Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Uygulaması 1 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Uygulaması 1 Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmet Uygulaması-I Dersi Kuruluş Danışmanı Kılavuzu

1. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması dersinin genel amacı nedir?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması dersinin genel amacı, öğrencilerin sosyal hizmet mesleğini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir.


2. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamındaki etkinlikler tamamlandığında sosyal çalışmacı adaylarından ne beklenir?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamındaki etkinlikler tamamlandığında, sosyal çalışmacı adaylarından, sosyal hizmet eğitiminde uygulamaların önemi ve uygulama ile ilgili olarak sahip olunması gereken rol ve işlevleri iyi bir şekilde kavramaları; uygulama yapılan kuruluşun işleyiş ve düzeni, hedef kitlesi, içinde yer aldığı toplumun yapısı ve özellikleri hakkında yeterli bilgi edinmeleri, uygulama yapılan kuruluşun diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini öğrenmeleri beklenmekte ve bu bağlamda yeterlikler kazanmaları öngörülmektedir.


3. Soru

Zihinsel risk altındaki ebeveynler ya da çocuklar ile çalışan sosyal çalışmacıların çocuk ve genç refahı alanındaki çalışma kapsamı neleri içermektedir?

Cevap

Çocuk-genç refahı konusunda çalışan sosyal çalışmacılar genellikle 18 yaş altı ihmal edilmiş çocuklarla ya da alkol kullanımı, madde bağımlılığı ya da zihinsel risk altında bulunma gibi nedenlerle çocuğuyla ilgilenmeyen ailelerin çocuklarıyla çalışmaktadırlar.


4. Soru

Zihinsel risk altındaki ebeveynler ya da çocuklar ile çalışan sosyal çalışmacıların iletişim halinde oldukları hangi alanlar bulunmaktadır?

Cevap

Zihinsel risk altındaki ebeveynler ya da çocuklar ile çalışan sosyal çalışmacıların iletişim halinde oldukları farklı alanlar bulunmaktadır? Bunlar, Psiko-Sosyal Danışma, Psikiyatri Kliniğinde Klinik Sosyal Çalışma ile Çocuk ve Genç Refahı alanlarıdır.


5. Soru

Sosyal çalışmacıların özel hukuksal alana ait özel bilgisinin kapsamı nedir?

Cevap

Bu alana ait özel bilgi, çocuk/genç refahı yasası, sosyal yardım yasası, sağlık sistemi içerisindeki rehberlik hizmetleri, yarar sağlayacak kurumlar ve iş yasasını kapsamaktadır.


6. Soru

Sosyal hizmet uzmanının mesleki tanımı nedir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanı, mesleki bilgi ve becerisi ile toplumun yapısında veya toplumu oluşturan insanları rahatsız eden, sosyal problemleri tespit ederek, getireceği önerilerle etkisiz hale getiren kişidir.


7. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsam açısından nasıl bir derstir?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi 14 hafta ve haftada 8 (ikinci dönem 8) saat olmak üzere haftanın iş günlerinde, çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir. Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi, sosyal çalışmacı adayı olarak öğrencilere alanında en az iki yıl deneyimi olan sosyal çalışmacıların danışmanlığında birlikte çalışma ve iş birliği yapma, müracaatçıyı tanıma ve sorununa çözüm arama,
müracaatçının sorununun çözümüne yönelik planlamalar ve uygulamalar yaparak sosyal çalışma deneyimi kazanma olanağı sunan bir derstir.


8. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersinin işleyiş sürecinde kuruluş danışmanlarının yükümlülükleri genel olarak nelerdir?

Cevap

Bu dersin işleyiş sürecinde kuruluş danışmanları, sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet kuruluşundaki uygulamasını izlemek, denetlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Ayrıca bu yükümlülükler bağlamında kuruluş danışmanının görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.


9. Soru

Sosyal çalışmacı adaylarının sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık olarak hazırladıkları sosyal hizmet uygulaması raporları neleri içermektedir?

Cevap

Sosyal çalışmacı adaylarının sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık olarak hazırladıkları sosyal hizmet uygulaması raporları; Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II, Bireysel Görüşme Raporu I ve II, Grup Çalışması Raporı I ve II, Müdahale Planı Raporu I ve II’dir.


10. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu neleri içermektedir?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, Bölüm Kuruluş Danışmanının imzalı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörünün imzalı ve mühürlü onayını gösteren, öğrenci tarafından doldurulması gereken bir formdur.


11. Soru

Kuruluş Tanıtma Raporu I uygulama kuruluşunun hangi boyutlarını tanıtmaktadır?

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu I öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur.


12. Soru

Kuruluş Danışmanı için hazırlanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunun amacı nedir?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Kuruluş Danışmanı İçin), Sosyal Çalışmacı Adayının sosyal hizmet becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi özetlemek ve sosyal hizmet uygulamasındaki başarısını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu form, sosyal çalışmacı yeterliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik geliştirilen, Sosyal Çalışmacı Adayının sosyal hizmet uygulaması süresince yaptığı çalışmaları, belirlenen ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bir ölçme aracıdır.


13. Soru

Kuruluş tanıtma raporu II genel hatları ile neleri içermektedir?

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu bağlı olduğu üst kuruluş, sosyal hizmet işlevleri, sosyal çalışmacının yeri ve rolü, hizmetlerdeki usul ve işlemler, kayıtları ve dosyalama sistemleri, raporlar vb. yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur.


14. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I kapsam olarak nasıl bir içeriğe sahiptir?

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I, öğrenci tarafından
doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur.


15. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II nasıl bir içeriğe sahiptir?

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur.


16. Soru

Bireysel Görüşme Raporu I kapsam olarak nasıl bir içeriğe sahiptir?

Cevap

Daha önce değinildiği üzere, Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşme öncesi hakkında ön bilginin alındığı ve görüşmenin amacının belirtildiği rapordur.


17. Soru

Bireysel Görüşme Raporu II ne amaçla kullanılmaktadır? 

Cevap

Bireysel Görüşme Raporu II öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşmenin değerlendirildiği ve  gelecek görüşme için planlamanın yapıldığı rapordur.


18. Soru

Grup Çalışması Raporu II içerik olarak neleri kapsamaktadır?

Cevap

Grup Çalışması Raporu II öğrenci tarafından doldurulan, öğrenci ve öğretim elemanı kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.


19. Soru

Müdahale Planı Raporu I içeriğinde neleri barındırmaktadır?

Cevap

Müdahale Planı Raporu I öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri, başvuru sahibi ve ön değerlendirme bilgileri ile birlikte, müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.


20. Soru

Öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasının ilk değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasının ilk değerlendirmesi, Kuruluş Danışmanı tarafından Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Kuruluş Danışmanı İçin) doldurularak yapılır. Kuruluş Danışmanı tarafından yapılan  değerlendirmeyi Danışman Öğretim Elemanı tarafından yapılan değerlendirme takip eder.


21. Soru

Danışman Öğretim Elemanı, öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Danışman Öğretim Elemanı İçin) kullanır. Bu formun özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu form, sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet uygulaması süresince yaptığı çalışmaları, belirlenen ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bir ölçme aracıdır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Danışman Öğretim Elemanı İçin), sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet becerileri  konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi ölçmek, sosyal hizmet uygulamasındaki başarısını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


1. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması dersinin genel amacı nedir?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması dersinin genel amacı, öğrencilerin sosyal hizmet mesleğini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerin geliştirilmesidir.

2. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamındaki etkinlikler tamamlandığında sosyal çalışmacı adaylarından ne beklenir?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamındaki etkinlikler tamamlandığında, sosyal çalışmacı adaylarından, sosyal hizmet eğitiminde uygulamaların önemi ve uygulama ile ilgili olarak sahip olunması gereken rol ve işlevleri iyi bir şekilde kavramaları; uygulama yapılan kuruluşun işleyiş ve düzeni, hedef kitlesi, içinde yer aldığı toplumun yapısı ve özellikleri hakkında yeterli bilgi edinmeleri, uygulama yapılan kuruluşun diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini öğrenmeleri beklenmekte ve bu bağlamda yeterlikler kazanmaları öngörülmektedir.

3. Soru

Zihinsel risk altındaki ebeveynler ya da çocuklar ile çalışan sosyal çalışmacıların çocuk ve genç refahı alanındaki çalışma kapsamı neleri içermektedir?

Cevap

Çocuk-genç refahı konusunda çalışan sosyal çalışmacılar genellikle 18 yaş altı ihmal edilmiş çocuklarla ya da alkol kullanımı, madde bağımlılığı ya da zihinsel risk altında bulunma gibi nedenlerle çocuğuyla ilgilenmeyen ailelerin çocuklarıyla çalışmaktadırlar.

4. Soru

Zihinsel risk altındaki ebeveynler ya da çocuklar ile çalışan sosyal çalışmacıların iletişim halinde oldukları hangi alanlar bulunmaktadır?

Cevap

Zihinsel risk altındaki ebeveynler ya da çocuklar ile çalışan sosyal çalışmacıların iletişim halinde oldukları farklı alanlar bulunmaktadır? Bunlar, Psiko-Sosyal Danışma, Psikiyatri Kliniğinde Klinik Sosyal Çalışma ile Çocuk ve Genç Refahı alanlarıdır.

5. Soru

Sosyal çalışmacıların özel hukuksal alana ait özel bilgisinin kapsamı nedir?

Cevap

Bu alana ait özel bilgi, çocuk/genç refahı yasası, sosyal yardım yasası, sağlık sistemi içerisindeki rehberlik hizmetleri, yarar sağlayacak kurumlar ve iş yasasını kapsamaktadır.

6. Soru

Sosyal hizmet uzmanının mesleki tanımı nedir?

Cevap

Sosyal hizmet uzmanı, mesleki bilgi ve becerisi ile toplumun yapısında veya toplumu oluşturan insanları rahatsız eden, sosyal problemleri tespit ederek, getireceği önerilerle etkisiz hale getiren kişidir.

7. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsam açısından nasıl bir derstir?

Cevap

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi 14 hafta ve haftada 8 (ikinci dönem 8) saat olmak üzere haftanın iş günlerinde, çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir. Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi, sosyal çalışmacı adayı olarak öğrencilere alanında en az iki yıl deneyimi olan sosyal çalışmacıların danışmanlığında birlikte çalışma ve iş birliği yapma, müracaatçıyı tanıma ve sorununa çözüm arama,
müracaatçının sorununun çözümüne yönelik planlamalar ve uygulamalar yaparak sosyal çalışma deneyimi kazanma olanağı sunan bir derstir.

8. Soru

Sosyal Hizmet Uygulaması I dersinin işleyiş sürecinde kuruluş danışmanlarının yükümlülükleri genel olarak nelerdir?

Cevap

Bu dersin işleyiş sürecinde kuruluş danışmanları, sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet kuruluşundaki uygulamasını izlemek, denetlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Ayrıca bu yükümlülükler bağlamında kuruluş danışmanının görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

9. Soru

Sosyal çalışmacı adaylarının sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık olarak hazırladıkları sosyal hizmet uygulaması raporları neleri içermektedir?

Cevap

Sosyal çalışmacı adaylarının sosyal hizmet kuruluşlarında haftalık olarak hazırladıkları sosyal hizmet uygulaması raporları; Kuruluş Tanıtma Raporu I ve II, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I ve II, Bireysel Görüşme Raporu I ve II, Grup Çalışması Raporı I ve II, Müdahale Planı Raporu I ve II’dir.

10. Soru

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu neleri içermektedir?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması I Başlama Formu, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, Bölüm Kuruluş Danışmanının imzalı ve Uygulama Kuruluşu Koordinatörünün imzalı ve mühürlü onayını gösteren, öğrenci tarafından doldurulması gereken bir formdur.

11. Soru

Kuruluş Tanıtma Raporu I uygulama kuruluşunun hangi boyutlarını tanıtmaktadır?

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu I öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu tarihsel gelişimi, amacı ve sosyal hizmetlerle ilişkisi gibi farklı boyutları ile tanıtan rapordur.

12. Soru

Kuruluş Danışmanı için hazırlanan Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunun amacı nedir?

Cevap

Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Kuruluş Danışmanı İçin), Sosyal Çalışmacı Adayının sosyal hizmet becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi özetlemek ve sosyal hizmet uygulamasındaki başarısını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu form, sosyal çalışmacı yeterliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesine yönelik geliştirilen, Sosyal Çalışmacı Adayının sosyal hizmet uygulaması süresince yaptığı çalışmaları, belirlenen ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bir ölçme aracıdır.

13. Soru

Kuruluş tanıtma raporu II genel hatları ile neleri içermektedir?

Cevap

Kuruluş Tanıtma Raporu II, öğrencinin sosyal hizmet uygulaması yaptığı kuruluşu bağlı olduğu üst kuruluş, sosyal hizmet işlevleri, sosyal çalışmacının yeri ve rolü, hizmetlerdeki usul ve işlemler, kayıtları ve dosyalama sistemleri, raporlar vb. yönetim yapısı ve işleyişi bakımından tanıtan ve kuruluşun genel değerlendirilmesinin yapıldığı rapordur.

14. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I kapsam olarak nasıl bir içeriğe sahiptir?

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu I, öğrenci tarafından
doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanına ilişkin tanımları, mevzuatı ve kurumsal yapıyı bütüncül bir bakışla analiz ettiği rapordur.

15. Soru

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II nasıl bir içeriğe sahiptir?

Cevap

Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu II, öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, öğrencinin uygulamaya başladığı sorun alanıyla ilgili başvuru sahiplerinin özelliklerini, sorunlarını ve bu sorunların sosyal hizmet mesleği ile ilişkisini, sorunların giderilme derecesini ve karşılaşılan güçlükleri bütüncül bir bakışla analiz ettiği ve açıkladığı bir rapordur.

16. Soru

Bireysel Görüşme Raporu I kapsam olarak nasıl bir içeriğe sahiptir?

Cevap

Daha önce değinildiği üzere, Bireysel Görüşme Raporu I, öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşme öncesi hakkında ön bilginin alındığı ve görüşmenin amacının belirtildiği rapordur.

17. Soru

Bireysel Görüşme Raporu II ne amaçla kullanılmaktadır? 

Cevap

Bireysel Görüşme Raporu II öğrenci tarafından doldurulan, sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri ile birlikte başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin yer aldığı, görüşmenin tarihi, süresi ve sırasının belirtildiği, görüşmenin değerlendirildiği ve  gelecek görüşme için planlamanın yapıldığı rapordur.

18. Soru

Grup Çalışması Raporu II içerik olarak neleri kapsamaktadır?

Cevap

Grup Çalışması Raporu II öğrenci tarafından doldurulan, öğrenci ve öğretim elemanı kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgilerinin yer aldığı, grup çalışması düzeyinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının ayrıntılı olarak yer aldığı rapordur.

19. Soru

Müdahale Planı Raporu I içeriğinde neleri barındırmaktadır?

Cevap

Müdahale Planı Raporu I öğrenci tarafından doldurulan, öğrencinin kimlik bilgileri ile sosyal hizmet uygulaması yapılacak kuruluş bilgileri, başvuru sahibi ve ön değerlendirme bilgileri ile birlikte, müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sosyal hizmet müdahale düzeyinde genelci yaklaşımın “çevresi içinde birey” kavramını gözeterek hazırlanan rapordur.

20. Soru

Öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasının ilk değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Öğrencinin yapmış olduğu sosyal hizmet uygulamasının ilk değerlendirmesi, Kuruluş Danışmanı tarafından Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Kuruluş Danışmanı İçin) doldurularak yapılır. Kuruluş Danışmanı tarafından yapılan  değerlendirmeyi Danışman Öğretim Elemanı tarafından yapılan değerlendirme takip eder.

21. Soru

Danışman Öğretim Elemanı, öğrenci etkinliklerini değerlendirirken Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formunu (Danışman Öğretim Elemanı İçin) kullanır. Bu formun özellikleri nelerdir?

Cevap

Bu form, sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet uygulaması süresince yaptığı çalışmaları, belirlenen ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarı durumunu gösteren bir ölçme aracıdır. Öğrenci Sosyal Hizmet Uygulaması Değerlendirme Formu (Danışman Öğretim Elemanı İçin), sosyal çalışmacı adayının sosyal hizmet becerileri  konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi ölçmek, sosyal hizmet uygulamasındaki başarısını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.