Açıköğretim Ders Notları

Şirketler Muhasebesi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Şirketler Muhasebesi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Şirketlerde Tasfiye

1. Soru

Tasfiye ne demektir?

Cevap

Tasfiye işletmelerin faaliyetlerine son vermesidir. Tasfiye kavramı, bir şirketin varlıklarını nakde çevirmesi, alacaklarını tahsil etmesi borçlarını ödemesi ve kalan tutar varsa ortaklara dağıtılması işlemidir.


2. Soru

İşletmeler hangi nedenlerle tasfiye edilir?

Cevap

İşletmeler belirli bir amaç için kurulurlar. İşletmelerin bazıları belirlenen amaçlara ulaştıkları için bazıları kuruluş amaçlarına ulaşamadıkları, ulaşmaları olanaksız hale gelmesi veya diğer ekonomik ve yasal nedenlerle faaliyetlerine son verir.


3. Soru

Tasfiye hangi şekillerde olur?

Cevap

: Şirketler faaliyetlerini sona erdirme kararı verdiklerinde artık ekonomik ömürlerini tamamlama aşamasına gelmiş olurlar. Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi iki şekilde olur: • Dağılma (infisah) • Dağıtılma (fesih)


4. Soru

Dağılma (infisah) şeklinde tasfiye nasıl olur?

Cevap

Dağılma, bir şirketin elde olmayan nedenlerle faaliyetlerine son verilmedir. Şirket sözleşmesinde ya da yasada öngörülen bir nedenin gerçekleşmesi sonucu şirket faaliyetlerinin kendiliğinden sona ermesidir. Örneğin şirket belirli bir amaç için kurulmuşsa amacın gerçekleşmesi ile faaliyetler sona erdirilir.


5. Soru

Dağıtılma (fesih)şeklinde tasfiye nasıl olur?

Cevap

Dağıtılma, şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. Buradaki faaliyetlerin sona ermesi kendiliğinden olmamaktadır. Ortakların, kamu otoritesinin ya da mahkemenin aldığı bir kararla faaliyetler sona erdirilir.


6. Soru

Şahıs şirketlerinde tasfiyeye ilişkin hükümler hangi yasal düzenlemelere tabidir?

Cevap

Kollektif şirket tasfiyesine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu 267-303 maddelerinde düzenlenmiştir. Diğer yandan TTK m.328’de komandit şirketlerin tasfiyesinde kollektif şirketlere ait hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.


7. Soru

Kollektif şirketlerde tasfiye memuru nasıl atanır?

Cevap

Kollektif şirketin tasfiyesi, iflas dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye memurlarına aittir. Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı sırasında veya sona ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçilir. Şirket ortaklarınında tasfiye memuru olarak görevlendirilmesi mümkündür. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki şirket için bir veya birkaç tasfiye memuru atar.


8. Soru

Şahıs ve sermaye şirketlerinin tasfiye işlemleri arasında fark var mıdır?

Cevap

Kollektif ve komandit şirketler şahıs şirketleri olup tasfiyesi ile ilgili hükümler büyük oranda benzerdir. Aynı şekilde sermaye şirketleri anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket tasfiyesi ile ilgili hükümlerde benzerdir.


9. Soru

Şahıs şirketlerinde tasfiye nedenleri nelerdir?

Cevap

Şahıs şirketleri çeşitli nedenlerden dolayı tasfiye olurlar. Tasfiye nedenleri Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda sayılmıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz; • Şirket ortaklarının aldığı dağılma kararı, • Şirkettin başka bir şirketle birleşmesi, • Şirketin sözleşmesinde belirlenmiş amaca ulaşmış olması, • Şirketin sözleşmesinde belirlenmiş amaca ulaşma olanağının kalmaması, • Konkordato ile sonuçlanmış olsa bile şirketin iflası, • Şirket sözleşmesinde belirlenen sürenin dolması, • Şirketin sermayesinin tamamının ya da üçte ikisinin yok olması durumunda ortakların sermayenin tamamlanmasına ya da kalan sermaye ile faaliyetlere devam edilmesine karar almamış olması, • Şirket ortaklarından birisinin iflas etmiş olması, • Ortak sayısının ikinin altına inmesi, • Şirket ortaklarından birinin ölümü, • Şirketin dağılmasına mahkemece karar verilmiş olması, • Bir ortağın üzerine düşen görevi yerine getirmemesi, • Bir ortağın herhangi bir nedenle iş yapma kabiliyetini ve yeteneğini kaybetmesi, • Bir ortağın kişisel yarar sağlayıp şirketin unvanını ve varlıklarını kötüye kullanması, • Bir alacaklının mahkemeden fesih isteğinde bulunması, • Ortaklardan birisinin şirketin yönetiminde ve hesaplarında bilinçli olarak yanlışlık yapması, • Komandit şirketlerde komandite ortağın (sınırsız sorumlu ortak) şirketten ayrılması.


12. Soru

Şahıs şirketlerinde tasfiye memurlarının şirkete karşı ne gibi sorumlulukları vardır?

Cevap

Tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Tasfiye memurları, şirket adına karlı da olsa yeni bir işe başlayamazlar, karar alamazlar. Ancak şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.


13. Soru

Komanditer ortağın ölümü ya da iflası şirketin tasfiye edilmesini gerektirir mi?

Cevap

: Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz. Komanditer ortağın hakları mirasçılarına geçer. Diğer yandan kollektif şirketlerde otakların sorumluluğu sınırsızdır. Ancak komanditer ortak koyduğu sermaye ile sorumludur.


14. Soru

Tasfiye işlemleri sırasında tasfiye memuru hangi işleri yapar?

Cevap

Tasfiye memurunun yapacağı işlemler özet olarak şöyle sıralanabilir; • Tasfiyeye başlamadan önce, şirketin envanterini yapar ve Tasfiyeye Başlama Bilançosunu çıkarır. • Şirketin tutması gereken defterleri tutar. • Şirketin henüz sonuca bağlanmamış işlerini tamamlar. Ancak tasfiyenin gerçekleşmesi ile ilgili olmayan işler yapamaz. • Alacakları tahsil eder. Zamanı gelmemiş alacaların vadesi gelmemiş alacakların vadesini beklemeden peşin değerleri (ıskontolu değer) üzerinden tahsil eder. • Mevcutları paraya çevirir. Taşınabilir (menkul) mallar pazarlıkla ve açık artırma ile satılır. Taşınmazlar (gayrimenkuller) açık artırma ile satılabilir. Ortaklar oybirliği ile karar vermedikçe mallar toptan satılamaz. • Şirketin borçlarını öder, taahhütlerini yerine getirir. Vadesi gelmemiş borçları peşin değer (ıskontolu değer) üzerinden öder. Alacaklılar peşin değeri kabul etmek zorundadır. • Tasfiye sonunda Tasfiye Sonu Bilançosu düzenler. Bu bilançoya göre her bir ortağın şirketten alacağını hesaplar ve nakit olarak öder. • Eğer şirketin paraya çevrilen mevcutları ve alacakları şirketin borçlarını ödemeye yetmezse kalan kısım için ortaklara başvurur. • Tasfiye işlemleri bittikten sonra, tutulan muhasebe defterlerini ortaklardan birisine ya da notere teslim eder. • Şirketin ticaret unvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar; tasfiye işlemlerinin bittiğini ve şirketin kapandığını vergi dairesine ve ilgili diğer kurumlara yasal süre içinde bildirir.


15. Soru

Tasfiye memurunun şirket muhasebe kayıtları ile ilgili sorumluluğu nedir?

Cevap

Tasfiye memurları tasfiye işlemleri için gerekli defterleri tutmak zorundadırlar. Tasfiye işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, tasfiye memurunun tasdik ettireceği yeni defterlere ya da şirketin eski defterlerine yapılabilir. Tasfiye memuru, tasfiye işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını şirket defterlerinden ayrı defterler üzerinde yapması durumunda, gerekli kayıtların şirket defterlerinde de yapılmasına olanak sağlamak üzere yaptığı işler hakkında şirketteki ilgililere bilgi vermekle yükümlüdür.


16. Soru

Şahıs şirketlerinde tasfiye işlemlerinde hangi muhasebe uygulamaları yapılır?

Cevap

Tasfiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları şöyle sıralanabilir; • Tasfiyeye başlama bilançosu hazırlanır. • Yasal defterler tutulur. • Varlıklar nakite çevrilir. • Alacaklar tahsil edilir. • Borçlar ödenir. • Verilmesi gereken beyannameler verilir. • Tasfiye sonu bilançosu çıkarılır. • Tasfiye sonu kalan tutar ortaklara ödenir ve hesaplar kapatılır. • Defterler bir ortağa ya da notere teslim edilir.


17. Soru

Tasfiye memuru görevinden alınabilir mi?

Cevap

Şirketin tasfiye edilmesi ile yükümlü olan tasfiye memurlarının görevi, ortakların oybirliği ile alacakları karar ya da mahkemece sona erdirilebilir. Ayrıca tasfiye memurlarının yetkileri ortakların oybirliği ile alacağı kararla ya da mahkemece kısıtlanabilir. Yaptıkları işler dolayısıyla üçüncü kişilere ve ortaklara verdikleri zararlardan sorumludurlar.


18. Soru

Şirket ortaklarından birinin tasfiye memuru olarak atanması durumunda, bu ortağa maaş ödenir mi?

Cevap

Ortaklar arasından seçilmiş tasfiye memurları ücret alamazlar. Ücret alabilmeleri için sözleşmede hüküm bulunması ya da sonradan ücret alabileceğine dair karar alınması gerekir.


19. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye işlemleri birbirleri ile benzerlik gösterir mi?

Cevap

Anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketleridir. Sermaye şirketlerinin çeşitli nedenlerle ekonomik faaliyetleri sona erer ve tasfiye edilirler. Sermaye şirketlerinin tasfiye edilmesi dağılma (infisah) veya dağıtılma (fesih) şekilde olur. Sermaye şirketlerinin tasfiye nedenleri ve süreci büyük benzerlikler gösterir.


20. Soru

Anonim şirketlerin tasfiye nedenleri nelerdir?

Cevap

Anonim şirketin aşağıdaki hallerde tasfiyesine karar verilebilir; • Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle, • İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle, • Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle, • Alınan genel kurul kararıyla, • İflasına karar verilmesiyle, • Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer.


21. Soru

Tasfiye halindeki anonim şirketler faaliyetlerine devam edebilir mi?

Cevap

Sona eren anonim şirket tasfiye hâline girer ve tasfiye hâlindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını tasfiye hâlinde ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Bu hâlde organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır.


22. Soru

Tasfiye halindeki anonim şirketlerin yönetiminde ne gibi değişiklikler olur?

Cevap

Anonim Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir. Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere genel kurul tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.


23. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye memurunun görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

Tasfiye memurunun görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz; • Tasfiyeye başlamadan önce, şirketin envanterini yapar ve Tasfiyeye Başlama Bilançosunu çıkarır. • Şirketin tutması gereken defterleri tutar. • Hazırladığı bilançoyu genel kurulun onayına sunar. • Şirketten alacaklı olanları haberdar eder. • Varlıkları nakite çevirir. • Alacakları tahsil eder. • Şirketin borçlarını öder. • Şirket mal varlığının borçları karşılayamaması durumunda mahkemeye başvurarak iflasını ister • Ödenmesi gereken vergileri öder. • Tasfiye sonunda Tasfiye Sonu Bilançosu düzenler. • Tasfiye sonucu kalan değerleri ortaklara dağıtır. • Tasfiye işlemleri bittikten sonra, tutulan muhasebe defterlerini notere teslim eder. • Şirketin ticaret unvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar.


24. Soru

Limited şirketlerin tasfiye nedenleri nelerdir?

Cevap

Limited şirketlerin dağılma ya da dağıtılma nedenlerin bazıları şöyle sıralanabilir; • Sözleşmede belirtilen nedenlerle, (sürenin dolması gibi) • Şirketin amacına ulaşması ya da ulaşama olanağının kalmaması, • Genel Kurul Kararı ile • Ortaklardan birinin talebi üzerine haklı nedenlerden dolayı mahkeme kararıyla, • Şirketin başka bir şirketle birleşmesi • Şirketin iflasına karar verilmesi, • Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde.


25. Soru

Tasfiye sonunda hangi işlemler yapılır?

Cevap

Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, belgeler saklanır. Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir.


26. Soru

Tasfiye sürecinde muhasebenin dönemsellik kavramı nasıl işler?

Cevap

Tasfiye sürecine girmiş bir şirket için artık bir faaliyet dönemi değil bir tasfiye dönemi söz konusu olur. Tasfiye dönemi şirketin tasfiye durumuna girdiği tarihte başlar. Sermaye şirketlerinde tasfiye süreci bir yıl içinde yapılabileceği gibi bir yıldan daha uzun da sürebilir. Her takvim yılı bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. Her tasfiye dönemi sonunda tasfiye memuru bilanço ve gelir tablosu düzenlemek zorundadır. Buna göre eğer tasfiye karı oluşmuşsa, kar üzerinden kurumlar vergisi hesaplayarak vergi dairesine bildirir ve kurumlar vergisini öder. Tasfiye süreci boyunca bu işlemleri yapar.


27. Soru

Tasfiye kârı oluşması durumunda, kâr ne zaman beyan edilir?

Cevap

Bir anonim ya da limited şirketin tasfiye işlemleri aynı takvim yılı içinde sonuçlandığında, tasfiye sonu bilançosunun düzenleme tarihinden itibaren 15 gün içinde tasfiye beyannamesi vergi dairesine verilir. Tasfiye karı oluşmuşsa bu kurumlar vergisi matrahını oluşturur.


28. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye memuru nasıl atanır?

Cevap

Tasfiye işlemlerine başlayabilmek için her şeyden önce tasfiye memuru atanmış olması gerekir. Tasfiye memurları ana sözleşmede belirlenmiş olabileceği gibi genel kurul kararı ile de atanabilirler. Bu yolla tasfiye memuru atanmamışsa tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yürütür. Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.


29. Soru

Tasfiye memurunun taşıması gereken özel şartlar nelerdir?

Cevap

Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. Yönetim kurulu tasfiye memurunu tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.


30. Soru

Tasfiye sürecinde şirket alacaklılarının hakları nasıl korunur?

Cevap

Şirketin tasfiye sürecine girdiği tescil ve ilan edilir. İlan 3 defa birer hafta arayla yapılır. Şirketten alacaklı olanların belgeleriyle birlikte 1 yıl içinde şirkete başvurmaları istenir.


31. Soru

Tasfiyenin bir yıldan fazla sürmesi durumunda kâr ya da zarar nasıl raporlanır?

Cevap

Tasfiyenin birden fazla yıl sürmesi durumunda her tasfiye dönemi sonunda tasfiye karı ya da zararı bulunur. Tasfiye dönemini izleyen 4.ay içinde vergi dairesine beyanname ile bildirilir. Karlı tasfiye döneminde tahakkuk eden vergiler ödenir.


32. Soru

Tasfiye sürecinin bir yıldan fazla sürmesi durumunda gerçek tasfiye kârı nasıl bulunur?

Cevap

Gerçek tasfiye karı veya zararı tasfiye işlemlerinin tamamlanması ile bulunacaktır. Tasfiye süreci tamamlandığında sonuç olarak tasfiye sürecini karlı ya da zararlı olmasına göre gerekli işlemleri yapar. Karlı ise ödemesi gereken kurumlar vergisini öder, zararlı bir sonuç olmuşsa daha önce ödemiş olduğu vergilerin iadesini vergi dairesinden ister.


33. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye sürecinde yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Tasfiye sürecinde yapılacak muhasebe işlemleri kısaca şöyle sıralanabilir; • Tasfiyeye başlama bilançosu düzenlenir. • Tasfiyeye başlama bilançosuna dayanarak yevmiye defterinde açılış kayıtları yapılır. • Tasfiye dönemindeki yevmiye ve büyük defter kayıtları yapılır. • Tasfiye sonu bilançosu düzenlenir. • Tasfiye sonu kapanış işlemleri yapılır.


34. Soru

Tasfiye kavramının tamını nedir?

Cevap

Tasfiye kavramı, bir şirketin varlıklarını nakite çevirmesi, alacaklarını tahsil etmesi borçlarını ödemesi ve kalan tutar varsa ortaklara dağıtılması işlemidir.


35. Soru

Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi kaç şekilde olur?

Cevap

Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi iki şekilde olur,

 • Dağılma (infisah)
 • Dağıtılma (fesih)


36. Soru

Tasfiyesi söz konusu olan bir şirket için dağılma (infisah) neyi ifade eder?

Cevap

Dağılma, bir şirketin elde olmayan nedenlerle faaliyetlerine son verilmedir. Şirket sözleşmesinde ya da yasada öngörülen bir nedenin gerçekleşmesi sonucu şirket faaliyetlerinin kendiliğinden sona ermesidir. Örneğin şirket belirli bir amaç için kurulmuşsa amacın gerçekleşmesi ile faaliyetler sona erdirilir.


37. Soru

Tasfiyesi söz konusu olan bir şirket için dağıtılma (fesih) neyi ifade eder?

Cevap

Dağıtılma, şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. Buradaki faaliyetlerin sona ermesi kendiliğinden olmamaktadır. Ortakların, kamu otoritesinin ya da mahkemenin aldığı bir kararla faaliyetler sona erdirilir


38. Soru

Komandit şirketlerde komanditerin ölümü veya kısıtlanması ne gibi bir sonuç doğurur?

Cevap

Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz. Komanditer ortağın hakları mirasçılarına geçer.


39. Soru

Kollektif şirketlin tasfiyesi kim tarafında yapılır?

Cevap

Kollektif şirketin tasfiyesi, iflas dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye memurlarına aittir. Ortaklardan birisinin tasfiye memuru olarak görevlendirilmesi de mümkündür.


40. Soru

Tasfiye memurları nasıl seçilir?

Cevap

Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı sırasında veya sona ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçilir. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki şirket için bir veya birkaç tasfiye memuru atar.


41. Soru

Tasfiye memurlarının hak ve yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

Tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Tasfiye memurları, şirket adına karlı da olsa yeni bir işe başlayamazlar, karar alamazlar. Ancak şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

Ortaklar oybirliğiyle karar vermedikçe, tasfiye memurları önemli miktardaki şirket varlıklarını toptan satamazlar; ancak oybirliğinin sağlanamadığı hâllerde mahkeme toptan satışa karar verebilir.

Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların bin Türk Lirasından fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar.

Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş olan borçlarını tasfiye memurları ıskonto uygulayarak derhâl ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzını kabule zorunludurlar.

Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, kalan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar.

Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde doğması muhtemel hak ve alacaklarına yetecek tutarı alıkoymak şartıyla, mevcut parayı geçici olarak ortaklar arasında dağıtabilirler.

Şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara göre, tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulunmadığı takdirde dağıtma para olarak yapılır.

Tasfiye memuru şirketi temsil yetkisine sahiptir. Yani tasfiye halindeki bir şirkette artık ortakların temsil yetkisi kalmamaktadır. Bu yetki tasfiye memuruna geçer. Tasfiye memuru şirketin tasfiye işlemlerini kısa sürede bitirmelidir. Ancak tasfiye işlemleri sırasında şirketin çıkarlarını korumak, işlemleri şirketin yararına olacak şekilde yürütmesi gerekir.


42. Soru

Tasfiye memurunun görevi nasıl sona erdirilir?

Cevap

Şirketin tasfiye edilmesi ile yükümlü olan tasfiye memurlarının görevi, ortakların oybirliği ile alacakları karar ya da mahkemece sona erdirilebilir.


43. Soru

Tasfiye memuru ortaklar arasında seçilmiş ise ücret alabilirler mi?

Cevap

Ortaklar arasından seçilmiş tasfiye memurları ücret alamazlar. Ücret alabilmeleri için sözleşmede hüküm bulunması ya da sonradan ücret alabileceğine dair karar alınması gerekir.


44. Soru

Tasifiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları nasıl yapılır?

Cevap

Tasfiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları şöyle sıralanabilir;

 • Tasfiyeye başlama bilançosu hazırlanır.
 • Yasal defterler tutulur.

 • Varlıklar nakite çevrilir.

 • Alacaklar tahsil edilir.

 • Borçlar ödenir.

 • Verilmesi gereken beyannameler verilir.

 • Tasfiye sonu bilançosu çıkarılır.

 • Tasfiye sonu kalan tutar ortaklara ödenir ve hesaplar kapatılır.

 • Defterler bir ortağa ya da notere teslim edilir.

 •  


45. Soru

Anonim şirketlerin tasfiyesine hangi hallede karar verilir?

Cevap

Anonim şirketin aşağıdaki hallerde tasfiyesine karar verilebilir;

 1. Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,

 2. İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle,

 3. Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,

 4. Alınan genel kurul kararıyla,

 5. İflasına karar verilmesiyle,

 6. Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer.


46. Soru

Tasfiye haline giren bir anonim şirketin ticaret ünvanı ne olur?

Cevap

Tasfiye halindeki şirket, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını “tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanır.


47. Soru

Tasfiye haline giren bir anonim şirketin organlarının görev ve yetkilerine ne olur?

Cevap

Anonim Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir. Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere genel kurul tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.


48. Soru

Limited şirketlerinin tasfiye nedenleri nelerdir?

Cevap

Limited şirketlerin dağılma ya da dağıtılma nedenlerin bazıları şöyle sıralanabilir;

 • Sözleşmede belirtilen nedenlerle, (sürenin dolması gibi)

 • Şirketin amacına ulaşması ya da ulaşama olanağının kalmaması,

 • Genel Kurul Kararı ile

 • Ortaklardan birinin talebi üzerine haklı nedenlerden dolayı mahkeme kararıyla,

 • Şirketin başka bir şirketle birleşmesi,

 • Şirketin iflasına karar verilmesi,

 • Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde.

 •  


49. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye memuru nasıl atanır?

Cevap

Tasfiye işlemlerine başlayabilmek için her şeyden önce tasfiye memuru atanmış olması gerekir. Tasfiye memurları ana sözleşmede belirlenmiş olabileceği gibi genel kurul kararı ile de atanabilirler. Bu yolla tasfiye memuru atanmamışsa tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yürütür. Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır. Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. Yönetim kurulu tasfiye memurunu tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.


50. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye sürecinin ilanı kaç kere ve ne sıklıkla yapılır?

Cevap

İlan 3 defa birer hafta arayla yapılır. Şirketten alacaklı olanların belgeleriyle birlikte 1 yıl içinde şirkete başvurmaları istenir.


51. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye memurunun görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

Tasfiye memurunun görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Tasfiyeye başlamadan önce, şirketin envanterini yapar ve “Tasfiyeye Başlama Bilançosu”nu çıkarır.
 • Şirketin tutması gereken defterleri tutar.
 • Hazırladığı bilançoyu genel kurulun onayına sunar.
 • Şirketten alacaklı olanları haberdar eder.
 • Varlıkları nakite çevirir.
 • Alacakları tahsil eder.
 • Şirketin borçlarını öder.
 • Şirket mal varlığının borçları karşılayamaması durumunda mahkemeye başvurarak iflasını ister
 • Ödenmesi gereken vergileri öder.
 • Tasfiye sonunda “Tasfiye Sonu Bilançosu” düzenler.
 • Tasfiye sonucu kalan değerleri ortaklara dağıtır.
 • Tasfiye işlemleri bittikten sonra, tutulan muhasebe defterlerini notere teslim eder.
 • Şirketin ticaret unvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar.


52. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye sonrası yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, belgeler saklanır. Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir.


53. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye sürecinde yapılması gereken muhasebe işlemleri nelerdir?

Cevap

Tasfiye sürecinde yapılacak muhasebe işlemleri kısaca şöyle sıralanabilir;

 • Tasfiyeye başlama bilançosu düzenlenir.

 • Tasfiyeye başlama bilançosuna dayanarak yevmiye defterinde açılış kayıtları yapılır.

 • Tasfiye dönemindeki yevmiye ve büyük defter kayıtları yapılır.

 • Tasfiye sonu bilançosu düzenlenir.

 • Tasfiye sonu kapanış işlemleri yapılır.


1. Soru

Tasfiye ne demektir?

Cevap

Tasfiye işletmelerin faaliyetlerine son vermesidir. Tasfiye kavramı, bir şirketin varlıklarını nakde çevirmesi, alacaklarını tahsil etmesi borçlarını ödemesi ve kalan tutar varsa ortaklara dağıtılması işlemidir.

2. Soru

İşletmeler hangi nedenlerle tasfiye edilir?

Cevap

İşletmeler belirli bir amaç için kurulurlar. İşletmelerin bazıları belirlenen amaçlara ulaştıkları için bazıları kuruluş amaçlarına ulaşamadıkları, ulaşmaları olanaksız hale gelmesi veya diğer ekonomik ve yasal nedenlerle faaliyetlerine son verir.

3. Soru

Tasfiye hangi şekillerde olur?

Cevap

: Şirketler faaliyetlerini sona erdirme kararı verdiklerinde artık ekonomik ömürlerini tamamlama aşamasına gelmiş olurlar. Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi iki şekilde olur: • Dağılma (infisah) • Dağıtılma (fesih)

4. Soru

Dağılma (infisah) şeklinde tasfiye nasıl olur?

Cevap

Dağılma, bir şirketin elde olmayan nedenlerle faaliyetlerine son verilmedir. Şirket sözleşmesinde ya da yasada öngörülen bir nedenin gerçekleşmesi sonucu şirket faaliyetlerinin kendiliğinden sona ermesidir. Örneğin şirket belirli bir amaç için kurulmuşsa amacın gerçekleşmesi ile faaliyetler sona erdirilir.

5. Soru

Dağıtılma (fesih)şeklinde tasfiye nasıl olur?

Cevap

Dağıtılma, şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. Buradaki faaliyetlerin sona ermesi kendiliğinden olmamaktadır. Ortakların, kamu otoritesinin ya da mahkemenin aldığı bir kararla faaliyetler sona erdirilir.

6. Soru

Şahıs şirketlerinde tasfiyeye ilişkin hükümler hangi yasal düzenlemelere tabidir?

Cevap

Kollektif şirket tasfiyesine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu 267-303 maddelerinde düzenlenmiştir. Diğer yandan TTK m.328’de komandit şirketlerin tasfiyesinde kollektif şirketlere ait hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

7. Soru

Kollektif şirketlerde tasfiye memuru nasıl atanır?

Cevap

Kollektif şirketin tasfiyesi, iflas dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye memurlarına aittir. Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı sırasında veya sona ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçilir. Şirket ortaklarınında tasfiye memuru olarak görevlendirilmesi mümkündür. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki şirket için bir veya birkaç tasfiye memuru atar.

8. Soru

Şahıs ve sermaye şirketlerinin tasfiye işlemleri arasında fark var mıdır?

Cevap

Kollektif ve komandit şirketler şahıs şirketleri olup tasfiyesi ile ilgili hükümler büyük oranda benzerdir. Aynı şekilde sermaye şirketleri anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket tasfiyesi ile ilgili hükümlerde benzerdir.

9. Soru

Şahıs şirketlerinde tasfiye nedenleri nelerdir?

Cevap

Şahıs şirketleri çeşitli nedenlerden dolayı tasfiye olurlar. Tasfiye nedenleri Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda sayılmıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz; • Şirket ortaklarının aldığı dağılma kararı, • Şirkettin başka bir şirketle birleşmesi, • Şirketin sözleşmesinde belirlenmiş amaca ulaşmış olması, • Şirketin sözleşmesinde belirlenmiş amaca ulaşma olanağının kalmaması, • Konkordato ile sonuçlanmış olsa bile şirketin iflası, • Şirket sözleşmesinde belirlenen sürenin dolması, • Şirketin sermayesinin tamamının ya da üçte ikisinin yok olması durumunda ortakların sermayenin tamamlanmasına ya da kalan sermaye ile faaliyetlere devam edilmesine karar almamış olması, • Şirket ortaklarından birisinin iflas etmiş olması, • Ortak sayısının ikinin altına inmesi, • Şirket ortaklarından birinin ölümü, • Şirketin dağılmasına mahkemece karar verilmiş olması, • Bir ortağın üzerine düşen görevi yerine getirmemesi, • Bir ortağın herhangi bir nedenle iş yapma kabiliyetini ve yeteneğini kaybetmesi, • Bir ortağın kişisel yarar sağlayıp şirketin unvanını ve varlıklarını kötüye kullanması, • Bir alacaklının mahkemeden fesih isteğinde bulunması, • Ortaklardan birisinin şirketin yönetiminde ve hesaplarında bilinçli olarak yanlışlık yapması, • Komandit şirketlerde komandite ortağın (sınırsız sorumlu ortak) şirketten ayrılması.

12. Soru

Şahıs şirketlerinde tasfiye memurlarının şirkete karşı ne gibi sorumlulukları vardır?

Cevap

Tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Tasfiye memurları, şirket adına karlı da olsa yeni bir işe başlayamazlar, karar alamazlar. Ancak şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

13. Soru

Komanditer ortağın ölümü ya da iflası şirketin tasfiye edilmesini gerektirir mi?

Cevap

: Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz. Komanditer ortağın hakları mirasçılarına geçer. Diğer yandan kollektif şirketlerde otakların sorumluluğu sınırsızdır. Ancak komanditer ortak koyduğu sermaye ile sorumludur.

14. Soru

Tasfiye işlemleri sırasında tasfiye memuru hangi işleri yapar?

Cevap

Tasfiye memurunun yapacağı işlemler özet olarak şöyle sıralanabilir; • Tasfiyeye başlamadan önce, şirketin envanterini yapar ve Tasfiyeye Başlama Bilançosunu çıkarır. • Şirketin tutması gereken defterleri tutar. • Şirketin henüz sonuca bağlanmamış işlerini tamamlar. Ancak tasfiyenin gerçekleşmesi ile ilgili olmayan işler yapamaz. • Alacakları tahsil eder. Zamanı gelmemiş alacaların vadesi gelmemiş alacakların vadesini beklemeden peşin değerleri (ıskontolu değer) üzerinden tahsil eder. • Mevcutları paraya çevirir. Taşınabilir (menkul) mallar pazarlıkla ve açık artırma ile satılır. Taşınmazlar (gayrimenkuller) açık artırma ile satılabilir. Ortaklar oybirliği ile karar vermedikçe mallar toptan satılamaz. • Şirketin borçlarını öder, taahhütlerini yerine getirir. Vadesi gelmemiş borçları peşin değer (ıskontolu değer) üzerinden öder. Alacaklılar peşin değeri kabul etmek zorundadır. • Tasfiye sonunda Tasfiye Sonu Bilançosu düzenler. Bu bilançoya göre her bir ortağın şirketten alacağını hesaplar ve nakit olarak öder. • Eğer şirketin paraya çevrilen mevcutları ve alacakları şirketin borçlarını ödemeye yetmezse kalan kısım için ortaklara başvurur. • Tasfiye işlemleri bittikten sonra, tutulan muhasebe defterlerini ortaklardan birisine ya da notere teslim eder. • Şirketin ticaret unvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar; tasfiye işlemlerinin bittiğini ve şirketin kapandığını vergi dairesine ve ilgili diğer kurumlara yasal süre içinde bildirir.

15. Soru

Tasfiye memurunun şirket muhasebe kayıtları ile ilgili sorumluluğu nedir?

Cevap

Tasfiye memurları tasfiye işlemleri için gerekli defterleri tutmak zorundadırlar. Tasfiye işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, tasfiye memurunun tasdik ettireceği yeni defterlere ya da şirketin eski defterlerine yapılabilir. Tasfiye memuru, tasfiye işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarını şirket defterlerinden ayrı defterler üzerinde yapması durumunda, gerekli kayıtların şirket defterlerinde de yapılmasına olanak sağlamak üzere yaptığı işler hakkında şirketteki ilgililere bilgi vermekle yükümlüdür.

16. Soru

Şahıs şirketlerinde tasfiye işlemlerinde hangi muhasebe uygulamaları yapılır?

Cevap

Tasfiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları şöyle sıralanabilir; • Tasfiyeye başlama bilançosu hazırlanır. • Yasal defterler tutulur. • Varlıklar nakite çevrilir. • Alacaklar tahsil edilir. • Borçlar ödenir. • Verilmesi gereken beyannameler verilir. • Tasfiye sonu bilançosu çıkarılır. • Tasfiye sonu kalan tutar ortaklara ödenir ve hesaplar kapatılır. • Defterler bir ortağa ya da notere teslim edilir.

17. Soru

Tasfiye memuru görevinden alınabilir mi?

Cevap

Şirketin tasfiye edilmesi ile yükümlü olan tasfiye memurlarının görevi, ortakların oybirliği ile alacakları karar ya da mahkemece sona erdirilebilir. Ayrıca tasfiye memurlarının yetkileri ortakların oybirliği ile alacağı kararla ya da mahkemece kısıtlanabilir. Yaptıkları işler dolayısıyla üçüncü kişilere ve ortaklara verdikleri zararlardan sorumludurlar.

18. Soru

Şirket ortaklarından birinin tasfiye memuru olarak atanması durumunda, bu ortağa maaş ödenir mi?

Cevap

Ortaklar arasından seçilmiş tasfiye memurları ücret alamazlar. Ücret alabilmeleri için sözleşmede hüküm bulunması ya da sonradan ücret alabileceğine dair karar alınması gerekir.

19. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye işlemleri birbirleri ile benzerlik gösterir mi?

Cevap

Anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketleridir. Sermaye şirketlerinin çeşitli nedenlerle ekonomik faaliyetleri sona erer ve tasfiye edilirler. Sermaye şirketlerinin tasfiye edilmesi dağılma (infisah) veya dağıtılma (fesih) şekilde olur. Sermaye şirketlerinin tasfiye nedenleri ve süreci büyük benzerlikler gösterir.

20. Soru

Anonim şirketlerin tasfiye nedenleri nelerdir?

Cevap

Anonim şirketin aşağıdaki hallerde tasfiyesine karar verilebilir; • Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle, • İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle, • Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle, • Alınan genel kurul kararıyla, • İflasına karar verilmesiyle, • Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer.

21. Soru

Tasfiye halindeki anonim şirketler faaliyetlerine devam edebilir mi?

Cevap

Sona eren anonim şirket tasfiye hâline girer ve tasfiye hâlindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını tasfiye hâlinde ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Bu hâlde organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır.

22. Soru

Tasfiye halindeki anonim şirketlerin yönetiminde ne gibi değişiklikler olur?

Cevap

Anonim Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir. Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere genel kurul tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.

23. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye memurunun görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

Tasfiye memurunun görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz; • Tasfiyeye başlamadan önce, şirketin envanterini yapar ve Tasfiyeye Başlama Bilançosunu çıkarır. • Şirketin tutması gereken defterleri tutar. • Hazırladığı bilançoyu genel kurulun onayına sunar. • Şirketten alacaklı olanları haberdar eder. • Varlıkları nakite çevirir. • Alacakları tahsil eder. • Şirketin borçlarını öder. • Şirket mal varlığının borçları karşılayamaması durumunda mahkemeye başvurarak iflasını ister • Ödenmesi gereken vergileri öder. • Tasfiye sonunda Tasfiye Sonu Bilançosu düzenler. • Tasfiye sonucu kalan değerleri ortaklara dağıtır. • Tasfiye işlemleri bittikten sonra, tutulan muhasebe defterlerini notere teslim eder. • Şirketin ticaret unvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar.

24. Soru

Limited şirketlerin tasfiye nedenleri nelerdir?

Cevap

Limited şirketlerin dağılma ya da dağıtılma nedenlerin bazıları şöyle sıralanabilir; • Sözleşmede belirtilen nedenlerle, (sürenin dolması gibi) • Şirketin amacına ulaşması ya da ulaşama olanağının kalmaması, • Genel Kurul Kararı ile • Ortaklardan birinin talebi üzerine haklı nedenlerden dolayı mahkeme kararıyla, • Şirketin başka bir şirketle birleşmesi • Şirketin iflasına karar verilmesi, • Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde.

25. Soru

Tasfiye sonunda hangi işlemler yapılır?

Cevap

Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, belgeler saklanır. Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir.

26. Soru

Tasfiye sürecinde muhasebenin dönemsellik kavramı nasıl işler?

Cevap

Tasfiye sürecine girmiş bir şirket için artık bir faaliyet dönemi değil bir tasfiye dönemi söz konusu olur. Tasfiye dönemi şirketin tasfiye durumuna girdiği tarihte başlar. Sermaye şirketlerinde tasfiye süreci bir yıl içinde yapılabileceği gibi bir yıldan daha uzun da sürebilir. Her takvim yılı bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır. Her tasfiye dönemi sonunda tasfiye memuru bilanço ve gelir tablosu düzenlemek zorundadır. Buna göre eğer tasfiye karı oluşmuşsa, kar üzerinden kurumlar vergisi hesaplayarak vergi dairesine bildirir ve kurumlar vergisini öder. Tasfiye süreci boyunca bu işlemleri yapar.

27. Soru

Tasfiye kârı oluşması durumunda, kâr ne zaman beyan edilir?

Cevap

Bir anonim ya da limited şirketin tasfiye işlemleri aynı takvim yılı içinde sonuçlandığında, tasfiye sonu bilançosunun düzenleme tarihinden itibaren 15 gün içinde tasfiye beyannamesi vergi dairesine verilir. Tasfiye karı oluşmuşsa bu kurumlar vergisi matrahını oluşturur.

28. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye memuru nasıl atanır?

Cevap

Tasfiye işlemlerine başlayabilmek için her şeyden önce tasfiye memuru atanmış olması gerekir. Tasfiye memurları ana sözleşmede belirlenmiş olabileceği gibi genel kurul kararı ile de atanabilirler. Bu yolla tasfiye memuru atanmamışsa tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yürütür. Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır.

29. Soru

Tasfiye memurunun taşıması gereken özel şartlar nelerdir?

Cevap

Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. Yönetim kurulu tasfiye memurunu tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

30. Soru

Tasfiye sürecinde şirket alacaklılarının hakları nasıl korunur?

Cevap

Şirketin tasfiye sürecine girdiği tescil ve ilan edilir. İlan 3 defa birer hafta arayla yapılır. Şirketten alacaklı olanların belgeleriyle birlikte 1 yıl içinde şirkete başvurmaları istenir.

31. Soru

Tasfiyenin bir yıldan fazla sürmesi durumunda kâr ya da zarar nasıl raporlanır?

Cevap

Tasfiyenin birden fazla yıl sürmesi durumunda her tasfiye dönemi sonunda tasfiye karı ya da zararı bulunur. Tasfiye dönemini izleyen 4.ay içinde vergi dairesine beyanname ile bildirilir. Karlı tasfiye döneminde tahakkuk eden vergiler ödenir.

32. Soru

Tasfiye sürecinin bir yıldan fazla sürmesi durumunda gerçek tasfiye kârı nasıl bulunur?

Cevap

Gerçek tasfiye karı veya zararı tasfiye işlemlerinin tamamlanması ile bulunacaktır. Tasfiye süreci tamamlandığında sonuç olarak tasfiye sürecini karlı ya da zararlı olmasına göre gerekli işlemleri yapar. Karlı ise ödemesi gereken kurumlar vergisini öder, zararlı bir sonuç olmuşsa daha önce ödemiş olduğu vergilerin iadesini vergi dairesinden ister.

33. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye sürecinde yapılacak işlemler nelerdir?

Cevap

Tasfiye sürecinde yapılacak muhasebe işlemleri kısaca şöyle sıralanabilir; • Tasfiyeye başlama bilançosu düzenlenir. • Tasfiyeye başlama bilançosuna dayanarak yevmiye defterinde açılış kayıtları yapılır. • Tasfiye dönemindeki yevmiye ve büyük defter kayıtları yapılır. • Tasfiye sonu bilançosu düzenlenir. • Tasfiye sonu kapanış işlemleri yapılır.

34. Soru

Tasfiye kavramının tamını nedir?

Cevap

Tasfiye kavramı, bir şirketin varlıklarını nakite çevirmesi, alacaklarını tahsil etmesi borçlarını ödemesi ve kalan tutar varsa ortaklara dağıtılması işlemidir.

Tasfiye kavramı, bir şirketin varlıklarını nakite çevirmesi, alacaklarını tahsil etmesi borçlarını ödemesi ve kalan tutar varsa ortaklara dağıtılması işlemidir.

Tasfiye kavramı, bir şirketin varlıklarını nakite çevirmesi, alacaklarını tahsil etmesi borçlarını ödemesi ve kalan tutar varsa ortaklara dağıtılması işlemidir.

Tasfiye kavramı, bir şirketin varlıklarını nakite çevirmesi, alacaklarını tahsil etmesi borçlarını ödemesi ve kalan tutar varsa ortaklara dağıtılması işlemidir.

Tasfiye kavramı, bir şirketin varlıklarını nakite çevirmesi, alacaklarını tahsil etmesi borçlarını ödemesi ve kalan tutar varsa ortaklara dağıtılması işlemidir.

35. Soru

Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi kaç şekilde olur?

Cevap

Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi iki şekilde olur,

 • Dağılma (infisah)
 • Dağıtılma (fesih)

Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi iki şekilde olur,

 • Dağılma (infisah)
 • Dağıtılma (fesih)

Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi iki şekilde olur,

 • Dağılma (infisah)
 • Dağıtılma (fesih)

Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi iki şekilde olur,

 • Dağılma (infisah)
 • Dağıtılma (fesih)

Şirketlerin faaliyetlerini sona erdirmesi iki şekilde olur,

 • Dağılma (infisah)
 • Dağıtılma (fesih)
36. Soru

Tasfiyesi söz konusu olan bir şirket için dağılma (infisah) neyi ifade eder?

Cevap

Dağılma, bir şirketin elde olmayan nedenlerle faaliyetlerine son verilmedir. Şirket sözleşmesinde ya da yasada öngörülen bir nedenin gerçekleşmesi sonucu şirket faaliyetlerinin kendiliğinden sona ermesidir. Örneğin şirket belirli bir amaç için kurulmuşsa amacın gerçekleşmesi ile faaliyetler sona erdirilir.

Dağılma, bir şirketin elde olmayan nedenlerle faaliyetlerine son verilmedir. Şirket sözleşmesinde ya da yasada öngörülen bir nedenin gerçekleşmesi sonucu şirket faaliyetlerinin kendiliğinden sona ermesidir. Örneğin şirket belirli bir amaç için kurulmuşsa amacın gerçekleşmesi ile faaliyetler sona erdirilir.

Dağılma, bir şirketin elde olmayan nedenlerle faaliyetlerine son verilmedir. Şirket sözleşmesinde ya da yasada öngörülen bir nedenin gerçekleşmesi sonucu şirket faaliyetlerinin kendiliğinden sona ermesidir. Örneğin şirket belirli bir amaç için kurulmuşsa amacın gerçekleşmesi ile faaliyetler sona erdirilir.

Dağılma, bir şirketin elde olmayan nedenlerle faaliyetlerine son verilmedir. Şirket sözleşmesinde ya da yasada öngörülen bir nedenin gerçekleşmesi sonucu şirket faaliyetlerinin kendiliğinden sona ermesidir. Örneğin şirket belirli bir amaç için kurulmuşsa amacın gerçekleşmesi ile faaliyetler sona erdirilir.

Dağılma, bir şirketin elde olmayan nedenlerle faaliyetlerine son verilmedir. Şirket sözleşmesinde ya da yasada öngörülen bir nedenin gerçekleşmesi sonucu şirket faaliyetlerinin kendiliğinden sona ermesidir. Örneğin şirket belirli bir amaç için kurulmuşsa amacın gerçekleşmesi ile faaliyetler sona erdirilir.

37. Soru

Tasfiyesi söz konusu olan bir şirket için dağıtılma (fesih) neyi ifade eder?

Cevap

Dağıtılma, şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. Buradaki faaliyetlerin sona ermesi kendiliğinden olmamaktadır. Ortakların, kamu otoritesinin ya da mahkemenin aldığı bir kararla faaliyetler sona erdirilir

Dağıtılma, şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. Buradaki faaliyetlerin sona ermesi kendiliğinden olmamaktadır. Ortakların, kamu otoritesinin ya da mahkemenin aldığı bir kararla faaliyetler sona erdirilir

Dağıtılma, şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. Buradaki faaliyetlerin sona ermesi kendiliğinden olmamaktadır. Ortakların, kamu otoritesinin ya da mahkemenin aldığı bir kararla faaliyetler sona erdirilir

Dağıtılma, şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. Buradaki faaliyetlerin sona ermesi kendiliğinden olmamaktadır. Ortakların, kamu otoritesinin ya da mahkemenin aldığı bir kararla faaliyetler sona erdirilir

Dağıtılma, şirketin faaliyetlerinin sona erdirilmesidir. Buradaki faaliyetlerin sona ermesi kendiliğinden olmamaktadır. Ortakların, kamu otoritesinin ya da mahkemenin aldığı bir kararla faaliyetler sona erdirilir

38. Soru

Komandit şirketlerde komanditerin ölümü veya kısıtlanması ne gibi bir sonuç doğurur?

Cevap

Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz. Komanditer ortağın hakları mirasçılarına geçer.

Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz. Komanditer ortağın hakları mirasçılarına geçer.

Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz. Komanditer ortağın hakları mirasçılarına geçer.

Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz. Komanditer ortağın hakları mirasçılarına geçer.

39. Soru

Kollektif şirketlin tasfiyesi kim tarafında yapılır?

Cevap

Kollektif şirketin tasfiyesi, iflas dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye memurlarına aittir. Ortaklardan birisinin tasfiye memuru olarak görevlendirilmesi de mümkündür.

Kollektif şirketin tasfiyesi, iflas dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye memurlarına aittir. Ortaklardan birisinin tasfiye memuru olarak görevlendirilmesi de mümkündür.

Kollektif şirketin tasfiyesi, iflas dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye memurlarına aittir. Ortaklardan birisinin tasfiye memuru olarak görevlendirilmesi de mümkündür.

Kollektif şirketin tasfiyesi, iflas dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye memurlarına aittir. Ortaklardan birisinin tasfiye memuru olarak görevlendirilmesi de mümkündür.

40. Soru

Tasfiye memurları nasıl seçilir?

Cevap

Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı sırasında veya sona ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçilir. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki şirket için bir veya birkaç tasfiye memuru atar.

Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı sırasında veya sona ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçilir. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki şirket için bir veya birkaç tasfiye memuru atar.

Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı sırasında veya sona ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçilir. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki şirket için bir veya birkaç tasfiye memuru atar.

Tasfiye memurları şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı sırasında veya sona ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçilir. Bununla beraber ortaklardan birinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi, tasfiye hâlindeki şirket için bir veya birkaç tasfiye memuru atar.

41. Soru

Tasfiye memurlarının hak ve yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

Tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Tasfiye memurları, şirket adına karlı da olsa yeni bir işe başlayamazlar, karar alamazlar. Ancak şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

Ortaklar oybirliğiyle karar vermedikçe, tasfiye memurları önemli miktardaki şirket varlıklarını toptan satamazlar; ancak oybirliğinin sağlanamadığı hâllerde mahkeme toptan satışa karar verebilir.

Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların bin Türk Lirasından fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar.

Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş olan borçlarını tasfiye memurları ıskonto uygulayarak derhâl ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzını kabule zorunludurlar.

Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, kalan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar.

Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde doğması muhtemel hak ve alacaklarına yetecek tutarı alıkoymak şartıyla, mevcut parayı geçici olarak ortaklar arasında dağıtabilirler.

Şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara göre, tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulunmadığı takdirde dağıtma para olarak yapılır.

Tasfiye memuru şirketi temsil yetkisine sahiptir. Yani tasfiye halindeki bir şirkette artık ortakların temsil yetkisi kalmamaktadır. Bu yetki tasfiye memuruna geçer. Tasfiye memuru şirketin tasfiye işlemlerini kısa sürede bitirmelidir. Ancak tasfiye işlemleri sırasında şirketin çıkarlarını korumak, işlemleri şirketin yararına olacak şekilde yürütmesi gerekir.

Tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Tasfiye memurları, şirket adına karlı da olsa yeni bir işe başlayamazlar, karar alamazlar. Ancak şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

Ortaklar oybirliğiyle karar vermedikçe, tasfiye memurları önemli miktardaki şirket varlıklarını toptan satamazlar; ancak oybirliğinin sağlanamadığı hâllerde mahkeme toptan satışa karar verebilir.

Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların bin Türk Lirasından fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar.

Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş olan borçlarını tasfiye memurları ıskonto uygulayarak derhâl ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzını kabule zorunludurlar.

Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, kalan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar.

Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde doğması muhtemel hak ve alacaklarına yetecek tutarı alıkoymak şartıyla, mevcut parayı geçici olarak ortaklar arasında dağıtabilirler.

Şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara göre, tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulunmadığı takdirde dağıtma para olarak yapılır.

Tasfiye memuru şirketi temsil yetkisine sahiptir. Yani tasfiye halindeki bir şirkette artık ortakların temsil yetkisi kalmamaktadır. Bu yetki tasfiye memuruna geçer. Tasfiye memuru şirketin tasfiye işlemlerini kısa sürede bitirmelidir. Ancak tasfiye işlemleri sırasında şirketin çıkarlarını korumak, işlemleri şirketin yararına olacak şekilde yürütmesi gerekir.

Tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Tasfiye memurları, şirket adına karlı da olsa yeni bir işe başlayamazlar, karar alamazlar. Ancak şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

Ortaklar oybirliğiyle karar vermedikçe, tasfiye memurları önemli miktardaki şirket varlıklarını toptan satamazlar; ancak oybirliğinin sağlanamadığı hâllerde mahkeme toptan satışa karar verebilir.

Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların bin Türk Lirasından fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar.

Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş olan borçlarını tasfiye memurları ıskonto uygulayarak derhâl ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzını kabule zorunludurlar.

Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, kalan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar.

Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde doğması muhtemel hak ve alacaklarına yetecek tutarı alıkoymak şartıyla, mevcut parayı geçici olarak ortaklar arasında dağıtabilirler.

Şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara göre, tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulunmadığı takdirde dağıtma para olarak yapılır.

Tasfiye memuru şirketi temsil yetkisine sahiptir. Yani tasfiye halindeki bir şirkette artık ortakların temsil yetkisi kalmamaktadır. Bu yetki tasfiye memuruna geçer. Tasfiye memuru şirketin tasfiye işlemlerini kısa sürede bitirmelidir. Ancak tasfiye işlemleri sırasında şirketin çıkarlarını korumak, işlemleri şirketin yararına olacak şekilde yürütmesi gerekir.

Tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla ve tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür. Tasfiye memurları, şirket adına karlı da olsa yeni bir işe başlayamazlar, karar alamazlar. Ancak şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

Ortaklar oybirliğiyle karar vermedikçe, tasfiye memurları önemli miktardaki şirket varlıklarını toptan satamazlar; ancak oybirliğinin sağlanamadığı hâllerde mahkeme toptan satışa karar verebilir.

Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların bin Türk Lirasından fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar.

Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş olan borçlarını tasfiye memurları ıskonto uygulayarak derhâl ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzını kabule zorunludurlar.

Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, kalan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar.

Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde doğması muhtemel hak ve alacaklarına yetecek tutarı alıkoymak şartıyla, mevcut parayı geçici olarak ortaklar arasında dağıtabilirler.

Şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara göre, tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulunmadığı takdirde dağıtma para olarak yapılır.

Tasfiye memuru şirketi temsil yetkisine sahiptir. Yani tasfiye halindeki bir şirkette artık ortakların temsil yetkisi kalmamaktadır. Bu yetki tasfiye memuruna geçer. Tasfiye memuru şirketin tasfiye işlemlerini kısa sürede bitirmelidir. Ancak tasfiye işlemleri sırasında şirketin çıkarlarını korumak, işlemleri şirketin yararına olacak şekilde yürütmesi gerekir.

Tasfiye memuru şirketi temsil yetkisine sahiptir. Yani tasfiye halindeki bir şirkette artık ortakların temsil yetkisi kalmamaktadır. Bu yetki tasfiye memuruna geçer. Tasfiye memuru şirketin tasfiye işlemlerini kısa sürede bitirmelidir. Ancak tasfiye işlemleri sırasında şirketin çıkarlarını korumak, işlemleri şirketin yararına olacak şekilde yürütmesi gerekir.

Tasfiye memuru şirketi temsil yetkisine sahiptir. Yani tasfiye halindeki bir şirkette artık ortakların temsil yetkisi kalmamaktadır. Bu yetki tasfiye memuruna geçer. Tasfiye memuru şirketin tasfiye işlemlerini kısa sürede bitirmelidir. Ancak tasfiye işlemleri sırasında şirketin çıkarlarını korumak, işlemleri şirketin yararına olacak şekilde yürütmesi gerekir.

Tasfiye memuru şirketi temsil yetkisine sahiptir. Yani tasfiye halindeki bir şirkette artık ortakların temsil yetkisi kalmamaktadır. Bu yetki tasfiye memuruna geçer. Tasfiye memuru şirketin tasfiye işlemlerini kısa sürede bitirmelidir. Ancak tasfiye işlemleri sırasında şirketin çıkarlarını korumak, işlemleri şirketin yararına olacak şekilde yürütmesi gerekir.

42. Soru

Tasfiye memurunun görevi nasıl sona erdirilir?

Cevap

Şirketin tasfiye edilmesi ile yükümlü olan tasfiye memurlarının görevi, ortakların oybirliği ile alacakları karar ya da mahkemece sona erdirilebilir.

Şirketin tasfiye edilmesi ile yükümlü olan tasfiye memurlarının görevi, ortakların oybirliği ile alacakları karar ya da mahkemece sona erdirilebilir.

Şirketin tasfiye edilmesi ile yükümlü olan tasfiye memurlarının görevi, ortakların oybirliği ile alacakları karar ya da mahkemece sona erdirilebilir.

Şirketin tasfiye edilmesi ile yükümlü olan tasfiye memurlarının görevi, ortakların oybirliği ile alacakları karar ya da mahkemece sona erdirilebilir.

43. Soru

Tasfiye memuru ortaklar arasında seçilmiş ise ücret alabilirler mi?

Cevap

Ortaklar arasından seçilmiş tasfiye memurları ücret alamazlar. Ücret alabilmeleri için sözleşmede hüküm bulunması ya da sonradan ücret alabileceğine dair karar alınması gerekir.

Ortaklar arasından seçilmiş tasfiye memurları ücret alamazlar. Ücret alabilmeleri için sözleşmede hüküm bulunması ya da sonradan ücret alabileceğine dair karar alınması gerekir.

Ortaklar arasından seçilmiş tasfiye memurları ücret alamazlar. Ücret alabilmeleri için sözleşmede hüküm bulunması ya da sonradan ücret alabileceğine dair karar alınması gerekir.

Ortaklar arasından seçilmiş tasfiye memurları ücret alamazlar. Ücret alabilmeleri için sözleşmede hüküm bulunması ya da sonradan ücret alabileceğine dair karar alınması gerekir.

44. Soru

Tasifiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları nasıl yapılır?

Cevap

Tasfiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları şöyle sıralanabilir;

 • Tasfiyeye başlama bilançosu hazırlanır.
 • Yasal defterler tutulur.

 • Varlıklar nakite çevrilir.

 • Alacaklar tahsil edilir.

 • Borçlar ödenir.

 • Verilmesi gereken beyannameler verilir.

 • Tasfiye sonu bilançosu çıkarılır.

 • Tasfiye sonu kalan tutar ortaklara ödenir ve hesaplar kapatılır.

 • Defterler bir ortağa ya da notere teslim edilir.

 •  

Tasfiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları şöyle sıralanabilir;

 • Tasfiyeye başlama bilançosu hazırlanır.
 • Yasal defterler tutulur.

 • Varlıklar nakite çevrilir.

 • Alacaklar tahsil edilir.

 • Borçlar ödenir.

 • Verilmesi gereken beyannameler verilir.

 • Tasfiye sonu bilançosu çıkarılır.

 • Tasfiye sonu kalan tutar ortaklara ödenir ve hesaplar kapatılır.

 • Defterler bir ortağa ya da notere teslim edilir.

 •  

Tasfiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları şöyle sıralanabilir;

 • Tasfiyeye başlama bilançosu hazırlanır.
 • Yasal defterler tutulur.

 • Varlıklar nakite çevrilir.

 • Alacaklar tahsil edilir.

 • Borçlar ödenir.

 • Verilmesi gereken beyannameler verilir.

 • Tasfiye sonu bilançosu çıkarılır.

 • Tasfiye sonu kalan tutar ortaklara ödenir ve hesaplar kapatılır.

 • Defterler bir ortağa ya da notere teslim edilir.

 •  

Tasfiye işlemlerinde muhasebe uygulamaları şöyle sıralanabilir;

 • Tasfiyeye başlama bilançosu hazırlanır.
 • Yasal defterler tutulur.

 • Varlıklar nakite çevrilir.

 • Alacaklar tahsil edilir.

 • Borçlar ödenir.

 • Verilmesi gereken beyannameler verilir.

 • Tasfiye sonu bilançosu çıkarılır.

 • Tasfiye sonu kalan tutar ortaklara ödenir ve hesaplar kapatılır.

 • Defterler bir ortağa ya da notere teslim edilir.

 •  
 

45. Soru

Anonim şirketlerin tasfiyesine hangi hallede karar verilir?

Cevap

Anonim şirketin aşağıdaki hallerde tasfiyesine karar verilebilir;

 1. Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,

 2. İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle,

 3. Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,

 4. Alınan genel kurul kararıyla,

 5. İflasına karar verilmesiyle,

 6. Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer.

Anonim şirketin aşağıdaki hallerde tasfiyesine karar verilebilir;

 1. Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,

 2. İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle,

 3. Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,

 4. Alınan genel kurul kararıyla,

 5. İflasına karar verilmesiyle,

 6. Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer.

Anonim şirketin aşağıdaki hallerde tasfiyesine karar verilebilir;

 1. Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,

 2. İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle,

 3. Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,

 4. Alınan genel kurul kararıyla,

 5. İflasına karar verilmesiyle,

 6. Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer.

Anonim şirketin aşağıdaki hallerde tasfiyesine karar verilebilir;

 1. Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,

 2. İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle,

 3. Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,

 4. Alınan genel kurul kararıyla,

 5. İflasına karar verilmesiyle,

 6. Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer.

46. Soru

Tasfiye haline giren bir anonim şirketin ticaret ünvanı ne olur?

Cevap

Tasfiye halindeki şirket, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını “tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanır.

47. Soru

Tasfiye haline giren bir anonim şirketin organlarının görev ve yetkilerine ne olur?

Cevap

Anonim Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir. Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere genel kurul tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.

Anonim Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir. Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere genel kurul tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.

Anonim Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir. Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere genel kurul tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.

Anonim Şirket tasfiye hâline girince, organların görev ve yetkileri, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan, ancak nitelikleri gereği tasfiye memurlarınca yapılamayan işlemlere özgülenir. Tasfiye işlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere genel kurul tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.

48. Soru

Limited şirketlerinin tasfiye nedenleri nelerdir?

Cevap

Limited şirketlerin dağılma ya da dağıtılma nedenlerin bazıları şöyle sıralanabilir;

 • Sözleşmede belirtilen nedenlerle, (sürenin dolması gibi)

 • Şirketin amacına ulaşması ya da ulaşama olanağının kalmaması,

 • Genel Kurul Kararı ile

 • Ortaklardan birinin talebi üzerine haklı nedenlerden dolayı mahkeme kararıyla,

 • Şirketin başka bir şirketle birleşmesi,

 • Şirketin iflasına karar verilmesi,

 • Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde.

 •  

Limited şirketlerin dağılma ya da dağıtılma nedenlerin bazıları şöyle sıralanabilir;

 • Sözleşmede belirtilen nedenlerle, (sürenin dolması gibi)

 • Şirketin amacına ulaşması ya da ulaşama olanağının kalmaması,

 • Genel Kurul Kararı ile

 • Ortaklardan birinin talebi üzerine haklı nedenlerden dolayı mahkeme kararıyla,

 • Şirketin başka bir şirketle birleşmesi,

 • Şirketin iflasına karar verilmesi,

 • Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde.

 •  

Limited şirketlerin dağılma ya da dağıtılma nedenlerin bazıları şöyle sıralanabilir;

 • Sözleşmede belirtilen nedenlerle, (sürenin dolması gibi)

 • Şirketin amacına ulaşması ya da ulaşama olanağının kalmaması,

 • Genel Kurul Kararı ile

 • Ortaklardan birinin talebi üzerine haklı nedenlerden dolayı mahkeme kararıyla,

 • Şirketin başka bir şirketle birleşmesi,

 • Şirketin iflasına karar verilmesi,

 • Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde.

 •  

Limited şirketlerin dağılma ya da dağıtılma nedenlerin bazıları şöyle sıralanabilir;

 • Sözleşmede belirtilen nedenlerle, (sürenin dolması gibi)

 • Şirketin amacına ulaşması ya da ulaşama olanağının kalmaması,

 • Genel Kurul Kararı ile

 • Ortaklardan birinin talebi üzerine haklı nedenlerden dolayı mahkeme kararıyla,

 • Şirketin başka bir şirketle birleşmesi,

 • Şirketin iflasına karar verilmesi,

 • Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde.

 •  
 

49. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye memuru nasıl atanır?

Cevap

Tasfiye işlemlerine başlayabilmek için her şeyden önce tasfiye memuru atanmış olması gerekir. Tasfiye memurları ana sözleşmede belirlenmiş olabileceği gibi genel kurul kararı ile de atanabilirler. Bu yolla tasfiye memuru atanmamışsa tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yürütür. Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır. Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. Yönetim kurulu tasfiye memurunu tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Tasfiye işlemlerine başlayabilmek için her şeyden önce tasfiye memuru atanmış olması gerekir. Tasfiye memurları ana sözleşmede belirlenmiş olabileceği gibi genel kurul kararı ile de atanabilirler. Bu yolla tasfiye memuru atanmamışsa tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yürütür. Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır. Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. Yönetim kurulu tasfiye memurunu tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Tasfiye işlemlerine başlayabilmek için her şeyden önce tasfiye memuru atanmış olması gerekir. Tasfiye memurları ana sözleşmede belirlenmiş olabileceği gibi genel kurul kararı ile de atanabilirler. Bu yolla tasfiye memuru atanmamışsa tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yürütür. Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır. Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. Yönetim kurulu tasfiye memurunu tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Tasfiye işlemlerine başlayabilmek için her şeyden önce tasfiye memuru atanmış olması gerekir. Tasfiye memurları ana sözleşmede belirlenmiş olabileceği gibi genel kurul kararı ile de atanabilirler. Bu yolla tasfiye memuru atanmamışsa tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yürütür. Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır. Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. Yönetim kurulu tasfiye memurunu tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

50. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye sürecinin ilanı kaç kere ve ne sıklıkla yapılır?

Cevap

İlan 3 defa birer hafta arayla yapılır. Şirketten alacaklı olanların belgeleriyle birlikte 1 yıl içinde şirkete başvurmaları istenir.

İlan 3 defa birer hafta arayla yapılır. Şirketten alacaklı olanların belgeleriyle birlikte 1 yıl içinde şirkete başvurmaları istenir.

İlan 3 defa birer hafta arayla yapılır. Şirketten alacaklı olanların belgeleriyle birlikte 1 yıl içinde şirkete başvurmaları istenir.

İlan 3 defa birer hafta arayla yapılır. Şirketten alacaklı olanların belgeleriyle birlikte 1 yıl içinde şirkete başvurmaları istenir.

51. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye memurunun görev ve yetkileri nelerdir?

Cevap

Tasfiye memurunun görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Tasfiyeye başlamadan önce, şirketin envanterini yapar ve “Tasfiyeye Başlama Bilançosu”nu çıkarır.
 • Şirketin tutması gereken defterleri tutar.
 • Hazırladığı bilançoyu genel kurulun onayına sunar.
 • Şirketten alacaklı olanları haberdar eder.
 • Varlıkları nakite çevirir.
 • Alacakları tahsil eder.
 • Şirketin borçlarını öder.
 • Şirket mal varlığının borçları karşılayamaması durumunda mahkemeye başvurarak iflasını ister
 • Ödenmesi gereken vergileri öder.
 • Tasfiye sonunda “Tasfiye Sonu Bilançosu” düzenler.
 • Tasfiye sonucu kalan değerleri ortaklara dağıtır.
 • Tasfiye işlemleri bittikten sonra, tutulan muhasebe defterlerini notere teslim eder.
 • Şirketin ticaret unvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar.

Tasfiye memurunun görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Tasfiyeye başlamadan önce, şirketin envanterini yapar ve “Tasfiyeye Başlama Bilançosu”nu çıkarır.
 • Şirketin tutması gereken defterleri tutar.
 • Hazırladığı bilançoyu genel kurulun onayına sunar.
 • Şirketten alacaklı olanları haberdar eder.
 • Varlıkları nakite çevirir.
 • Alacakları tahsil eder.
 • Şirketin borçlarını öder.
 • Şirket mal varlığının borçları karşılayamaması durumunda mahkemeye başvurarak iflasını ister
 • Ödenmesi gereken vergileri öder.
 • Tasfiye sonunda “Tasfiye Sonu Bilançosu” düzenler.
 • Tasfiye sonucu kalan değerleri ortaklara dağıtır.
 • Tasfiye işlemleri bittikten sonra, tutulan muhasebe defterlerini notere teslim eder.
 • Şirketin ticaret unvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar.

Tasfiye memurunun görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Tasfiyeye başlamadan önce, şirketin envanterini yapar ve “Tasfiyeye Başlama Bilançosu”nu çıkarır.
 • Şirketin tutması gereken defterleri tutar.
 • Hazırladığı bilançoyu genel kurulun onayına sunar.
 • Şirketten alacaklı olanları haberdar eder.
 • Varlıkları nakite çevirir.
 • Alacakları tahsil eder.
 • Şirketin borçlarını öder.
 • Şirket mal varlığının borçları karşılayamaması durumunda mahkemeye başvurarak iflasını ister
 • Ödenmesi gereken vergileri öder.
 • Tasfiye sonunda “Tasfiye Sonu Bilançosu” düzenler.
 • Tasfiye sonucu kalan değerleri ortaklara dağıtır.
 • Tasfiye işlemleri bittikten sonra, tutulan muhasebe defterlerini notere teslim eder.
 • Şirketin ticaret unvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar.

Tasfiye memurunun görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Tasfiyeye başlamadan önce, şirketin envanterini yapar ve “Tasfiyeye Başlama Bilançosu”nu çıkarır.
 • Şirketin tutması gereken defterleri tutar.
 • Hazırladığı bilançoyu genel kurulun onayına sunar.
 • Şirketten alacaklı olanları haberdar eder.
 • Varlıkları nakite çevirir.
 • Alacakları tahsil eder.
 • Şirketin borçlarını öder.
 • Şirket mal varlığının borçları karşılayamaması durumunda mahkemeye başvurarak iflasını ister
 • Ödenmesi gereken vergileri öder.
 • Tasfiye sonunda “Tasfiye Sonu Bilançosu” düzenler.
 • Tasfiye sonucu kalan değerleri ortaklara dağıtır.
 • Tasfiye işlemleri bittikten sonra, tutulan muhasebe defterlerini notere teslim eder.
 • Şirketin ticaret unvanının ticaret sicilinden silinmesi için gerekli işlemleri yapar.
52. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye sonrası yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, belgeler saklanır. Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir.

Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, belgeler saklanır. Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir.

Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, belgeler saklanır. Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir.

Tasfiyenin sonunda defterler ve tasfiyeye ilişkin olanlar da dâhil, belgeler saklanır. Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir.

53. Soru

Sermaye şirketlerinde tasfiye sürecinde yapılması gereken muhasebe işlemleri nelerdir?

Cevap

Tasfiye sürecinde yapılacak muhasebe işlemleri kısaca şöyle sıralanabilir;

 • Tasfiyeye başlama bilançosu düzenlenir.

 • Tasfiyeye başlama bilançosuna dayanarak yevmiye defterinde açılış kayıtları yapılır.

 • Tasfiye dönemindeki yevmiye ve büyük defter kayıtları yapılır.

 • Tasfiye sonu bilançosu düzenlenir.

 • Tasfiye sonu kapanış işlemleri yapılır.

Tasfiye sürecinde yapılacak muhasebe işlemleri kısaca şöyle sıralanabilir;

 • Tasfiyeye başlama bilançosu düzenlenir.

 • Tasfiyeye başlama bilançosuna dayanarak yevmiye defterinde açılış kayıtları yapılır.

 • Tasfiye dönemindeki yevmiye ve büyük defter kayıtları yapılır.

 • Tasfiye sonu bilançosu düzenlenir.

 • Tasfiye sonu kapanış işlemleri yapılır.

Tasfiye sürecinde yapılacak muhasebe işlemleri kısaca şöyle sıralanabilir;

 • Tasfiyeye başlama bilançosu düzenlenir.

 • Tasfiyeye başlama bilançosuna dayanarak yevmiye defterinde açılış kayıtları yapılır.

 • Tasfiye dönemindeki yevmiye ve büyük defter kayıtları yapılır.

 • Tasfiye sonu bilançosu düzenlenir.

 • Tasfiye sonu kapanış işlemleri yapılır.

Tasfiye sürecinde yapılacak muhasebe işlemleri kısaca şöyle sıralanabilir;

 • Tasfiyeye başlama bilançosu düzenlenir.

 • Tasfiyeye başlama bilançosuna dayanarak yevmiye defterinde açılış kayıtları yapılır.

 • Tasfiye dönemindeki yevmiye ve büyük defter kayıtları yapılır.

 • Tasfiye sonu bilançosu düzenlenir.

 • Tasfiye sonu kapanış işlemleri yapılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.