Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Kuramları 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Kuramları 2 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Uygulamasını Sonlandırma Ve İzleme

1. Soru

Sonlandırma sürecinde sosyal hizmet uzmanının görevleri nelerdir?

Cevap

Müracaatçının duygularının açığa çıkartılması – Müracaatçının değişimi ve gelişiminin desteklenmesi- Müracaatçının ihtiyaç duyduğu kurumlara havale edilmesi ve takibinin yapılması – Müracaatçının sonlandırmadan kaçınmasını görmezden gelmesi.


2. Soru

“Sonlanma grup üyelerine geçmişte yaşadıkları bazı incinme deneyimlerini hatırlatabilir. Yeniden incinmekten korkan ve ayrılma ile baş edemeyeceğini düşünür” bu ifade hangi kavrama karşılık gelmektedir?

Cevap

Kaçma


3. Soru

Yakınlaşma ve bütünleşme aşamasındaki bir grubun sonlandırılması sürecinde grup üyelerinin göstereceği tepki nedir?

Cevap

Grup liderine kızgınlık duyma ve sitem etme


4. Soru

Sosyal hizmet uzmanları hangi nedenlerle grubun sonlanması konularında bilgi sahibi olmalıdır?

Cevap

Başarılı bir grubun sonlandırılması, Başarısız bir grubun sonlandırılması, Bir üyenin ayrılması, Bir üyenin havale edilmesi ve Sosyal hizmet uzmanının ayrılması.


5. Soru

Başarılı bir grubu sonlandırmak dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Cevap

Grup üyeleri tarafından amaçların ne kadar gerçekleştirildiği, gerçekleştirilememe nedenleri üzerinde tartışılmalıdır – Üyelerin sonlandırmaya ilişkin duygusal tepkileri ele alınmalıdır – Üyelerin sonlanmaya ilişkin sosyal aktivite planlamayı isteyip istemedikleri tartışılmalıdır – Grubun sonlanma sürecinde üyelerin başarılarına, kazanımlarına, gelişimlerine ve gelişen becerilerine vurgu yapılmalıdır.


6. Soru

Müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı arasındaki ilişki sona ererken hissettikleri duyguların yoğunluğunu etkileyen unsurlar nelerdir?

Cevap

bireysel özelliklere, hizmet süresine, problem ve amaçlara, hizmet roller ve işlevlerine, gelişme derecesine göre değişmektedir. 


7. Soru

Toplumla sosyal hizmet uygulamalarının sona erdirilme nedenleri nelerdir?

Cevap

Yerel sorunların etkili şekilde çözümlenmesi – Sosyal hizmet uzmanının toplumla sosyal hizmet uygulamasını sona erdirilmesi- Sosyal hizmet uzmanının liderlik pozisyonunun düşmesi  – Toplumla sosyal hizmet uygulaması ile amaçların ve
hedeflerin gerçekleştirilmesi


8. Soru

Grup üyeleri için erken sonlanma nedenleri nelerdir?

Cevap

Dışsal faktörler, Grup ayrılığı (grup üyesinin uygun grupta olmaması), İçtenlik sorunları, Duygusal çöküntü, Grup liderini paylaşamama, Aynı anda devam eden bireysel psikolojik danışma ve grup süreci, Kışkırtıcılar, Yetersiz uyumu, Gruplaşmalardan doğan karmaşa


9. Soru

Grup lideri grup sürecinde kendini değerlendirebilmek hangi soruları sormaktadır?

Cevap

Grupta ne kadar aktifim? Süreç içindeki müdahalelerim yerinde ve zamanında gerçekleşti mi? – İletişime dair sorunlarla karşılaştım mı? – Dirençle karşılaştım mı? – Grup üyelerine karşı kabul edici miydim? – Gerginlik durumlarıyla etkili şekilde baş edebildim mi? – Grup üyelerinin inisiyatif sahibi olmalarını ya da girişkenliklerini etkili şekilde teşvik ettim mi? – Kendimi ne kadar sık hazırlıksız ve etkisiz hissettim? – Genel değerlendirme ve özetleme ile grubun gidişi hakkında aydınlatıcı olabildim mi? – Grubu ve grup üyelerini kendi özel ihtiyaçlarım veya amaçlarım için kullandım mı?


10. Soru

Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı hizmeti ne zaman sonlandırmalarının uygun olacağına karar vermeli ve müdahale ile ilgili süreçleri değerlendirmelidir.

Cevap

Müdahale yöntemleri başarılı oldu mu?- Müracaatçının sorunu ve durumu yeteri kadar çözüldü mü? – Müracaatçı kendi başına hayatını sürdürebilecek mi?- Müracaatçının kendine ve başkalarına zarar verme riski ortadan kalktı mı? – Sosyal hizmet uzmanı ve kurum gerekli sonuçları almadan makul düzeyde zaman, enerji ve beceri yatırımı yaptı mı? – Müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı gelecek bağlantılarından önemli bir menfaat gözetmeden bir noktaya vardılar mı? – Müracaatçı sosyal hizmet uzmanına veya kuruma uygunsuz bir şekilde bağımlı hâle geldi mi? – Müracaatçının başka bir kuruma veya sosyal hizmet uzmanına yönlendirilmesinin yararı oldu mu? 


11. Soru

Meslek çalışmasının sona erdirilme sebepleri nelerdir?

Cevap

müracaatçıların problemlerinin çözüme kavuşturulması,

gereksinim duydukları kaynaklara ve hizmetlere erişmesi,

duygu, düşünce ve davranışlarında olumlu değişmelerin gerçekleşmesi,

kendine güven duygusunun gelişmesi ve

sorunlarını tek basına çözebilecek düzeye gelmesi durumunda sona erdirilir. 


12. Soru

Sosyal hizmet uygulamasının sona erdirilme yolları nelerdir?

Cevap

zaman sınırlığından – karşılıklı anlaşma şeklinde – beklenmedik dış faktörlerden kaynaklı ve tek taraflı olarak ya da planlı şekilde sona erebilmektedir.


13. Soru

“Sonlandırma öğrenme deneyiminin aktarılması müracaatçının kendine güveninin artırılması, yardım ilişkisi sonrası değişimin sürdürülebilmesini sağlamaktır. Müracaatçının kişisel sorunlarıyla daha az meşgul olduğu, dışarıdaki insanlarla ve olaylarla daha fazla ilgilendiği bir zamana işaret eder” bu ifade hangi tür sonlandırmayı içermektedir?

Cevap

Etkili sonlandırma


14. Soru

Bireyle sosyal hizmet uygulaması sona ererken görüşmelerde sessiz kalan ya da sonlanma hakkında konuşmak istemeyen müracaatçının gösterdiği duygusal tepkiye ne ad verilir?

Cevap

inkar


15. Soru

Sonlandırma sürec­ini etkileyen unsurlar nelerdir?

Cevap

grubun türü, yapısı, geli­şi­m aşaması, süres­i ve amaçlarına göre farklılık göstereb­ilmektedi­r. 


16. Soru

Başarılı bir grubun sonlandırılması sürecinde gerçekleştirilmesi gereken görevler nelerdir?

Cevap

Grup üyeleri tarafından amaçların ne kadar gerçekleştiği tartışılması – Üyelerin sonlandırmaya ilişkin duygusal tepkilerinin ele alınması- Üyelerin sonlanmaya ilişkin sosyal aktivite planlamayı isteyip istemediklerinin tartışılması- Grubun neden ilerleme kaydedemediğinin ele alınmalısı- Grubun sonlanma sürecinde üyelerin başarılarının, gelişimlerine vurgu yapılması.


17. Soru

 Bireylerle sosyal hizmet uygulamasının sona ermesinde müracaatçıdan kaynaklanan sebepler nelerdir?

Cevap

Müracaatçının belirlenen hedeflere ulaşmış olması – Müracaatçının mesleki ilişkiye gereksiniminin kalmamış olması – Müracaatçının kültürel farklılıklarının iletişim engeli oluşturması – Müracaatçının başka kuruma havale edilmesi


18. Soru

Sonlandırma sürecinde başarının sürdürülebilmesinin anahtar unsurları nelerdir?

Cevap

Liderliğin oluşturulması – Sivil katılımın sağlanması – Toplumsal ağların geliştirilmesi – Topluluklar arasında bağ kurulması.


19. Soru

Meslek çalışmanın sona erdirilme türleri nelerdir?

Cevap

Müracaatçı tarafından tek taraflı ve zamansız sonlandırma, kurum hizmetleri ile ilişkili olarak sonlandırma, zaman sınırı nedeniyle sonlandırma, zamanlamayı dikkate almadan yapılan sonlandırma ve uzmanın görevinden özel nedenlerle ayrılması sonucu sonlandırma olmak üzere beş türünden söz edilebilir. 


20. Soru

Gruplarla sosyal hizmet uygulamasının sona ermesi hangi tepkilere neden olmaktadır?

Cevap

Üzüntü – Endişe – İnkar – Öfke – Gerileme – Kaçma – Reddetme – Sonlanmayı kabul etme.


1. Soru

Sonlandırma sürecinde sosyal hizmet uzmanının görevleri nelerdir?

Cevap

Müracaatçının duygularının açığa çıkartılması – Müracaatçının değişimi ve gelişiminin desteklenmesi- Müracaatçının ihtiyaç duyduğu kurumlara havale edilmesi ve takibinin yapılması – Müracaatçının sonlandırmadan kaçınmasını görmezden gelmesi.

2. Soru

“Sonlanma grup üyelerine geçmişte yaşadıkları bazı incinme deneyimlerini hatırlatabilir. Yeniden incinmekten korkan ve ayrılma ile baş edemeyeceğini düşünür” bu ifade hangi kavrama karşılık gelmektedir?

Cevap

Kaçma

3. Soru

Yakınlaşma ve bütünleşme aşamasındaki bir grubun sonlandırılması sürecinde grup üyelerinin göstereceği tepki nedir?

Cevap

Grup liderine kızgınlık duyma ve sitem etme

4. Soru

Sosyal hizmet uzmanları hangi nedenlerle grubun sonlanması konularında bilgi sahibi olmalıdır?

Cevap

Başarılı bir grubun sonlandırılması, Başarısız bir grubun sonlandırılması, Bir üyenin ayrılması, Bir üyenin havale edilmesi ve Sosyal hizmet uzmanının ayrılması.

5. Soru

Başarılı bir grubu sonlandırmak dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Cevap

Grup üyeleri tarafından amaçların ne kadar gerçekleştirildiği, gerçekleştirilememe nedenleri üzerinde tartışılmalıdır – Üyelerin sonlandırmaya ilişkin duygusal tepkileri ele alınmalıdır – Üyelerin sonlanmaya ilişkin sosyal aktivite planlamayı isteyip istemedikleri tartışılmalıdır – Grubun sonlanma sürecinde üyelerin başarılarına, kazanımlarına, gelişimlerine ve gelişen becerilerine vurgu yapılmalıdır.

6. Soru

Müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı arasındaki ilişki sona ererken hissettikleri duyguların yoğunluğunu etkileyen unsurlar nelerdir?

Cevap

bireysel özelliklere, hizmet süresine, problem ve amaçlara, hizmet roller ve işlevlerine, gelişme derecesine göre değişmektedir. 

7. Soru

Toplumla sosyal hizmet uygulamalarının sona erdirilme nedenleri nelerdir?

Cevap

Yerel sorunların etkili şekilde çözümlenmesi – Sosyal hizmet uzmanının toplumla sosyal hizmet uygulamasını sona erdirilmesi- Sosyal hizmet uzmanının liderlik pozisyonunun düşmesi  – Toplumla sosyal hizmet uygulaması ile amaçların ve
hedeflerin gerçekleştirilmesi

8. Soru

Grup üyeleri için erken sonlanma nedenleri nelerdir?

Cevap

Dışsal faktörler, Grup ayrılığı (grup üyesinin uygun grupta olmaması), İçtenlik sorunları, Duygusal çöküntü, Grup liderini paylaşamama, Aynı anda devam eden bireysel psikolojik danışma ve grup süreci, Kışkırtıcılar, Yetersiz uyumu, Gruplaşmalardan doğan karmaşa

9. Soru

Grup lideri grup sürecinde kendini değerlendirebilmek hangi soruları sormaktadır?

Cevap

Grupta ne kadar aktifim? Süreç içindeki müdahalelerim yerinde ve zamanında gerçekleşti mi? – İletişime dair sorunlarla karşılaştım mı? – Dirençle karşılaştım mı? – Grup üyelerine karşı kabul edici miydim? – Gerginlik durumlarıyla etkili şekilde baş edebildim mi? – Grup üyelerinin inisiyatif sahibi olmalarını ya da girişkenliklerini etkili şekilde teşvik ettim mi? – Kendimi ne kadar sık hazırlıksız ve etkisiz hissettim? – Genel değerlendirme ve özetleme ile grubun gidişi hakkında aydınlatıcı olabildim mi? – Grubu ve grup üyelerini kendi özel ihtiyaçlarım veya amaçlarım için kullandım mı?

10. Soru

Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı hizmeti ne zaman sonlandırmalarının uygun olacağına karar vermeli ve müdahale ile ilgili süreçleri değerlendirmelidir.

Cevap

Müdahale yöntemleri başarılı oldu mu?- Müracaatçının sorunu ve durumu yeteri kadar çözüldü mü? – Müracaatçı kendi başına hayatını sürdürebilecek mi?- Müracaatçının kendine ve başkalarına zarar verme riski ortadan kalktı mı? – Sosyal hizmet uzmanı ve kurum gerekli sonuçları almadan makul düzeyde zaman, enerji ve beceri yatırımı yaptı mı? – Müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı gelecek bağlantılarından önemli bir menfaat gözetmeden bir noktaya vardılar mı? – Müracaatçı sosyal hizmet uzmanına veya kuruma uygunsuz bir şekilde bağımlı hâle geldi mi? – Müracaatçının başka bir kuruma veya sosyal hizmet uzmanına yönlendirilmesinin yararı oldu mu? 

11. Soru

Meslek çalışmasının sona erdirilme sebepleri nelerdir?

Cevap

müracaatçıların problemlerinin çözüme kavuşturulması,

gereksinim duydukları kaynaklara ve hizmetlere erişmesi,

duygu, düşünce ve davranışlarında olumlu değişmelerin gerçekleşmesi,

kendine güven duygusunun gelişmesi ve

sorunlarını tek basına çözebilecek düzeye gelmesi durumunda sona erdirilir. 

12. Soru

Sosyal hizmet uygulamasının sona erdirilme yolları nelerdir?

Cevap

zaman sınırlığından – karşılıklı anlaşma şeklinde – beklenmedik dış faktörlerden kaynaklı ve tek taraflı olarak ya da planlı şekilde sona erebilmektedir.

13. Soru

“Sonlandırma öğrenme deneyiminin aktarılması müracaatçının kendine güveninin artırılması, yardım ilişkisi sonrası değişimin sürdürülebilmesini sağlamaktır. Müracaatçının kişisel sorunlarıyla daha az meşgul olduğu, dışarıdaki insanlarla ve olaylarla daha fazla ilgilendiği bir zamana işaret eder” bu ifade hangi tür sonlandırmayı içermektedir?

Cevap

Etkili sonlandırma

14. Soru

Bireyle sosyal hizmet uygulaması sona ererken görüşmelerde sessiz kalan ya da sonlanma hakkında konuşmak istemeyen müracaatçının gösterdiği duygusal tepkiye ne ad verilir?

Cevap

inkar

15. Soru

Sonlandırma sürec­ini etkileyen unsurlar nelerdir?

Cevap

grubun türü, yapısı, geli­şi­m aşaması, süres­i ve amaçlarına göre farklılık göstereb­ilmektedi­r. 

16. Soru

Başarılı bir grubun sonlandırılması sürecinde gerçekleştirilmesi gereken görevler nelerdir?

Cevap

Grup üyeleri tarafından amaçların ne kadar gerçekleştiği tartışılması – Üyelerin sonlandırmaya ilişkin duygusal tepkilerinin ele alınması- Üyelerin sonlanmaya ilişkin sosyal aktivite planlamayı isteyip istemediklerinin tartışılması- Grubun neden ilerleme kaydedemediğinin ele alınmalısı- Grubun sonlanma sürecinde üyelerin başarılarının, gelişimlerine vurgu yapılması.

17. Soru

 Bireylerle sosyal hizmet uygulamasının sona ermesinde müracaatçıdan kaynaklanan sebepler nelerdir?

Cevap

Müracaatçının belirlenen hedeflere ulaşmış olması – Müracaatçının mesleki ilişkiye gereksiniminin kalmamış olması – Müracaatçının kültürel farklılıklarının iletişim engeli oluşturması – Müracaatçının başka kuruma havale edilmesi

18. Soru

Sonlandırma sürecinde başarının sürdürülebilmesinin anahtar unsurları nelerdir?

Cevap

Liderliğin oluşturulması – Sivil katılımın sağlanması – Toplumsal ağların geliştirilmesi – Topluluklar arasında bağ kurulması.

19. Soru

Meslek çalışmanın sona erdirilme türleri nelerdir?

Cevap

Müracaatçı tarafından tek taraflı ve zamansız sonlandırma, kurum hizmetleri ile ilişkili olarak sonlandırma, zaman sınırı nedeniyle sonlandırma, zamanlamayı dikkate almadan yapılan sonlandırma ve uzmanın görevinden özel nedenlerle ayrılması sonucu sonlandırma olmak üzere beş türünden söz edilebilir. 

20. Soru

Gruplarla sosyal hizmet uygulamasının sona ermesi hangi tepkilere neden olmaktadır?

Cevap

Üzüntü – Endişe – İnkar – Öfke – Gerileme – Kaçma – Reddetme – Sonlanmayı kabul etme.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.