerdir?

Cevap

Platon felsefesinde erdemin farklı görünümleri vardır: Cesaret, ölçülülük, bilgelik, dindarlık ve adalet.


39. Soru

Platon, Laches adlı diyalogda erdemden nasıl bahsetmektedir?

Cevap

Laches adlı diyalogda Platon (yine Sokrates vasıtasıyla), cesaretin göstergesi olarak salt eylemlere bakmamak gerektiğini, cesaretin eylemlerin ötesinde konumlandığını söylerken de bu görüşüyle tutarlıdır. Örneğin, cepheden kaçmanın cesaretsizlik göstergesi olduğuna doğrudan hükmetmek için bir neden olmadığını eğer savaş taktiği gereği bu yapıldıysa, savaşı kazanmayı amaçlayan kişinin, bu amaca ulaşmak için cepheyi terk etmiş olması halinde, cesaret biçiminde kendisini gösteren erdemin başka bir yerde aranması gerektiğini söyler (bu diyalog, Cairns’in derlemesinden alınmıştır (1980, s. 123- 144)). Aynı diyaloglarda, cesaretin bir tür bilgelik de olduğu açıkça dile getirilir.


40. Soru

Platon, Charmides adlı diyalogda erdemden nasıl bahsetmektedir?

Cevap

Platon’un ölçülülük ile ilgili felsefesini en açık haliyle Charmides adlı diyaloğunda görürüz. Bu eserde Sokrates le Charmides arasında bir diyalog söz konusudur. Sokrates Charmides’e, eylemlerin netliklerinden bağımsız bir ölçülülük tarifi yapar (bu diyalog için bkz. Cairns, 1980, s. 99-122)). Örneğin hızlı olmak ya da yavaş davranmak, sesli ya da sessiz olmak başlı başına bir  ölçülülük göstergesi değildir. Ölçülülük, eylemlerin bağlama uygunluğunu sağlayan ve eylemlerden bağımsız bir özelliktir.


41. Soru

Platon, Euthyphro adlı diyalogda erdemden nasıl bahsetmektedir?

Cevap

Platon’un erdemlilik göstergesi olarak ortaya koyduğu diğer iki kavram dindarlık ve adalettir. Bu iki kavram, Euthyphro adlı diyalogda tartışılır (bu diyalog için de bkz. Cairns, 1980, s. 169-185). Bu diyalogda Euthyphro adlı figür, babasını mahkemeye şikâyet etmiştir. Zira babası, tarlalarında çalışan işçiyi öldürmüştür. Burada Sokrates ile Euthyphro arasındaki diyalogda, “kutsal” kavramı bir form olarak tanımlanır. Bu form, kutsal olanla kutsal olamayanı birbirinden ayırt eder. Buradaki erdem, “adalet” ve “kutsal” formlarında gizlidir. Dolayısıyla, yine Platon’un genel felsefesine uygun bir şekilde, bu diyalogda Euthyphro’nun babasını mahkemeye şikâyet etme eylemi değil, bu şikâyet eylemenin ötesinde tanımlı ve mevcut olan “kutsal” ve “adalet” kavramları erdemli olmanın alamet olarak gösterilir.


42. Soru

Hedonizm nedir?

Cevap

Hedonizm, eylemlerin nihai amacının haz duymak olduğunu söyler. Bu haz, doğrudan eylemin kendisinden kaynaklanabileceği gibi, eylemle birlikte belirli bir amaca ulaşma neticesinde de hâsıl olabilir (Proudfoot ve Lacey, 2010, s. 163).


43. Soru

Platon, Philebus adlı diyalogda hangi düşünceyi savunmaktadır?

Cevap

Philebus adlı diyalogunda Platon, Sokrates karakter aracılığıyla şu düşünceyi savunur: Haz isteği, ruh (psuche), beden (soma) ve akıl (nous) arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar. Hazzın peşinden giden ruh, bu nedenle bedene bağlıdır. Bu düşünceyi şöyle açıklayabiliriz: Hazzın nihai olarak gerçekleştiği yer ruhtur ancak hazzın ortaya çıkabilmesi için maddi koşullar gereklidir. Beden (soma), bu maddi koşulları sağlayan yerdir ve bu nedenle ruh, haz için bedene bağlıdır. Öte yandan akıl (nous), haz isteği ile bir tür çatışma yaşar (Preus, 2007, s. 130).


44. Soru

Philebus adlı diyalogda Platon iyi şeyler arasında nasıl bir sıralama yapmaktadır?

Cevap

Philebus adlı eserinde Platon, iyi şeyler arasında hiyerarşik bir sıralama yaparken hazza en son sırayı verir. Bu hiyerarşik şemaya göre ilk sırada ölçülülük, ikinci sırada güzellik, üçüncü sırada akıl, dördüncü sırada bilgi ve beşinci sırada haz gelir.


45. Soru

Platon’un, iyi ve kötü ile ilgili düşüncelerinin en açık biçimde görüldüğü eser hangisidir?

Cevap

Platon’un iyi ve kötü ile ilgili düşüncelerinin (özellikle “iyi” hakkındaki düşüncelerinin) en açık biçimde görüldüğü eser Devlet’tir. Her ne kadar Devlet adlı eserinde adalet kavramını işlemeyi vadediyor olsa da, Platon’a göre, adalet kavramı başta olmak üzere hemen tüm kavramları anlamak için öncelikle “iyi” kavramını anlamak şarttır (White, 2006, s. 356). Bu yalnızca kuramsal bir beklenti değildir çünkü Platon’a göre devlet yönetenlerin tam anlamıyla liyakat sahibi olması için “iyi” kavramını tam anlamıyla öğrenmiş ve içselleştirmiş olmaları gerekir.


46. Soru

Platon’a göre iyi devlet hangi vasıflarla kurulmuştur?

Cevap

Platon’a göre, iyi bir devlet şu dört vasıfla kurulmuştur: Bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet.


47. Soru

Platon’a göre devleti yöneten insanlar hangi vasıfları taşımaktadır?

Cevap

Tıpkı ideal devlet gibi, onu yöneten insanlar da bu dört vasfı (bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet) taşır ve bu nedenle “iyi” olarak tanımlanırlar.


48. Soru

Platon, iyi bir devlete dört sıfatın yanı sıra hangi işlevsel özellikleri atfeder?

Cevap

Platon, bu dört sıfatın yanı sıra iyiliğe bir takım işlevsel özellikler de atfeder: İyi bir devlet istikrarlı, tutarlı ve bütüncül olmalıdır. Yine iyi bir devlet, ihtiyaçları karşılama yeterliliğine sahip olmalıdır.


49. Soru

Platon, iyi bir insana hangi işlevsel özellikleri atfeder?

Cevap

Platon, devlete yüklediği bu işlevsel iyilikler, insanların iyi olmasının da koşulu olarak aynen öne sürer. Yani iyi insanlar da istikrarlı, tutarlı ve bütüncül olmalı, ihtiyaçları karşılama yeterliliğine sahip olmalıdır.


50. Soru

Platon düşüncesinde kötülük nasıl tanımlanır?

Cevap

Platon düşüncesinde kötülük (kakia), “iyiliğin olmaması” veya eksik olması ile tanımlanır.


51. Soru

Platon düşüncesinde iyilik nedir?

Cevap

Platon düşüncesinde iyilik, soyut ve yaşamın dışında bir şey değil, tam tersine hayatın içerisinde yer alan ve insan eylemleriyle birlikte açığa çıkan bir şeydir.


52. Soru

Platon’un estetik hakkındaki görüşlerinin özünü hangi eserlerinde bulmak mümkündür?

Cevap

Şu eserlerinde Platon’un estetik hakkındaki görüşlerinin özünü bulmak mümkün: Polticus, Devlet, Sofist, Yasalar, Ion, Phaedrus ve Symposium.


53. Soru

Eserlerinde Platon’un estetik ile ilgili felsefesi, hangi esaslar üzerinde ve temalar etrafında şekillenir?

Cevap

Eserlerinde Platon’un estetik ile ilgili felsefesi, şu esaslar üzerinde ve temalar etrafında şekillenir:

• Temelinde “ölçü” (veya “ölçüm”) olan zanaat (techne),

• Taklide dayalı olan sanat (mimesis),

• Şiirsel yaratıcılığın temel şartı olarak görülen coşku,

• Erotik delilik ve bunun güzellikle ilişkisi (Hofstadter ve Kuhns, 1976, s. 3).


54. Soru

Demiurgos nedir?

Cevap

Demiurgos, Platon felsefesinde “tanrı” benzer bir varlıktır. Ancak, bu kavramın, örneğin İslam’ın veya Hıristiyanlığın tanrı anlayışı ile büyük farklılıklar gösterdiğini unutmamalıyız. İslam ve Hıristiyanlıktaki tanrı anlayışının aksine Demiurgos, evren yoktan var eden bir değildir: Zaten var olan varlığı ölçülülük içerisinde bir düzene oturtandır Demiurgos.


55. Soru

Platon kaç farklı delilikten söz eder?

Cevap

Platon, şiirsel deliliğin dört farklı delilikten yalnızca biri olduğunu söyler. Diğer üçü kehânet, meczubiyet ve erotik deliliktir.


56. Soru

Şiirsel delilik nedir?

Cevap

Şiirsel delilik insanı tanrılarla ilişki içerisine sokar. Âşık, sevgiline kavuşma arzusu ile yanıp tutuştuğunda, bu durum onu bir hâl içerisine sokar ki bu hâl, tanrıların bulunduğu alanın güzelliyle bezenmiştir.


57. Soru

Platon’a göre sanat nedir?

Cevap

Platon’a göre, sanat, bir şeyler (temsiller) oluşturmanın bir aracıdır ve kendi içerisinde bir değer taşımaktan çok, oluşturduğu şeylerin değeriyle ölçülür. Platon’a göre, yaratıcı ve üretici sanat, bir site devletinde yeni nesiller sağlıklı, uyumlu ve akla uygun biçimde yaşamaya teşvik etmenin yollarını aramalıdır. Buradan anlaşılacağı gibi Platon sanata açıkça eğitsel bir işlev yüklemektedir. Sanatın bu eğitsel işlev, gerek içerik gerekse biçim bakımından bazı (yasal) düzenlemeleri de beraberinde getirir. Düzenlemeler olmadan sanat, insan ruhuna, akla ve iyiliğe uyumlu bir nitelik gösteremez.


58. Soru

Platon’a göre, phantastike nedir?

Cevap

Platon’a göre, phantastike, bir şeyin hakiki varlığının değil görünümünün temsilini üretmektir. Örneğin bir yatak resmi çizen bir gerçek yatağı değil yatağın belirli bir görünümünü taklitle üretmiş olur.


59. Soru

Platon, mimesis vasıtasıyla üretim (taklit) yapmayı, formlar ile nasıl irtbatlandırmıştır?

Cevap

Mimesis vasıtasıyla üretim (taklit) yapmayı, formlar ile şu şekilde irtibatlandırdığını görebiliriz: Taklit yoluyla üretilen nesne (yani mimesisin nesnesi), Platon’un nesneler arasında öngördüğü hiyerarşik düzende en altta yer alır. Yatak örneğini ele alırsak: Bu hiyerarşide en üstte “yatak formu”, ikinci sırada “yatak” ve üçüncü sırada “yatak resmi” yer alır (Janawaay, 2006, s.392). Buna uygun olarak Platon, bu üçünün var edicisi arasında da bir hiyerarşi öngörür: En üst düzeyde “yatak formunun var edicisi”, ikinci düzeyde “yatağın var edicisi” ve üçüncü düzeyde “yatak resminin var edicisi” yer alır.


60. Soru

Platon’un siyaset ile ilgili görüşlerini ihtiva eden eserleri hangileridir?

Cevap

Platon’un siyaset ile ilgili görüşlerini ihtiva eden başlıca üç eser vardır: Devlet (ideal devlet), Devlet Adamı (Politicus) ve Yasalar (Nomoi).


61. Soru

Platon’a göre büyük eksiklikler ve yanlışlar içeren kaç farklı devlet türü vardır?

Cevap

Platon kendi zamanının devlet türlerini de inceleyerek, büyük eksiklikler ve yanlışlar içeren dört farklı devlet türünü tanımlamıştır: Timokrasi, plütokrasi, demokrasi ve tiranlık.


62. Soru

Timokrasi nedir?

Cevap

Timokrasi, şeref ve görev ilkelerine göre yönetilen devletlere işaret eder. Cömertlik ve bol ikram sahibi olma gibi ilkelere sahip asker yönetimler, bu türden devlet biçimine karşılık gelir. Sparta, Platon zamanında bu timokrasi biçimindeki yönetimin tipik örneğidir.


63. Soru

Plütokrasi nedir?

Cevap

Bir tür oligarşik yönetim çeşidi olan plütokrasi, ekonomik güce dayalı ayrıcalıkları elinde bulunduran sınıfın yönetimde olduğu sistemlere işaret eder.


64. Soru

Demokrasi nedir?

Cevap

Demokrasi özgürlük ve eşitlik ilkeleri ile halkın oy kullanarak yönetime dâhil olduğu, kuralların belirlenmesinde yer aldığı sistemdir (Platon’un zamanındaki demokrasi ile büyük farklılıklar gösterse de bugün en gelişmiş ve arzu edilen politik sistem demokrasidir ancak Platon, eşitlik ve özgürlük fikirlerini aydınlanmacı ve modern politik felsefenin aksine kusur olarak kabul eder).


65. Soru

Tiranlık nedir?

Cevap

Tiranlık, Platon’a göre, demokrasinin sonucunda toplumda bozulma ve çürümenin meydana gelmesi; demokratik yönetimdeki özgürlüklerin bir tür yozlaşmaya neden olması ile oluşan sistemdir. Toplumda kaos ve kuralsızlık başgösterince, gücü bir şekilde eline geçiren tiran, büyük kötülükler işlemek zorunda kalır. Bu kötülüklerin neticesinde de mutlaka bir gün yok edilir.


66. Soru

Aristokrasi nedir?

Cevap

Platon, “Aristokratik” olarak isimlendirebileceğimiz ve kendisi tarafından tanımlanan “ideal devlet”i bu sistemlerin tamamının üzerinde bir yere koyar. Aristokraside iyi eğitilmiş, vasıflı insanların yönetimi söz konusudur.


67. Soru

Platon kaç farklı devlet türü tanımlamıştır?

Cevap

“Platon’un beş devlet tanımlaması” şunları içerir: Timokrasi, plütokrasi, demokrasi, tiranlık ve Aristokrasi. Platon, (demokrasi dâhil) diğer türlerin her birinin zayıf ve kötü yönlerini ortaya koyarak iyi eğitim almış üst sınıf insanların yönetimini (Aristokrasiyi) ön plana çıkarır.


68. Soru

Platon’u en fazla etkileyen filozof kimdir?

Cevap

Hiç şüphe yok ki Platon’u en fazla etkileyen, yirmi yaşında öğrencisi olduğu Sokrates’tir.


69. Soru

Platon’un kurduğu ve felsefî düşüncenin yüksek düzeyde eğitim veren bir okulda kurumlaşmasının bilinen ilk örneğini oluşturan okulun adı nedir?

Cevap

Platon’un kurduğu Akademi adlı okul, felsefî düşüncenin yüksek düzeyde eğitim veren bir okulda kurumlaşmasının bilinen ilk örneğini meydana getirmiştir.


70. Soru

Platon’un eserleri hangi kategorilere ayrılmaktadır?

Cevap

Platon’un yukarıda adı geçen eserlerini gelişim evrelerine ve Platon’un kişisel yaşamındaki dönemlere göre iki genel kategoriye ayıran yazarlar vardır (örn. Audi, 1999, s. 710-711): a. Erken ve orta dönem diyaloglar, b. Geç dönem diyaloglar.


71. Soru

Platon’un hangi eserinden sonra kendi düşüncelerini anlatmaya başladığı iddia edilmektedir?

Cevap

Platon, erken dönem eserlerinde “Sokrates” karakterine çokça yer vermiştir. Bu eserlerdeki diyaloglarda Sokrates’in düşüncelerinin mi dile getirildiği yoksa Platon’un (hocası) Sokrates’i kurmaca bir karakter olarak konuşturmak suretiyle kendi görüşlerini mi dile getirdiği, tartışmalı bir konu olarak literatürde yer edinmiştir. Güçlü olan iddia şudur: Meno adlı eserinden sonra Platon, kendi düşüncelerini anlatmaya başlamıştır.


72. Soru

Platon’un varlık hakkındaki düşüncelerini hangi kavramla anlayabiliriz?

Cevap

Platon’un varlık hakkındaki düşüncelerini anlamak için onun (Türkçe’ye “biçim” veya “form” olarak çevirebileceğimiz) “idea” veya “eidos” kavramına bakmamız gerek.


73. Soru

Platon’un formlarla ilgili esaslı bir teori geliştirdiği eseri hangisidir?

Cevap

Platon’un formlarla ilgili olarak esaslı bir teori geliştirdiği eseri Parmenides’tir


74. Soru

Platon’un bilgi anlayışı ile ilgili önemli bir noktayı özetlediği “Bilmek, hatırlamaktır.” sözü hangi eserinde yer almaktadır?

Cevap

Platon’un bilgi anlayışı ile ilgili önemli bir noktayı, onun Phaedo adlı eserindeki şu sözü özetlemektedir: “Bilmek, hatırlamaktır”.


75. Soru

Platon, algılarımıza konu olan dünya ile formlar dünyasını birbirinden ayırırken algılarımıza konu olan dünyadan damıtılan bilgiye işaret etmek için hangi kavramı kullanır?

Cevap

Platon, algılarımıza konu olan dünya ile formlar dünyasını birbirinden ayırır. Algılarımıza konu olan dünyadan damıtılan bilgiye işaret etmek için Platon doxa kavramını kullanır.


76. Soru

Platon kanaatin ortaya çıktığı yeri neresi olarak gösterir?

Cevap

Platon, ilerleyen zamanlarda, bilgi ve kanaat arasındaki farkı biraz daha netleştirir ve bilginin ortaya çıktığı yeri akıl (nous), kanaatin ortaya çıktığı yeri ise duyular olarak gösterir.


77. Soru

Platon’un ruh anlayışı felsefe literatürüne de girmiş olan önemli kavram nedir?

Cevap

Platon’un ruh anlayışı, felsefî literatüre önemli bir kavram olarak girmiş olan “Platonik düalizm” (Platonik ikilik) düşüncesine dayanır. Bu düalizme göre ruh ve beden birbirinden mâhiyet itibariyle farklı iki varlıktır (Miller, 2006, s. 278).


78. Soru

Platon’a göre ruhu oluşturan parçalar nelerdir?

Cevap

Platon’a göre ruh, her ne kadar bütüncül bir şekilde görünüyorsa da, parçalı bir yapıya sahiptir. Başka bir deyişle, işleyiş itibariyle bakıldığında ruhun kendi içerisinde parçalardan oluştuğu görülecektir. Bu parçalar Platon’a göre üç tanedir: Sağduyu (reason), öz (spirit) ve iştah (appetite) (Preus, 2007, s. 227).


79. Soru

Platon’un ahlak anlayışını anlamak için hangi kavramlara bakmamız gerekmektedir?

Cevap

Platon’un ahlâk anlayışı, onun bir dizi kavrama nasıl başvurduğuna ve bu kavramları birbiri ile nasıl ilişkilendirdiğine bakarak anlaşılabilir. Bunlar, erdem, hedonizm (hazcılık), mutluluk, iyi-kötü ve eylem kavramlarıdır.


80. Soru

Platon felsefesinde erdemin görünümleri nelerdir?

Cevap

Platon felsefesinde erdemin farklı görünümleri vardır: Cesaret, ölçülülük, bilgelik, dindarlık ve adalet.


81. Soru

Platon’un erdemlilik göstergesi olarak ortaya koyduğu ve Euthyphro adlı diyalogda tartıştığı kavramlar nelerdir?

Cevap

Platon’un erdemlilik göstergesi olarak ortaya koyduğu diğer iki kavram dindarlık ve adalettir. Bu iki kavram, Euthyphro adlı diyalogda tartışılır


82. Soru

Platon’a göre, iyi bir devlet hangi vasıflarla kurulmuştur?

Cevap

Platon’a göre, iyi bir devlet şu dört vasıfla kurulmuştur: Bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet.


83. Soru

Platon’un “iyi” ve “kötü” kavramlarını en iyi şekilde ortaya koyduğu eseri hangisidir?

Cevap

Platon’un “iyi” ve “kötü” kavramlarını en iyi şekilde ortaya koyan eseri Devlet’tir. Aslında Devlet adlı eseri “adalet” kavramını ele alır fakat Platon’a göre, adalet kavramı da eninde sonunda “iyi” kavramı ile ilişkilidir.


84. Soru

Platon’a göre iyiliğin ve güzelliğin temeli oluşturan kavram hangisidir?

Cevap

Platon’a göre, ölçü, iyiliğin ve güzelliğin temelidir.


85. Soru

Platon’un siyaset ile ilgili görüşlerinin önemli bir kısmını ortaya koyduğu eserler hangileridir?

Cevap

Platon’un siyaset ile ilgili görüşlerinin önemli bir kısmı onun şu üç eserinde ortaya konmaktadır: Devlet, Devlet Adamı (Politicus) ve Yasalar (Nomoi).


86. Soru

İyi tasarlanmış ve düzenlenmiş bir devletin başında bulunan yöneticinin sahip olması gereken kavramlar nelerdir?

Cevap

İyi tasarlanmış ve düzenlenmiş bir devletin başında, erdem ve bilgelik sahibi bir yönetici bulunur.


87. Soru

Platon’a göre iyi tasarlanmış bir devletin başında yer alacak filozof-kralın liyakatini belirleyen en önemli şey nedir?

Cevap

İyi tasarlanmış bir devletin başında, “filozof-kral” yer alır. Filozofkralın liyakatini belirleyen en önemli şey ise aldığı eğitimdir.


1. Soru

Platon hangi yıllar arasında yaşamıştır?

Cevap

Platon (Türkçe diğer adıyla Eflâtun), milattan önce 427 yılında doğdu ve milattan önce 347 yılında öldü.

2. Soru

Platon nerede dünyaya gelmiştir?

Cevap

Kimi kaynaklar doğum yerini Atina olarak, kimileriyse (mesela Grote 1888, s. 247), Aegina adası olarak belirtir.

3. Soru

Platon’unu anne ve babasının adları nelerdir?

Cevap

Babasının adı Ariston (Aristoteles ile karıştırılmamalıdır), annesinin adı Perictione’dur.

4. Soru

Platon’un kardeşleri var mıdır?

Cevap

Platon’un, Ariston’dan olan ve kendisinden büyük iki erkek kardeş ve kendisinden küçük bir kız kardeşi vardı. Erkek kardeşlerinin adları Glaucon ve Adeimantus idi. Kız kardeşinin adı ise Potone idi. Babası (Ariston) öldükten sonra annesi Pyrilampes adında biri ile evlendi. Pyrilampes’ten Antiphon adında bir erkek kardeş daha oldu. Ayrıca Pyrialmpes’in de önceki evliliğinden olan, Demos adında bir erkek çocuğu vardı. Böylece Platon’un (üveyler dâhil) 6 kardeş olduğunu öğreniyoruz (Preus, 2007, s. 206).

5. Soru

Platon’un gerçek adı nedir?

Cevap

Bazı kaynaklarda, Platon’un gerçek adının “Aristocles” olduğu nakledir. Bu, Platon’un dedesinin adıdır. “Platon” adı, güreş yaptığı günlerden kalan bir takma addır ve “geniş” anlamına gelir.

6. Soru

Platon hangi ilk çağ filozoflarının öğrencisi olmuştur?

Cevap

Platon, önemli ilk çağ filozoflarının öğrencisi oldu: Genç yaşlarındayken ilk hocalarından biri Kratylos (Cratylus) idi. Kratylos, Herakleitos ekolünden gelen bir felsefecidir. Platon’un ayrıca Parmenides’in, Anaksagoras’ın ve Hermogenes’in de etkisinde kaldığını söyleyebiliriz. Ancak hiç şüphe yok ki Platon’u en fazla etkileyen, yirmi yaşında öğrenci olduğu Sokrates’dir. Sokrates’in Platon üzerindeki etkisinin açık işaretlerinden biri, tüm diyaloglarında Sokrates’e verdiği önemli roldür. Platon’un diyaloglarında Sokrates, başat figür olarak yer alır.

7. Soru

Platon 30’lu yaşlarında hangi ülkeleri gezmiştir?

Cevap

Platon, 30’lu yaşlarının başında ülkesinin dışına çıkarak Kuzey Afrika’yı, Mısır’ı ve İtalya’yı gezdi.

8. Soru

Platon Akademi’yi nasıl kurmuştur?

Cevap

384 yılında I. Dionysius tarafından Syracuse’a davet edildi. Ne var ki I. Dionysius tarafından esir edilerek köle pazarında 20 minas karşılığında satıldı. Cyrene’li Anniceris tarafından satın alınan Platon, bu varlıklı adam sayesinde meşhur Akademi’yi kurdu.

9. Soru

Platon pratik siyasetle bağını ne zaman tamamen koparmıştır?

Cevap

Yaşadığı ülkenin siyasal sorunları ile ilgilenen Platon, hocası Sokrates’in idamından sonra pratik siyasetle olan bağını tamamen kopardı.

10. Soru

Platon’un ideal devlet görüşü nerede karşılık bulmuştur?

Cevap

İdeal devlet görüşü, İslam dünyasında da karşılık bulmuştur. Örneğin Farabi’nin Kitâbu Ârâ-i Ehli’lMedîneti’l-Fâzıla adlı eseri, önemli ölçüde Platon’un “Devlet” adlı eserinin etkisi altında yazılmıştır.

11. Soru

Tarihte kabul edilen ilk üniversite hangisidir?

Cevap

Platon’un Akademi’si, tarihteki ilk üniversite olarak kabul edilir.

12. Soru

Akademi hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Akademi’nin tam olarak hangi yılda kurulduğu bilinmemekle birlikte, MÖ 388-387 yıllarında kurulduğu çeşitli yazarlar tarafından dile getirilmektedir (Runes, 1942, s. 237; Taylor, 1956, s. 6).

13. Soru

Akademi’de hangi dersler verilirdi?

Cevap

Akademi’de felsefe, matematik, diyalektik ve müzik dersler verilirdi.

14. Soru

Akademi’yi önemli kılan özellikler nelerdi?

Cevap

Akademi’yi önemli kılan özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: İlk olarak, Akademi Platon’un kişisel gayretleri ile kurulmuş bir kurumdu. İkinci olarak Akademi, Platon’un ölümünden sonra da faaliyetlerine devam etmiş, dolayısıyla bir tarihsel devamlılık arz etmişti. Üçüncü olarak Akademi, sabit bir kurumsal mekân özelliği gösterdiği için bir tür yükseköğretim kurumu niteliği kazanmıştı.

15. Soru

Platon’un kaleme aldığı kaç eser vardır?

Cevap

Bugün Platon’a atfedilen 30’dan fazla diyalog söz konusudur ve bu diyalogların 25’inin Platon’un eliyle kaleme alındığı kesin olarak bilinmektedir. Taylor (1956, s. 10), Platon’a atfedilen 36 diyalog olduğunu tespit eder (Bazı kaynaklarda Platon’a ait olan diyalogların sayısının 34 olduğu öne sürülür. Örneğin bkz. Proudfoot ve Lacey, 2010, s. 305).

16. Soru

Platon eserlerini hangi biçimde yazmıştır?

Cevap

Platon eserlerini diyalog biçiminde yazmıştır. Diyalog biçimindeki eser, tiyatro, senaryolarına benzer biçimde karakterler arasındaki tartışmaların sırayla, konuşma formatında ifade edilmesine dayanır.

17. Soru

Platon’un günümüze kadar gelen eserleri hangileridir?

Cevap

Platon’a ait olan ve orijinalleri bugüne kadar gelen eserlerinin isimleri şöyledir (Preus, 2007, s. 207): Ion, Charmides, Hippias I ve II, Laches, Lysis, Euthyphro, Euthydemus, Gorgias, Protagoras, Apology (bu eser Sokrates’in Savunması olarak da bilinir ve yazı tekniği açısından tam anlamıyla bir diyalog sayılmaz), Crito, Phaedo, Menexenus, Meno, Symposium, Phaedrus,   Devlet, Theaetetus, Cratylus, Timaeus, Critias, Sofist, Politicus, Philebus, Parmenides, Yasalar ve Epinomis.

18. Soru

Platon’un eserleri kaç kategoriye ayrılır?

Cevap

Platon’un yukarıda adı geçen eserlerini gelişim evrelerine ve Platon’un kişisel yaşamındaki dönemlere göre iki genel kategoriye ayıran yazarlar vardır (örn. Audi, 1999, s. 710-711):

a. Erken ve orta dönem diyaloglar,

b. Geç dönem diyaloglar.

19. Soru

Platon felsefesinin oluşmasında rol oynayan etkenler nelerdir?

Cevap

Platon, politik olarak güçlü, seçkin bir ailede dünyaya gelmiştir. Bu nedenle felsefesinde politikanın önemli bir yer olduğunu söylemek mümkündür. Diğer yandan özellikle gençlik yıllarında düşüncelerinin şekillenmesinde, hocası Sokrates’in önemli etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Platon İtalya taraflarına yaptığı seyahatte Pythagoras’ın (Pisagor) öğrenceleriyle karşılaşmıştır. Pythagorasçıların matematik alanındaki merakları ve çalışmaları, Platon’u etkilemiştir. Aynı şekilde, Herakleitos’un öğrencileri ile olan karşılaşması da, varlığın akışkanlığı ve hareketliği konusundaki düşüncelerini şekillendirmiştir.

20. Soru

Platon düşüncesinde önemli bir yer olan “form” (idea) kavramı nedir?

Cevap

Platon düşüncesinde önemli bir yer olan “form” (idea) kavramı, algılarımıza konu olmaksızın varlığa temel teşkil eden soyut varlıklar olarak anlaşılmalıdır. Örneğin “masa” kavramı bir form olarak zihnimizde yer alır ama bu form “şu an üzerinde yemek yediğim ahşap masa” gibi müşahhas bir nesne olarak anlaşılmamalıdır.

21. Soru

Platon “biçim” veya “şekil” (idea, eidos) kavramıyla hangi düşünceyi anlatmaktadır?

Cevap

Phaedo ve Devlet adlı eserlerinde Platon, “formların” algıya konu olan nesnelerden farklı olduğunu ileri sürer. Başka türlü söylersek, formlar (idealar), algıya konu olmayan en yüksek aklî çabalarla kavranabilen varlıklardır. Bu iki eserde Platon formlardan söz ediyor olsa da, bu kavrama tam olarak bir tanım vermek yerine, onu diyaloglarda geçen tartışmalarda bir araç olarak kullanır. 

22. Soru

Platon’un formlarla ilgili olarak esaslı bir teori geliştirdiği eser hangisidir?

Cevap

Platon’un formlarla ilgili olarak esaslı bir teori geliştirdiği eser Parmenides’tir (Gill, 2006, s.184).

23. Soru

Platon bilgi anlayışı ile ilgili önemli bir noktayı Phaedo adlı eserinde nasıl özetlemiştir?

Cevap

Platon’un bilgi anlayışı ile ilgili önemli bir noktayı, onun Phaedo adlı eserindeki şu sözü özetlemektedir: “Bilmek, hatırlamaktır”. Bu sözden açıkça anlaşılan, bilginin belirli formlar halinde zaten var olduğu, insanın belirli yöntemler izleyerek bilgi sahibi olmasının ise yalnızca bu bilgileri hatırlamaktan ibaret olduğudur.

24. Soru

Platon’un “hatırlama” ile ilgili düşünceleri hangi diyaloglarında önemli bir yere sahiptir?

Cevap

Platon’un “hatırlama” ile ilgili düşünceleri onun Meno, Phaedo ve Phaedrus adlı diyaloglarında önemli bir yere sahiptir.

25. Soru

Platon, Phaedo adlı diyalogta ne anlatmaktadır?

Cevap

Phaedo adlı diyalogda, Sokrates ile Cebes arasındaki tartışmada Sokrates, her şeyin zıddı ile var olduğunu anlattıktan sonra, yaşam ile ölüm arasında da birbirini destekleyen bir ilişki olduğunu, dolayısıyla canlıların da ölümden geldiğini, ölülerin ruhunun varlığını sürdürdüğünü söyler. Bu döngü içerisinde bilginin formlar halinde bir yerlerde korunduğunu (ya da var olmaya devam ettiğini) söyler.

26. Soru

Doxa kavramının sözlük anlamı nedir?

Cevap

Algılarımıza konu olan dünyadan damıtılan bilgiye işaret etmek için Platon doxa kavramını kullanır. Doxa kavramının sözlük anlamı “kanaat, beklenti”dir

27. Soru

Platon, episteme ve gnosis kavramları ile neyi anlatır?

Cevap

Formlar dünyasından (yan eideden) elde edilen bilgiyi episteme ve gnosis kavramları ile anlatır.

28. Soru

Platon Meno’da bilgiyi nasıl tarif etmiştir?

Cevap

Platon, Meno’da, bilginin (episteme) ayırt edici özelliğini tarif ederken, “neden (sebep)” kavramına özel önem atfeder. Bilgi, sebepleri içeren bir açıklamaya dayanır. Platon bilgi (episteme) ile kanaat (doxa) birbirinden ayırırken, bu ikisinin nesnelerinin de farklı olduğuna vurgu yapar (Kahn, 2006, s.127).

29. Soru

Platon Devlet adlı eserinde bilgiden nasıl söz etmiştir?

Cevap

Devlet adlı eserinde Platon, bilginin nesnesinin sonsuz Varlık yani “formlar” olduğunu, buna karşılık doxa’nın nesnesinin ise duyulara konu olan varlıklar ve değişim olduğunu söyler. Başka türlü söylersek bilginin (episteme) konusu Varlık, kanaatin konusu ise varoluş (yahut ‘oluş’)tur. Böylece Meno’da epistemolojik bir karşıtlıkla ortaya atılan bilgi ve kanaat, Devlet’te ontolojik bir zemine taşınır.

30. Soru

Platon hem bilgi hem de varlık konusundaki düşüncelerini Devlet adlı yapıtında hangi örnekle özetlemiştir?

Cevap

Platon’un Devlet adlı yapıtının 7. Bölümündeki meşhur “mağara benzetmesi”, onun hem bilgi hem de varlık konusundaki düşüncelerini bir arada özetler. Söz konusu eserde Platon (Sokrates’in diliyle), eğitilmiş insan ile eğitilmemiş insan arasındaki farkı anlatırken, meşhur mağara benzetmesini geliştirir. Platon bu noktada, doğduğu andan itibaren bir mağaranın duvarına yüzü dönük şekilde zincirlenmiş insanları kafamızda canlandırmamızı ister. Bu insanlar, arkadan gelen ışığın etkiyle duvardaki gölgelerden başka bir şey   görememektedir. Işık kaynağı ile bu insanlar arasında hareket eden nesnelerin de gölgesi doğal olarak bu duvara yansımaktadır. Doğduğu andan itibaren çok uzun yıllar bu şekilde nesneler algılayan bir insanın, günün birinde zincirden kurtularak gölgelerin sahibi olan gerçek nesnelerle karşılaşması durumunda bu nesneleri algılamasının çok zor olacağını söyledikten sonra, bizim algıladığımız dünyadan uzak bir yerde, formlar dünyasının bulunduğunu ve zihnimizin bu basit algı dünyasının ötesine geçerek formları akla konu etmesinin de aynı derecede zor olduğunu söyler (Platon, 2005).

31. Soru

Platon ilerleyen zamanlarda bilgi ve kanaat arasındaki farkı nasıl netleştirmiştir?

Cevap

Platon, ilerleyen zamanlarda, bilgi ve kanaat arasındaki farkı biraz daha netleştir ve bilginin ortaya çıktığı yer akıl (nous), kanaatin ortaya çıktığı yeri ise duyular olarak gösterir. Platon, gerçek anlamda bilgi sahibi olmak için (yan formları akla konu edinebilmek için) sarf edilen en üst düzeyde zihinsel çaba ile daha düşük düzeydeki aklî çabalar (yan öncüllere dayanarak matematiksel çıkarımlar yapma) arasında, yani “sanat” ve “zanaat” (techne) arasında, fark gözetir. En üst düzeydeki aklî işlemler diyalektiğe dayanırken, aşağı düzeydeki aklî işlemler mantıksal çıkarımlara dayanır (Kahn, 2006, s. 128).

32. Soru

Platon’un ruh anlayışı hangi düşünceye dayanır?

Cevap

Platon’un ruh anlayışı, felsefî literatüre önemli bir kavram olarak girmiş olan “Platonik düalizm” (Platonik ikilik) düşüncesine dayanır. Bu düalizme göre ruh ve beden birbirinden mahiyet itibariyle farklı iki varlıktır (Miller, 2006, s. 278).

33. Soru

Psuche sözcüğü nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Platon’un metinlerinde “ruh” tabirine karşılık kullanılan orijinal kelime “psuche”dir (okunuşu: psühe). Bu kavram, zaman içerisinde Avrupa dillerine “psyche” olarak geçmiştir. Psyche sözcüğü modern sözlüklerde “ruh” olarak tanımlanmaktadır. “Psikoloji” (ruh bilim) sözcüğü de bu kökten türetilmiştir. Diğer yandan Platon’un eserlerinde geçen “psuche” sözcüğünün Batı dillerinde çoğunlukla “akıl” anlamına gelecek şekilde tercüme edildiğini de hatırımızda tutmalıyız. Bu çevirinin ne ölçüde sağlıklı olduğu tartışılmaktadır (Miller, 2006, s. 278). Ortaçağ ve sonrasında daha çok dini paradigmalar içerisinde tarif edilen “ruh” kavramına çok benziyor olsa da, Platon’un “psuche” kavramına Türkçe en uygun anlamsal karşılığın “akıl” ve “can” kavramlarının karışımı olduğu düşünülebilir. Zira Platon felsefesinde “psuche”, yalnızca insanların değil, bitki ve hayvanların da sahip olduğu bir şeydir.

34. Soru

Platon’a göre ruh ve beden arasında nasıl bir ilişki söz konusudur?

Cevap

Platon’a göre ruh ve beden birbirini etkiler. Bedenin ruhu etkilediği iddiasına en kolay gözlemlerle ulaşılabilir. Bu nedenle Platon felsefesinde bedenin ruh üzerinde etkili olduğuna dair iddiayla karşılaşmak, beklenen bir durumdur. Ancak Platon düşüncesini çarpıcı kılan, ruhun beden üzerinde etkili olduğunu iddia etmesidir. Platon’a göre ruh, beden üzerinde etkiye sahiptir.

35. Soru

Platon’a göre ruhun parçalı yapısı nasıldır?

Cevap

Platon’a göre ruh, her ne kadar bütüncül bir şekilde görünüyorsa da, parçalı bir yapıya sahiptir. Başka bir deyişle, işleyiş itibariyle bakıldığında ruhun kendi içerisinde parçalardan oluştuğu görülecektir. Bu parçalar Platon’a göre üç tanedir: Sağduyu (reason), öz (spirit) ve iştah (appetite) (Preus, 2007, s. 227). Bu parçaların her bir ruhun farklı şekillerde işlemesini sağlar.

36. Soru

Ruhun ölümsüz olduğu ve bir bedenden başka bir bedene geçtiği düşüncesini ortaya atan düşünür kimdir

Cevap

Ruhun ölümsüz olduğu ve bir bedenden başka bir bedene geçtiği düşüncesini Pythagoras ortaya atmıştır.

37. Soru

Platon’un ahlak anlayışı hangi kavramlara bakarak anlaşılabilir?

Cevap

Platon’un ahlâk anlayışı, onun bir dizi kavrama nasıl başvurduğuna ve bu kavramları birbiri ile nasıl ilişkilendirdiğine bakarak anlaşılabilir. Bunlar, erdem, hedonizm (hazcılık), mutluluk, iyi-kötü ve eylem kavramlarıdır.

38. Soru

Platon felsefesine göre erdemin çeşitleri nelerdir?

Cevap

Platon felsefesinde erdemin farklı görünümleri vardır: Cesaret, ölçülülük, bilgelik, dindarlık ve adalet.

39. Soru

Platon, Laches adlı diyalogda erdemden nasıl bahsetmektedir?

Cevap

Laches adlı diyalogda Platon (yine Sokrates vasıtasıyla), cesaretin göstergesi olarak salt eylemlere bakmamak gerektiğini, cesaretin eylemlerin ötesinde konumlandığını söylerken de bu görüşüyle tutarlıdır. Örneğin, cepheden kaçmanın cesaretsizlik göstergesi olduğuna doğrudan hükmetmek için bir neden olmadığını eğer savaş taktiği gereği bu yapıldıysa, savaşı kazanmayı amaçlayan kişinin, bu amaca ulaşmak için cepheyi terk etmiş olması halinde, cesaret biçiminde kendisini gösteren erdemin başka bir yerde aranması gerektiğini söyler (bu diyalog, Cairns’in derlemesinden alınmıştır (1980, s. 123- 144)). Aynı diyaloglarda, cesaretin bir tür bilgelik de olduğu açıkça dile getirilir.

40. Soru

Platon, Charmides adlı diyalogda erdemden nasıl bahsetmektedir?

Cevap

Platon’un ölçülülük ile ilgili felsefesini en açık haliyle Charmides adlı diyaloğunda görürüz. Bu eserde Sokrates le Charmides arasında bir diyalog söz konusudur. Sokrates Charmides’e, eylemlerin netliklerinden bağımsız bir ölçülülük tarifi yapar (bu diyalog için bkz. Cairns, 1980, s. 99-122)). Örneğin hızlı olmak ya da yavaş davranmak, sesli ya da sessiz olmak başlı başına bir  ölçülülük göstergesi değildir. Ölçülülük, eylemlerin bağlama uygunluğunu sağlayan ve eylemlerden bağımsız bir özelliktir.

41. Soru

Platon, Euthyphro adlı diyalogda erdemden nasıl bahsetmektedir?

Cevap

Platon’un erdemlilik göstergesi olarak ortaya koyduğu diğer iki kavram dindarlık ve adalettir. Bu iki kavram, Euthyphro adlı diyalogda tartışılır (bu diyalog için de bkz. Cairns, 1980, s. 169-185). Bu diyalogda Euthyphro adlı figür, babasını mahkemeye şikâyet etmiştir. Zira babası, tarlalarında çalışan işçiyi öldürmüştür. Burada Sokrates ile Euthyphro arasındaki diyalogda, “kutsal” kavramı bir form olarak tanımlanır. Bu form, kutsal olanla kutsal olamayanı birbirinden ayırt eder. Buradaki erdem, “adalet” ve “kutsal” formlarında gizlidir. Dolayısıyla, yine Platon’un genel felsefesine uygun bir şekilde, bu diyalogda Euthyphro’nun babasını mahkemeye şikâyet etme eylemi değil, bu şikâyet eylemenin ötesinde tanımlı ve mevcut olan “kutsal” ve “adalet” kavramları erdemli olmanın alamet olarak gösterilir.

42. Soru

Hedonizm nedir?

Cevap

Hedonizm, eylemlerin nihai amacının haz duymak olduğunu söyler. Bu haz, doğrudan eylemin kendisinden kaynaklanabileceği gibi, eylemle birlikte belirli bir amaca ulaşma neticesinde de hâsıl olabilir (Proudfoot ve Lacey, 2010, s. 163).

43. Soru

Platon, Philebus adlı diyalogda hangi düşünceyi savunmaktadır?

Cevap

Philebus adlı diyalogunda Platon, Sokrates karakter aracılığıyla şu düşünceyi savunur: Haz isteği, ruh (psuche), beden (soma) ve akıl (nous) arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar. Hazzın peşinden giden ruh, bu nedenle bedene bağlıdır. Bu düşünceyi şöyle açıklayabiliriz: Hazzın nihai olarak gerçekleştiği yer ruhtur ancak hazzın ortaya çıkabilmesi için maddi koşullar gereklidir. Beden (soma), bu maddi koşulları sağlayan yerdir ve bu nedenle ruh, haz için bedene bağlıdır. Öte yandan akıl (nous), haz isteği ile bir tür çatışma yaşar (Preus, 2007, s. 130).

44. Soru

Philebus adlı diyalogda Platon iyi şeyler arasında nasıl bir sıralama yapmaktadır?

Cevap

Philebus adlı eserinde Platon, iyi şeyler arasında hiyerarşik bir sıralama yaparken hazza en son sırayı verir. Bu hiyerarşik şemaya göre ilk sırada ölçülülük, ikinci sırada güzellik, üçüncü sırada akıl, dördüncü sırada bilgi ve beşinci sırada haz gelir.

45. Soru

Platon’un, iyi ve kötü ile ilgili düşüncelerinin en açık biçimde görüldüğü eser hangisidir?

Cevap

Platon’un iyi ve kötü ile ilgili düşüncelerinin (özellikle “iyi” hakkındaki düşüncelerinin) en açık biçimde görüldüğü eser Devlet’tir. Her ne kadar Devlet adlı eserinde adalet kavramını işlemeyi vadediyor olsa da, Platon’a göre, adalet kavramı başta olmak üzere hemen tüm kavramları anlamak için öncelikle “iyi” kavramını anlamak şarttır (White, 2006, s. 356). Bu yalnızca kuramsal bir beklenti değildir çünkü Platon’a göre devlet yönetenlerin tam anlamıyla liyakat sahibi olması için “iyi” kavramını tam anlamıyla öğrenmiş ve içselleştirmiş olmaları gerekir.

46. Soru

Platon’a göre iyi devlet hangi vasıflarla kurulmuştur?

Cevap

Platon’a göre, iyi bir devlet şu dört vasıfla kurulmuştur: Bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet.

47. Soru

Platon’a göre devleti yöneten insanlar hangi vasıfları taşımaktadır?

Cevap

Tıpkı ideal devlet gibi, onu yöneten insanlar da bu dört vasfı (bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet) taşır ve bu nedenle “iyi” olarak tanımlanırlar.

48. Soru

Platon, iyi bir devlete dört sıfatın yanı sıra hangi işlevsel özellikleri atfeder?

Cevap

Platon, bu dört sıfatın yanı sıra iyiliğe bir takım işlevsel özellikler de atfeder: İyi bir devlet istikrarlı, tutarlı ve bütüncül olmalıdır. Yine iyi bir devlet, ihtiyaçları karşılama yeterliliğine sahip olmalıdır.

49. Soru

Platon, iyi bir insana hangi işlevsel özellikleri atfeder?

Cevap

Platon, devlete yüklediği bu işlevsel iyilikler, insanların iyi olmasının da koşulu olarak aynen öne sürer. Yani iyi insanlar da istikrarlı, tutarlı ve bütüncül olmalı, ihtiyaçları karşılama yeterliliğine sahip olmalıdır.

50. Soru

Platon düşüncesinde kötülük nasıl tanımlanır?

Cevap

Platon düşüncesinde kötülük (kakia), “iyiliğin olmaması” veya eksik olması ile tanımlanır.

51. Soru

Platon düşüncesinde iyilik nedir?

Cevap

Platon düşüncesinde iyilik, soyut ve yaşamın dışında bir şey değil, tam tersine hayatın içerisinde yer alan ve insan eylemleriyle birlikte açığa çıkan bir şeydir.

52. Soru

Platon’un estetik hakkındaki görüşlerinin özünü hangi eserlerinde bulmak mümkündür?

Cevap

Şu eserlerinde Platon’un estetik hakkındaki görüşlerinin özünü bulmak mümkün: Polticus, Devlet, Sofist, Yasalar, Ion, Phaedrus ve Symposium.

53. Soru

Eserlerinde Platon’un estetik ile ilgili felsefesi, hangi esaslar üzerinde ve temalar etrafında şekillenir?

Cevap

Eserlerinde Platon’un estetik ile ilgili felsefesi, şu esaslar üzerinde ve temalar etrafında şekillenir:

• Temelinde “ölçü” (veya “ölçüm”) olan zanaat (techne),

• Taklide dayalı olan sanat (mimesis),

• Şiirsel yaratıcılığın temel şartı olarak görülen coşku,

• Erotik delilik ve bunun güzellikle ilişkisi (Hofstadter ve Kuhns, 1976, s. 3).

54. Soru

Demiurgos nedir?

Cevap

Demiurgos, Platon felsefesinde “tanrı” benzer bir varlıktır. Ancak, bu kavramın, örneğin İslam’ın veya Hıristiyanlığın tanrı anlayışı ile büyük farklılıklar gösterdiğini unutmamalıyız. İslam ve Hıristiyanlıktaki tanrı anlayışının aksine Demiurgos, evren yoktan var eden bir değildir: Zaten var olan varlığı ölçülülük içerisinde bir düzene oturtandır Demiurgos.

55. Soru

Platon kaç farklı delilikten söz eder?

Cevap

Platon, şiirsel deliliğin dört farklı delilikten yalnızca biri olduğunu söyler. Diğer üçü kehânet, meczubiyet ve erotik deliliktir.

56. Soru

Şiirsel delilik nedir?

Cevap

Şiirsel delilik insanı tanrılarla ilişki içerisine sokar. Âşık, sevgiline kavuşma arzusu ile yanıp tutuştuğunda, bu durum onu bir hâl içerisine sokar ki bu hâl, tanrıların bulunduğu alanın güzelliyle bezenmiştir.

57. Soru

Platon’a göre sanat nedir?

Cevap

Platon’a göre, sanat, bir şeyler (temsiller) oluşturmanın bir aracıdır ve kendi içerisinde bir değer taşımaktan çok, oluşturduğu şeylerin değeriyle ölçülür. Platon’a göre, yaratıcı ve üretici sanat, bir site devletinde yeni nesiller sağlıklı, uyumlu ve akla uygun biçimde yaşamaya teşvik etmenin yollarını aramalıdır. Buradan anlaşılacağı gibi Platon sanata açıkça eğitsel bir işlev yüklemektedir. Sanatın bu eğitsel işlev, gerek içerik gerekse biçim bakımından bazı (yasal) düzenlemeleri de beraberinde getirir. Düzenlemeler olmadan sanat, insan ruhuna, akla ve iyiliğe uyumlu bir nitelik gösteremez.

58. Soru

Platon’a göre, phantastike nedir?

Cevap

Platon’a göre, phantastike, bir şeyin hakiki varlığının değil görünümünün temsilini üretmektir. Örneğin bir yatak resmi çizen bir gerçek yatağı değil yatağın belirli bir görünümünü taklitle üretmiş olur.

59. Soru

Platon, mimesis vasıtasıyla üretim (taklit) yapmayı, formlar ile nasıl irtbatlandırmıştır?

Cevap

Mimesis vasıtasıyla üretim (taklit) yapmayı, formlar ile şu şekilde irtibatlandırdığını görebiliriz: Taklit yoluyla üretilen nesne (yani mimesisin nesnesi), Platon’un nesneler arasında öngördüğü hiyerarşik düzende en altta yer alır. Yatak örneğini ele alırsak: Bu hiyerarşide en üstte “yatak formu”, ikinci sırada “yatak” ve üçüncü sırada “yatak resmi” yer alır (Janawaay, 2006, s.392). Buna uygun olarak Platon, bu üçünün var edicisi arasında da bir hiyerarşi öngörür: En üst düzeyde “yatak formunun var edicisi”, ikinci düzeyde “yatağın var edicisi” ve üçüncü düzeyde “yatak resminin var edicisi” yer alır.

60. Soru

Platon’un siyaset ile ilgili görüşlerini ihtiva eden eserleri hangileridir?

Cevap

Platon’un siyaset ile ilgili görüşlerini ihtiva eden başlıca üç eser vardır: Devlet (ideal devlet), Devlet Adamı (Politicus) ve Yasalar (Nomoi).

61. Soru

Platon’a göre büyük eksiklikler ve yanlışlar içeren kaç farklı devlet türü vardır?

Cevap

Platon kendi zamanının devlet türlerini de inceleyerek, büyük eksiklikler ve yanlışlar içeren dört farklı devlet türünü tanımlamıştır: Timokrasi, plütokrasi, demokrasi ve tiranlık.

62. Soru

Timokrasi nedir?

Cevap

Timokrasi, şeref ve görev ilkelerine göre yönetilen devletlere işaret eder. Cömertlik ve bol ikram sahibi olma gibi ilkelere sahip asker yönetimler, bu türden devlet biçimine karşılık gelir. Sparta, Platon zamanında bu timokrasi biçimindeki yönetimin tipik örneğidir.

63. Soru

Plütokrasi nedir?

Cevap

Bir tür oligarşik yönetim çeşidi olan plütokrasi, ekonomik güce dayalı ayrıcalıkları elinde bulunduran sınıfın yönetimde olduğu sistemlere işaret eder.

64. Soru

Demokrasi nedir?

Cevap

Demokrasi özgürlük ve eşitlik ilkeleri ile halkın oy kullanarak yönetime dâhil olduğu, kuralların belirlenmesinde yer aldığı sistemdir (Platon’un zamanındaki demokrasi ile büyük farklılıklar gösterse de bugün en gelişmiş ve arzu edilen politik sistem demokrasidir ancak Platon, eşitlik ve özgürlük fikirlerini aydınlanmacı ve modern politik felsefenin aksine kusur olarak kabul eder).

65. Soru

Tiranlık nedir?

Cevap

Tiranlık, Platon’a göre, demokrasinin sonucunda toplumda bozulma ve çürümenin meydana gelmesi; demokratik yönetimdeki özgürlüklerin bir tür yozlaşmaya neden olması ile oluşan sistemdir. Toplumda kaos ve kuralsızlık başgösterince, gücü bir şekilde eline geçiren tiran, büyük kötülükler işlemek zorunda kalır. Bu kötülüklerin neticesinde de mutlaka bir gün yok edilir.

66. Soru

Aristokrasi nedir?

Cevap

Platon, “Aristokratik” olarak isimlendirebileceğimiz ve kendisi tarafından tanımlanan “ideal devlet”i bu sistemlerin tamamının üzerinde bir yere koyar. Aristokraside iyi eğitilmiş, vasıflı insanların yönetimi söz konusudur.

67. Soru

Platon kaç farklı devlet türü tanımlamıştır?

Cevap

“Platon’un beş devlet tanımlaması” şunları içerir: Timokrasi, plütokrasi, demokrasi, tiranlık ve Aristokrasi. Platon, (demokrasi dâhil) diğer türlerin her birinin zayıf ve kötü yönlerini ortaya koyarak iyi eğitim almış üst sınıf insanların yönetimini (Aristokrasiyi) ön plana çıkarır.

68. Soru

Platon’u en fazla etkileyen filozof kimdir?

Cevap

Hiç şüphe yok ki Platon’u en fazla etkileyen, yirmi yaşında öğrencisi olduğu Sokrates’tir.

69. Soru

Platon’un kurduğu ve felsefî düşüncenin yüksek düzeyde eğitim veren bir okulda kurumlaşmasının bilinen ilk örneğini oluşturan okulun adı nedir?

Cevap

Platon’un kurduğu Akademi adlı okul, felsefî düşüncenin yüksek düzeyde eğitim veren bir okulda kurumlaşmasının bilinen ilk örneğini meydana getirmiştir.

70. Soru

Platon’un eserleri hangi kategorilere ayrılmaktadır?

Cevap

Platon’un yukarıda adı geçen eserlerini gelişim evrelerine ve Platon’un kişisel yaşamındaki dönemlere göre iki genel kategoriye ayıran yazarlar vardır (örn. Audi, 1999, s. 710-711): a. Erken ve orta dönem diyaloglar, b. Geç dönem diyaloglar.

71. Soru

Platon’un hangi eserinden sonra kendi düşüncelerini anlatmaya başladığı iddia edilmektedir?

Cevap

Platon, erken dönem eserlerinde “Sokrates” karakterine çokça yer vermiştir. Bu eserlerdeki diyaloglarda Sokrates’in düşüncelerinin mi dile getirildiği yoksa Platon’un (hocası) Sokrates’i kurmaca bir karakter olarak konuşturmak suretiyle kendi görüşlerini mi dile getirdiği, tartışmalı bir konu olarak literatürde yer edinmiştir. Güçlü olan iddia şudur: Meno adlı eserinden sonra Platon, kendi düşüncelerini anlatmaya başlamıştır.

72. Soru

Platon’un varlık hakkındaki düşüncelerini hangi kavramla anlayabiliriz?

Cevap

Platon’un varlık hakkındaki düşüncelerini anlamak için onun (Türkçe’ye “biçim” veya “form” olarak çevirebileceğimiz) “idea” veya “eidos” kavramına bakmamız gerek.

73. Soru

Platon’un formlarla ilgili esaslı bir teori geliştirdiği eseri hangisidir?

Cevap

Platon’un formlarla ilgili olarak esaslı bir teori geliştirdiği eseri Parmenides’tir

74. Soru

Platon’un bilgi anlayışı ile ilgili önemli bir noktayı özetlediği “Bilmek, hatırlamaktır.” sözü hangi eserinde yer almaktadır?

Cevap

Platon’un bilgi anlayışı ile ilgili önemli bir noktayı, onun Phaedo adlı eserindeki şu sözü özetlemektedir: “Bilmek, hatırlamaktır”.

75. Soru

Platon, algılarımıza konu olan dünya ile formlar dünyasını birbirinden ayırırken algılarımıza konu olan dünyadan damıtılan bilgiye işaret etmek için hangi kavramı kullanır?

Cevap

Platon, algılarımıza konu olan dünya ile formlar dünyasını birbirinden ayırır. Algılarımıza konu olan dünyadan damıtılan bilgiye işaret etmek için Platon doxa kavramını kullanır.

76. Soru

Platon kanaatin ortaya çıktığı yeri neresi olarak gösterir?

Cevap

Platon, ilerleyen zamanlarda, bilgi ve kanaat arasındaki farkı biraz daha netleştirir ve bilginin ortaya çıktığı yeri akıl (nous), kanaatin ortaya çıktığı yeri ise duyular olarak gösterir.

77. Soru

Platon’un ruh anlayışı felsefe literatürüne de girmiş olan önemli kavram nedir?

Cevap

Platon’un ruh anlayışı, felsefî literatüre önemli bir kavram olarak girmiş olan “Platonik düalizm” (Platonik ikilik) düşüncesine dayanır. Bu düalizme göre ruh ve beden birbirinden mâhiyet itibariyle farklı iki varlıktır (Miller, 2006, s. 278).

78. Soru

Platon’a göre ruhu oluşturan parçalar nelerdir?

Cevap

Platon’a göre ruh, her ne kadar bütüncül bir şekilde görünüyorsa da, parçalı bir yapıya sahiptir. Başka bir deyişle, işleyiş itibariyle bakıldığında ruhun kendi içerisinde parçalardan oluştuğu görülecektir. Bu parçalar Platon’a göre üç tanedir: Sağduyu (reason), öz (spirit) ve iştah (appetite) (Preus, 2007, s. 227).

79. Soru

Platon’un ahlak anlayışını anlamak için hangi kavramlara bakmamız gerekmektedir?

Cevap

Platon’un ahlâk anlayışı, onun bir dizi kavrama nasıl başvurduğuna ve bu kavramları birbiri ile nasıl ilişkilendirdiğine bakarak anlaşılabilir. Bunlar, erdem, hedonizm (hazcılık), mutluluk, iyi-kötü ve eylem kavramlarıdır.

80. Soru

Platon felsefesinde erdemin görünümleri nelerdir?

Cevap

Platon felsefesinde erdemin farklı görünümleri vardır: Cesaret, ölçülülük, bilgelik, dindarlık ve adalet.

81. Soru

Platon’un erdemlilik göstergesi olarak ortaya koyduğu ve Euthyphro adlı diyalogda tartıştığı kavramlar nelerdir?

Cevap

Platon’un erdemlilik göstergesi olarak ortaya koyduğu diğer iki kavram dindarlık ve adalettir. Bu iki kavram, Euthyphro adlı diyalogda tartışılır

82. Soru

Platon’a göre, iyi bir devlet hangi vasıflarla kurulmuştur?

Cevap

Platon’a göre, iyi bir devlet şu dört vasıfla kurulmuştur: Bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet.

83. Soru

Platon’un “iyi” ve “kötü” kavramlarını en iyi şekilde ortaya koyduğu eseri hangisidir?

Cevap

Platon’un “iyi” ve “kötü” kavramlarını en iyi şekilde ortaya koyan eseri Devlet’tir. Aslında Devlet adlı eseri “adalet” kavramını ele alır fakat Platon’a göre, adalet kavramı da eninde sonunda “iyi” kavramı ile ilişkilidir.

84. Soru

Platon’a göre iyiliğin ve güzelliğin temeli oluşturan kavram hangisidir?

Cevap

Platon’a göre, ölçü, iyiliğin ve güzelliğin temelidir.

85. Soru

Platon’un siyaset ile ilgili görüşlerinin önemli bir kısmını ortaya koyduğu eserler hangileridir?

Cevap

Platon’un siyaset ile ilgili görüşlerinin önemli bir kısmı onun şu üç eserinde ortaya konmaktadır: Devlet, Devlet Adamı (Politicus) ve Yasalar (Nomoi).

86. Soru

İyi tasarlanmış ve düzenlenmiş bir devletin başında bulunan yöneticinin sahip olması gereken kavramlar nelerdir?

Cevap

İyi tasarlanmış ve düzenlenmiş bir devletin başında, erdem ve bilgelik sahibi bir yönetici bulunur.

87. Soru

Platon’a göre iyi tasarlanmış bir devletin başında yer alacak filozof-kralın liyakatini belirleyen en önemli şey nedir?

Cevap

İyi tasarlanmış bir devletin başında, “filozof-kral” yer alır. Filozofkralın liyakatini belirleyen en önemli şey ise aldığı eğitimdir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.