Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Kuruluşları Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Kuruluşları Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aile Ve Kadına Yönelik Sosyal Hizmet Kuruluşları

1. Soru

Aile içi sorunları tetikleyen en etkili unsurlarda biri nedir?

Cevap

Aile içi sorunları tetikleyen en etkili unsurlardan birisi ekonomik sorundur, yani yoksulluktur.


2. Soru

Kadın konukevlerinde uygulanan çalışma konuları nelerdir?

Cevap

• Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, • Özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması, • Yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması, • Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edinmelerinde gerekli önlemlerin alınması, • Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması, • İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi.


3. Soru

Aile hekimliğinin amaçları nelerdir?

Cevap

• Erken tanı ve tedaviyi sağlamak, • Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak, • Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek, • Birinci basamakta verilmesi gereken, bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak, • Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek, • Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.


4. Soru

Tekmelemek, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak ve itip kakmak hangi şiddet türüdür?

Cevap

Fiziksel şiddet


5. Soru

Ekonomik şiddet içinde neler yer almaktadır?

Cevap

• Kadının çalışmasına izin vermemek, • İstemediği işte zorla çalıştırmak, • Kadının para harcamasını kısıtlamak, • Az para vererek çok şey beklemek, • Aileyi ilgilendiren ekonomik konulardaki kararları kadının fikrini sormadan tek başına almak, • Kadının parasını, şahsi mallarını elinden almak, • Kadının terfi etmesini engelleyecek kısıtlamalar getirmek (iş gezilerine, toplantılara, kurslara katılmasına engel olmak), • Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek etkinlikleri engellemek, • İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olmak.


6. Soru

Aileler toplumun sürekliliğini ve istikrarını sağlamak amacıyla hangi işlevleri yerine getirmektedir?

Cevap

• Neslin devamı • Çocukların bakımı • Yeni üyelerin sosyalleşmesi • Cinsel aktivitenin düzenlenmesi • Duygusal ihtiyaçlar için kaynak


7. Soru

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında aile ve kadın alanındaki hizmetleri örgütleyen veya bu hizmetlere dolaylı katkı sağlayan genel müdürlükler nelerdir?

Cevap

• Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü


8. Soru

Şiddetin kaç türü vardır ve bunlar nelerdir?

Cevap

Kadın Dayanışma Vakfının (2008) ortaya koyduğu üzere, şiddetin dört türü vardır. 1. Psikolojik Şiddet 2. Cinsel Şiddet 3. Ekonomik Şiddet 4. Fiziksel Şiddet


9. Soru

Son zamanlarda en sık karşılaştığımız ticari sosyal hizmet biçimleri nelerdir?

Cevap

Son zamanlarda en sık karşılaştığımız ticari sosyal hizmet biçimlerinden biri aile danışmanlığı veya aile terapisidir. Genellikle psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet gibi bölümlerden mezun olanların pek çok kuruluşun sunduğu aile terapisi sertifika programlarına büyük rağbet gösterdiğini gözlemliyoruz, çünkü aile terapisi veya danışmanlığı yalnızca kamu kurum ve kuruluşları ile yerel kuruluşların ücretsiz bir hizmeti olmaktan ziyade daha üst sosyoekonomik tabakalara mensup bireylerin ücret karşılığı ulaşabileceği bir hizmet biçimidir.


10. Soru

Fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrım­cılığa uğramamasına ne denir?

Cevap

Toplumsal Cinsiyette Eşitlik


11. Soru

Cinsel şiddet içinde neler yer almaktadır?

Cevap

• Kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ya da istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorlamak, • Çocuk doğurmaya zorlamak, • Kürtaja zorlamak, • Fuhuşa zorlamak, • Cinsel organlarına zarar vermek, • Cinsel özellikleri bakımından başka kadınlarla kıyaslamak.


12. Soru

Aile nedir?

Cevap

Aile bir beraber yaşama sistemidir. Dar anlamda aile ya da çekirdek aile, eşler ve onlara bağımlı çocuklardan oluşur. Geniş anlamda aile ya da geniş aile, birkaç kuşağın bir arada yaşadığı aile sistemidir.


13. Soru

Toplum merkezlerinin tanımı nedir?

Cevap

Toplum merkezleri; semt, mahalle veya köy düzeyinde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik olarak koruyucu geliştirici, eğitici, boş zamanı değerlendirici ve eğlendirici çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerin yürütüldüğü yerlerdir. Toplum merkezleri hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hâle gelmesi amacıyla koruyucu-önleyici- eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile iş birliği ve eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.


14. Soru

Aile içi şiddet nedir?

Cevap

Aile içi şiddet bir kişi ya da aile veya akrabalar içinden bir grup tarafından yakınlara (örneğin eski eş, kız veya erkek arkadaş¸ ya da nişanlı), eşe, çocuklara, ebeveynlere, kardeşlere ve/veya yakın akrabalara yönelik uygulanan her türlü baskı, suistimal edici ve saldırgan davranış ve istismardır.


15. Soru

Fiziksel şiddet içinde neler yer almaktadır?

Cevap

• İtip kakmak, • Tokatlamak, • Tartaklamak, • Tekmelemek, • Kesici ve vurucu aletlerle ya da yakıcı maddelerle bedene zarar vermek, • Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, • Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak suretiyle bedensel zarara uğratmak.


16. Soru

7-19 yaş aile eğitim programında yer alan konular nelerdir?

Cevap

7-19 Yaş Aile Eğitim Programı bu yaş grubu çocukla iletişimde bulunan yetişkinler için hazırlanan bir programdır. 3 saatlik 8 oturumdan oluşmaktadır. Konu başlıkları şunlardır: Ailenin kendini tanıması, ergeni tanımak, iletişim kurmak, riskli davranışlar, çatışma ve çatışma yönetimi, aile tutumları, kişilik gelişimi ve olumlu davranışlar ve geleceği planlama.


17. Soru

Toplum merkezinde yürütülen çalışmalar nelerdir ?

Cevap

• Anne Çocuk eğitim Programı (AÇEP) • Kadının İnsan Hakları Programı (KİHEP) • Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) • Baba Eğitimi • Aile İçi Etkileşimi Güçlendirme Projesi • Ortak sorunları olan bireyler arasında dayanışma ve destek oluşturma çalışmaları • Çeşitli seminerler, konferanslar, paneller, söyleşiler Yurttaşlık ve Çocuk Hakları Eğitim Programı • Her yaş için eğitimi destekleme programları • Gelir getirici çalışmalar • Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri


18. Soru

Türkiye’de aile ve kadın alanında verilen hizmetleri örgütleyen, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamakla yükümlü olan ana kurum hangisidir?

Cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz­metler Bakanlığı


19. Soru

Toplumsal cinsiyette eşitlik nasıl ifade edilir?

Cevap

Toplumsal cinsiyette eşitlik (gender equality);hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramaması demektir. fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramaması demektir.


20. Soru

Aile danışma merkezleri ne amaçla açılmıştır?

Cevap

Aile danışma merkezleri, aileleri; iktisadi, sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmek üzere korumak, desteklemek ve güçlendirmek amacıyla açılan merkezlerdir.


21. Soru

Çocuk doğurmaya, kürtaja ve fuhuşa zorlamak hangi şiddet türüdür?

Cevap

Cinsel Şiddet


22. Soru

Toplum merkezlerinin temel amacı nedir?

Cevap

Toplum merkezlerinin temel amacı insanları birbiriyle kaynaştırmak, iş birliği içinde ilişkileri geliştirmektir. Yerel bir toplumda insanların yaşadıkları yerden memnun olmaları, ortak yaşantılarında aynı değerleri ve amaçları paylaşmaları, komşularını sevmeleri, bizlik ve hemşerilik duygularına sahip olmaları o toplumun gelişmesinde sağlam bir temel oluşturur. Böylece karşılıklı etkileşim ve dayanışma sistemleri işlemeye başlar. Özellikle kentin gelişmiş ve gelişmemiş kitleleri arasında daha hızlı bir bütünleşme süreci oluşur ve sosyal değişim daha sağlıklı bir tempoda ilerler.


23. Soru

Kadının şahsi mallarını elinden almak, para harcamasını kısıtlamak ve çalışmasına izin vermemek hangi şiddet türüdür?

Cevap

Kadının şahsi mallarını elinden almak, para harcamasını kısıtlamak ve çalışmasına izin vermemek hangi şiddet türüdür?


24. Soru

Türkiye’de aile ve kadın alanında hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Kamu kurum ve kuruluşları • Yerel yönetimlere ait kuruluşlar • Özel girişime ait kuruluşlar • Sivil toplum örgütlerine ait kuruluşlar


25. Soru

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünden 0-6 Yaş Benim Ailem Programı’nın devamı niteliğinde hazırlanan 7-19 Yaş Aile Eğitim Programının ilk pilot uygulaması nerede gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Ankara


26. Soru

Toplumsal cinsiyette hakkaniyet nasıl ifade edilir?

Cevap

Toplumsal cinsiyette hakkaniyet (gender equity); kadın ve erkeğin farklı gereksinimi ve güçlerinin olduğu, bu farklılıkların belirlenerek iki cinsiyet arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması anlamına gelmektedir.


27. Soru

Türkiye’de aile ve kadın alanında var olan en yakın görünen kuruluş hangisidir ?

Cevap

Türkiye’de aile ve kadın alanında yerel yönetimlerin varlığı, diğer sosyal hizmetlere kıyasla daha görünürdür. Yerel yönetimler kadına ve aileye en yakın birimlerdir. Bu yakınlık hem hizmetlerin örgütlenmesi hem de sunulması bakımından etkili ve verimli bir zemin hazırlamaktadır.


28. Soru

Bir kişi tarafından ya da aile veya akrabalar içinden yakın­lara, eşe, çocuklara, ebeveynlere, kardeşlere yönelik uygulanan her türlü baskı içeren, suistimal edici, saldırgan davranışa ve istismara ne denir?

Cevap

Aile içi şiddet


29. Soru

BADEP’in hedef kitlesini kimler oluşturur?

Cevap

2–10 yaşlarında çocuğu olan okuma-yazma bilen tüm babalar, BADEP’in hedef kitlesini oluşturmaktadır .


30. Soru

Türkiye’de aile mahkemelerine atanan uzmanların görevleri nelerdir?

Cevap

• Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucu bildirmek, • Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, • Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak.


31. Soru

Toplum merkezlerinin üzerinde durdukları sorun alanları ve hizmet türleri nelerdir?

Cevap

• Yoksulluk ve etkileri • Konut sorununun çözümüne dönük etkinliklere öncülük etmek • Kadın ve çocuk emeğinin sömürüsüne engel olmak • Halk sağlığını koruyucu çalışmalar yapmak • Aile planlaması çalışmaları yapmak • Bölgedeki sorun ve gereksinimlere yerel düzeyde çözüm aramak • Kültürel alışverişi sağlayıcı etkinliklerde bulunmak • Boş zaman değerlendirme etkinlikleri düzenlemek • Beceri kazandırma kursları açmak ve halkın hukuki sorunlarına danışmanlık etmek.


32. Soru

Korkutmak, kıskanmak, diğer insanlarla ilişkilerini sınırlamak ve hakaret etmek hangi şiddet türüdür?

Cevap

Psikolojik Şiddet


33. Soru

Toplum merkezlerinde kadına yönelik olarak uygulanan programlar nelerdir?

Cevap

• Kadınlara yönelik beceri geliştirme programları • Kermes ve sergiler • Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)


34. Soru

Aile ve çocuk arasındaki ilişkilerin sağlıklı ol­masını, çocukların gelişimlerini en ileri düzeyde gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan program hangisidir?

Cevap

Benim Ailem (0-6 Yaş Aile ve Çocuk Eğitim Programı)


35. Soru

Kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıklarından ziyade bu farklara atfedilen top­lumsal anlamların bütünü neyi ifade eder?

Cevap

Toplumsal Cinsiyet


36. Soru

Annelerin olumlu bir benlik geliştirmelerini, yeterlilik, başarı ve kendine güven duygula­rını sağlamayı amaçlayan program hangisidir?

Cevap

AÇEP (Anne Çocuk Eğitim Programı)


37. Soru

Türkiye’de babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilmiş, bilimsel temelli eğitim programı hangisidir?

Cevap

Baba Destek Programı


38. Soru

Top­lumun kadınlığa ve erkekliğe atfettiği anlam nedir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet


39. Soru

Toplum merkezlerinin en temel hareket noktası nedir?

Cevap

Kadınların Güçlendirilmesi


40. Soru

AÇEP programının amacı nedir?

Cevap

AÇEP ile ailenin merkezi sayılan annenin eğitici potansiyelini harekete geçirerek elverişsiz koşullar altında yaşayan çocukların çok yönlü gelişimini, zihinsel becerilerini, yaratıcılıklarını, yeteneklerini ve bilgilerini artırıcı bir ortam yaratılması amaçlanmıştır. AÇEP annelerin olumlu bir benlik geliştirmelerini, yeterlilik, başarı ve kendine güven duygularını sağlamayı amaç edinmiştir. Program, temel olarak annelerin hem kendi kişiliklerini güçlendirmelerine hem de çocukların çok yönlü gelişimini desteklemelerine katkıda bulunur.


41. Soru

Kadın ve erkeğin farklı gereksinimi ve güçlerinin olduğu, bu farklılıkların belirlenerek iki cin­siyet arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması ne anlama gelmekte­dir?

Cevap

Toplumsal Cinsiyette Hakkaniyet


42. Soru

Kişi ya da bir grubun kendisine veya bir başkasına yönelik uyguladığı, be­densel ve ruhsal açıdan zarar verici her türlü baskı içeren, suiistimal edici, saldırgan davranışa ve istismara ne denir?

Cevap

Şiddet


43. Soru

Fizik­sel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psikososyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçları­nı karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı olan sosyal hizmet kuruluşları hangisidir?

Cevap

Kadın ve Erkek Konuk Evleri


44. Soru

7-19 yaş grubu çocukla iletişimde bulunan yetişkinler için hazırlanan program hangisidir?

Cevap

7-19 Yaş Aile Eğitim Programı


45. Soru

Şiddet nedir?

Cevap

Şiddet, kişi ya da bir grubun kendisine ya da bir başkasına yönelik olarak uyguladığı, bedensel ve ruhsal açıdan zarar verici her türlü baskı, suiistimal edici ve saldırgan davranış ve istismardır.


46. Soru

Toplumsal cinsiyet nedir?

Cevap

Cinsiyet bedenin biyolojik bir özelliğidir, anne karnında oluşur. Toplumsal cinsiyet, toplumun kadınlığa ve erkekliğe atfettiği anlamlardır. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıkları değil, bu farklara atfedilen toplumsal anlamların bütününü ifade eder.


47. Soru

Toplum merkezlerinin başvuru sahiplerinin sorunlarına çözüm aramak ve sosyal işlevselliklerini arttırmak için sundukları hizmetler nelerdir?

Cevap

• Bölge halkının sorun ve gereksinimleri, bölgenin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı ve sorun çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek amacıyla toplum incelemesi yapar, • Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hizmetler verir, • Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verir, • Eğitimi destekleme çalışmaları yapar, • Yetişkinlerin bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapar, • Meslek edindirmek ve gelir kaynakları yaratmak için çalışmalar yapar, • Sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenler, • Çevre geliştirme çalışmaları yapar, • Kentsel bütünleşme, kentsel toplum kalkınması ve kentin kaynaklarından yararlanmayı artırı çalışmalar yapar.


48. Soru

Benim ailem 0-6 yaş aile ve çocuk eğitim programı kaç konudan oluşmaktadır ve bunlar nelerdir?

Cevap

0-6 yaş arasında çocuğu olan annelerle haftada bir yarım gün (1,5-3 saat), interaktif yöntemle uygulanan program 16 konudan oluşmaktadır. Programın 16 oturumu annelerle, 2 oturumu da baba toplantısı olarak uygulanmaktadır. Bu 16 konu; merhaba, aile tutumları, çocuğa kulak vermek, kendini ifade etmek, davranış kazandırmak, sağlıklı çocuk büyütmek, sağlıklı beslemek, bedenen ve zihnen geliştirmek, birlikte zaman geçirmek, sosyal ve duygusal yönden geliştirmek, beceri geliştirmek, bedeni tanımak ve korumak, neler oluyor hayatta, güvenli annelik, kadın olmak, çocuğum, ben ve diğer başlıklarından oluşmaktadır.


49. Soru

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) ne zaman uygulanmaya başlanmıştır?

Cevap

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Kadının İnsan Hakları Projesi- New Ways İrtibat Bürosu arasında 30.12.1998 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde önce toplum merkezlerinde, daha sonra aile danışma merkezlerinde uygulanmaya başlanmıştır.


50. Soru

Yoksulluğun aile üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Yoksulluğun aile üzerindeki etkileri iki temel grupta toplanabilir: Birinci grup, temel ihtiyaçların karşılanamamasıyla ilgili sorunlardır. Yoksul aileler genelde, konut, altyapı, beslenme ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. İkinci grup sorunlarsa, yoksulluğun ve onun yarattığı temel ihtiyaçları karşılayamama durumunun ortaya çıkardığı psikolojik ve aile sistemindeki ilişkilerle ilgili sorunlardır.


51. Soru

Kadın konukevlerinin tanımı nedir?

Cevap

Resmi tanımı uyarınca Kadın konukevleri, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.


52. Soru

Kadın konukevleri hangi yönetmeli bağlı olarak çalışmaktadır?

Cevap

12 Temmuz 1998 tarih ve 23400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş¸ bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği uyarınca hizmet verilmektedir.


53. Soru

Kadın konukevlerinden yararlanacak kadınlar kimlerdir?

Cevap

SHÇEK’in (2012) ilkeleri uyarınca, kadın konukevlerinden; eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya da eşleri tarafından terk edilen ve bu sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar, boşanma ya da eşin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar, istenmeyen evliliklere zorlanan kadınlar, evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen kadınlar, daha önce uyuşturucu, alkol bağımlılığı olup bu konuda tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk etmiş kadınlar, cezaevinden yeni çıkmış olup yardım ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar ile kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar yararlanmaktadır.


54. Soru

Aile mahkemeleri ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Aile mahkemeleri, 9.1.2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’ ile kurulmuştur.


55. Soru

Sivil toplum örgütlerinin en fazla etkinlik gerçekleştirdiği alan nedir ?

Cevap

Sivil toplum örgütlerinin en fazla etkinlik gerçekleştirdiği alan ise kadın istihdamı çalışmalarıdır. Özellikle kırsal bölgelerde ve büyük kentlerin varoşlarında kadınların iktisadi ve toplumsal yaşama katılımı bakımından büyük katkılar sunan bu çalışmalar son derece yaygındır.


56. Soru

Dünya genelindeki erilin (er­kek) baskın ve dişilin (kadın) ikincil olduğu toplumsal cinsiyet rejimlerine ne denir?

Cevap

Ataerkil toplumsal cinsiyet rejimleri


57. Soru

Kadınların hakları ve sorunları konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlen­meleri sağlanarak, kadın ayrımcılığına yol açan mekanizmaları daha iyi anlamalarına yar­dımcı olmayı, kendilerine olan bakış açılarını değiştirerek özgüvenlerinin artması sonucu aile içi şiddetin önlenmesini amaçlayan program hangisidir?

Cevap

Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı


1. Soru

Aile içi sorunları tetikleyen en etkili unsurlarda biri nedir?

Cevap

Aile içi sorunları tetikleyen en etkili unsurlardan birisi ekonomik sorundur, yani yoksulluktur.

2. Soru

Kadın konukevlerinde uygulanan çalışma konuları nelerdir?

Cevap

• Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, • Özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması, • Yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunulması, • Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edinmelerinde gerekli önlemlerin alınması, • Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması, • İzleme faaliyetlerinin sürdürülmesi.

3. Soru

Aile hekimliğinin amaçları nelerdir?

Cevap

• Erken tanı ve tedaviyi sağlamak, • Sağlık ile ilgili tüm konularda ilk değerlendirmeyi yapmak, • Sorumluluğu altındaki kişilerle sürekli ilişki halinde olarak onları izlemek, • Birinci basamakta verilmesi gereken, bireye ve topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak, • Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak, bu tür hastalığı olan kişileri izlemek, • Bireylerin yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini geliştirmeye çalışarak toplumun gelişmesine katkı sağlamak.

4. Soru

Tekmelemek, sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak ve itip kakmak hangi şiddet türüdür?

Cevap

Fiziksel şiddet

5. Soru

Ekonomik şiddet içinde neler yer almaktadır?

Cevap

• Kadının çalışmasına izin vermemek, • İstemediği işte zorla çalıştırmak, • Kadının para harcamasını kısıtlamak, • Az para vererek çok şey beklemek, • Aileyi ilgilendiren ekonomik konulardaki kararları kadının fikrini sormadan tek başına almak, • Kadının parasını, şahsi mallarını elinden almak, • Kadının terfi etmesini engelleyecek kısıtlamalar getirmek (iş gezilerine, toplantılara, kurslara katılmasına engel olmak), • Kadının iş bulmasını kolaylaştırıcı becerileri geliştirecek etkinlikleri engellemek, • İş yerinde olay yaratmak suretiyle kadının işten atılmasına neden olmak.

6. Soru

Aileler toplumun sürekliliğini ve istikrarını sağlamak amacıyla hangi işlevleri yerine getirmektedir?

Cevap

• Neslin devamı • Çocukların bakımı • Yeni üyelerin sosyalleşmesi • Cinsel aktivitenin düzenlenmesi • Duygusal ihtiyaçlar için kaynak

7. Soru

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında aile ve kadın alanındaki hizmetleri örgütleyen veya bu hizmetlere dolaylı katkı sağlayan genel müdürlükler nelerdir?

Cevap

• Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

8. Soru

Şiddetin kaç türü vardır ve bunlar nelerdir?

Cevap

Kadın Dayanışma Vakfının (2008) ortaya koyduğu üzere, şiddetin dört türü vardır. 1. Psikolojik Şiddet 2. Cinsel Şiddet 3. Ekonomik Şiddet 4. Fiziksel Şiddet

9. Soru

Son zamanlarda en sık karşılaştığımız ticari sosyal hizmet biçimleri nelerdir?

Cevap

Son zamanlarda en sık karşılaştığımız ticari sosyal hizmet biçimlerinden biri aile danışmanlığı veya aile terapisidir. Genellikle psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet gibi bölümlerden mezun olanların pek çok kuruluşun sunduğu aile terapisi sertifika programlarına büyük rağbet gösterdiğini gözlemliyoruz, çünkü aile terapisi veya danışmanlığı yalnızca kamu kurum ve kuruluşları ile yerel kuruluşların ücretsiz bir hizmeti olmaktan ziyade daha üst sosyoekonomik tabakalara mensup bireylerin ücret karşılığı ulaşabileceği bir hizmet biçimidir.

10. Soru

Fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrım­cılığa uğramamasına ne denir?

Cevap

Toplumsal Cinsiyette Eşitlik

11. Soru

Cinsel şiddet içinde neler yer almaktadır?

Cevap

• Kadını istemediği yerde, istemediği zamanda ya da istemediği biçimde cinsel ilişkiye zorlamak, • Çocuk doğurmaya zorlamak, • Kürtaja zorlamak, • Fuhuşa zorlamak, • Cinsel organlarına zarar vermek, • Cinsel özellikleri bakımından başka kadınlarla kıyaslamak.

12. Soru

Aile nedir?

Cevap

Aile bir beraber yaşama sistemidir. Dar anlamda aile ya da çekirdek aile, eşler ve onlara bağımlı çocuklardan oluşur. Geniş anlamda aile ya da geniş aile, birkaç kuşağın bir arada yaşadığı aile sistemidir.

13. Soru

Toplum merkezlerinin tanımı nedir?

Cevap

Toplum merkezleri; semt, mahalle veya köy düzeyinde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik olarak koruyucu geliştirici, eğitici, boş zamanı değerlendirici ve eğlendirici çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik etkinliklerin yürütüldüğü yerlerdir. Toplum merkezleri hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hâle gelmesi amacıyla koruyucu-önleyici- eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile iş birliği ve eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

14. Soru

Aile içi şiddet nedir?

Cevap

Aile içi şiddet bir kişi ya da aile veya akrabalar içinden bir grup tarafından yakınlara (örneğin eski eş, kız veya erkek arkadaş¸ ya da nişanlı), eşe, çocuklara, ebeveynlere, kardeşlere ve/veya yakın akrabalara yönelik uygulanan her türlü baskı, suistimal edici ve saldırgan davranış ve istismardır.

15. Soru

Fiziksel şiddet içinde neler yer almaktadır?

Cevap

• İtip kakmak, • Tokatlamak, • Tartaklamak, • Tekmelemek, • Kesici ve vurucu aletlerle ya da yakıcı maddelerle bedene zarar vermek, • Sağlıksız koşullarda yaşamaya mecbur bırakmak, • Sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak suretiyle bedensel zarara uğratmak.

16. Soru

7-19 yaş aile eğitim programında yer alan konular nelerdir?

Cevap

7-19 Yaş Aile Eğitim Programı bu yaş grubu çocukla iletişimde bulunan yetişkinler için hazırlanan bir programdır. 3 saatlik 8 oturumdan oluşmaktadır. Konu başlıkları şunlardır: Ailenin kendini tanıması, ergeni tanımak, iletişim kurmak, riskli davranışlar, çatışma ve çatışma yönetimi, aile tutumları, kişilik gelişimi ve olumlu davranışlar ve geleceği planlama.

17. Soru

Toplum merkezinde yürütülen çalışmalar nelerdir ?

Cevap

• Anne Çocuk eğitim Programı (AÇEP) • Kadının İnsan Hakları Programı (KİHEP) • Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) • Baba Eğitimi • Aile İçi Etkileşimi Güçlendirme Projesi • Ortak sorunları olan bireyler arasında dayanışma ve destek oluşturma çalışmaları • Çeşitli seminerler, konferanslar, paneller, söyleşiler Yurttaşlık ve Çocuk Hakları Eğitim Programı • Her yaş için eğitimi destekleme programları • Gelir getirici çalışmalar • Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri

18. Soru

Türkiye’de aile ve kadın alanında verilen hizmetleri örgütleyen, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü sağlamakla yükümlü olan ana kurum hangisidir?

Cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz­metler Bakanlığı

19. Soru

Toplumsal cinsiyette eşitlik nasıl ifade edilir?

Cevap

Toplumsal cinsiyette eşitlik (gender equality);hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramaması demektir. fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa uğramaması demektir.

20. Soru

Aile danışma merkezleri ne amaçla açılmıştır?

Cevap

Aile danışma merkezleri, aileleri; iktisadi, sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş edebilmek üzere korumak, desteklemek ve güçlendirmek amacıyla açılan merkezlerdir.

21. Soru

Çocuk doğurmaya, kürtaja ve fuhuşa zorlamak hangi şiddet türüdür?

Cevap

Cinsel Şiddet

22. Soru

Toplum merkezlerinin temel amacı nedir?

Cevap

Toplum merkezlerinin temel amacı insanları birbiriyle kaynaştırmak, iş birliği içinde ilişkileri geliştirmektir. Yerel bir toplumda insanların yaşadıkları yerden memnun olmaları, ortak yaşantılarında aynı değerleri ve amaçları paylaşmaları, komşularını sevmeleri, bizlik ve hemşerilik duygularına sahip olmaları o toplumun gelişmesinde sağlam bir temel oluşturur. Böylece karşılıklı etkileşim ve dayanışma sistemleri işlemeye başlar. Özellikle kentin gelişmiş ve gelişmemiş kitleleri arasında daha hızlı bir bütünleşme süreci oluşur ve sosyal değişim daha sağlıklı bir tempoda ilerler.

23. Soru

Kadının şahsi mallarını elinden almak, para harcamasını kısıtlamak ve çalışmasına izin vermemek hangi şiddet türüdür?

Cevap

Kadının şahsi mallarını elinden almak, para harcamasını kısıtlamak ve çalışmasına izin vermemek hangi şiddet türüdür?

24. Soru

Türkiye’de aile ve kadın alanında hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları nelerdir?

Cevap

• Kamu kurum ve kuruluşları • Yerel yönetimlere ait kuruluşlar • Özel girişime ait kuruluşlar • Sivil toplum örgütlerine ait kuruluşlar

25. Soru

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünden 0-6 Yaş Benim Ailem Programı’nın devamı niteliğinde hazırlanan 7-19 Yaş Aile Eğitim Programının ilk pilot uygulaması nerede gerçekleştirilmiştir?

Cevap

Ankara

26. Soru

Toplumsal cinsiyette hakkaniyet nasıl ifade edilir?

Cevap

Toplumsal cinsiyette hakkaniyet (gender equity); kadın ve erkeğin farklı gereksinimi ve güçlerinin olduğu, bu farklılıkların belirlenerek iki cinsiyet arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması anlamına gelmektedir.

27. Soru

Türkiye’de aile ve kadın alanında var olan en yakın görünen kuruluş hangisidir ?

Cevap

Türkiye’de aile ve kadın alanında yerel yönetimlerin varlığı, diğer sosyal hizmetlere kıyasla daha görünürdür. Yerel yönetimler kadına ve aileye en yakın birimlerdir. Bu yakınlık hem hizmetlerin örgütlenmesi hem de sunulması bakımından etkili ve verimli bir zemin hazırlamaktadır.

28. Soru

Bir kişi tarafından ya da aile veya akrabalar içinden yakın­lara, eşe, çocuklara, ebeveynlere, kardeşlere yönelik uygulanan her türlü baskı içeren, suistimal edici, saldırgan davranışa ve istismara ne denir?

Cevap

Aile içi şiddet

29. Soru

BADEP’in hedef kitlesini kimler oluşturur?

Cevap

2–10 yaşlarında çocuğu olan okuma-yazma bilen tüm babalar, BADEP’in hedef kitlesini oluşturmaktadır .

30. Soru

Türkiye’de aile mahkemelerine atanan uzmanların görevleri nelerdir?

Cevap

• Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucu bildirmek, • Mahkemenin gerekli gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek, • Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak.

31. Soru

Toplum merkezlerinin üzerinde durdukları sorun alanları ve hizmet türleri nelerdir?

Cevap

• Yoksulluk ve etkileri • Konut sorununun çözümüne dönük etkinliklere öncülük etmek • Kadın ve çocuk emeğinin sömürüsüne engel olmak • Halk sağlığını koruyucu çalışmalar yapmak • Aile planlaması çalışmaları yapmak • Bölgedeki sorun ve gereksinimlere yerel düzeyde çözüm aramak • Kültürel alışverişi sağlayıcı etkinliklerde bulunmak • Boş zaman değerlendirme etkinlikleri düzenlemek • Beceri kazandırma kursları açmak ve halkın hukuki sorunlarına danışmanlık etmek.

32. Soru

Korkutmak, kıskanmak, diğer insanlarla ilişkilerini sınırlamak ve hakaret etmek hangi şiddet türüdür?

Cevap

Psikolojik Şiddet

33. Soru

Toplum merkezlerinde kadına yönelik olarak uygulanan programlar nelerdir?

Cevap

• Kadınlara yönelik beceri geliştirme programları • Kermes ve sergiler • Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)

34. Soru

Aile ve çocuk arasındaki ilişkilerin sağlıklı ol­masını, çocukların gelişimlerini en ileri düzeyde gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan program hangisidir?

Cevap

Benim Ailem (0-6 Yaş Aile ve Çocuk Eğitim Programı)

35. Soru

Kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıklarından ziyade bu farklara atfedilen top­lumsal anlamların bütünü neyi ifade eder?

Cevap

Toplumsal Cinsiyet

36. Soru

Annelerin olumlu bir benlik geliştirmelerini, yeterlilik, başarı ve kendine güven duygula­rını sağlamayı amaçlayan program hangisidir?

Cevap

AÇEP (Anne Çocuk Eğitim Programı)

37. Soru

Türkiye’de babaların çocuklarının gelişiminde daha etkin ve olumlu bir rol oynamaları için geliştirilmiş, bilimsel temelli eğitim programı hangisidir?

Cevap

Baba Destek Programı

38. Soru

Top­lumun kadınlığa ve erkekliğe atfettiği anlam nedir?

Cevap

Toplumsal cinsiyet

39. Soru

Toplum merkezlerinin en temel hareket noktası nedir?

Cevap

Kadınların Güçlendirilmesi

40. Soru

AÇEP programının amacı nedir?

Cevap

AÇEP ile ailenin merkezi sayılan annenin eğitici potansiyelini harekete geçirerek elverişsiz koşullar altında yaşayan çocukların çok yönlü gelişimini, zihinsel becerilerini, yaratıcılıklarını, yeteneklerini ve bilgilerini artırıcı bir ortam yaratılması amaçlanmıştır. AÇEP annelerin olumlu bir benlik geliştirmelerini, yeterlilik, başarı ve kendine güven duygularını sağlamayı amaç edinmiştir. Program, temel olarak annelerin hem kendi kişiliklerini güçlendirmelerine hem de çocukların çok yönlü gelişimini desteklemelerine katkıda bulunur.

41. Soru

Kadın ve erkeğin farklı gereksinimi ve güçlerinin olduğu, bu farklılıkların belirlenerek iki cin­siyet arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması ne anlama gelmekte­dir?

Cevap

Toplumsal Cinsiyette Hakkaniyet

42. Soru

Kişi ya da bir grubun kendisine veya bir başkasına yönelik uyguladığı, be­densel ve ruhsal açıdan zarar verici her türlü baskı içeren, suiistimal edici, saldırgan davranışa ve istismara ne denir?

Cevap

Şiddet

43. Soru

Fizik­sel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psikososyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçları­nı karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı olan sosyal hizmet kuruluşları hangisidir?

Cevap

Kadın ve Erkek Konuk Evleri

44. Soru

7-19 yaş grubu çocukla iletişimde bulunan yetişkinler için hazırlanan program hangisidir?

Cevap

7-19 Yaş Aile Eğitim Programı

45. Soru

Şiddet nedir?

Cevap

Şiddet, kişi ya da bir grubun kendisine ya da bir başkasına yönelik olarak uyguladığı, bedensel ve ruhsal açıdan zarar verici her türlü baskı, suiistimal edici ve saldırgan davranış ve istismardır.

46. Soru

Toplumsal cinsiyet nedir?

Cevap

Cinsiyet bedenin biyolojik bir özelliğidir, anne karnında oluşur. Toplumsal cinsiyet, toplumun kadınlığa ve erkekliğe atfettiği anlamlardır. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıkları değil, bu farklara atfedilen toplumsal anlamların bütününü ifade eder.

47. Soru

Toplum merkezlerinin başvuru sahiplerinin sorunlarına çözüm aramak ve sosyal işlevselliklerini arttırmak için sundukları hizmetler nelerdir?

Cevap

• Bölge halkının sorun ve gereksinimleri, bölgenin demografik, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı ve sorun çözümünde kullanılacak kaynakları belirlemek amacıyla toplum incelemesi yapar, • Belirlenen sorunların çözümüne yönelik hizmetler verir, • Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verir, • Eğitimi destekleme çalışmaları yapar, • Yetişkinlerin bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapar, • Meslek edindirmek ve gelir kaynakları yaratmak için çalışmalar yapar, • Sosyal-kültürel-sportif etkinlikler düzenler, • Çevre geliştirme çalışmaları yapar, • Kentsel bütünleşme, kentsel toplum kalkınması ve kentin kaynaklarından yararlanmayı artırı çalışmalar yapar.

48. Soru

Benim ailem 0-6 yaş aile ve çocuk eğitim programı kaç konudan oluşmaktadır ve bunlar nelerdir?

Cevap

0-6 yaş arasında çocuğu olan annelerle haftada bir yarım gün (1,5-3 saat), interaktif yöntemle uygulanan program 16 konudan oluşmaktadır. Programın 16 oturumu annelerle, 2 oturumu da baba toplantısı olarak uygulanmaktadır. Bu 16 konu; merhaba, aile tutumları, çocuğa kulak vermek, kendini ifade etmek, davranış kazandırmak, sağlıklı çocuk büyütmek, sağlıklı beslemek, bedenen ve zihnen geliştirmek, birlikte zaman geçirmek, sosyal ve duygusal yönden geliştirmek, beceri geliştirmek, bedeni tanımak ve korumak, neler oluyor hayatta, güvenli annelik, kadın olmak, çocuğum, ben ve diğer başlıklarından oluşmaktadır.

49. Soru

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) ne zaman uygulanmaya başlanmıştır?

Cevap

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Kadının İnsan Hakları Projesi- New Ways İrtibat Bürosu arasında 30.12.1998 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde önce toplum merkezlerinde, daha sonra aile danışma merkezlerinde uygulanmaya başlanmıştır.

50. Soru

Yoksulluğun aile üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Yoksulluğun aile üzerindeki etkileri iki temel grupta toplanabilir: Birinci grup, temel ihtiyaçların karşılanamamasıyla ilgili sorunlardır. Yoksul aileler genelde, konut, altyapı, beslenme ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar. İkinci grup sorunlarsa, yoksulluğun ve onun yarattığı temel ihtiyaçları karşılayamama durumunun ortaya çıkardığı psikolojik ve aile sistemindeki ilişkilerle ilgili sorunlardır.

51. Soru

Kadın konukevlerinin tanımı nedir?

Cevap

Resmi tanımı uyarınca Kadın konukevleri, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

52. Soru

Kadın konukevleri hangi yönetmeli bağlı olarak çalışmaktadır?

Cevap

12 Temmuz 1998 tarih ve 23400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş¸ bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği uyarınca hizmet verilmektedir.

53. Soru

Kadın konukevlerinden yararlanacak kadınlar kimlerdir?

Cevap

SHÇEK’in (2012) ilkeleri uyarınca, kadın konukevlerinden; eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya da eşleri tarafından terk edilen ve bu sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar, boşanma ya da eşin ölümü nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar, istenmeyen evliliklere zorlanan kadınlar, evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen kadınlar, daha önce uyuşturucu, alkol bağımlılığı olup bu konuda tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk etmiş kadınlar, cezaevinden yeni çıkmış olup yardım ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar ile kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar yararlanmaktadır.

54. Soru

Aile mahkemeleri ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Aile mahkemeleri, 9.1.2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’ ile kurulmuştur.

55. Soru

Sivil toplum örgütlerinin en fazla etkinlik gerçekleştirdiği alan nedir ?

Cevap

Sivil toplum örgütlerinin en fazla etkinlik gerçekleştirdiği alan ise kadın istihdamı çalışmalarıdır. Özellikle kırsal bölgelerde ve büyük kentlerin varoşlarında kadınların iktisadi ve toplumsal yaşama katılımı bakımından büyük katkılar sunan bu çalışmalar son derece yaygındır.

56. Soru

Dünya genelindeki erilin (er­kek) baskın ve dişilin (kadın) ikincil olduğu toplumsal cinsiyet rejimlerine ne denir?

Cevap

Ataerkil toplumsal cinsiyet rejimleri

57. Soru

Kadınların hakları ve sorunları konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlen­meleri sağlanarak, kadın ayrımcılığına yol açan mekanizmaları daha iyi anlamalarına yar­dımcı olmayı, kendilerine olan bakış açılarını değiştirerek özgüvenlerinin artması sonucu aile içi şiddetin önlenmesini amaçlayan program hangisidir?

Cevap

Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.