Açıköğretim Ders Notları

Spor Finansmanı Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Spor Finansmanı Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Finansal Yönetimde Temel Kavramlar Ve Spor Finansmanı

1. Soru

Son olarak, günümüz teknoloji ve bilişim çağında yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde işletmelerin finans fonksiyonu üzerinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Son olarak, günümüz teknoloji ve bilişim çağında yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde işletmelerin finans fonksiyonu üzerinde etkili olan diğer unsurlar şöyledir: • İşletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları • Ürün çeşitliliğinin artması • İşletmelerin ürünlerini çeşitli piyasalarda sunmaları • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artması • İşletmelerin çeşitli büyüme stratejileri uygulaması • Teknolojinin hızla gelişmesi • Kâr paylarının daralması • Rekabetin artması • Faiz ve döviz kurlarında dalgalanmanın artması • Dünya genelinde hızlı bir ekonomik, siyasi ve sosyal değişimin yaşanması


2. Soru

Temsil maliyeti ilkesini açıklayınız.

Cevap

İşletmelerin sahipleri ile işletmeleri temsil eden profesyonel yöneticiler farklı kişiler olduklarından, işletmelerin menkul kıymetlerinin değerlerini artırma görevini üstlenen yöneticilerin işletme amaçlarıyla uyumlaştırılması gerekmektedir. Böylece örgüt amaçlarıyla kişisel amaçları uyan yöneticiler değer maksimizasyonu için etkin bir şekilde çalışabileceklerdir.


3. Soru

Bütçe nedir?

Cevap

İşletmelerin gelecek dönemlerde oluşacak gelir giderlerinin ve planladıkları faaliyetler için gerekli fonların belirtildiği tabloya bütçe denir.


4. Soru

Spor endüstrisinin büyüyen yapısı içinde daha önce dernek olarak kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren spor kulüpleri neden şirketleşmeye gitmiştir?

Cevap

Spor endüstrisinin büyüyen yapısı içinde daha önce dernek olarak kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren spor kulüpleri şirketleşmeye başlamıştır. Çünkü gelişen teknoloji, spor yönetimi ve pazarlaması alanındaki yenilikler, sporun ticarileşmesi gibi unsurlar rekabetin, sportif başarının yanı sıra finansal başarıyı da gerektirmektedir. Dolayısıyla spor örgütlerinin de fon sağlayıcı kurumlarla ilişkilerine özen göstermeleri gerekmektedir.


5. Soru

Etik ilkesini açıklayınız.

Cevap

Örgütlerin, finansal hedeflerini yerine getirirken kabul görmüş etik değerlere ve konulmuş kurallara uyması gerekmektedir. Çünkü faaliyetlerini gerçekleştirirken bir yandan da hissedarlarına hizmet sunan örgütlerin doğru olan davranışları yerine getirerek güven ortamı sağlamaları gerekmektedir.


6. Soru

Stratejik planlama sürecinin bir uzantısı olarak finansal planlama kavramını açıklayınız.

Cevap

Finans spor örgütlerinde stratejik planlama aşamasında düşünülmesi, tartışılması ve yazıya dökülmesi gereken bir süreçtir. Spor örgütünün hedefleri doğrultusunda planlama yapılmalıdır. Bu hedefler spor örgütünün varoluş amacına bağlıdır. Spor örgütlerinin amaçları çeşitlilik göstermektedir; milli sporcu yetiştirmek, dünyada ilk beşte olmak, topluma spor yaptırmak, spor kültürünü geliştirmek, bir spor branşını yaymak vb. Bu amaçlar doğrultusunda uluslararası spor örgütleri ve kamu kurumları tarafından sağlanan gelirler de farklı olacağından finansal planlamanın stratejik planlamanın bir uzantısı olduğu söylenebilir.


7. Soru

1960 ve 1970’li yıllarda finansın tarihsel gelişimi nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

1960’lı yıllara gelindiğinde bilgisayarların işletmelere girmesiyle birlikte veri depolama, işleme ve raporlama faaliyetleri sistematik bir şekilde yapılmaya başlanmış ve işletmeler bilançolarındaki pasif varlıklarının yönetiminin yanı sıra aktif varlıklarının yönetimine de dikkat etmeye başlamışlardır. Bunu izleyen süreçte ise 1970’li yılların ekonomik anlamda en önemli olayı petrol kriziyle birlikte enflasyon ve faiz konuları da işletmelerin gündeminde daha sık yer almaya başlamıştır. İşletmelerin faaliyetlerini uluslararası alana taşımaları da finans yöneticilerini, artık tüm gelişmeleri hem mikro hem de makro düzeyde takip eder hale getirmiştir.


8. Soru

Vergilerin etkisi ilkesini açıklayınız.

Cevap

Finansman kararları alınırken göz önünde bulundurulan nakit akışlarının değerleri vergi oranlarından etkilenmektedir. Bu nedenle vergi politikaları finansman kararlarını etkileyen bir unsurdur.


9. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Bilanço: İşletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tabloya bilanço denir.


10. Soru

Sermaye nedir?

Cevap

İşletmenin varlıklarından yabancı kaynaklar çıkarıldığında, geriye işletme sermayesi kalır. Başka bir deyişle işletme ortaklarının işletmeye getirdikleri varlıkları öz sermayeyi oluşturur.


11. Soru

Gelir tablosu nedir?

Cevap

İşletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirler ve katlandığı maliyetler ve giderlerin raporlandığı tablo gelir tablosudur. Gelirler ve giderlerin hesaplanmasıyla işletmenin kâr/zarar durumu ortaya çıkar.


12. Soru

İşletme nedir?

Cevap

En genel tanımıyla; sınırlı kaynakları kullanarak mal, hizmet ve fikir üreten ve ürettikleri bu ürünleri topluma fayda sağlamak, varlığını sürdürmek ve kârlılık amaçlarıyla müşterilere ulaştıran ekonomik birimlere işletme denir.


13. Soru

Temettü nedir?

Cevap

Hisse senetlerine dönem sonunda nakit ya da yeni hisse senedi olarak ödenen kâr payıdır


14. Soru

Finans yöneticilerinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

finans yöneticilerinin görev ve sorumlulukları şu şekilde özetlenebilir: • Üst yönetimin liderliğinde ve diğer işletme birimleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmesi planlanan hedefler doğrultusunda uzun vadeli stratejik yatırım planları yapmak, • Bu stratejik planları gerçekleştirmek için gerekli fon ya da kaynak ihtiyacını planlamak, • İhtiyaç duyulacak fonların hangi kaynaklardan (iç–dış) elde edileceğine karar vermek, • İşletme içi kaynakların alternatif kullanım alanlarını ve fırsat maliyetlerini, dış kaynakların ise nerelerden hangi koşullarda sağlanacağını belirlemek, • İşletmenin sahip olduğu tüm kaynakları en etkin şekilde yönetmek.


15. Soru

Rekabetin yoğunluğu ilkesini açıklayınız.

Cevap

Yoğun rekabetin olduğu sektörler rakipler tarafından kârlı görülen ve yatırım yapmanın arzulandığı sektörlerdir. Ancak bu sektörlerde düşük maliyetle üretim, ürün çeşitlendirmesi ve pazar payını artırma gibi stratejiler üzerinde yoğun bir şekilde durulduğundan, işletmelerin bu sektörlerde kârlı projeler bulmaları diğer sektörlere göre göreceli olarak daha zor olacaktır. Bu nedenle bu sektörlerde fiyatların ya da kârların düşmesiyle yaşanabilecek gelir azalmasına karşı dikkatli olmak gerekmektedir.


16. Soru

1929 yılında “Büyük Buhran” olarak anılan ekonomik krizden çıkarılan dersler nelerdir?

Cevap

1929 yılında “Büyük Buhran” olarak anılan ekonomik krizden çıkarılan temel dersler; sermaye piyasalarını düzenlemek ve denetlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kanununun çıkarılması ve işletmelerin işletmeye borç verenler ile işletmenin hisse senetlerini alanlar gözünde itibarını artırmaları gerektiği olmuştur.


17. Soru

Nakit akışlarındaki artış ilkesini açıklayınız

Cevap

Kâr – nakit ilişkisi ilkesinde belirtildiği üzere nakit akışlarının çokluğu finansal faaliyetlerin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için önemlidir. Bu nedenle yapılan yatırımlara nakit akışlarına sağlayacağı katkı açısından bakılır ve bu katkının istenen düzeyde olması yatırım kararı için etkilidir.


18. Soru

Hisse senedi nedir?

Cevap

Anonim şirketlerde işletme sermayesine katkı karşılığında çıkarılan ve sahibine ortaklık hakkı veren değerli evraklardır.


19. Soru

Paranın zaman değeri ilkesini açıklayınız

Cevap

Aynı miktar paranın bugünkü değeri ile belli bir süre sonraki değeri arasında fark vardır. Yani elimizdeki parayı bugün bir ihtiyacımızı karşılamak ya da bankada faiz getirisi ile değerlendirmek bize fayda sağlayacaktır. Bu durum, paranın zaman değeri olarak açıklanmaktadır.


20. Soru

Risk getiri dengesi ilkesini açıklayınız.

Cevap

Finansman birimleri yatırımlarını gelecekte daha fazla gelir elde etmek amacıyla yaparlar. Yatırımlar yapılırken temel olarak değerlendirilen durum, bu yatırımın göze alınan riske göre yeterli geliri sağlayıp sağlayamadığıdır. Diğer bir deyişle, elde edilecek getiri enflasyonun satın alma gücünde oluşturduğu azalıştan daha fazla olmalıdır. Örgütler farklı yatırımlar yaparken, aynı zamanda farklı risk ve farklı getiri değerlerini göze alıyorlar demektir.


21. Soru

Yapısal gereklilikler nelerdir?

Cevap

Yapısal Gereklilikler; • Yasal statü • Haznedar • Banka hesapları • Yasal belgeler; anlaşmalar; feragatname, sigortalar


22. Soru

Kâr-nakit ilişkisi ilkesini açıklayınız.

Cevap

Muhasebe kayıtlarında kâr/zarar değerleri önemli bir gösterge olsa da finansal faaliyetler açısından nakit akışları ve kârın nakit akışına döndürülmesi önemlidir. Çünkü finansman birimi yatırımlar, yatırımların geri dönüşü ve ödemeler için nakit akışlarına ihtiyaç duymaktadır.


23. Soru

Finansal piyasalar nedir?

Cevap

Bono, tahvil, hisse senedi gibi mali araçların alınıp satıldığı piyasalardır. Finansal piyasalar; para ve sermaye piyasaları ya da birincil ve ikincil piyasalar olarak sınıflandırılırlar. Vadeleri bir yıldan az olan menkul değerlerin alınıp satıldığı piyasalar para piyasaları, vadeleri bir yıldan fazla olan menkul değerlerin alınıp satıldığı piyasalar sermaye piyasalarıdır.


24. Soru

Finansal yönetim faaliyetlerinin etkin sonuçlara ulaşabilmesi diğer disiplinlerle ilişkisi nasıldır?

Cevap

İşletmelerde finansal yönetim faaliyetlerinin etkin sonuçlara ulaşabilmesi için elbette ki diğer işletme fonksiyonlarıyla ilişki içinde olması gerekir. Bunlardan ilki muhasebedir. Finans yöneticisi işletmenin geleceğini ilgilendirecek finansal kararlar alırken geçmişte olan nakit akışları, gelir – gider kalemleri, kâr – zarar durumuyla ilgili bilgileri muhasebe verilerinden elde eder. Finans yöneticisi yeni ürün geliştirmek için gereken maddi kaynaklar, elde edilecek satış gelirlerinin hesaplanması için pazarlama ve üretim disiplinlerinden yararlanmaktadır. Benzer şekilde makro ve mikro ekonomik gelişmeler de finans yöneticisinin yakından takip etmesi gereken konulardır.


25. Soru

Fon nedir?

Cevap

Fon, en dar anlamıyla “nakit karşılığı” olarak açıklanmaktadır. Burada önemli olan, fonun sadece nakit olarak ele alınmaması gerektiği, doğrudan nakit giriş- çıkışı gerektirmeyen mali sermayenin de fon olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Fon, nakit, vadesiz mevduat, nakte çevrilebilir değerler ve gerektiğinde para gibi görev yapabilecek unsurları kapsar.


26. Soru

Finansal yönetim kaç ilkeye dayanmaktadır?

Cevap

Finansal yönetim, alan yazında on ilkeye dayandırılmaktadır. Bu ilkeler finansal yönetimin mantığını temel olarak açıklamaktadır. 1. Risk Getiri Dengesi 2. Paranın Zaman Değeri 3. Kâr-Nakit İlişkisi 4. Nakit Akışlarındaki Artış 5. Rekabetin Yoğunluğu 6. Sermaye Piyasalarının Yapısı 7. Temsil Maliyeti 8. Vergilerin Etkisi 9. Farklı Risk Oranları 10. Etik


27. Soru

Spor örgütlerinde doğru bir finansal yönetim için neler yapılması gerekmektedir?

Cevap

Spor örgütlerinde doğru bir finansal yönetim için unutmayın ki; • Spor örgütünün tüm finansal yönetimi konusunda bir kişi mutlaka sorumluluk üstlenmeli, • Tüm yönetim kurulu üyeleri doğru bir finansal yönetim sürecindeki sorumluluklarını iyi bilmeli ve rolünün farkında olmalı, • Yukarıdaki şekilde belirtilen 4 aşamalı finansal yönetim döngüsü takip edilmeli, • Yönetim kademelerinde bulunan kişilerin, finansla ilgili terimlerin farkında olup bilmesi, bu alandaki anlayışı arttıracaktır.


28. Soru

Finansal tarihin gelişimi ile finans biriminin temel amacında nasıl bir değişim olmuştur?

Cevap

İşletmelerin faaliyet göstermesiyle birlikte işletmelerin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkan finans biriminin temel amacı, başlangıçta kârı maksimize etmek yani en çoklamaktı. Ancak finansın tarihsel gelişimi bölümünde de belirtilen konular dikkate alınarak günümüzde yeniden tanımlanan finansal yönetimin temel amacı, hissedar değerinin en üst düzeye çıkarılması (maksimizasyonu) olarak belirlenmiştir.


29. Soru

Sermaye piyasalarının yapısı ilkesini açıklayınız.

Cevap

Finansmanın temel amacı olarak belirtilen hissedar değerinin en çoklanması, hissedarın sahip olduğu menkul kıymetlerin değerinin en çoklanması demektir. İşletmelerin menkul kıymetlerinin sahip olduğu ya da olması gereken gerçek değerlerini göstermesi işlem gördükleri piyasaların etkin olmasıyla, yani çok sayıda ve birbirinden bağımsız yatırımcıyı ilgilendiren yeni bilgilerin hızlı bir şekilde fiyatlara yansımasıyla olmaktadır. Bu nedenle işletmelerin hisse senetlerinin gerçek değerinin yansıtılmasında sermaye piyasalarının yapısı önemlidir.


30. Soru

Spor örgütlerinde finans yöneticisinin görevlerini özetleyiniz.

Cevap

Spor örgütlerinde finans yöneticisinin görevleri arasında; • Finansal olarak tüm hesapları tutma • Bütçe hazırlama • Gelir ve giderleri kontrol etme, aynı zamanda tüm giderlere onay verme • Düzenli aralıklarla yönetim kuruluna finansal rapor hazırlama • Ek gelirler veya fonlar için yatırım stratejileri geliştirme ve yönetim kuruluna önerme • Çalışanların maaş bordroları ve gelir vergisi ödemelerinin kontrolü • Yıllık finansal rapor için gerekli tüm verileri toplama ve rapor hazırlama, görevleri arasında bulunmaktadır.


31. Soru

İyi bir bütçeleme süreci yararları nelerdir?

Cevap

İyi bir bütçeleme süreci; • Gereksiz harcamaları ve kaçak maliyetleri önler, • Spor işletmesinin strateji ve misyonuna bağlı kalmasını sağlar, • Kaynakların kullanımı ile ilgili çalışanların eğitimine katkıda bulunur, • Doğru bir yönetime destek olur, • Spor ürünlerinin fiyatlandırma politikalarını kolaylaştırır, • Yönetim kurulunun ve tepe yöneticilerin finansal sürece katkı sağlamasına olanak verir.


32. Soru

Kaç çeşit bütçe vardır?

Cevap

Üç temel bütçe bulunmaktadır. Bunlar yıllık bütçe, proje bütçeleri ve yatırım bütçeleridir.


33. Soru

Verimli bir bütçe nasıl oluşturulur?

Cevap

Verimli bir bütçe oluşturma ancak finansal planlama yapıldıktan sonra mümkündür. Bütçe oluşturduktan sonra mutlaka buna uyulması gerektiği için yönetim kurulu ve finans departmanı arasında sürekli bir bilgi akışı olmalıdır.


34. Soru

Sporda finansman yönetimi kaça ayrılır?

Cevap

Sporda finansman yönetimi 4 ana başlık altında toplanabilir; planlama, bütçe hazırlama, yürütme ve muhasebe, değerlendirme ve raporlama.


35. Soru

Spor örgütlerinde finansal planlama nasıl yapılmalıdır?

Cevap

Spor örgütlerinde doğru bir finansal planlama için, spor örgütünün gelişimine katkıda bulunacak şekilde mali kaynakların kullanımı esastır. Bunun tam tersi gerçekleştiğinde spor örgütünün gelişimi engellenecektir. Spor örgütünüzün doğru bir finansal planlama yapabilmesi için finansal yönetim döngüsünün 4 aşaması da sıkı bir şekilde uygulanmalı ve denetlenmelidir.


36. Soru

Finansal planlama nedir?

Cevap

Finansal planlama, spor örgütünün mali durumunu ortaya koyarak; hedeflere ve amaçlara ulaşabilmek için gerekli olan finansal stratejileri geliştirme sürecidir.


37. Soru

Finansal yönetim ilkeleri belirlenirken nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?

Cevap

Bir spor örgütü; ister Olimpiyat komitesi, ister federasyon ister bir kulüp yapısında olsun, stratejik planı içerisinde mutlaka “Finansal Yönetim İlkelerini” belirlemesi gerekmektedir. Bu ilkeler belirlenirken öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, finansal ilkelerin, spor örgütünün misyon ve temel hedeflerini destekliyor olmasıdır. İlkeler arasında mali performansın belli süreçler sonunda analiz edilip, değerlendiriliyor olması da diğer önemli bir noktadır. Sponsorlara, üyelere ve diğer paydaşlara karşı oluşturulması gereken finansal güven ortamı da bu ilkeler içine dâhil edilebilir.


38. Soru

Örgütsel verimlilik kavramını açıklayınız.

Cevap

Spor örgütünüzün kendi içinde verimliliğini zaman zaman mutlaka değerlendirmeye alın. Özellikle insan kaynağınızın beceri ve yeteneklerini aynı zamanda pazarlama ve reklam stratejilerinizin etkili olup olmadığını gözden geçirin. Örgütsel yapı, etkinlik ve verimliliği etkileyen en önemli unsurlardan biridir.


39. Soru

Spor örgütlerinde finansal muhasebenin prensipleri nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde finansal muhasebenin bazı prensipleri bulunmaktadır. Öncelikle sorumlu olunan alan, yasalar ve onların bu konuda getirdiği yasal yükümlülüklerdir. Finansal muhasebenin büyük bir bölümünü, resmi-yasal finansal belgelerin kayıt altına alınması oluşturur. Bu yasal belgelerde mutlaka gelir ya da gider kaleminin ismi, harcama yetkilisi, tarih, adres vb. bilgiler bulunmalıdır.


40. Soru

Farklı risk oranları ilkesini açıklayınız.

Cevap

İşletmelerde yapılan her yatırımda farklı bir risk alınmaktadır. Bu nedenle tüm yatırımın tek bir risk çeşidine yapılmasındansa farklı risk çeşitlerine dağıtılarak, getirilerin maksimizasyonu hedeflenebilir.


41. Soru

Bütçeleme kaça ayrılır?

Cevap

Bütçeleme üçe ayrılmalı; Operasyon, sermaye, nakit akısı


42. Soru

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gider kalemleri arasında neler yer almaktadır?

Cevap

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gider kalemleri arasında; yeme-içme, ulaşım, iletişim, tesis kiraları, sağlık, konaklama, sportif malzeme, organizasyon masrafları, eğitimler, seminerler, toplantılar, hakem ödemeleri, yarışmalar, gelişim kampları, personel, kira vb. bulunmaktadır.


43. Soru

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gelir kalemleri arasında neler yer almaktadır?

Cevap

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gelir kalemleri arasında olimpik dayanışma fonu, devlet fonları, yasal destekler, aidatlar, kurslar, bağışlar, sponsorluk ve pazarlama, bilet gelirleri vb. bulunmaktadır.


44. Soru

Raporlama süreci kaç aşamadan oluşmaktadır?

Cevap

Raporlama süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle spor örgütünün gerçekleştirdiği etkinliklerin ve bu etkinlikleri gerçekleştirmek için harcanan kaynakların birbirlerine olan orantısına bakılmalıdır. Harcanan miktar ve yapılan etkinliklerin orantısı kulübe fayda sağlamış mıdır? Başka bir ifade ile çabalarınızın çıktısı yatırıma değmiş midir? Çabalarınızın sonuçları ile ilgili nicel ve nitel veriler elinizde bulunuyorsa bunları toplayarak rapor haline getirerek topluma arz etmek gerekmektedir.


45. Soru

1929 yılında “Büyük Buhran” olarak anılan ekonomik krizden çıkarılan temel dersler nelerdir?

Cevap

1929 yılında “Büyük Buhran” olarak anılan ekonomik krizden çıkarılan temel dersler; sermaye piyasalarını düzenlemek ve denetlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kanununun çıkarılması ve işletmelerin işletmeye borç verenler ile işletmenin hisse senetlerini alanlar gözünde itibarını artırmaları gerektiği olmuştur.


46. Soru

Günümüz teknoloji ve bilişim çağında yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde işletmelerin finans fonksiyonu üzerinde etkili olan diğer unsurlar nelerdir?

Cevap

Günümüz teknoloji ve bilişim çağında yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde işletmelerin finans fonksiyonu üzerinde etkili olan diğer unsurlar şöyledir:
• İşletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları
• Ürün çeşitliliğinin artması
• İşletmelerin ürünlerini çeşitli piyasalarda sunmaları
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artması
• İşletmelerin çeşitli büyüme stratejileri uygulaması
• Teknolojinin hızla gelişmesi
• Kâr paylarının daralması
• Rekabetin artması
• Faiz ve döviz kurlarında dalgalanmanın artması
• Dünya genelinde hızlı bir ekonomik, siyasi ve sosyal değişimin yaşanması.


47. Soru

Firmaların temel finansal amaçları nelerdir?

Cevap

Firmaların temel finansal amaçları; parasal amaçlar ve parasal olmayan amaçlar olarak gruplandırılabilir.
Parasal amaçlar; toplam gelirin, kârın ve nakit akımının en çoklanması, belirli bir satış düzeyine ulaşılması olarak belirtilebilir.


48. Soru

Firmaların temel likiditeye dönük amaçları nelerdir?

Cevap

Likiditeye dönük olarak, sürekli ödeyebilme gücünün olması, ödemelerin vadeleri ile uyumlu gerçekleştirilmesi ve genel bir finansman dengesinin tutturulması amaçlanmaktadır. Burada denebilir ki uzun vadeli projeler uzun vadeli kaynaklarla, kısa vadeli projeler kısa vadeli kaynaklarla yapılmalıdır. Kârdan ziyade kârlılığın en çoklanması da parasal amaçlardandır.


49. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Bilanço: İşletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tabloya bilanço denir. İşletmenin sahip olduğu varlıklar “aktif ” bölümü, bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynaklar yani öz sermaye ve yabancı kaynaklar “pasif ” bölümü oluşturmaktadır ve çift taraflı hesap sistemine göre aktif ve pasif toplamları birbirine eşit olmalıdır.


50. Soru

Temettü nedir?

Cevap

Hisse senetlerine dönem sonunda nakit ya da yeni hisse senedi olarak ödenen kâr payıdır.


51. Soru

Fon nedir?

Cevap

Fon, en dar anlamıyla “nakit karşılığı” olarak açıklanmaktadır. Burada önemli olan, fonun sadece nakit olarak ele alınmaması gerektiği, doğrudan nakit giriş-çıkışı gerektirmeyen mali sermayenin de fon olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Fon, nakit, vadesiz mevduat, nakte çevrilebilir değerler ve gerektiğinde para gibi görev yapabilecek unsurları kapsar.


52. Soru

Paranın zaman değeri kavramını açıklayınız?

Cevap

Aynı miktar paranın bugünkü değeri ile belli bir süre sonraki değeri arasında fark vardır. Yani elimizdeki parayı bugün bir ihtiyacımızı karşılamak ya da bankada faiz getirisi ile değerlendirmek bize fayda sağlayacaktır. Bu durum, paranın zaman değeri olarak açıklanmaktadır.


53. Soru

Vergi politikaları finansman kararlarını etkiler mi? 

Cevap

Finansman kararları alınırken göz önünde bulundurulan nakit akışlarının değerleri vergi oranlarından etkilenmektedir. Bu nedenle vergi politikaları finansman kararlarını etkileyen bir unsurdur.


54. Soru

Muhasebe verileri finans yöneticisine yol gösterir mi?

Cevap

İşletmelerde finansal yönetim faaliyetlerinin etkin sonuçlara ulaşabilmesi için elbette ki diğer işletme fonksiyonlarıyla ilişki içinde olması gerekir. Bunlardan ilki muhasebedir. Finans yöneticisi işletmenin geleceğini ilgilendirecek finansal kararlar alırken geçmişte olan nakit akışları, gelir – gider kalemleri, kâr–zarar durumuyla ilgili bilgileri muhasebe verilerinden elde eder.


55. Soru

Finansal yönetimin spor örgütleri açısından önemini açıklayınız?

Cevap

Spor örgütlerinin yapılanması ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar başarılı sporcular yetiştirirlerse yetiştirsinler, iyi bir finansal yönetimi olmayan spor örgütleri belli aşamalarda finansal sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Finans, bir spor örgütünün varlığını sürdürebilmesi için gereken en temel yapı taşıdır. Finans yönetimi bir örgütte kontrolden çıkarsa, bu durum örgütün de zaman içinde kontrolden çıkacağı anlamına gelmektedir. Bir spor örgütünün yönetim kurulu başta olma üzere tüm çalışanları finansal yönetim konusunda kendilerini sorumlu hissetmelidirler. Spor örgütüne bağlı tüm personel; yönetici, antrenör, idareci, koordinatör, menajer, birim sorumluları vb. tüm çalışanlar kaynakların doğru ve etik bir şekilde kullanılması konusunda hassasiyet göstermelidir. Spor örgütlerinde, her ne kadar örgütün hedefleri ve amaçları doğrultusunda yönetim kurullarının yön verdiği şekilde kaynaklar aktarımı yapılsa da bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusundaki tüm yetki finans yöneticilerindedir.


56. Soru

Spor örgütlerinde finans yöneticisinin görevleri nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde finans yöneticisinin görevleri arasında;
• Finansal olarak tüm hesapları tutma
• Bütçe hazırlama
• Gelir ve giderleri kontrol etme, aynı zamanda tüm giderlere onay verme
• Düzenli aralıklarla yönetim kuruluna finansal rapor hazırlama
• Ek gelirler veya fonlar için yatırım stratejileri geliştirme ve yönetim kuruluna önerme
• Çalışanların maaş bordroları ve gelir vergisi ödemelerinin kontrolü
• Yıllık finansal rapor için gerekli tüm verileri toplama ve rapor hazırlama bulunmaktadır.


57. Soru

Sporda finansman yönetimi 4 ana başlığı nedir?

Cevap

Sporda finansman yönetimi 4 ana başlık altında toplanabilir; planlama, bütçe hazırlama, yürütme ve muhasebe, değerlendirme ve raporlama.


58. Soru

Spor örgütlerinde maliyet hesapları yaparken bilgi sahibi olunması gereken kalemler nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde maliyet hesapları yaparken birçok kalem hakkında bilgi sahibi olmalısınız; tesis yapım, bakım ve onarımı, organizasyon düzenleme, basılı materyaller, afiş, reklam, gala yemekleri, ulaşım, sigorta, konaklama, posta, kira, elektrik, su, antrenmanlar, üyelikler, hukuki danışmanlık, sağlık giderleri vb. spor örgütünde karşılaşabileceğiniz tüm kalemler. Tüm bunların yanında, spor örgütünüze bağlı etkinlikleri gerçekleştirebilmeniz için gerekli olan tüm maliyetler düşünülmelidir


59. Soru

Spor işletmelerinin yöneticileri, spor örgütlerinin iyi bir bütçeleme yapmasının birçok yararı olduğunun farkındadırlar. İyi bir bütçeleme süreci sağladığı sonuçlar nelerdir?

Cevap

İyi bir bütçeleme süreci;
• Gereksiz harcamaları ve kaçak maliyetleri önler,
• Spor işletmesinin strateji ve misyonuna bağlı kalmasını sağlar,
• Kaynakların kullanımı ile ilgili çalışanların eğitimine katkıda bulunur,
• Doğru bir yönetime destek olur,
• Spor ürünlerinin fiyatlandırma politikalarını kolaylaştırır,
• Yönetim kurulunun ve tepe yöneticilerin finansal sürece katkı sağlamasına olanak verir.


60. Soru

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gider kalemleri nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gider kalemleri arasında; yeme-içme, ulaşım, iletişim, tesis kiraları, sağlık, konaklama, sportif malzeme, organizasyon masrafları, eğitimler, seminerler, toplantılar, hakem ödemeleri, yarışmalar, gelişim kampları, personel, kira vb. bulunmaktadır.


61. Soru

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gelir kalemleri nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gelir kalemleri arasında olimpik dayanışma fonu, devlet fonları, yasal destekler, aidatlar, kurslar, bağışlar, sponsorluk ve pazarlama, bilet gelirleri vb. bulunmaktadır.


62. Soru

Finansal yönetimin son aşaması nedir?

Cevap

Raporlama aşamasıdır.


63. Soru

Finansal yönetimin raporlama sürecinde proje seviyesindeki raporların hangi sürede sunulması gerekmektedir?

Cevap

Proje seviyesindeki raporlar aylık olarak sunulmalıdır.


64. Soru

Projeler dışında stratejik plan doğrultusunda yapılmış tüm harcamaların hangi sürede raporlanması gerekmektedir?

Cevap

Projeler dışında stratejik plan doğrultusunda yapılmış tüm harcamalar yıllık olarak raporlandırılarak yönetim kurulunun incelemesine sunulmalıdır.


1. Soru

Son olarak, günümüz teknoloji ve bilişim çağında yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde işletmelerin finans fonksiyonu üzerinde etkili olan unsurlar nelerdir?

Cevap

Son olarak, günümüz teknoloji ve bilişim çağında yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde işletmelerin finans fonksiyonu üzerinde etkili olan diğer unsurlar şöyledir: • İşletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları • Ürün çeşitliliğinin artması • İşletmelerin ürünlerini çeşitli piyasalarda sunmaları • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artması • İşletmelerin çeşitli büyüme stratejileri uygulaması • Teknolojinin hızla gelişmesi • Kâr paylarının daralması • Rekabetin artması • Faiz ve döviz kurlarında dalgalanmanın artması • Dünya genelinde hızlı bir ekonomik, siyasi ve sosyal değişimin yaşanması

2. Soru

Temsil maliyeti ilkesini açıklayınız.

Cevap

İşletmelerin sahipleri ile işletmeleri temsil eden profesyonel yöneticiler farklı kişiler olduklarından, işletmelerin menkul kıymetlerinin değerlerini artırma görevini üstlenen yöneticilerin işletme amaçlarıyla uyumlaştırılması gerekmektedir. Böylece örgüt amaçlarıyla kişisel amaçları uyan yöneticiler değer maksimizasyonu için etkin bir şekilde çalışabileceklerdir.

3. Soru

Bütçe nedir?

Cevap

İşletmelerin gelecek dönemlerde oluşacak gelir giderlerinin ve planladıkları faaliyetler için gerekli fonların belirtildiği tabloya bütçe denir.

4. Soru

Spor endüstrisinin büyüyen yapısı içinde daha önce dernek olarak kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren spor kulüpleri neden şirketleşmeye gitmiştir?

Cevap

Spor endüstrisinin büyüyen yapısı içinde daha önce dernek olarak kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren spor kulüpleri şirketleşmeye başlamıştır. Çünkü gelişen teknoloji, spor yönetimi ve pazarlaması alanındaki yenilikler, sporun ticarileşmesi gibi unsurlar rekabetin, sportif başarının yanı sıra finansal başarıyı da gerektirmektedir. Dolayısıyla spor örgütlerinin de fon sağlayıcı kurumlarla ilişkilerine özen göstermeleri gerekmektedir.

5. Soru

Etik ilkesini açıklayınız.

Cevap

Örgütlerin, finansal hedeflerini yerine getirirken kabul görmüş etik değerlere ve konulmuş kurallara uyması gerekmektedir. Çünkü faaliyetlerini gerçekleştirirken bir yandan da hissedarlarına hizmet sunan örgütlerin doğru olan davranışları yerine getirerek güven ortamı sağlamaları gerekmektedir.

6. Soru

Stratejik planlama sürecinin bir uzantısı olarak finansal planlama kavramını açıklayınız.

Cevap

Finans spor örgütlerinde stratejik planlama aşamasında düşünülmesi, tartışılması ve yazıya dökülmesi gereken bir süreçtir. Spor örgütünün hedefleri doğrultusunda planlama yapılmalıdır. Bu hedefler spor örgütünün varoluş amacına bağlıdır. Spor örgütlerinin amaçları çeşitlilik göstermektedir; milli sporcu yetiştirmek, dünyada ilk beşte olmak, topluma spor yaptırmak, spor kültürünü geliştirmek, bir spor branşını yaymak vb. Bu amaçlar doğrultusunda uluslararası spor örgütleri ve kamu kurumları tarafından sağlanan gelirler de farklı olacağından finansal planlamanın stratejik planlamanın bir uzantısı olduğu söylenebilir.

7. Soru

1960 ve 1970’li yıllarda finansın tarihsel gelişimi nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

1960’lı yıllara gelindiğinde bilgisayarların işletmelere girmesiyle birlikte veri depolama, işleme ve raporlama faaliyetleri sistematik bir şekilde yapılmaya başlanmış ve işletmeler bilançolarındaki pasif varlıklarının yönetiminin yanı sıra aktif varlıklarının yönetimine de dikkat etmeye başlamışlardır. Bunu izleyen süreçte ise 1970’li yılların ekonomik anlamda en önemli olayı petrol kriziyle birlikte enflasyon ve faiz konuları da işletmelerin gündeminde daha sık yer almaya başlamıştır. İşletmelerin faaliyetlerini uluslararası alana taşımaları da finans yöneticilerini, artık tüm gelişmeleri hem mikro hem de makro düzeyde takip eder hale getirmiştir.

8. Soru

Vergilerin etkisi ilkesini açıklayınız.

Cevap

Finansman kararları alınırken göz önünde bulundurulan nakit akışlarının değerleri vergi oranlarından etkilenmektedir. Bu nedenle vergi politikaları finansman kararlarını etkileyen bir unsurdur.

9. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Bilanço: İşletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tabloya bilanço denir.

10. Soru

Sermaye nedir?

Cevap

İşletmenin varlıklarından yabancı kaynaklar çıkarıldığında, geriye işletme sermayesi kalır. Başka bir deyişle işletme ortaklarının işletmeye getirdikleri varlıkları öz sermayeyi oluşturur.

11. Soru

Gelir tablosu nedir?

Cevap

İşletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirler ve katlandığı maliyetler ve giderlerin raporlandığı tablo gelir tablosudur. Gelirler ve giderlerin hesaplanmasıyla işletmenin kâr/zarar durumu ortaya çıkar.

12. Soru

İşletme nedir?

Cevap

En genel tanımıyla; sınırlı kaynakları kullanarak mal, hizmet ve fikir üreten ve ürettikleri bu ürünleri topluma fayda sağlamak, varlığını sürdürmek ve kârlılık amaçlarıyla müşterilere ulaştıran ekonomik birimlere işletme denir.

13. Soru

Temettü nedir?

Cevap

Hisse senetlerine dönem sonunda nakit ya da yeni hisse senedi olarak ödenen kâr payıdır

14. Soru

Finans yöneticilerinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Cevap

finans yöneticilerinin görev ve sorumlulukları şu şekilde özetlenebilir: • Üst yönetimin liderliğinde ve diğer işletme birimleriyle iş birliği içinde gerçekleştirilmesi planlanan hedefler doğrultusunda uzun vadeli stratejik yatırım planları yapmak, • Bu stratejik planları gerçekleştirmek için gerekli fon ya da kaynak ihtiyacını planlamak, • İhtiyaç duyulacak fonların hangi kaynaklardan (iç–dış) elde edileceğine karar vermek, • İşletme içi kaynakların alternatif kullanım alanlarını ve fırsat maliyetlerini, dış kaynakların ise nerelerden hangi koşullarda sağlanacağını belirlemek, • İşletmenin sahip olduğu tüm kaynakları en etkin şekilde yönetmek.

15. Soru

Rekabetin yoğunluğu ilkesini açıklayınız.

Cevap

Yoğun rekabetin olduğu sektörler rakipler tarafından kârlı görülen ve yatırım yapmanın arzulandığı sektörlerdir. Ancak bu sektörlerde düşük maliyetle üretim, ürün çeşitlendirmesi ve pazar payını artırma gibi stratejiler üzerinde yoğun bir şekilde durulduğundan, işletmelerin bu sektörlerde kârlı projeler bulmaları diğer sektörlere göre göreceli olarak daha zor olacaktır. Bu nedenle bu sektörlerde fiyatların ya da kârların düşmesiyle yaşanabilecek gelir azalmasına karşı dikkatli olmak gerekmektedir.

16. Soru

1929 yılında “Büyük Buhran” olarak anılan ekonomik krizden çıkarılan dersler nelerdir?

Cevap

1929 yılında “Büyük Buhran” olarak anılan ekonomik krizden çıkarılan temel dersler; sermaye piyasalarını düzenlemek ve denetlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kanununun çıkarılması ve işletmelerin işletmeye borç verenler ile işletmenin hisse senetlerini alanlar gözünde itibarını artırmaları gerektiği olmuştur.

17. Soru

Nakit akışlarındaki artış ilkesini açıklayınız

Cevap

Kâr – nakit ilişkisi ilkesinde belirtildiği üzere nakit akışlarının çokluğu finansal faaliyetlerin etkin olarak gerçekleştirilebilmesi için önemlidir. Bu nedenle yapılan yatırımlara nakit akışlarına sağlayacağı katkı açısından bakılır ve bu katkının istenen düzeyde olması yatırım kararı için etkilidir.

18. Soru

Hisse senedi nedir?

Cevap

Anonim şirketlerde işletme sermayesine katkı karşılığında çıkarılan ve sahibine ortaklık hakkı veren değerli evraklardır.

19. Soru

Paranın zaman değeri ilkesini açıklayınız

Cevap

Aynı miktar paranın bugünkü değeri ile belli bir süre sonraki değeri arasında fark vardır. Yani elimizdeki parayı bugün bir ihtiyacımızı karşılamak ya da bankada faiz getirisi ile değerlendirmek bize fayda sağlayacaktır. Bu durum, paranın zaman değeri olarak açıklanmaktadır.

20. Soru

Risk getiri dengesi ilkesini açıklayınız.

Cevap

Finansman birimleri yatırımlarını gelecekte daha fazla gelir elde etmek amacıyla yaparlar. Yatırımlar yapılırken temel olarak değerlendirilen durum, bu yatırımın göze alınan riske göre yeterli geliri sağlayıp sağlayamadığıdır. Diğer bir deyişle, elde edilecek getiri enflasyonun satın alma gücünde oluşturduğu azalıştan daha fazla olmalıdır. Örgütler farklı yatırımlar yaparken, aynı zamanda farklı risk ve farklı getiri değerlerini göze alıyorlar demektir.

21. Soru

Yapısal gereklilikler nelerdir?

Cevap

Yapısal Gereklilikler; • Yasal statü • Haznedar • Banka hesapları • Yasal belgeler; anlaşmalar; feragatname, sigortalar

22. Soru

Kâr-nakit ilişkisi ilkesini açıklayınız.

Cevap

Muhasebe kayıtlarında kâr/zarar değerleri önemli bir gösterge olsa da finansal faaliyetler açısından nakit akışları ve kârın nakit akışına döndürülmesi önemlidir. Çünkü finansman birimi yatırımlar, yatırımların geri dönüşü ve ödemeler için nakit akışlarına ihtiyaç duymaktadır.

23. Soru

Finansal piyasalar nedir?

Cevap

Bono, tahvil, hisse senedi gibi mali araçların alınıp satıldığı piyasalardır. Finansal piyasalar; para ve sermaye piyasaları ya da birincil ve ikincil piyasalar olarak sınıflandırılırlar. Vadeleri bir yıldan az olan menkul değerlerin alınıp satıldığı piyasalar para piyasaları, vadeleri bir yıldan fazla olan menkul değerlerin alınıp satıldığı piyasalar sermaye piyasalarıdır.

24. Soru

Finansal yönetim faaliyetlerinin etkin sonuçlara ulaşabilmesi diğer disiplinlerle ilişkisi nasıldır?

Cevap

İşletmelerde finansal yönetim faaliyetlerinin etkin sonuçlara ulaşabilmesi için elbette ki diğer işletme fonksiyonlarıyla ilişki içinde olması gerekir. Bunlardan ilki muhasebedir. Finans yöneticisi işletmenin geleceğini ilgilendirecek finansal kararlar alırken geçmişte olan nakit akışları, gelir – gider kalemleri, kâr – zarar durumuyla ilgili bilgileri muhasebe verilerinden elde eder. Finans yöneticisi yeni ürün geliştirmek için gereken maddi kaynaklar, elde edilecek satış gelirlerinin hesaplanması için pazarlama ve üretim disiplinlerinden yararlanmaktadır. Benzer şekilde makro ve mikro ekonomik gelişmeler de finans yöneticisinin yakından takip etmesi gereken konulardır.

25. Soru

Fon nedir?

Cevap

Fon, en dar anlamıyla “nakit karşılığı” olarak açıklanmaktadır. Burada önemli olan, fonun sadece nakit olarak ele alınmaması gerektiği, doğrudan nakit giriş- çıkışı gerektirmeyen mali sermayenin de fon olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Fon, nakit, vadesiz mevduat, nakte çevrilebilir değerler ve gerektiğinde para gibi görev yapabilecek unsurları kapsar.

26. Soru

Finansal yönetim kaç ilkeye dayanmaktadır?

Cevap

Finansal yönetim, alan yazında on ilkeye dayandırılmaktadır. Bu ilkeler finansal yönetimin mantığını temel olarak açıklamaktadır. 1. Risk Getiri Dengesi 2. Paranın Zaman Değeri 3. Kâr-Nakit İlişkisi 4. Nakit Akışlarındaki Artış 5. Rekabetin Yoğunluğu 6. Sermaye Piyasalarının Yapısı 7. Temsil Maliyeti 8. Vergilerin Etkisi 9. Farklı Risk Oranları 10. Etik

27. Soru

Spor örgütlerinde doğru bir finansal yönetim için neler yapılması gerekmektedir?

Cevap

Spor örgütlerinde doğru bir finansal yönetim için unutmayın ki; • Spor örgütünün tüm finansal yönetimi konusunda bir kişi mutlaka sorumluluk üstlenmeli, • Tüm yönetim kurulu üyeleri doğru bir finansal yönetim sürecindeki sorumluluklarını iyi bilmeli ve rolünün farkında olmalı, • Yukarıdaki şekilde belirtilen 4 aşamalı finansal yönetim döngüsü takip edilmeli, • Yönetim kademelerinde bulunan kişilerin, finansla ilgili terimlerin farkında olup bilmesi, bu alandaki anlayışı arttıracaktır.

28. Soru

Finansal tarihin gelişimi ile finans biriminin temel amacında nasıl bir değişim olmuştur?

Cevap

İşletmelerin faaliyet göstermesiyle birlikte işletmelerin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkan finans biriminin temel amacı, başlangıçta kârı maksimize etmek yani en çoklamaktı. Ancak finansın tarihsel gelişimi bölümünde de belirtilen konular dikkate alınarak günümüzde yeniden tanımlanan finansal yönetimin temel amacı, hissedar değerinin en üst düzeye çıkarılması (maksimizasyonu) olarak belirlenmiştir.

29. Soru

Sermaye piyasalarının yapısı ilkesini açıklayınız.

Cevap

Finansmanın temel amacı olarak belirtilen hissedar değerinin en çoklanması, hissedarın sahip olduğu menkul kıymetlerin değerinin en çoklanması demektir. İşletmelerin menkul kıymetlerinin sahip olduğu ya da olması gereken gerçek değerlerini göstermesi işlem gördükleri piyasaların etkin olmasıyla, yani çok sayıda ve birbirinden bağımsız yatırımcıyı ilgilendiren yeni bilgilerin hızlı bir şekilde fiyatlara yansımasıyla olmaktadır. Bu nedenle işletmelerin hisse senetlerinin gerçek değerinin yansıtılmasında sermaye piyasalarının yapısı önemlidir.

30. Soru

Spor örgütlerinde finans yöneticisinin görevlerini özetleyiniz.

Cevap

Spor örgütlerinde finans yöneticisinin görevleri arasında; • Finansal olarak tüm hesapları tutma • Bütçe hazırlama • Gelir ve giderleri kontrol etme, aynı zamanda tüm giderlere onay verme • Düzenli aralıklarla yönetim kuruluna finansal rapor hazırlama • Ek gelirler veya fonlar için yatırım stratejileri geliştirme ve yönetim kuruluna önerme • Çalışanların maaş bordroları ve gelir vergisi ödemelerinin kontrolü • Yıllık finansal rapor için gerekli tüm verileri toplama ve rapor hazırlama, görevleri arasında bulunmaktadır.

31. Soru

İyi bir bütçeleme süreci yararları nelerdir?

Cevap

İyi bir bütçeleme süreci; • Gereksiz harcamaları ve kaçak maliyetleri önler, • Spor işletmesinin strateji ve misyonuna bağlı kalmasını sağlar, • Kaynakların kullanımı ile ilgili çalışanların eğitimine katkıda bulunur, • Doğru bir yönetime destek olur, • Spor ürünlerinin fiyatlandırma politikalarını kolaylaştırır, • Yönetim kurulunun ve tepe yöneticilerin finansal sürece katkı sağlamasına olanak verir.

32. Soru

Kaç çeşit bütçe vardır?

Cevap

Üç temel bütçe bulunmaktadır. Bunlar yıllık bütçe, proje bütçeleri ve yatırım bütçeleridir.

33. Soru

Verimli bir bütçe nasıl oluşturulur?

Cevap

Verimli bir bütçe oluşturma ancak finansal planlama yapıldıktan sonra mümkündür. Bütçe oluşturduktan sonra mutlaka buna uyulması gerektiği için yönetim kurulu ve finans departmanı arasında sürekli bir bilgi akışı olmalıdır.

34. Soru

Sporda finansman yönetimi kaça ayrılır?

Cevap

Sporda finansman yönetimi 4 ana başlık altında toplanabilir; planlama, bütçe hazırlama, yürütme ve muhasebe, değerlendirme ve raporlama.

35. Soru

Spor örgütlerinde finansal planlama nasıl yapılmalıdır?

Cevap

Spor örgütlerinde doğru bir finansal planlama için, spor örgütünün gelişimine katkıda bulunacak şekilde mali kaynakların kullanımı esastır. Bunun tam tersi gerçekleştiğinde spor örgütünün gelişimi engellenecektir. Spor örgütünüzün doğru bir finansal planlama yapabilmesi için finansal yönetim döngüsünün 4 aşaması da sıkı bir şekilde uygulanmalı ve denetlenmelidir.

36. Soru

Finansal planlama nedir?

Cevap

Finansal planlama, spor örgütünün mali durumunu ortaya koyarak; hedeflere ve amaçlara ulaşabilmek için gerekli olan finansal stratejileri geliştirme sürecidir.

37. Soru

Finansal yönetim ilkeleri belirlenirken nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?

Cevap

Bir spor örgütü; ister Olimpiyat komitesi, ister federasyon ister bir kulüp yapısında olsun, stratejik planı içerisinde mutlaka “Finansal Yönetim İlkelerini” belirlemesi gerekmektedir. Bu ilkeler belirlenirken öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, finansal ilkelerin, spor örgütünün misyon ve temel hedeflerini destekliyor olmasıdır. İlkeler arasında mali performansın belli süreçler sonunda analiz edilip, değerlendiriliyor olması da diğer önemli bir noktadır. Sponsorlara, üyelere ve diğer paydaşlara karşı oluşturulması gereken finansal güven ortamı da bu ilkeler içine dâhil edilebilir.

38. Soru

Örgütsel verimlilik kavramını açıklayınız.

Cevap

Spor örgütünüzün kendi içinde verimliliğini zaman zaman mutlaka değerlendirmeye alın. Özellikle insan kaynağınızın beceri ve yeteneklerini aynı zamanda pazarlama ve reklam stratejilerinizin etkili olup olmadığını gözden geçirin. Örgütsel yapı, etkinlik ve verimliliği etkileyen en önemli unsurlardan biridir.

39. Soru

Spor örgütlerinde finansal muhasebenin prensipleri nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde finansal muhasebenin bazı prensipleri bulunmaktadır. Öncelikle sorumlu olunan alan, yasalar ve onların bu konuda getirdiği yasal yükümlülüklerdir. Finansal muhasebenin büyük bir bölümünü, resmi-yasal finansal belgelerin kayıt altına alınması oluşturur. Bu yasal belgelerde mutlaka gelir ya da gider kaleminin ismi, harcama yetkilisi, tarih, adres vb. bilgiler bulunmalıdır.

40. Soru

Farklı risk oranları ilkesini açıklayınız.

Cevap

İşletmelerde yapılan her yatırımda farklı bir risk alınmaktadır. Bu nedenle tüm yatırımın tek bir risk çeşidine yapılmasındansa farklı risk çeşitlerine dağıtılarak, getirilerin maksimizasyonu hedeflenebilir.

41. Soru

Bütçeleme kaça ayrılır?

Cevap

Bütçeleme üçe ayrılmalı; Operasyon, sermaye, nakit akısı

42. Soru

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gider kalemleri arasında neler yer almaktadır?

Cevap

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gider kalemleri arasında; yeme-içme, ulaşım, iletişim, tesis kiraları, sağlık, konaklama, sportif malzeme, organizasyon masrafları, eğitimler, seminerler, toplantılar, hakem ödemeleri, yarışmalar, gelişim kampları, personel, kira vb. bulunmaktadır.

43. Soru

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gelir kalemleri arasında neler yer almaktadır?

Cevap

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gelir kalemleri arasında olimpik dayanışma fonu, devlet fonları, yasal destekler, aidatlar, kurslar, bağışlar, sponsorluk ve pazarlama, bilet gelirleri vb. bulunmaktadır.

44. Soru

Raporlama süreci kaç aşamadan oluşmaktadır?

Cevap

Raporlama süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle spor örgütünün gerçekleştirdiği etkinliklerin ve bu etkinlikleri gerçekleştirmek için harcanan kaynakların birbirlerine olan orantısına bakılmalıdır. Harcanan miktar ve yapılan etkinliklerin orantısı kulübe fayda sağlamış mıdır? Başka bir ifade ile çabalarınızın çıktısı yatırıma değmiş midir? Çabalarınızın sonuçları ile ilgili nicel ve nitel veriler elinizde bulunuyorsa bunları toplayarak rapor haline getirerek topluma arz etmek gerekmektedir.

45. Soru

1929 yılında “Büyük Buhran” olarak anılan ekonomik krizden çıkarılan temel dersler nelerdir?

Cevap

1929 yılında “Büyük Buhran” olarak anılan ekonomik krizden çıkarılan temel dersler; sermaye piyasalarını düzenlemek ve denetlemek amacıyla Sermaye Piyasası Kanununun çıkarılması ve işletmelerin işletmeye borç verenler ile işletmenin hisse senetlerini alanlar gözünde itibarını artırmaları gerektiği olmuştur.

46. Soru

Günümüz teknoloji ve bilişim çağında yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde işletmelerin finans fonksiyonu üzerinde etkili olan diğer unsurlar nelerdir?

Cevap

Günümüz teknoloji ve bilişim çağında yaşanan hızlı gelişmeler neticesinde işletmelerin finans fonksiyonu üzerinde etkili olan diğer unsurlar şöyledir:
• İşletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları
• Ürün çeşitliliğinin artması
• İşletmelerin ürünlerini çeşitli piyasalarda sunmaları
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artması
• İşletmelerin çeşitli büyüme stratejileri uygulaması
• Teknolojinin hızla gelişmesi
• Kâr paylarının daralması
• Rekabetin artması
• Faiz ve döviz kurlarında dalgalanmanın artması
• Dünya genelinde hızlı bir ekonomik, siyasi ve sosyal değişimin yaşanması.

47. Soru

Firmaların temel finansal amaçları nelerdir?

Cevap

Firmaların temel finansal amaçları; parasal amaçlar ve parasal olmayan amaçlar olarak gruplandırılabilir.
Parasal amaçlar; toplam gelirin, kârın ve nakit akımının en çoklanması, belirli bir satış düzeyine ulaşılması olarak belirtilebilir.

48. Soru

Firmaların temel likiditeye dönük amaçları nelerdir?

Cevap

Likiditeye dönük olarak, sürekli ödeyebilme gücünün olması, ödemelerin vadeleri ile uyumlu gerçekleştirilmesi ve genel bir finansman dengesinin tutturulması amaçlanmaktadır. Burada denebilir ki uzun vadeli projeler uzun vadeli kaynaklarla, kısa vadeli projeler kısa vadeli kaynaklarla yapılmalıdır. Kârdan ziyade kârlılığın en çoklanması da parasal amaçlardandır.

49. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Bilanço: İşletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren finansal tabloya bilanço denir. İşletmenin sahip olduğu varlıklar “aktif ” bölümü, bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynaklar yani öz sermaye ve yabancı kaynaklar “pasif ” bölümü oluşturmaktadır ve çift taraflı hesap sistemine göre aktif ve pasif toplamları birbirine eşit olmalıdır.

50. Soru

Temettü nedir?

Cevap

Hisse senetlerine dönem sonunda nakit ya da yeni hisse senedi olarak ödenen kâr payıdır.

51. Soru

Fon nedir?

Cevap

Fon, en dar anlamıyla “nakit karşılığı” olarak açıklanmaktadır. Burada önemli olan, fonun sadece nakit olarak ele alınmaması gerektiği, doğrudan nakit giriş-çıkışı gerektirmeyen mali sermayenin de fon olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Fon, nakit, vadesiz mevduat, nakte çevrilebilir değerler ve gerektiğinde para gibi görev yapabilecek unsurları kapsar.

52. Soru

Paranın zaman değeri kavramını açıklayınız?

Cevap

Aynı miktar paranın bugünkü değeri ile belli bir süre sonraki değeri arasında fark vardır. Yani elimizdeki parayı bugün bir ihtiyacımızı karşılamak ya da bankada faiz getirisi ile değerlendirmek bize fayda sağlayacaktır. Bu durum, paranın zaman değeri olarak açıklanmaktadır.

53. Soru

Vergi politikaları finansman kararlarını etkiler mi? 

Cevap

Finansman kararları alınırken göz önünde bulundurulan nakit akışlarının değerleri vergi oranlarından etkilenmektedir. Bu nedenle vergi politikaları finansman kararlarını etkileyen bir unsurdur.

54. Soru

Muhasebe verileri finans yöneticisine yol gösterir mi?

Cevap

İşletmelerde finansal yönetim faaliyetlerinin etkin sonuçlara ulaşabilmesi için elbette ki diğer işletme fonksiyonlarıyla ilişki içinde olması gerekir. Bunlardan ilki muhasebedir. Finans yöneticisi işletmenin geleceğini ilgilendirecek finansal kararlar alırken geçmişte olan nakit akışları, gelir – gider kalemleri, kâr–zarar durumuyla ilgili bilgileri muhasebe verilerinden elde eder.

55. Soru

Finansal yönetimin spor örgütleri açısından önemini açıklayınız?

Cevap

Spor örgütlerinin yapılanması ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar başarılı sporcular yetiştirirlerse yetiştirsinler, iyi bir finansal yönetimi olmayan spor örgütleri belli aşamalarda finansal sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Finans, bir spor örgütünün varlığını sürdürebilmesi için gereken en temel yapı taşıdır. Finans yönetimi bir örgütte kontrolden çıkarsa, bu durum örgütün de zaman içinde kontrolden çıkacağı anlamına gelmektedir. Bir spor örgütünün yönetim kurulu başta olma üzere tüm çalışanları finansal yönetim konusunda kendilerini sorumlu hissetmelidirler. Spor örgütüne bağlı tüm personel; yönetici, antrenör, idareci, koordinatör, menajer, birim sorumluları vb. tüm çalışanlar kaynakların doğru ve etik bir şekilde kullanılması konusunda hassasiyet göstermelidir. Spor örgütlerinde, her ne kadar örgütün hedefleri ve amaçları doğrultusunda yönetim kurullarının yön verdiği şekilde kaynaklar aktarımı yapılsa da bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusundaki tüm yetki finans yöneticilerindedir.

56. Soru

Spor örgütlerinde finans yöneticisinin görevleri nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde finans yöneticisinin görevleri arasında;
• Finansal olarak tüm hesapları tutma
• Bütçe hazırlama
• Gelir ve giderleri kontrol etme, aynı zamanda tüm giderlere onay verme
• Düzenli aralıklarla yönetim kuruluna finansal rapor hazırlama
• Ek gelirler veya fonlar için yatırım stratejileri geliştirme ve yönetim kuruluna önerme
• Çalışanların maaş bordroları ve gelir vergisi ödemelerinin kontrolü
• Yıllık finansal rapor için gerekli tüm verileri toplama ve rapor hazırlama bulunmaktadır.

57. Soru

Sporda finansman yönetimi 4 ana başlığı nedir?

Cevap

Sporda finansman yönetimi 4 ana başlık altında toplanabilir; planlama, bütçe hazırlama, yürütme ve muhasebe, değerlendirme ve raporlama.

58. Soru

Spor örgütlerinde maliyet hesapları yaparken bilgi sahibi olunması gereken kalemler nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde maliyet hesapları yaparken birçok kalem hakkında bilgi sahibi olmalısınız; tesis yapım, bakım ve onarımı, organizasyon düzenleme, basılı materyaller, afiş, reklam, gala yemekleri, ulaşım, sigorta, konaklama, posta, kira, elektrik, su, antrenmanlar, üyelikler, hukuki danışmanlık, sağlık giderleri vb. spor örgütünde karşılaşabileceğiniz tüm kalemler. Tüm bunların yanında, spor örgütünüze bağlı etkinlikleri gerçekleştirebilmeniz için gerekli olan tüm maliyetler düşünülmelidir

59. Soru

Spor işletmelerinin yöneticileri, spor örgütlerinin iyi bir bütçeleme yapmasının birçok yararı olduğunun farkındadırlar. İyi bir bütçeleme süreci sağladığı sonuçlar nelerdir?

Cevap

İyi bir bütçeleme süreci;
• Gereksiz harcamaları ve kaçak maliyetleri önler,
• Spor işletmesinin strateji ve misyonuna bağlı kalmasını sağlar,
• Kaynakların kullanımı ile ilgili çalışanların eğitimine katkıda bulunur,
• Doğru bir yönetime destek olur,
• Spor ürünlerinin fiyatlandırma politikalarını kolaylaştırır,
• Yönetim kurulunun ve tepe yöneticilerin finansal sürece katkı sağlamasına olanak verir.

60. Soru

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gider kalemleri nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gider kalemleri arasında; yeme-içme, ulaşım, iletişim, tesis kiraları, sağlık, konaklama, sportif malzeme, organizasyon masrafları, eğitimler, seminerler, toplantılar, hakem ödemeleri, yarışmalar, gelişim kampları, personel, kira vb. bulunmaktadır.

61. Soru

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gelir kalemleri nelerdir?

Cevap

Spor örgütlerinde finansal muhasebe gelir kalemleri arasında olimpik dayanışma fonu, devlet fonları, yasal destekler, aidatlar, kurslar, bağışlar, sponsorluk ve pazarlama, bilet gelirleri vb. bulunmaktadır.

62. Soru

Finansal yönetimin son aşaması nedir?

Cevap

Raporlama aşamasıdır.

63. Soru

Finansal yönetimin raporlama sürecinde proje seviyesindeki raporların hangi sürede sunulması gerekmektedir?

Cevap

Proje seviyesindeki raporlar aylık olarak sunulmalıdır.

64. Soru

Projeler dışında stratejik plan doğrultusunda yapılmış tüm harcamaların hangi sürede raporlanması gerekmektedir?

Cevap

Projeler dışında stratejik plan doğrultusunda yapılmış tüm harcamalar yıllık olarak raporlandırılarak yönetim kurulunun incelemesine sunulmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.