Açıköğretim Ders Notları

Sosyal Hizmet Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Sosyal Hizmet Yönetimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Sosyal Hizmetlerde Halkla İlişkiler Yönetimi

1. Soru

Halkla ilişkiler tanımlarında yer alan ortak özellikler nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Genel olarak halka ilişkiler tanımlarında yer alan ortak özellikler şöyle sıralanmaktadır: • Halkla ilişkiler bir yönetim işlevidir. • Güven telkin eder ve korur. • Dikkat çeker. • İki yönlü iletişim ve etkileşimi içeren bir uzmanlık alanıdır. • Çok sayıda hedef kitlesi vardır. • Kamuoyunu etkileme amacı taşır. • Çok sayıda uygulama alanı vardır. • Bir zaman süresi içerisinde gerçekleştirilen planlı uygulamalardır.


2. Soru

Sosyal hizmetler gibi kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken özellikler nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken özellikler şunlardır: • Kurumun hedef ve etkinliklerine yönelik kamu farkındalığı geliştirmek, • Kurumun sağladığı hizmeti kullanan kişileri teşvik etmek, • Eğitsel malzemelerin oluşturulması, • Gönüllü çalışanları toplamak ve eğitmek, • Fon sağlamak.


3. Soru

Kâr amacı gütmeyen ve sosyal hizmet kurumları için halkla ilişkiler açısından hedef kitle kimlerdir? Sıralayınız.

Cevap

Kâr amacı gütmeyen ve sosyal hizmet kurumları için halkla ilişkiler açısından genel olarak hedef kitle şu şekilde sıralanabilir: • Kurum çalışanları, • Örgüt çevresi, • Kurumdan hizmet alanlar, • Tutum ve davranışlarının etkilenmesi istenilen kişi veya gruplar, • Devlet adamları ve yerel siyasetçiler, • Genel kamuoyu, • Medya.


4. Soru

Halkla ilişkiler yönetim fonksiyonunu yerine getirme konusunda neler yapabilir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler, kurumların onsuz karar veremeyecekleri bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler yönetim fonksiyonunu yerine getirme konusunda şunları yapabilir: • İş hedeflerini destekler, • Stratejileri açıklar, • Farkındalığı attırır, • Konuya dikkat çeker, • Bilgilendirilen tartışmaları teşvik eder, • Algı, düşünce ve davranışın değişimini sağlar, • Tutumları etkiler, • Çalışanları motive eder, • Pazarlama ve satış çabalarını güçlendirir, • İtibarın oluşturulmasını sağlar, • İtibarı geri kazandırır, • Belli gruplar ya da toplum değerleri üzerinde etki yaratır.


5. Soru

Halka ilişkiler yönetiminin içermesi önerilen özellikler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler yönetiminin şunları içermesi önerilmektedir: • Kurumun uygulama ve planlarını iyi ya da kötü etkileyecek kamuoyu, davranış ve konuları tahmin etmek, analiz etmek ve yorumlamak, • Politik kararlarda, iletişim konularında, kurumun sosyal ve vatandaşlık sorumluluklarında yönetim danışmanlığı yapmak, • Kurumun hedeflerinin başarısı için gerekli kamu anlayışını sağlayacak iletişim ve eylem planını araştırmak, yürütmek ve değerlendirmek, • Kamu politikalarını etkileyecek ve değiştirecek kurum etkinliklerini planlamak ve uygulamak, • Amaçları belirlemek, planlamak, bütçelemek, işe koşmak, çalışanları eğitmek, etkinlikler geliştirmek, • Konu analizi, medya ilişkileri, kurumsal reklamcılık, etkinlik oluşturma, konuşma ve sunum hazırlama gibi teknik becerilere sahip olmak.


6. Soru

Stratejik yönetim kavramının halkla ilişkiler açısından işlevleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler açısından stratejik yönetim kavramı ele alındığında işlevleri söyle sıralanabilir: • Kurumun amaçlarını ve önceliklerini belirlemesini sağlar, • Kurumun rekabet alanını belirler, • Kuruma yönelik fırsat ve tehditlere karşı hazırlıklı olur, • Kurumdaki hiyerarşik yapılar arasında iletişim sağlar, • Sosyal paydaşlar için motivasyon kaynağı oluşturur.


7. Soru

Halkla ilişkiler stratejik yönetim modeli nedir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimi için Grunig ve Repper’ın (2005, s.138) oluşturduğu model şunları içermektedir: • Paydaş Evresi: Halkla ilişkiler, kurumun uygulamalarından etkilenen paydaşlarıyla kesintisiz ve istikrarlı bir iletişim içerisinde olmasını sağlamalıdır. • Kamu Evresi: Halkla ilişkiler uygulamalarında kamular belirlenmeli, bölümlenmeli ve ona göre araştırma yapılmalıdır. • Gündem Evresi: Halkla ilişkiler, kamunun örgütlenerek algıladığı sorunlardan yarattığı gündemi önceden sezinlemeli ve uygun tepki vermelidir. Bu süreç gündem yönetimi olarak bilinir. Gündemlerin yaratılması ve büyütülmesinde medyanın rolü büyüktür. • Halkla ilişkiler, iletişim programlarında iletişim, doğruluk, anlayış, anlaşma ve tamamlayıcı davranışlar sergilemelidir. • Halkla ilişkiler, hedeflerine ulaşmak için resmi programlar ve kampanyalar planlamalıdır. • Halkla ilişkiler, bu plan ve kampanyaları uygulamalıdır. • Halkla ilişkiler, bu plan ve kampanyaların sonuçlarını değerlendirmelidir.


8. Soru

Halkla ilişkiler yöneticisi istihdam etmenin kurumlara sağlayacağı avantajlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler yöneticisi istihdam etmenin kurumlara sağlayacağı avantajları şöyle sıralayabiliriz: • Potansiyel sorunları daha iyi tahmin edebilme, • Bu problemlerin daha kolay üstesinden gelme, • Hedef kitle odaklı politika ve stratejilerde tutarlı davranma, • Yazılı ve sözlü iletişimde daha profesyonel davranma.


9. Soru

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır: • Kurumun uygun hedef kitlesini tanımlamak, • Uygun hedef kitlenin kuruma yönelik imaj ve tutumlarını ölçmek, • Temel hedef kitle için imaj tutumu ve davranışsal hedefler oluşturmak, • Maliyet etkili halkla ilişkiler geliştirmek, • Halkla ilişkiler krizleri için hazırlıklı olmak, • Medya üzerinde çalışmak, • Web sitelerini ve blog yazarlarını takip etmek, • Etkileri ölçmek.


10. Soru

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimini kâr amacı gütmeyen kurumlar için önemli kılan nedenler nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimini kâr amacı gütmeyen kurumlar için önemli kılan nedenler şöyle sıralanabilir: • Şeffaf yönetim anlayışı: Stratejik yönetim iyi bir plan yapmayı gerektirir, planlı çalışmalar kolaylıkla kamuoyu ile paylaşılabilir. • Bütçeyi dikkatli kullanma: Kâr amacı gütmeyen kuruluşların özellikle iletişim çalışmaları için ayırdıkları bütçe oldukça sınırlıdır. Bütçenin planlı olması masraflar konusunda dikkatli davranılmasını sağlar. • Kamuoyu desteği sağlama: Stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarının başarılı olması olasılığı yüksektir. Bu durum kuruma güven ve destek verilmesini kolaylaştıracaktır. • Gönüllü toplama: Yapılan planlı çalışmalar ne kadar iş gücüne ihtiyaç duyulacağını da ortaya koyacaktır. Çalışma takvimine uygun olarak ve yapılacak işin özelliklerine uygun olarak gönüllü çağrısı yapılabilir.


11. Soru

Halkla ilişkilerde yaygın olarak kullanılan iletişim araçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkilerde yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarından önem taşıyanları, basılı araçlar, görsel işitsel araçlar, organizasyonlar ve dijital iletişim ortamları başlıkları altında açıklamak mümkündür.


12. Soru

Kurum Yayınları (Gazete ve Dergiler)’nın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kurum yayınları, iç ve dış hedef kitleye yönelik olarak belli periyodlarla basılan yayınlardır. Daha kısa sürelerde, haber içerikli yayın yapılacaksa ve ekonomik olması göz önünde bulundurulacaksa kurum yayını olarak gazete basımı tercih edilirken, daha uzun dönemlerde ve makalelere yer verecek biçimde yayın tercih edilirse dergi basımına gidildiği görülmektedir.


13. Soru

Broşür nedir? Özellikleri nasıl olmalıdır? Açıklayınız.

Cevap

Broşürler, halkla ilişkilerin en yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarından biridir. Az sayfadan oluşan bir tanıtım kitapçığıdır. 6-16 sayfa arasında olabilir. En yaygın kullanımı A4 sayfası büyüklüğündeki sayfaların ikiye katlanmasıyla oluşan 6 sayfalık broşürlerdir. Çok fazla metin içermez ve bol resimli olarak tasarlanır. Kurum ya da etkinlik hakkında farkındalık sağlamak ve kısa bilgi vermek amacını taşır. Broşürlerde kurumsal iletişim bilgilerinin yer alması gerekir. Broşürlerde tasarımın renkli ve çekici olması, bilgi içeriğinin anlaşılır olması ve baskı kalitesinin iyi olması önem taşır. Broşürler dış hedef kitleye yönelik olarak hazırlanır.


14. Soru

Bültenlerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Bültenler genellikle iç hedef kitleye yönelik olarak hazırlanır. Kurum çalışanlarının, kurumla ilgili gelişmeleri takip edebilmesi, alınan kararlarla ilgili bilgi edinebilmesi, diğer bölümlerden haberdar olabilmesi için yaygın olarak kullanılır. Basımı sık yapıldığı ve kurum içi iletişime yönelik olduğu için çoğaltmada ucuz yöntemler tercih edilir. Genellikle önlü arkalı tek sayfadan oluşur ve fotokopi aracılığı ile çoğaltılır.


15. Soru

Afişlerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Afiş, dış hedef kitleye yöneliktir. Genellikle kamusal alanlarda hedef kitleyi bilgilendirme amacı taşıyan kitle iletişim araçlarıdır. Afişler sayıca az olmalarına rağmen yol üzerlerinde olduklarını varsayarsak çok sayıda kişiye mesaj ulaştırılabilmesine olanak sağlar. Afişler ancak yine yol üstünde oldukları için yani insanlar gelip geçerken rahatlıkla mesajı algılayabilmesi için az metin içeren mesajlar içermelidir. Ayrıca tasarımın hareket hâlindeki insanların dikkatini çekebilmesi için görsel tasarım açısından çekici olması gerekir.


16. Soru

Sergi ve fuarların özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Sergi ve fuarlar kamuya açık yerlerde, ticari ve ticari olmayan kurumların herhangi bir şeyi sergilemesidir. Hedef kitlenin özellikleri dikkate alınmalıdır. Ürün ve hizmet tanıtımı, yeni pazar arayışı, toplum yararı ve rakipleri tanıma fırsatları sağlar. Ayrıca kurumlar için farkındalığı arttırmakta ve olumlu imaj kazanılmasına yardımcı olmaktadır.


17. Soru

Yarışmaların özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Genel kamuoyuna yönelik olarak hazırlanan yarışmalar kuruma yönelik olumlu bir ilginin oluşmasını sağlayan etkinliklerdir. Yarışmanın konusu ve hedef kitlesine uygun ödüller belirlenmelidir. Yarışmaları aşırı olmaması koşuluyla belli bir çabayı gerektirmesine özen gösterilmelidir. Yarışma takviminin iyi düzenlenmesi, yarışma ile ilgili ilanların kitle iletişim araçlarında yer alması sağlanmalıdır. Yarışmada ödül törenine, medya çalışanlarına basın bülten_ ve davetiye gönderilerek katılmaları beklenmelidir. Etkili biçimde hazırlanan yarışmalar medyada olumlu bir biçimde yer alabilmeye olanak tanıdığı için halkla ilişkiler açısından değerli etkinliklerdir.


18. Soru

Kurumsal web sayfalarının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kurumlar iş görme aracı ya da kurum içi iletişim aracı olarak interneti ve web sayfalarını kullanmalarının yanı sıra web sayfalarını kurumsal halkla ilişkiler aracı olarak da kullanmaktadır. İnternet bağlantısı olan herkes tarafından ulaşılabilen bu web sayfaları aynı zamanda, kurumu görüp tanımayan kişiler için kurumsal kimlik olarak görüldüğünden görsel tasarımına dikkat edilmelidir. Sınırsız bilgi ortamı sunması, kolay güncellenmesi ve dünya çapında erişime uygun olması, etkileşimli iletişime olanak sağlaması, geleneksel iletişim araçları için üretilen tüm malzemeleri (çoklu ortam olanağı) sunması, web sayfalarının halkla ilişkiler açısından vazgeçilmez bir araç olmasını sağlamıştır.


19. Soru

Sosyal medyanın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kurumlar tarafından önemi yeni keşfedilen bir iletişim ortamıdır. Son dönemlerde kurumlar yaygın olarak kurumsal biçimde sosyal medyayı takip etmeye, yönlendirmeye başlamışlardır. Sanal toplulukların oluşturulmasına, sosyal etkileşime ve sanal ortamda ortak iş üretimine olanak sağlayan web sayfaları olarak tanımlamak mümkündür.


20. Soru

Halkla ilişkilerin uygulama alanları nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Halkla ilişkilerin uygulama alanları şu şekilde sıralanabilir: • Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj • Kurumsal reklamcılık • Medya ilişkileri • Kriz yönetimi • İtibar yönetimi • Kurumsal sosyal sorumluluk • Sponsorluk.


21. Soru

Kurum kimliğinin özellikleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Kurum kimliğinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: • Kurum kimliğinin kapsamı, kurumun kim olduğu ile ilgili gerçekleri, stratejileri, kurum felsefesi, tarihi, iş süreçleri, ürün/hizmet türleri ile formal ve informal iletişimi içermektedir. • Kurum kimliği çok geniş bir perspektif ve içeriğe sahip ve yönetim, felsefe gibi farklı disiplinlerde şekillendirilebilen bir kavramdır. • Kurum kimliği, kurum içinde sunulan değerleri ifade eden kurum kişiliği temellidir.


22. Soru

Sosyal hizmet kurumları etkili imaj oluşturmak için hangi çalışmaları yapabilirler?

Cevap

Sosyal hizmet kurumları etkili imaj oluşturmak için şu çalışmaları yapabilirler: • Kurumlar imajları yoluyla, hedef ve amaçları ile toplum içinde oynadıkları role dikkat çekerek, hedef kitlelerini bilgilendirebilir ve eğitebilir, • Yapılan iş ve verilen hizmetle ilgili uygun fikirleri toplayarak kurumsal imaj programı tasarlanabilir, • Kurum imajını kullanarak, kurumun parasını nasıl harcadığı, kaynaklarını nasıl kullandığı ve hizmet verdiği hedef kitlesini nasıl koruduğuna yönelik, bağışçı ve gönüllülerine güven asılama yoluna gidebilir. • Uzun dönemde gönüllülerin yaptıkları işleri tekrarlama isteklerini iyi bir kurum imajına sahip olarak gerçekleştirebilir. • Hedef kitle tarafından nasıl görünmek istendiğine karar verilmelidir. Öncelikle her hedef kitle için hedefler listelenebilir ve sonrasında ortak hedeflerde karar kılınabilir. • Kurumun belli bir hedefi olduğunda kafa karışıklığına yol açacak birbirinden farklı imajlardan kaçınılmış olacaktır. Özellikle sosyal hizmet kurumlarının neredeyse her şehirde bir şubesinin bulunduğunu düşünürsek her biri için ayrı logo, web sayfası tasarımı kurum imajının etkisini zayıflatacaktır. • Kurum imajının etkili bir şekilde yansıtılması kurumun hatırlanabilir ve ayırt edici özelliğini oluşturacaktır.


23. Soru

Kurumlar medyada görünürlük sağlamak için hangi uygulamaları gerçekleştirebilirler? Açıklayınız.

Cevap

Kurumlar medyada görünürlük sağlamak için şu uygulamaları gerçekleştirebilirler: • Basın Bülteni • Basın Kiti • Özel Görüşme ve Röportajlar • Basın Toplantısı • Faaliyet Raporu • Görsel Malzemeler • Basın Davetleri ve Geziler • İnternet Web Sayfaları.


24. Soru

Basın kiti içerisinde yer alan bilgiler nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Basın kiti, medya çalışanlarına kurumla ilgili bilgi sağlamak için verilen dosya ya da çantadır. Basın kiti içerisinde yer alan bilgiler şunlardır: • Konuşma metinleri (basın toplantıları için) • Kurumla ilgili basılı tanıtım malzemeleri (broşür, kitapçık) • Kurumun tarihçesi • Kurum yönetici öz geçmişleri • Kurumla ilgili istatistiki bilgiler • Kurum yayınları (gazete, dergi, bülten) • Kurumla ilgili gazete haber kupürleri • Kurumla ilgili görsel işitsel malzemeler (resim, fotoğraf, tanıtım CD’si).


25. Soru

Kurumsal reklamların amaçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kurumsal reklamların amaçları şu şekilde listelenebilir: • İşletmenin yatırım gücü • Sermaye artırımı • Elde ettiği başarılar • Teknolojik alt yapıda değişim • Kuruma yönelik farkındalık sağlama • Yatırımcılar üzerinde olumlu etki sağlama ve finansal gücü, sağlamlığı gösterme • Kurumu iyi bir işveren olarak tanıtma • Kamuoyunu bilgilendirme • Satıcılarla ilişkileri güçlendirme • Çalışanları motive etme • Olumlu bir imaj ve ün oluşturma • Politik çevreler için ekonomiye katkı sağladığını gösterme • Sosyal sorumluluk anlayışını yansıtma • Kuruma yönelik suçlamalara cevap verme, yanlış değerlendirmeleri düzeltme • Kurumsal birleşmeler ve ortaklıklar hakkında bilgi verme • Kurumun büyümesi ve gelişimi ile ilgili açıklama yapma • Kurumun isim ya da logo değişikliğini duyurma.


26. Soru

Kurumsal itibarı oluştururken ya da değerlendirirken hangi özellikleri dikkate almak gerekir? Açıklayınız.

Cevap

Kurumsal itibarı oluştururken ya da değerlendirirken bazı özelliklerin dikkate alınması gerekir: • Yönetim biçimi • Kurumun misyon ve vizyonu • Finansal performanstaki başarısı • Çalışma koşulları ve iş güvenliği • İş etiğine uygunluğu • Ürün ve hizmet kalitesi • Kurumun sosyal sorumluluk anlayışı ve uygulamaları • Sürdürülebilirlik anlayışı • Yenilikleri takibi.


27. Soru

Sosyal hizmetlerin amacı nedir?

Cevap

Toplumda yaşanan sorunların çözümüne, insanların daha mutlu ve refah içerisinde yaşayabilmeleri için yöneticiler hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyet Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri gelenek olarak günümüze kadar gelmiştir. Toplum içerisinde yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiğini görmekteyiz.


28. Soru

Sosyal hizmetler nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmetler devlet sorumluluğu altında yürütülen bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hizmetleri; eğitim, sağlık, barınma, engellilere yardım, toplum refahı ve rehabilitasyon şeklinde sıralayabiliriz.


29. Soru

Sosyal hizmet kurumlarının amacı nedir?

Cevap

Sosyal hizmet kurumları; bireylerin gelişimine ve toplum refahına katkıda bulunmak, sosyal gelişimi desteklemek, sosyal bilinci geliştirmek amacıyla hizmet vermektedir. Kâr amacı gütmeyen bu kurumlar, iletişim içerisinde oldukları her hedef kitle ile iyi ilişkiler geliştirecek biçimde uygulamalar yapmaya, iyi bir imaj oluşturmaya ve olumsuz söylenti ve olayların yaşanmasını engellemeye çalışmaktadır.


30. Soru

Sosyal hizmet kurumlarında halkla ilişkilerin misyonu nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler, kurumla hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı ve kabulü sağlaması açısından çok önemli bir role sahiptir. Halkla ilişkiler uygulamaları, kurum hakkında hedef kitleyi bilgilendirmenin yanında hedef kitleyi tanımak için de yapılan çalışmaları içerisinde barındırır. Hedef kitlenin tutum ve beklentilerini saptayarak, kurumun gerekli iyileştirmeleri yapmasını sağlar. Halkla ilişkiler, reklamlar gibi sadece ürün ya da hizmet tanıtıma yönelik tek yönlü bir iletişimi içermez. Kurum ve hedef kitle arasında çi yönlü iletişim kurarak karşılıklı anlayışı sağlamaya çalışır. Bu açıdan ele alındığında halkla ilişkiler, kurumların, kamunun dikkatine sunmak ve duyurmak istedikleri bilgileri hedef kitleye ulaştıran ve onların tepkilerini yansıtan örgütlü ve çi yönlü bir iletişim olarak da tanımlanmaktadır.


31. Soru

Halka ilişkiler tanımlarında yer alan ortak özellikler nelerdir?

Cevap

Genel olarak halka ilişkiler tanımlarında yer alan ortak özellikler ise şöyle sıralanmaktadır:

• Halkla ilişkiler bir yönetim işlevidir.

• Güven telkin eder ve korur.

• Dikkat çeker.

• İki yönlü iletişim ve etkileşimi içeren bir uzmanlık alanıdır.

• Çok sayıda hedef kitlesi vardır.

• Kamuoyunu etkileme amacı taşır.

• Çok sayıda uygulama alanı vardır.

• Bir zaman süresi içerisinde gerçekleştirilen planlı uygulamalardır


32. Soru

Sosyal hizmetler gibi kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmetler gibi kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken özellikler şunlar olmalıdır:

• Kurumun hedef ve etkinliklerine yönelik kamu farkındalığı geliştirmek,

• Kurumun sağladığı hizmeti kullanan kişileri teşvik etmek,

• Eğitsel malzemelerin oluşturulması,

• Gönüllü çalışanları toplamak ve eğitmek,

• Fon sağlamak


33. Soru

Halkla ilişkiler açısından genel olarak hedef kitle kimlerdir?

Cevap

Kâr amacı gütmeyen ve sosyal hizmet kurumları için halkla ilişkiler açısından genel olarak hedef kitle şu şekilde sıralanabilir:

• Kurum çalışanları,

• Örgüt çevresi,

• Kurumdan hizmet alanlar,

• Tutum ve davranışlarının etkilenmesi istenilen kişi veya gruplar,

• Devlet adamları ve yerel siyasetçiler,

• Genel kamuoyu,

• Medya.


34. Soru

Halkla ilişkiler yönetim fonksiyonunu yerine getirme konusunda neler yapar?

Cevap

Halkla ilişkiler, kurumların onsuz karar veremeyecekleri bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler yönetim fonksiyonunu yerine getirme konusunda şunları yapabilir:

• İş hedeflerini destekler,

• Stratejileri açıklar,

• Farkındalığı attırır,

• Konuya dikkat çeker,

• Bilgilendirilen tartışmaları teşvik eder,

• Algı, düşünce ve davranışın değişimini sağlar,

• Tutumları etkiler,

• Çalışanları motive eder,

• Pazarlama ve satış çabalarını güçlendirir,

• İtibarın oluşturulmasını sağlar,

• İtibarı geri kazandırır,

• Belli gruplar ya da toplum değerleri üzerinde etki yaratır.


35. Soru

Halkla ilişkiler yönetimi neleri içermelidir?

Cevap

Halkla ilişkiler yönetiminin şunları içermesi önerilmektedir:

• Kurumun uygulama ve planlarını iyi ya da kötü etkileyecek kamuoyu, davranış ve konuları tahmin etmek, analiz etmek ve yorumlamak,

• Politik kararlarda, iletişim konularında, kurumun sosyal ve vatandaşlık sorumluluklarında yönetim danışmanlığı yapmak,

• Kurumun hedeflerinin başarısı için gerekli kamu anlayışını sağlayacak iletişim ve eylem planını araştırmak, yürütmek ve değerlendirmek,

• Kamu politikalarını etkileyecek ve değiştirecek kurum etkinliklerini planlamak ve uygulamak,

• Amaçları belirlemek, planlamak, bütçelemek, işe koşmak, çalışanları eğitmek, etkinlikler geliştirmek,

• Konu analizi, medya ilişkileri, kurumsal reklamcılık, etkinlik oluşturma, konuşma ve sunum hazırlama gibi teknik becerilere sahip olmak.


36. Soru

Stratejik yönetim nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler hedef ve amaçlarına ulaşmak için yapılan planlar stratejik yönetim olarak tanımlanabilir.


37. Soru

Halkla ilişkilerde stratejik yönetimin işlevleri nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler açısından stratejik yönetim kavramı ele alındığında işlevleri şöyle sıralanabilir:

• Kurumun amaçlarını ve önceliklerini belirlemesini sağlar,

• Kurumun rekabet alanını belirler,

• Kuruma yönelik fırsat ve tehditlere karşı hazırlıklı olur,

• Kurumdaki hiyerarşik yapılar arasında iletişim sağlar,

• Sosyal paydaşlar için motivasyon kaynağı oluşturur.


38. Soru

Halkla ilişkiler uygulamalarının yönetiminde stratejinin varlığını kaç alanda görmek mümkündür?

Cevap

Kapsam açısından bakıldığında ise halkla ilişkiler uygulamalarının yönetiminde stratejinin varlığını dört alanda görmek mümkündür:

• Sosyal paydaş ilişkileri entegrasyonu: Hedef kitleleri ile iletişimi ve koordinasyonu sağlama, böylece kurum itibarını geliştirebilme işlevine sahiptir.

• Yönetim fonksiyonunun entegrasyonu: Pazarlama, finans/muhasebe, insan kaynakları ve genel yönetim ile birlikte çalışma fonksiyonuna sahiptir. Böylece paydaşlarla olan iletişimi yönetme işlevini yerine getirebilir.

• Kurum yapısı entegrasyonu: Kurum, ürün, marka stratejileri iletişiminin entegrasyonunu sağlar. Böylece kimlik kurma, gündem yönetme gibi işlevleri yerine getirir.

• Sosyal entegrasyon: Kurumsal değerleri yönlendirerek, kurumun sosyal sorumluluk çalışmalarına yön vermek.


39. Soru

Halkla ilişkiler yöneticisi istihdam etmenin kurumlara sağlayacağı avantajlar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler yöneticisi istihdam etmenin kurumlara sağlayacağı avantajları şöyle sıralayabiliriz:

• Potansiyel sorunları daha iyi tahmin edebilme,

• Bu problemlerin daha kolay üstesinden gelme, • Hedef kitle odaklı politika ve stratejilerde tutarlı davranma,

• Yazılı ve sözlü iletişimde daha profesyonel davranma.


40. Soru

Halkla ilişkilerin rolü nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler geleneksel olarak iki temel rolü üstlenmiştir. İlk olarak hedef kitle çerçevesinde kurum itibarını güçlendirmek. Kurum imajı çalışanlar, bağışçılar ve gönüllüler ve müşteriler üzerinde önemli bir etki yaratacaktır. Halkla ilişkiler fonksiyonlarının ikinci rolü ise kampanyalar düzeyindedir. Önemli sosyal hedeer için ayrılan bütçe genellikle yetersiz geldiği için mesajlar üzerine yoğunlaşılmaktadır.


41. Soru

Smith’in oluşturduğu halkla ilişkileri stratejik planlama modeli nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanmasında farklı yöntemlerin takip edildiği görülmektedir. Smith’in oluşturduğu halkla ilişkileri stratejik planlama modeli dört ana başlık altında dokuz adımdan oluşmaktadır. Söz konusu ana başlık ve adımlar şu şekilde gösterilebilir:

Aşama 1: Biçimsel araştırma

Adım 1: durum analizi

Adım 2: kurum analizi

Adım 3: hedef kitle analizi

Aşama 2: Strateji

Adım 4: amaç ve hedeerin belirlenmesi

Adım 5: eylem ve tepki stratejilerinin formüle edilmesi

Adım 6: etkili iletişimin kullanımı

Aşama 3: Yöntem

Adım 7: iletişim yöntemleri

Adım 8: stratejik planın uygulanması

Aşama 4: Değerlendirme araştırması

Adım 9: stratejik planın değerlendirilmesi


42. Soru

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanabilmesi için ele alınabilecek bir başka modelde ise takip edilmesi gereken adımlar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanabilmesi için ele alınabilecek bir başka modelde ise takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

• Kurumun uygun hedef kitlesini tanımlamak,

• Uygun hedef kitlenin kuruma yönelik imaj ve tutumlarını ölçmek,

• Temel hedef kitle için imaj tutumu ve davranışsal hedefler oluşturmak,

• Maliyet etkili halkla ilişkiler geliştirmek,

• Halkla ilişkiler krizleri için hazırlıklı olmak,

• Medya üzerinde çalışmak,

• Web sitelerini ve blog yazarlarını takip etmek,

• Etkileri ölçmek.


43. Soru

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimini kâr amacı gütmeyen kurumlar için önemli kılan nedenler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimini kâr amacı gütmeyen kurumlar için önemli kılan nedenler şöyle sıralanabilir:

Şeffaf yönetim anlayışı: Stratejik yönetim iyi bir plan yapmayı gerektirir, planlı çalışmalar kolaylıkla kamuoyu ile paylaşılabilir.

Bütçeyi dikkatli kullanma: Kâr amacı gütmeyen kuruluşların özellikle iletişim çalışmaları için ayırdıkları bütçe oldukça sınırlıdır. Bütçenin planlı olması masraflar konusunda dikkatli davranılmasını sağlar.

Kamuoyu desteği sağlama: Stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarının başarılı olması olasılığı yüksektir. Bu durum kuruma güven ve destek verilmesini kolaylaştıracaktır.

Gönüllü toplama: Yapılan planlı çalışmalar ne kadar iş gücüne ihtiyaç duyulacağını da ortaya koyacaktır. Çalışma takvimine uygun olarak ve yapılacak işin özelliklerine uygun olarak gönüllü çağrısı yapılabilir.


44. Soru

Halkla ilişkilerde yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarından önem taşıyanları nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerde yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarından önem taşıyanları, basılı araçlar, görsel işitsel araçlar, organizasyonlar ve dijital iletişim ortamları başlıkları altında açıklamak mümkündür


45. Soru

Halkla ilişkilerin uygulama alanları nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin uygulama alanları oldukça geniştir. Bunun nedeni çok sayıda hedef kitleye hitap ediyor olmasından da kaynaklanmaktadır. Söz konusu uygulama alanları şu şekilde sıralanabilir:

• Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj

• Kurumsal reklamcılık

• Medya ilişkileri

• Kriz yönetimi

• İtibar yönetimi

• Kurumsal sosyal sorumluluk

• Sponsorluk


46. Soru

Sosyal hizmet kurumları etkili imaj oluşturmak için hangi çalışmaları yapmalıdır?

Cevap

Sosyal hizmet kurumları etkili imaj oluşturmak için şu çalışmaları yapabilirler:

• Kurumlar imaKları yoluyla, hedef ve amaçları ile toplum içinde oynadıkları role dikkat çekerek, hedef kitlelerini bilgilendirebilir ve eğitebilir,

• Yapılan iş ve verilen hizmetle ilgili uygun fikirleri toplayarak kurumsal imaj programı tasarlanabilir,

• Kurum imajını kullanarak, kurumun parasını nasıl harcadığı, kaynaklarını nasıl kullandığı ve hizmet verdiği hedef kitlesini nasıl koruduğuna yönelik, bağışçı ve gönüllülerine güven aşılama yoluna gidebilir.

• Uzun dönemde gönüllülerin yaptıkları işleri tekrarlama isteklerini iyi bir kurum imajına sahip olarak gerçekleştirebilir.


1. Soru

Halkla ilişkiler tanımlarında yer alan ortak özellikler nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Genel olarak halka ilişkiler tanımlarında yer alan ortak özellikler şöyle sıralanmaktadır: • Halkla ilişkiler bir yönetim işlevidir. • Güven telkin eder ve korur. • Dikkat çeker. • İki yönlü iletişim ve etkileşimi içeren bir uzmanlık alanıdır. • Çok sayıda hedef kitlesi vardır. • Kamuoyunu etkileme amacı taşır. • Çok sayıda uygulama alanı vardır. • Bir zaman süresi içerisinde gerçekleştirilen planlı uygulamalardır.

2. Soru

Sosyal hizmetler gibi kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken özellikler nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken özellikler şunlardır: • Kurumun hedef ve etkinliklerine yönelik kamu farkındalığı geliştirmek, • Kurumun sağladığı hizmeti kullanan kişileri teşvik etmek, • Eğitsel malzemelerin oluşturulması, • Gönüllü çalışanları toplamak ve eğitmek, • Fon sağlamak.

3. Soru

Kâr amacı gütmeyen ve sosyal hizmet kurumları için halkla ilişkiler açısından hedef kitle kimlerdir? Sıralayınız.

Cevap

Kâr amacı gütmeyen ve sosyal hizmet kurumları için halkla ilişkiler açısından genel olarak hedef kitle şu şekilde sıralanabilir: • Kurum çalışanları, • Örgüt çevresi, • Kurumdan hizmet alanlar, • Tutum ve davranışlarının etkilenmesi istenilen kişi veya gruplar, • Devlet adamları ve yerel siyasetçiler, • Genel kamuoyu, • Medya.

4. Soru

Halkla ilişkiler yönetim fonksiyonunu yerine getirme konusunda neler yapabilir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler, kurumların onsuz karar veremeyecekleri bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler yönetim fonksiyonunu yerine getirme konusunda şunları yapabilir: • İş hedeflerini destekler, • Stratejileri açıklar, • Farkındalığı attırır, • Konuya dikkat çeker, • Bilgilendirilen tartışmaları teşvik eder, • Algı, düşünce ve davranışın değişimini sağlar, • Tutumları etkiler, • Çalışanları motive eder, • Pazarlama ve satış çabalarını güçlendirir, • İtibarın oluşturulmasını sağlar, • İtibarı geri kazandırır, • Belli gruplar ya da toplum değerleri üzerinde etki yaratır.

5. Soru

Halka ilişkiler yönetiminin içermesi önerilen özellikler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler yönetiminin şunları içermesi önerilmektedir: • Kurumun uygulama ve planlarını iyi ya da kötü etkileyecek kamuoyu, davranış ve konuları tahmin etmek, analiz etmek ve yorumlamak, • Politik kararlarda, iletişim konularında, kurumun sosyal ve vatandaşlık sorumluluklarında yönetim danışmanlığı yapmak, • Kurumun hedeflerinin başarısı için gerekli kamu anlayışını sağlayacak iletişim ve eylem planını araştırmak, yürütmek ve değerlendirmek, • Kamu politikalarını etkileyecek ve değiştirecek kurum etkinliklerini planlamak ve uygulamak, • Amaçları belirlemek, planlamak, bütçelemek, işe koşmak, çalışanları eğitmek, etkinlikler geliştirmek, • Konu analizi, medya ilişkileri, kurumsal reklamcılık, etkinlik oluşturma, konuşma ve sunum hazırlama gibi teknik becerilere sahip olmak.

6. Soru

Stratejik yönetim kavramının halkla ilişkiler açısından işlevleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler açısından stratejik yönetim kavramı ele alındığında işlevleri söyle sıralanabilir: • Kurumun amaçlarını ve önceliklerini belirlemesini sağlar, • Kurumun rekabet alanını belirler, • Kuruma yönelik fırsat ve tehditlere karşı hazırlıklı olur, • Kurumdaki hiyerarşik yapılar arasında iletişim sağlar, • Sosyal paydaşlar için motivasyon kaynağı oluşturur.

7. Soru

Halkla ilişkiler stratejik yönetim modeli nedir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimi için Grunig ve Repper’ın (2005, s.138) oluşturduğu model şunları içermektedir: • Paydaş Evresi: Halkla ilişkiler, kurumun uygulamalarından etkilenen paydaşlarıyla kesintisiz ve istikrarlı bir iletişim içerisinde olmasını sağlamalıdır. • Kamu Evresi: Halkla ilişkiler uygulamalarında kamular belirlenmeli, bölümlenmeli ve ona göre araştırma yapılmalıdır. • Gündem Evresi: Halkla ilişkiler, kamunun örgütlenerek algıladığı sorunlardan yarattığı gündemi önceden sezinlemeli ve uygun tepki vermelidir. Bu süreç gündem yönetimi olarak bilinir. Gündemlerin yaratılması ve büyütülmesinde medyanın rolü büyüktür. • Halkla ilişkiler, iletişim programlarında iletişim, doğruluk, anlayış, anlaşma ve tamamlayıcı davranışlar sergilemelidir. • Halkla ilişkiler, hedeflerine ulaşmak için resmi programlar ve kampanyalar planlamalıdır. • Halkla ilişkiler, bu plan ve kampanyaları uygulamalıdır. • Halkla ilişkiler, bu plan ve kampanyaların sonuçlarını değerlendirmelidir.

8. Soru

Halkla ilişkiler yöneticisi istihdam etmenin kurumlara sağlayacağı avantajlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkiler yöneticisi istihdam etmenin kurumlara sağlayacağı avantajları şöyle sıralayabiliriz: • Potansiyel sorunları daha iyi tahmin edebilme, • Bu problemlerin daha kolay üstesinden gelme, • Hedef kitle odaklı politika ve stratejilerde tutarlı davranma, • Yazılı ve sözlü iletişimde daha profesyonel davranma.

9. Soru

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanabilmesi için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır: • Kurumun uygun hedef kitlesini tanımlamak, • Uygun hedef kitlenin kuruma yönelik imaj ve tutumlarını ölçmek, • Temel hedef kitle için imaj tutumu ve davranışsal hedefler oluşturmak, • Maliyet etkili halkla ilişkiler geliştirmek, • Halkla ilişkiler krizleri için hazırlıklı olmak, • Medya üzerinde çalışmak, • Web sitelerini ve blog yazarlarını takip etmek, • Etkileri ölçmek.

10. Soru

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimini kâr amacı gütmeyen kurumlar için önemli kılan nedenler nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimini kâr amacı gütmeyen kurumlar için önemli kılan nedenler şöyle sıralanabilir: • Şeffaf yönetim anlayışı: Stratejik yönetim iyi bir plan yapmayı gerektirir, planlı çalışmalar kolaylıkla kamuoyu ile paylaşılabilir. • Bütçeyi dikkatli kullanma: Kâr amacı gütmeyen kuruluşların özellikle iletişim çalışmaları için ayırdıkları bütçe oldukça sınırlıdır. Bütçenin planlı olması masraflar konusunda dikkatli davranılmasını sağlar. • Kamuoyu desteği sağlama: Stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarının başarılı olması olasılığı yüksektir. Bu durum kuruma güven ve destek verilmesini kolaylaştıracaktır. • Gönüllü toplama: Yapılan planlı çalışmalar ne kadar iş gücüne ihtiyaç duyulacağını da ortaya koyacaktır. Çalışma takvimine uygun olarak ve yapılacak işin özelliklerine uygun olarak gönüllü çağrısı yapılabilir.

11. Soru

Halkla ilişkilerde yaygın olarak kullanılan iletişim araçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Halkla ilişkilerde yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarından önem taşıyanları, basılı araçlar, görsel işitsel araçlar, organizasyonlar ve dijital iletişim ortamları başlıkları altında açıklamak mümkündür.

12. Soru

Kurum Yayınları (Gazete ve Dergiler)’nın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kurum yayınları, iç ve dış hedef kitleye yönelik olarak belli periyodlarla basılan yayınlardır. Daha kısa sürelerde, haber içerikli yayın yapılacaksa ve ekonomik olması göz önünde bulundurulacaksa kurum yayını olarak gazete basımı tercih edilirken, daha uzun dönemlerde ve makalelere yer verecek biçimde yayın tercih edilirse dergi basımına gidildiği görülmektedir.

13. Soru

Broşür nedir? Özellikleri nasıl olmalıdır? Açıklayınız.

Cevap

Broşürler, halkla ilişkilerin en yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarından biridir. Az sayfadan oluşan bir tanıtım kitapçığıdır. 6-16 sayfa arasında olabilir. En yaygın kullanımı A4 sayfası büyüklüğündeki sayfaların ikiye katlanmasıyla oluşan 6 sayfalık broşürlerdir. Çok fazla metin içermez ve bol resimli olarak tasarlanır. Kurum ya da etkinlik hakkında farkındalık sağlamak ve kısa bilgi vermek amacını taşır. Broşürlerde kurumsal iletişim bilgilerinin yer alması gerekir. Broşürlerde tasarımın renkli ve çekici olması, bilgi içeriğinin anlaşılır olması ve baskı kalitesinin iyi olması önem taşır. Broşürler dış hedef kitleye yönelik olarak hazırlanır.

14. Soru

Bültenlerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Bültenler genellikle iç hedef kitleye yönelik olarak hazırlanır. Kurum çalışanlarının, kurumla ilgili gelişmeleri takip edebilmesi, alınan kararlarla ilgili bilgi edinebilmesi, diğer bölümlerden haberdar olabilmesi için yaygın olarak kullanılır. Basımı sık yapıldığı ve kurum içi iletişime yönelik olduğu için çoğaltmada ucuz yöntemler tercih edilir. Genellikle önlü arkalı tek sayfadan oluşur ve fotokopi aracılığı ile çoğaltılır.

15. Soru

Afişlerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Afiş, dış hedef kitleye yöneliktir. Genellikle kamusal alanlarda hedef kitleyi bilgilendirme amacı taşıyan kitle iletişim araçlarıdır. Afişler sayıca az olmalarına rağmen yol üzerlerinde olduklarını varsayarsak çok sayıda kişiye mesaj ulaştırılabilmesine olanak sağlar. Afişler ancak yine yol üstünde oldukları için yani insanlar gelip geçerken rahatlıkla mesajı algılayabilmesi için az metin içeren mesajlar içermelidir. Ayrıca tasarımın hareket hâlindeki insanların dikkatini çekebilmesi için görsel tasarım açısından çekici olması gerekir.

16. Soru

Sergi ve fuarların özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Sergi ve fuarlar kamuya açık yerlerde, ticari ve ticari olmayan kurumların herhangi bir şeyi sergilemesidir. Hedef kitlenin özellikleri dikkate alınmalıdır. Ürün ve hizmet tanıtımı, yeni pazar arayışı, toplum yararı ve rakipleri tanıma fırsatları sağlar. Ayrıca kurumlar için farkındalığı arttırmakta ve olumlu imaj kazanılmasına yardımcı olmaktadır.

17. Soru

Yarışmaların özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Genel kamuoyuna yönelik olarak hazırlanan yarışmalar kuruma yönelik olumlu bir ilginin oluşmasını sağlayan etkinliklerdir. Yarışmanın konusu ve hedef kitlesine uygun ödüller belirlenmelidir. Yarışmaları aşırı olmaması koşuluyla belli bir çabayı gerektirmesine özen gösterilmelidir. Yarışma takviminin iyi düzenlenmesi, yarışma ile ilgili ilanların kitle iletişim araçlarında yer alması sağlanmalıdır. Yarışmada ödül törenine, medya çalışanlarına basın bülten_ ve davetiye gönderilerek katılmaları beklenmelidir. Etkili biçimde hazırlanan yarışmalar medyada olumlu bir biçimde yer alabilmeye olanak tanıdığı için halkla ilişkiler açısından değerli etkinliklerdir.

18. Soru

Kurumsal web sayfalarının özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kurumlar iş görme aracı ya da kurum içi iletişim aracı olarak interneti ve web sayfalarını kullanmalarının yanı sıra web sayfalarını kurumsal halkla ilişkiler aracı olarak da kullanmaktadır. İnternet bağlantısı olan herkes tarafından ulaşılabilen bu web sayfaları aynı zamanda, kurumu görüp tanımayan kişiler için kurumsal kimlik olarak görüldüğünden görsel tasarımına dikkat edilmelidir. Sınırsız bilgi ortamı sunması, kolay güncellenmesi ve dünya çapında erişime uygun olması, etkileşimli iletişime olanak sağlaması, geleneksel iletişim araçları için üretilen tüm malzemeleri (çoklu ortam olanağı) sunması, web sayfalarının halkla ilişkiler açısından vazgeçilmez bir araç olmasını sağlamıştır.

19. Soru

Sosyal medyanın özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kurumlar tarafından önemi yeni keşfedilen bir iletişim ortamıdır. Son dönemlerde kurumlar yaygın olarak kurumsal biçimde sosyal medyayı takip etmeye, yönlendirmeye başlamışlardır. Sanal toplulukların oluşturulmasına, sosyal etkileşime ve sanal ortamda ortak iş üretimine olanak sağlayan web sayfaları olarak tanımlamak mümkündür.

20. Soru

Halkla ilişkilerin uygulama alanları nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Halkla ilişkilerin uygulama alanları şu şekilde sıralanabilir: • Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj • Kurumsal reklamcılık • Medya ilişkileri • Kriz yönetimi • İtibar yönetimi • Kurumsal sosyal sorumluluk • Sponsorluk.

21. Soru

Kurum kimliğinin özellikleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Kurum kimliğinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: • Kurum kimliğinin kapsamı, kurumun kim olduğu ile ilgili gerçekleri, stratejileri, kurum felsefesi, tarihi, iş süreçleri, ürün/hizmet türleri ile formal ve informal iletişimi içermektedir. • Kurum kimliği çok geniş bir perspektif ve içeriğe sahip ve yönetim, felsefe gibi farklı disiplinlerde şekillendirilebilen bir kavramdır. • Kurum kimliği, kurum içinde sunulan değerleri ifade eden kurum kişiliği temellidir.

22. Soru

Sosyal hizmet kurumları etkili imaj oluşturmak için hangi çalışmaları yapabilirler?

Cevap

Sosyal hizmet kurumları etkili imaj oluşturmak için şu çalışmaları yapabilirler: • Kurumlar imajları yoluyla, hedef ve amaçları ile toplum içinde oynadıkları role dikkat çekerek, hedef kitlelerini bilgilendirebilir ve eğitebilir, • Yapılan iş ve verilen hizmetle ilgili uygun fikirleri toplayarak kurumsal imaj programı tasarlanabilir, • Kurum imajını kullanarak, kurumun parasını nasıl harcadığı, kaynaklarını nasıl kullandığı ve hizmet verdiği hedef kitlesini nasıl koruduğuna yönelik, bağışçı ve gönüllülerine güven asılama yoluna gidebilir. • Uzun dönemde gönüllülerin yaptıkları işleri tekrarlama isteklerini iyi bir kurum imajına sahip olarak gerçekleştirebilir. • Hedef kitle tarafından nasıl görünmek istendiğine karar verilmelidir. Öncelikle her hedef kitle için hedefler listelenebilir ve sonrasında ortak hedeflerde karar kılınabilir. • Kurumun belli bir hedefi olduğunda kafa karışıklığına yol açacak birbirinden farklı imajlardan kaçınılmış olacaktır. Özellikle sosyal hizmet kurumlarının neredeyse her şehirde bir şubesinin bulunduğunu düşünürsek her biri için ayrı logo, web sayfası tasarımı kurum imajının etkisini zayıflatacaktır. • Kurum imajının etkili bir şekilde yansıtılması kurumun hatırlanabilir ve ayırt edici özelliğini oluşturacaktır.

23. Soru

Kurumlar medyada görünürlük sağlamak için hangi uygulamaları gerçekleştirebilirler? Açıklayınız.

Cevap

Kurumlar medyada görünürlük sağlamak için şu uygulamaları gerçekleştirebilirler: • Basın Bülteni • Basın Kiti • Özel Görüşme ve Röportajlar • Basın Toplantısı • Faaliyet Raporu • Görsel Malzemeler • Basın Davetleri ve Geziler • İnternet Web Sayfaları.

24. Soru

Basın kiti içerisinde yer alan bilgiler nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

Basın kiti, medya çalışanlarına kurumla ilgili bilgi sağlamak için verilen dosya ya da çantadır. Basın kiti içerisinde yer alan bilgiler şunlardır: • Konuşma metinleri (basın toplantıları için) • Kurumla ilgili basılı tanıtım malzemeleri (broşür, kitapçık) • Kurumun tarihçesi • Kurum yönetici öz geçmişleri • Kurumla ilgili istatistiki bilgiler • Kurum yayınları (gazete, dergi, bülten) • Kurumla ilgili gazete haber kupürleri • Kurumla ilgili görsel işitsel malzemeler (resim, fotoğraf, tanıtım CD’si).

25. Soru

Kurumsal reklamların amaçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kurumsal reklamların amaçları şu şekilde listelenebilir: • İşletmenin yatırım gücü • Sermaye artırımı • Elde ettiği başarılar • Teknolojik alt yapıda değişim • Kuruma yönelik farkındalık sağlama • Yatırımcılar üzerinde olumlu etki sağlama ve finansal gücü, sağlamlığı gösterme • Kurumu iyi bir işveren olarak tanıtma • Kamuoyunu bilgilendirme • Satıcılarla ilişkileri güçlendirme • Çalışanları motive etme • Olumlu bir imaj ve ün oluşturma • Politik çevreler için ekonomiye katkı sağladığını gösterme • Sosyal sorumluluk anlayışını yansıtma • Kuruma yönelik suçlamalara cevap verme, yanlış değerlendirmeleri düzeltme • Kurumsal birleşmeler ve ortaklıklar hakkında bilgi verme • Kurumun büyümesi ve gelişimi ile ilgili açıklama yapma • Kurumun isim ya da logo değişikliğini duyurma.

26. Soru

Kurumsal itibarı oluştururken ya da değerlendirirken hangi özellikleri dikkate almak gerekir? Açıklayınız.

Cevap

Kurumsal itibarı oluştururken ya da değerlendirirken bazı özelliklerin dikkate alınması gerekir: • Yönetim biçimi • Kurumun misyon ve vizyonu • Finansal performanstaki başarısı • Çalışma koşulları ve iş güvenliği • İş etiğine uygunluğu • Ürün ve hizmet kalitesi • Kurumun sosyal sorumluluk anlayışı ve uygulamaları • Sürdürülebilirlik anlayışı • Yenilikleri takibi.

27. Soru

Sosyal hizmetlerin amacı nedir?

Cevap

Toplumda yaşanan sorunların çözümüne, insanların daha mutlu ve refah içerisinde yaşayabilmeleri için yöneticiler hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyet Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri gelenek olarak günümüze kadar gelmiştir. Toplum içerisinde yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiğini görmekteyiz.

28. Soru

Sosyal hizmetler nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmetler devlet sorumluluğu altında yürütülen bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hizmetleri; eğitim, sağlık, barınma, engellilere yardım, toplum refahı ve rehabilitasyon şeklinde sıralayabiliriz.

29. Soru

Sosyal hizmet kurumlarının amacı nedir?

Cevap

Sosyal hizmet kurumları; bireylerin gelişimine ve toplum refahına katkıda bulunmak, sosyal gelişimi desteklemek, sosyal bilinci geliştirmek amacıyla hizmet vermektedir. Kâr amacı gütmeyen bu kurumlar, iletişim içerisinde oldukları her hedef kitle ile iyi ilişkiler geliştirecek biçimde uygulamalar yapmaya, iyi bir imaj oluşturmaya ve olumsuz söylenti ve olayların yaşanmasını engellemeye çalışmaktadır.

30. Soru

Sosyal hizmet kurumlarında halkla ilişkilerin misyonu nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler, kurumla hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı ve kabulü sağlaması açısından çok önemli bir role sahiptir. Halkla ilişkiler uygulamaları, kurum hakkında hedef kitleyi bilgilendirmenin yanında hedef kitleyi tanımak için de yapılan çalışmaları içerisinde barındırır. Hedef kitlenin tutum ve beklentilerini saptayarak, kurumun gerekli iyileştirmeleri yapmasını sağlar. Halkla ilişkiler, reklamlar gibi sadece ürün ya da hizmet tanıtıma yönelik tek yönlü bir iletişimi içermez. Kurum ve hedef kitle arasında çi yönlü iletişim kurarak karşılıklı anlayışı sağlamaya çalışır. Bu açıdan ele alındığında halkla ilişkiler, kurumların, kamunun dikkatine sunmak ve duyurmak istedikleri bilgileri hedef kitleye ulaştıran ve onların tepkilerini yansıtan örgütlü ve çi yönlü bir iletişim olarak da tanımlanmaktadır.

31. Soru

Halka ilişkiler tanımlarında yer alan ortak özellikler nelerdir?

Cevap

Genel olarak halka ilişkiler tanımlarında yer alan ortak özellikler ise şöyle sıralanmaktadır:

• Halkla ilişkiler bir yönetim işlevidir.

• Güven telkin eder ve korur.

• Dikkat çeker.

• İki yönlü iletişim ve etkileşimi içeren bir uzmanlık alanıdır.

• Çok sayıda hedef kitlesi vardır.

• Kamuoyunu etkileme amacı taşır.

• Çok sayıda uygulama alanı vardır.

• Bir zaman süresi içerisinde gerçekleştirilen planlı uygulamalardır

32. Soru

Sosyal hizmetler gibi kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Sosyal hizmetler gibi kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkiler hedeflerini yakalayabilmeleri için dikkat etmeleri gereken özellikler şunlar olmalıdır:

• Kurumun hedef ve etkinliklerine yönelik kamu farkındalığı geliştirmek,

• Kurumun sağladığı hizmeti kullanan kişileri teşvik etmek,

• Eğitsel malzemelerin oluşturulması,

• Gönüllü çalışanları toplamak ve eğitmek,

• Fon sağlamak

33. Soru

Halkla ilişkiler açısından genel olarak hedef kitle kimlerdir?

Cevap

Kâr amacı gütmeyen ve sosyal hizmet kurumları için halkla ilişkiler açısından genel olarak hedef kitle şu şekilde sıralanabilir:

• Kurum çalışanları,

• Örgüt çevresi,

• Kurumdan hizmet alanlar,

• Tutum ve davranışlarının etkilenmesi istenilen kişi veya gruplar,

• Devlet adamları ve yerel siyasetçiler,

• Genel kamuoyu,

• Medya.

34. Soru

Halkla ilişkiler yönetim fonksiyonunu yerine getirme konusunda neler yapar?

Cevap

Halkla ilişkiler, kurumların onsuz karar veremeyecekleri bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler yönetim fonksiyonunu yerine getirme konusunda şunları yapabilir:

• İş hedeflerini destekler,

• Stratejileri açıklar,

• Farkındalığı attırır,

• Konuya dikkat çeker,

• Bilgilendirilen tartışmaları teşvik eder,

• Algı, düşünce ve davranışın değişimini sağlar,

• Tutumları etkiler,

• Çalışanları motive eder,

• Pazarlama ve satış çabalarını güçlendirir,

• İtibarın oluşturulmasını sağlar,

• İtibarı geri kazandırır,

• Belli gruplar ya da toplum değerleri üzerinde etki yaratır.

35. Soru

Halkla ilişkiler yönetimi neleri içermelidir?

Cevap

Halkla ilişkiler yönetiminin şunları içermesi önerilmektedir:

• Kurumun uygulama ve planlarını iyi ya da kötü etkileyecek kamuoyu, davranış ve konuları tahmin etmek, analiz etmek ve yorumlamak,

• Politik kararlarda, iletişim konularında, kurumun sosyal ve vatandaşlık sorumluluklarında yönetim danışmanlığı yapmak,

• Kurumun hedeflerinin başarısı için gerekli kamu anlayışını sağlayacak iletişim ve eylem planını araştırmak, yürütmek ve değerlendirmek,

• Kamu politikalarını etkileyecek ve değiştirecek kurum etkinliklerini planlamak ve uygulamak,

• Amaçları belirlemek, planlamak, bütçelemek, işe koşmak, çalışanları eğitmek, etkinlikler geliştirmek,

• Konu analizi, medya ilişkileri, kurumsal reklamcılık, etkinlik oluşturma, konuşma ve sunum hazırlama gibi teknik becerilere sahip olmak.

36. Soru

Stratejik yönetim nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler hedef ve amaçlarına ulaşmak için yapılan planlar stratejik yönetim olarak tanımlanabilir.

37. Soru

Halkla ilişkilerde stratejik yönetimin işlevleri nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler açısından stratejik yönetim kavramı ele alındığında işlevleri şöyle sıralanabilir:

• Kurumun amaçlarını ve önceliklerini belirlemesini sağlar,

• Kurumun rekabet alanını belirler,

• Kuruma yönelik fırsat ve tehditlere karşı hazırlıklı olur,

• Kurumdaki hiyerarşik yapılar arasında iletişim sağlar,

• Sosyal paydaşlar için motivasyon kaynağı oluşturur.

38. Soru

Halkla ilişkiler uygulamalarının yönetiminde stratejinin varlığını kaç alanda görmek mümkündür?

Cevap

Kapsam açısından bakıldığında ise halkla ilişkiler uygulamalarının yönetiminde stratejinin varlığını dört alanda görmek mümkündür:

• Sosyal paydaş ilişkileri entegrasyonu: Hedef kitleleri ile iletişimi ve koordinasyonu sağlama, böylece kurum itibarını geliştirebilme işlevine sahiptir.

• Yönetim fonksiyonunun entegrasyonu: Pazarlama, finans/muhasebe, insan kaynakları ve genel yönetim ile birlikte çalışma fonksiyonuna sahiptir. Böylece paydaşlarla olan iletişimi yönetme işlevini yerine getirebilir.

• Kurum yapısı entegrasyonu: Kurum, ürün, marka stratejileri iletişiminin entegrasyonunu sağlar. Böylece kimlik kurma, gündem yönetme gibi işlevleri yerine getirir.

• Sosyal entegrasyon: Kurumsal değerleri yönlendirerek, kurumun sosyal sorumluluk çalışmalarına yön vermek.

39. Soru

Halkla ilişkiler yöneticisi istihdam etmenin kurumlara sağlayacağı avantajlar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler yöneticisi istihdam etmenin kurumlara sağlayacağı avantajları şöyle sıralayabiliriz:

• Potansiyel sorunları daha iyi tahmin edebilme,

• Bu problemlerin daha kolay üstesinden gelme, • Hedef kitle odaklı politika ve stratejilerde tutarlı davranma,

• Yazılı ve sözlü iletişimde daha profesyonel davranma.

40. Soru

Halkla ilişkilerin rolü nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkiler geleneksel olarak iki temel rolü üstlenmiştir. İlk olarak hedef kitle çerçevesinde kurum itibarını güçlendirmek. Kurum imajı çalışanlar, bağışçılar ve gönüllüler ve müşteriler üzerinde önemli bir etki yaratacaktır. Halkla ilişkiler fonksiyonlarının ikinci rolü ise kampanyalar düzeyindedir. Önemli sosyal hedeer için ayrılan bütçe genellikle yetersiz geldiği için mesajlar üzerine yoğunlaşılmaktadır.

41. Soru

Smith’in oluşturduğu halkla ilişkileri stratejik planlama modeli nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanmasında farklı yöntemlerin takip edildiği görülmektedir. Smith’in oluşturduğu halkla ilişkileri stratejik planlama modeli dört ana başlık altında dokuz adımdan oluşmaktadır. Söz konusu ana başlık ve adımlar şu şekilde gösterilebilir:

Aşama 1: Biçimsel araştırma

Adım 1: durum analizi

Adım 2: kurum analizi

Adım 3: hedef kitle analizi

Aşama 2: Strateji

Adım 4: amaç ve hedeerin belirlenmesi

Adım 5: eylem ve tepki stratejilerinin formüle edilmesi

Adım 6: etkili iletişimin kullanımı

Aşama 3: Yöntem

Adım 7: iletişim yöntemleri

Adım 8: stratejik planın uygulanması

Aşama 4: Değerlendirme araştırması

Adım 9: stratejik planın değerlendirilmesi

42. Soru

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanabilmesi için ele alınabilecek bir başka modelde ise takip edilmesi gereken adımlar nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik olarak planlanabilmesi için ele alınabilecek bir başka modelde ise takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

• Kurumun uygun hedef kitlesini tanımlamak,

• Uygun hedef kitlenin kuruma yönelik imaj ve tutumlarını ölçmek,

• Temel hedef kitle için imaj tutumu ve davranışsal hedefler oluşturmak,

• Maliyet etkili halkla ilişkiler geliştirmek,

• Halkla ilişkiler krizleri için hazırlıklı olmak,

• Medya üzerinde çalışmak,

• Web sitelerini ve blog yazarlarını takip etmek,

• Etkileri ölçmek.

43. Soru

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimini kâr amacı gütmeyen kurumlar için önemli kılan nedenler nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin stratejik yönetimini kâr amacı gütmeyen kurumlar için önemli kılan nedenler şöyle sıralanabilir:

Şeffaf yönetim anlayışı: Stratejik yönetim iyi bir plan yapmayı gerektirir, planlı çalışmalar kolaylıkla kamuoyu ile paylaşılabilir.

Bütçeyi dikkatli kullanma: Kâr amacı gütmeyen kuruluşların özellikle iletişim çalışmaları için ayırdıkları bütçe oldukça sınırlıdır. Bütçenin planlı olması masraflar konusunda dikkatli davranılmasını sağlar.

Kamuoyu desteği sağlama: Stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürütülen halkla ilişkiler çalışmalarının başarılı olması olasılığı yüksektir. Bu durum kuruma güven ve destek verilmesini kolaylaştıracaktır.

Gönüllü toplama: Yapılan planlı çalışmalar ne kadar iş gücüne ihtiyaç duyulacağını da ortaya koyacaktır. Çalışma takvimine uygun olarak ve yapılacak işin özelliklerine uygun olarak gönüllü çağrısı yapılabilir.

44. Soru

Halkla ilişkilerde yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarından önem taşıyanları nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerde yaygın olarak kullanılan iletişim araçlarından önem taşıyanları, basılı araçlar, görsel işitsel araçlar, organizasyonlar ve dijital iletişim ortamları başlıkları altında açıklamak mümkündür

45. Soru

Halkla ilişkilerin uygulama alanları nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin uygulama alanları oldukça geniştir. Bunun nedeni çok sayıda hedef kitleye hitap ediyor olmasından da kaynaklanmaktadır. Söz konusu uygulama alanları şu şekilde sıralanabilir:

• Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj

• Kurumsal reklamcılık

• Medya ilişkileri

• Kriz yönetimi

• İtibar yönetimi

• Kurumsal sosyal sorumluluk

• Sponsorluk

46. Soru

Sosyal hizmet kurumları etkili imaj oluşturmak için hangi çalışmaları yapmalıdır?

Cevap

Sosyal hizmet kurumları etkili imaj oluşturmak için şu çalışmaları yapabilirler:

• Kurumlar imaKları yoluyla, hedef ve amaçları ile toplum içinde oynadıkları role dikkat çekerek, hedef kitlelerini bilgilendirebilir ve eğitebilir,

• Yapılan iş ve verilen hizmetle ilgili uygun fikirleri toplayarak kurumsal imaj programı tasarlanabilir,

• Kurum imajını kullanarak, kurumun parasını nasıl harcadığı, kaynaklarını nasıl kullandığı ve hizmet verdiği hedef kitlesini nasıl koruduğuna yönelik, bağışçı ve gönüllülerine güven aşılama yoluna gidebilir.

• Uzun dönemde gönüllülerin yaptıkları işleri tekrarlama isteklerini iyi bir kurum imajına sahip olarak gerçekleştirebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.