Açıköğretim Ders Notları

İş Planı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İş Planı Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Finans Planı

1. Soru

Bir iş planının kabaca kısımlarını açıklayınız.

Cevap

Bir iş planının kabaca iki temel kısımdan oluştuğu söylenebilir. Açıklama kısmı ve finansal tablolar kısmı. Finansal bölüm dışındaki bölümleri içeren açıklama kısmı görece kolay hazırlanır çünkü hazırlayıcının kendi bilgilerinden ve beklentilerinden ya da kolayca temin edilebilecek verilerden oluşur.Finansal bölüm, özellikle finansçı olmayanlar için daha zordur çünkü belli ölçüde uzmanlık gerektirir ve kesin hesaplamalar ile rakamlar ortaya koymayı gerektirir


2. Soru

Bankalar gibi fon kaynağı sağlayacak veya borç verecek herhangi bir kuruluş hangi tür soruların cevaplarını bilmek isteyecektir?

Cevap

Bankalar gibi fon kaynağı sağlayacak veya borç verecek herhangi bir kuruluşun  cevaplarını bilmek isteyeceği sorular;Ne kadar borç almak istiyorsunuz?
Parayı ne için istiyorsunuz?Borcunuzu gerçekçi olarak ne kadar zamanda geri ödeyebileceksiniz?Faizi ödeyebilecek güçte misiniz?İşletmeniz, planlarında ortaya çıkacak bir aksiliği göğüsleyebilecek güçte mi? Borçlanma için, eğer istenirse, ne gibi teminatlar sağlanabilir? 


3. Soru

Yatırımcılar işletmeleri seçerken ne tür sorulara cevap ararlar?

Cevap

Yatırımcılar işletmeleri seçerken; işletme parayı nereden kazanıyor?Ne kadar zamandır faaliyetlerine devam etmektedir? Faaliyet sonuçları ve kârlılık ne düzeydedir, ileriye dönük tahminler nelerdir? İşletme ne miktarda finansman aramaktadır ve bunu ne için kullanacaktır? gibi sorulara cevap aramaktadır.


4. Soru

Risk sermayedarları, başka şeyler ile birlikte, hangi  koşulları da gözden geçirerek risk oranlarını değerlendirmek isterler?

Cevap

Risk sermayedarları, başka şeyler ile birlikte, aşağıdaki koşulları da gözden geçirerek risk oranlarını değerlendirmek isterler:Geçmiş kayıtlar,Öngörüler,Kritik faktör


5. Soru

İş planı hazırlamanın en önemli avantajı nedir?

Cevap

İş planı hazırlamak, aynı zamanda işletmenin planlarını yerine getirmesi için gerekli olan kaynakları ortaya çıkaracaktır. Bu kaynaklar sadece mali olmayacak; aynı zamanda, örneğin ek yönetim, kalifiye işçi ya da üretim kapasitesi, ürün geliştirme gereksinimleri ya da pazarlama etkenlerini içerecektir.


6. Soru

Finans planı bölümü hazırlanırken kaç temel finansal rapora ihtiyaç duyulur?

Cevap

Finans planı bölümü hazırlanırken üç temel finansal rapora ihtiyaç duyulur. Bunlar gelir tablosu,beklenen nakit akışları tablosu ve bilanço.


7. Soru

Tahmini satış bütçesinin işleme şeklini açıklayınız.

Cevap

Tahmini satış bütçesi için ilk aşamada üç yıllık bir dönemi kapsayan satış tahminlerini yansıtmak üzere bir çalışma sayfası açılır. Farklı kalemlerden yapılacak satışlar için farklı bölümler açılır ve ilk yıl aylık olarak, takip eden iki yıl içinse aylık ya da çeyreklik olarak her birinin izleneceği sütunlar açılır.İdeal olarak her bir döneme ait; satış miktarı, birim satış fiyatı, ilk ikisinin çarpımı ile elde edilen toplam satış hasılatı, birim maliyet ve satış miktarıyla birim maliyetin çarpımından elde edilen satışların maliyeti sütunları açılır. Satışların maliyetinin hesaplanması brüt kârın da hesaplanmasına olanak verir. Brüt kâr satış hasılatı ile satışların maliyeti arasındaki farktır. Brüt kâr, ileride görüleceği üzere, analizlerde ve karşılaştırmalarda kullanılacak önemli bir araçtır.


8. Soru

Başlıca başlangıç harcamaları kalemleri nelerdir?

Cevap

Başlıca başlangıç harcamaları kalemleri şunlardır: Yerel ve ulusal otoritelere işletmeyi kaydettirmek için yapılan giderler (resimler, harçlar,vergiler, vb.)
Tesisler, araç-gereç ve ekipmanlar, kiralanan unsurlar ve arsa için yapılan kurulum giderleri,Peşinatlar ve depozitolar,İzinler ve lisanslar,Yetkili kurumlara üyelik için ödenen ücretler,Stok harcamalar


9. Soru

Faaliyet harcamalarını açıklayınız?

Cevap

Faaliyet Harcamaları: İşletme bir kez faaliyete geçtiğinde günlük işleyişini sürdürebilmesi için yapılması gerekli harcamalar bu kapsamda değerlendirilir. Örneğin bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için her ay yapılması gereken rutin bir ödeme varsa (yönetici maaşları, ofis ve donanım kiraları gibi) bu bir faaliyet harcamasıdır.


10. Soru

Finansal öngörüleri açıklayınız.

Cevap

Finansal öngörüler, çoğu iş planının temelini oluşturur ve genellikle bu planların hazırlık aşamasında başlangıç noktasıdır. Öngörüler, kâr ve nakit bağlamında hedefleri ifade eder. Öngörüleri hazırlamak için,gelecekte işletmeyle ilgili bugünden doğrulanamayan ne gibi değişiklikler olacağı konusunda bazı varsayımlarda bulunulması gerekir. Aynı zamanda, başlangıç noktasını belirlemek için, işletmenin
mevcut durumuna ilişkin net bir resme gereksinim duyulacaktır.


11. Soru

Proforma finansal tabloların planlamasında ihtiyaç duyulan temel veriler nelerdir?

Cevap

Proforma finansal tabloların planlamasında ihtiyaç duyulan temel veriler;Gelirler,maliyetler,yatırımlar,gelir tablosu,bilanço,nakit akış tablosu,geçmiş performans analizi,tahmin ve planlamadır.


12. Soru

Gelir tablosunu açıklayınız.

Cevap

Gelir tablosu, faaliyette bulunan işletmeler için genellikle her çeyrekte hazırlanan, zorunlu ve önemli bir finansal tablo olmasının yanında finans planının da önemli bir kısmıdır ve işletmenin başarısı için kritik bir role sahiptir.


13. Soru

Gelir tablosunda masrafları açıklayınız. 

Cevap

Masraflar. Doğrudan maliyetler (ham madde, makine, araç-gereç kiraları, hissedarlara yapılan ödemeler, maaşlar ve maaşlarla ilgili diğer giderler) ve yönetim giderleri (yönetici maaşları ve ücretleri,reklam ve promosyon giderleri, borç ve banka giderleri, amortisman, sigorta, kiralar, haberleşme giderleri, bankalara ve diğer kurumlara ödenen komisyonlar, vb.) şeklindeki alt başlıklardan oluşabilir.Her bir kategorinin kendi içinde ve akabinde tüm masraflar bölümünün toplanması unutulmamalıdır.


14. Soru

Bir Tahmini Nakit Akışları Tablosunun kaç bölümü vardır?

Cevap

Bir Tahmini Nakit Akışları Tablosunun nakit gelirler, nakit harcamalar ve denkleştirme olmak üzere üç bölümü vardır.


15. Soru

Nakit akışlarını doğrudan etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler nelerdir?

Cevap

Nakit akışlarını doğrudan etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler;Tasarım hataları, Savaş, terör, yangın vb, olaylar,Ürünlere yönelik yükleme hataları ya da ertelemeler, Satış gücü tarafından mamullerin olması gerekenden çok ya da az satımı, Zayıf pazarlama kampanyaları, Maliyeti etkin olmayan özel işler kabul edilmesi, İşçilik sorunları, Hava koşulları ile ilgili sorunlar, Ürünün teknolojisindeki değişiklikler, İşletmenin faaliyette bulunduğu iş çevresinde kanun değişikliği
Nakit akışı ve sermaye gereksinimini karşılayabilmek için yapılan borçlanmanın maliyetidir.


16. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Bilanço, belirli bir zaman noktasında işletmenin finansal durumu, varlıkları ve bu varlıkların finanse edildiği finansal kaynakların anlık bir resmini sunan, her iş planında olması gereken üç temel finansal tablonun sonuncusudur.


17. Soru

Finans planındaki genel varsayımlar nelerdir?

Cevap

Finans planındaki genel varsayımlar;. Enflasyon oranları ve döviz kurları,Satış ve pazarlama,Nakit tahsilat,Dağıtım,vb olarak sıralanabilir.


18. Soru

Finans planındaki genel varsayımlardan Üretim hangi konuları kapsamaktadır?

Cevap

Finans planındaki genel varsayımlardan Üretim; Gerekli ilk madde malzemenin uygun miktarlarda temini, İşgücünün ve ilgili beceri düzeyinin mevcudiyeti,Ücret, maaş ve sosyal güvenlik katkıları, Ürün hatasına bağlı kayıplar, Bakım onarım ve tamirat giderleri, Satılabilir ürünün getiri oranı,Diğer giderlerdir. 


19. Soru

Başa baş analizi nedir?

Cevap

Başa baş analizi; maliyetler, faaliyet hacmi, satış fiyatları ve kâr arasındaki ilişkilerin incelenmesine yardımcı olan kısa vadeli bir planlama amacıdır. Başa baş analizi, maliyetleri ve satışları etkileyen gelişmelerin kâr üzerindeki etkilerini ortaya koyar. Bu özelliği ile bir iş planında olması istenen ve yönetsel amaçla kullanılabileceği gibi potansiyel finansörler tarafından da görülmek istenebilecek bir
başka önemli finansal araçtır.


20. Soru

Duyarlılık analizi nasıl hazırlanır?

Cevap

İlk olarak, farklı varsayımlara dayalı gerçekçi ve muhafazakâr öngörüler ayrı ayrı ele alınabilir. Örneğin, satışlarda yüzde 10’luk bir düşüşün etkisini yada yeni bir ürünü planlanan tarihten üç ay sonra piyasaya sürmenin etkisini gösteren duyarlılık analizleri hazırlanabilir. Proje ile ilişkili riskleri tanımlamak önemlidir. Ayrıca, her bir maddi riskin finansal öngörüler üzerindeki etkisi de gösterilmelidir. Bu analizlerin bir parçası olarak, başa baş (satış hasılatının üretim maliyetini karşılayacağı) ciro tanımlanmalıdır.


21. Soru

Finansal öngörüler nasıl hazırlanır?

Cevap

Finansal öngörüler Türk Lirası, ABD Doları ya da Euro cinsinden hazırlanabilir. Plana temel teşkil eden işin doğası, fonksiyonel para birimi olarak yabancı para cinsinden bir para biriminin kullanımını zorunlu kılabilir. Ayrıca, finansmanın Türkiye içinde ya da dışında arandığına bağlı olarak da yabancı bir para birimi kullanılabilir. Yabancı okuyucular finansal öngörülerin ABD Doları ya da Euro cinsinden hazırlanmasını isteyebilirler.Öngörülerin Türk Lirası olarak hazırlanması durumunda, bir enflasyon oranı varsayılır ve bu öngörülere uygulanır. Buradaki zorluk, üç yıl veya daha fazla bir süre için enflasyon oranının nasıl değişeceği konusunda doğru bir tahmin yaparak ortaya çıkacaktır.


1. Soru

Bir iş planının kabaca kısımlarını açıklayınız.

Cevap

Bir iş planının kabaca iki temel kısımdan oluştuğu söylenebilir. Açıklama kısmı ve finansal tablolar kısmı. Finansal bölüm dışındaki bölümleri içeren açıklama kısmı görece kolay hazırlanır çünkü hazırlayıcının kendi bilgilerinden ve beklentilerinden ya da kolayca temin edilebilecek verilerden oluşur.Finansal bölüm, özellikle finansçı olmayanlar için daha zordur çünkü belli ölçüde uzmanlık gerektirir ve kesin hesaplamalar ile rakamlar ortaya koymayı gerektirir

2. Soru

Bankalar gibi fon kaynağı sağlayacak veya borç verecek herhangi bir kuruluş hangi tür soruların cevaplarını bilmek isteyecektir?

Cevap

Bankalar gibi fon kaynağı sağlayacak veya borç verecek herhangi bir kuruluşun  cevaplarını bilmek isteyeceği sorular;Ne kadar borç almak istiyorsunuz?
Parayı ne için istiyorsunuz?Borcunuzu gerçekçi olarak ne kadar zamanda geri ödeyebileceksiniz?Faizi ödeyebilecek güçte misiniz?İşletmeniz, planlarında ortaya çıkacak bir aksiliği göğüsleyebilecek güçte mi? Borçlanma için, eğer istenirse, ne gibi teminatlar sağlanabilir? 

3. Soru

Yatırımcılar işletmeleri seçerken ne tür sorulara cevap ararlar?

Cevap

Yatırımcılar işletmeleri seçerken; işletme parayı nereden kazanıyor?Ne kadar zamandır faaliyetlerine devam etmektedir? Faaliyet sonuçları ve kârlılık ne düzeydedir, ileriye dönük tahminler nelerdir? İşletme ne miktarda finansman aramaktadır ve bunu ne için kullanacaktır? gibi sorulara cevap aramaktadır.

4. Soru

Risk sermayedarları, başka şeyler ile birlikte, hangi  koşulları da gözden geçirerek risk oranlarını değerlendirmek isterler?

Cevap

Risk sermayedarları, başka şeyler ile birlikte, aşağıdaki koşulları da gözden geçirerek risk oranlarını değerlendirmek isterler:Geçmiş kayıtlar,Öngörüler,Kritik faktör

5. Soru

İş planı hazırlamanın en önemli avantajı nedir?

Cevap

İş planı hazırlamak, aynı zamanda işletmenin planlarını yerine getirmesi için gerekli olan kaynakları ortaya çıkaracaktır. Bu kaynaklar sadece mali olmayacak; aynı zamanda, örneğin ek yönetim, kalifiye işçi ya da üretim kapasitesi, ürün geliştirme gereksinimleri ya da pazarlama etkenlerini içerecektir.

6. Soru

Finans planı bölümü hazırlanırken kaç temel finansal rapora ihtiyaç duyulur?

Cevap

Finans planı bölümü hazırlanırken üç temel finansal rapora ihtiyaç duyulur. Bunlar gelir tablosu,beklenen nakit akışları tablosu ve bilanço.

7. Soru

Tahmini satış bütçesinin işleme şeklini açıklayınız.

Cevap

Tahmini satış bütçesi için ilk aşamada üç yıllık bir dönemi kapsayan satış tahminlerini yansıtmak üzere bir çalışma sayfası açılır. Farklı kalemlerden yapılacak satışlar için farklı bölümler açılır ve ilk yıl aylık olarak, takip eden iki yıl içinse aylık ya da çeyreklik olarak her birinin izleneceği sütunlar açılır.İdeal olarak her bir döneme ait; satış miktarı, birim satış fiyatı, ilk ikisinin çarpımı ile elde edilen toplam satış hasılatı, birim maliyet ve satış miktarıyla birim maliyetin çarpımından elde edilen satışların maliyeti sütunları açılır. Satışların maliyetinin hesaplanması brüt kârın da hesaplanmasına olanak verir. Brüt kâr satış hasılatı ile satışların maliyeti arasındaki farktır. Brüt kâr, ileride görüleceği üzere, analizlerde ve karşılaştırmalarda kullanılacak önemli bir araçtır.

8. Soru

Başlıca başlangıç harcamaları kalemleri nelerdir?

Cevap

Başlıca başlangıç harcamaları kalemleri şunlardır: Yerel ve ulusal otoritelere işletmeyi kaydettirmek için yapılan giderler (resimler, harçlar,vergiler, vb.)
Tesisler, araç-gereç ve ekipmanlar, kiralanan unsurlar ve arsa için yapılan kurulum giderleri,Peşinatlar ve depozitolar,İzinler ve lisanslar,Yetkili kurumlara üyelik için ödenen ücretler,Stok harcamalar

9. Soru

Faaliyet harcamalarını açıklayınız?

Cevap

Faaliyet Harcamaları: İşletme bir kez faaliyete geçtiğinde günlük işleyişini sürdürebilmesi için yapılması gerekli harcamalar bu kapsamda değerlendirilir. Örneğin bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için her ay yapılması gereken rutin bir ödeme varsa (yönetici maaşları, ofis ve donanım kiraları gibi) bu bir faaliyet harcamasıdır.

10. Soru

Finansal öngörüleri açıklayınız.

Cevap

Finansal öngörüler, çoğu iş planının temelini oluşturur ve genellikle bu planların hazırlık aşamasında başlangıç noktasıdır. Öngörüler, kâr ve nakit bağlamında hedefleri ifade eder. Öngörüleri hazırlamak için,gelecekte işletmeyle ilgili bugünden doğrulanamayan ne gibi değişiklikler olacağı konusunda bazı varsayımlarda bulunulması gerekir. Aynı zamanda, başlangıç noktasını belirlemek için, işletmenin
mevcut durumuna ilişkin net bir resme gereksinim duyulacaktır.

11. Soru

Proforma finansal tabloların planlamasında ihtiyaç duyulan temel veriler nelerdir?

Cevap

Proforma finansal tabloların planlamasında ihtiyaç duyulan temel veriler;Gelirler,maliyetler,yatırımlar,gelir tablosu,bilanço,nakit akış tablosu,geçmiş performans analizi,tahmin ve planlamadır.

12. Soru

Gelir tablosunu açıklayınız.

Cevap

Gelir tablosu, faaliyette bulunan işletmeler için genellikle her çeyrekte hazırlanan, zorunlu ve önemli bir finansal tablo olmasının yanında finans planının da önemli bir kısmıdır ve işletmenin başarısı için kritik bir role sahiptir.

13. Soru

Gelir tablosunda masrafları açıklayınız. 

Cevap

Masraflar. Doğrudan maliyetler (ham madde, makine, araç-gereç kiraları, hissedarlara yapılan ödemeler, maaşlar ve maaşlarla ilgili diğer giderler) ve yönetim giderleri (yönetici maaşları ve ücretleri,reklam ve promosyon giderleri, borç ve banka giderleri, amortisman, sigorta, kiralar, haberleşme giderleri, bankalara ve diğer kurumlara ödenen komisyonlar, vb.) şeklindeki alt başlıklardan oluşabilir.Her bir kategorinin kendi içinde ve akabinde tüm masraflar bölümünün toplanması unutulmamalıdır.

14. Soru

Bir Tahmini Nakit Akışları Tablosunun kaç bölümü vardır?

Cevap

Bir Tahmini Nakit Akışları Tablosunun nakit gelirler, nakit harcamalar ve denkleştirme olmak üzere üç bölümü vardır.

15. Soru

Nakit akışlarını doğrudan etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler nelerdir?

Cevap

Nakit akışlarını doğrudan etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler;Tasarım hataları, Savaş, terör, yangın vb, olaylar,Ürünlere yönelik yükleme hataları ya da ertelemeler, Satış gücü tarafından mamullerin olması gerekenden çok ya da az satımı, Zayıf pazarlama kampanyaları, Maliyeti etkin olmayan özel işler kabul edilmesi, İşçilik sorunları, Hava koşulları ile ilgili sorunlar, Ürünün teknolojisindeki değişiklikler, İşletmenin faaliyette bulunduğu iş çevresinde kanun değişikliği
Nakit akışı ve sermaye gereksinimini karşılayabilmek için yapılan borçlanmanın maliyetidir.

16. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Bilanço, belirli bir zaman noktasında işletmenin finansal durumu, varlıkları ve bu varlıkların finanse edildiği finansal kaynakların anlık bir resmini sunan, her iş planında olması gereken üç temel finansal tablonun sonuncusudur.

17. Soru

Finans planındaki genel varsayımlar nelerdir?

Cevap

Finans planındaki genel varsayımlar;. Enflasyon oranları ve döviz kurları,Satış ve pazarlama,Nakit tahsilat,Dağıtım,vb olarak sıralanabilir.

18. Soru

Finans planındaki genel varsayımlardan Üretim hangi konuları kapsamaktadır?

Cevap

Finans planındaki genel varsayımlardan Üretim; Gerekli ilk madde malzemenin uygun miktarlarda temini, İşgücünün ve ilgili beceri düzeyinin mevcudiyeti,Ücret, maaş ve sosyal güvenlik katkıları, Ürün hatasına bağlı kayıplar, Bakım onarım ve tamirat giderleri, Satılabilir ürünün getiri oranı,Diğer giderlerdir. 

19. Soru

Başa baş analizi nedir?

Cevap

Başa baş analizi; maliyetler, faaliyet hacmi, satış fiyatları ve kâr arasındaki ilişkilerin incelenmesine yardımcı olan kısa vadeli bir planlama amacıdır. Başa baş analizi, maliyetleri ve satışları etkileyen gelişmelerin kâr üzerindeki etkilerini ortaya koyar. Bu özelliği ile bir iş planında olması istenen ve yönetsel amaçla kullanılabileceği gibi potansiyel finansörler tarafından da görülmek istenebilecek bir
başka önemli finansal araçtır.

20. Soru

Duyarlılık analizi nasıl hazırlanır?

Cevap

İlk olarak, farklı varsayımlara dayalı gerçekçi ve muhafazakâr öngörüler ayrı ayrı ele alınabilir. Örneğin, satışlarda yüzde 10’luk bir düşüşün etkisini yada yeni bir ürünü planlanan tarihten üç ay sonra piyasaya sürmenin etkisini gösteren duyarlılık analizleri hazırlanabilir. Proje ile ilişkili riskleri tanımlamak önemlidir. Ayrıca, her bir maddi riskin finansal öngörüler üzerindeki etkisi de gösterilmelidir. Bu analizlerin bir parçası olarak, başa baş (satış hasılatının üretim maliyetini karşılayacağı) ciro tanımlanmalıdır.

21. Soru

Finansal öngörüler nasıl hazırlanır?

Cevap

Finansal öngörüler Türk Lirası, ABD Doları ya da Euro cinsinden hazırlanabilir. Plana temel teşkil eden işin doğası, fonksiyonel para birimi olarak yabancı para cinsinden bir para biriminin kullanımını zorunlu kılabilir. Ayrıca, finansmanın Türkiye içinde ya da dışında arandığına bağlı olarak da yabancı bir para birimi kullanılabilir. Yabancı okuyucular finansal öngörülerin ABD Doları ya da Euro cinsinden hazırlanmasını isteyebilirler.Öngörülerin Türk Lirası olarak hazırlanması durumunda, bir enflasyon oranı varsayılır ve bu öngörülere uygulanır. Buradaki zorluk, üç yıl veya daha fazla bir süre için enflasyon oranının nasıl değişeceği konusunda doğru bir tahmin yaparak ortaya çıkacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.