Açıköğretim Ders Notları

Stratejik İletişim Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Stratejik İletişim Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Değere Dayalı İletişim

1. Soru

Değere dayalı yönetim anlayışını tanımlayınız?

Cevap

Değere dayalı yönetim anlayışı, hissedar (piyasa) değerini en üst seviyeye çıkarmak için alınması gereken yönetim kararlarının nasıl alınması gerektiğiyle ilgilenirken değere dayalı pazarlama anlayışı ise hissedar değerini yaratabilmek ve maksimize etmek için hangi pazarlama stratejilerinin oluşturulması gerektiğiyle ilgilenmektedir.


2. Soru

Değere dayalı yönetim ve pazarlama kavramlarını amaçları ile tanımlayınız?

Cevap

Günümüzde şirketler, gerçekleştirmek durumunda oldukları faaliyetleri yerine getirirken birtakım temel amaçları göz önünde bulundurmalıdırlar. Genel olarak üç çeşit amaçtan bahsetmek mümkündür: • Şirket çıkarlarına uygun amaçlar • Hissedarların çıkarlarına uygun amaçlar • İdeolojik amaçlar


3. Soru

Değere Dayalı Yönetim Yaklaşımının gelişmiş ülkelerde benimsenmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

Değer ve değerleme kavramları üzerinde durduktan sonra değere dayalı yönetimi; hissedarların servetini oluşturan unsurlar üzerinde yönetimin stratejik ve operasyonel düzeylerde etkin kararlar almasına odaklanarak şirket değerini maksimize etmeyi amaçlayan analitik tekniklerden, yönetim sürecinden ve şirketin genel amaçlarından oluşan bir yönetim yaklaşımı olarak tanımlayabiliriz. Buna göre, şirket değeri kısaca aşağıdaki şekilde ifade edilebilir; Değer Şimdiki Değer{Beklenen Vergi Sonrası Nakit Akışı (BVSNA)}


4. Soru

Nakit Akışını tanımlayınız?

Cevap

Bir varlığın, yatırımın ya da şirketin değerini hesaplayabilmek için kullanılan değişkenlerden birisi nakit akışlarıdır. Nakit akışı şirkete, faaliyetleri neticesinde meydana gelen nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Şirketin faaliyetleri neticesinde elde edeceği nakit girişleri, satış gelirlerine ve faaliyet kâr marjına bağlıdır. Satış gelirleri en basit olarak satılan miktar ile birim satış fiyatının çarpımı şeklinde hesaplanabilir


5. Soru

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetini tanımlayınız?

Cevap

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM), çeşitli fon kaynaklarının vergiden sonraki maliyetlerinin, bu kaynakların sermaye içerisindeki payları ile çarpımlarının toplamıdır. AOSM’ nin hesaplanmasıyla şirket için tek bir sermaye maliyeti rakamı bulunmaktadır. Böylelikle yatırım projeleri ya da stratejileri değerlendirilirken belli bir ölçüte ulaşmak mümkün olmaktadır. AOSM, bir firmanın finansmanında kullanılan farklı kaynakların ortalama maliyetlerinin ağırlıklarına göre hesaplanmaktadır; AOSMke (E/(E+D+PS)) + kd (D/(E+D+PS)) Burada ke Özkaynakların maliyetini, kd : Borçların maliyetini, E/(E+D+PS):Özkaynakların piyasa değerinin toplam kaynaklara oranını, D/(E+D+PS): Borçların piyasa değerinin toplam kaynaklara oranını ifade etmektedir.


6. Soru

AOSM’nin ikinci unsuru, özsermaye maliyetini açıklayınız?

Cevap

Özsermaye maliyeti; firma yatırımcı larını, firmanın hisse senetlerini satın almaya ikna etmek için gerekli olan minimum getiri oranıdır. Özsermayenin fırsat maliyetinin tahmin edilmesi için genellikle sermaye varlıklarını fiyatlama modeli (SVFM) kullanılmaktadır. SVFM, yatırım yapılması düşünülen menkul değerin sahip olduğu riske uygun bir getiri verip vermediğini araştırmakta hatta henüz piyasada işlem yapmaya başlamamış bir varlığın vermesi gereken getiriyi açıklayan teorik bir çerçeve sağlamaktadır.


7. Soru

Devam eden değeri açıklayınız?

Cevap

Şirket değerlemesinde şirketin ömrü sonsuz kabul edilmektedir. Bu sürede şirketin elde edeceği nakit akımlarının hesaplanmasında iki yöntem kullanılmaktadır. Birinci yöntemde nakit akımları yetmiş beş veya yüz yıl gibi uzun bir süre için tahmin edilmektedir. İkinci yöntemde ise şirketin nakit akışları, öngörülen dönem (beş veya on yıl gibi) ve öngörülen dönem sonrası olmak üzere iki döneme ayrılarak tahmin edilmektedir. İkinci yöntem süre açısından uygulaması daha kolay olduğu için önerilmektedir. Bu yönteme göre şirketin değeri şu şekilde oluşur; Şirketin Değeri Öngörülen Dönem İçindeki Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri + Öngörülen Dönem Sonrasındaki Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri


8. Soru

Değere dayalı pazarlama, bir şirkette başlıca hangi konulara odaklanmaktadır?

Cevap

Değere dayalı pazarlama, bir şirkette başlıca aşağıdaki konulara odaklanmaktadır: • Şirket (hissedar) değeri yaratmaya yönelik içsel ve dışsal pazarlama hedeflerinin belirlenmesi • Belirlenen içsel ve dışsal pazarlama hedefleri doğrultusunda, değer yaratacak pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve bu kapsamda pazarlama biriminde örgütsel düzenlemelerin yapılması • Pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlamayla ilgili hareket planlarının geliştirilmesi • Pazarlama stratejileri doğrultusunda değeri belirleyen değişkenlerin analizinin yapılması • Şirketin, ürettiği ürün veya hizmetlerinde ve müşteri portföyünde değer yaratan unsurları belirleyen işletme içi pazarlama bilgi sisteminin oluşturulması • Yönetimsel ve finansal performans ölçümü dikkate alınarak pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesi • Gerçekleşen sonuçlar ışığında şirketin değer yaratmaya yönelik pazarlama hedefleri, stratejileri, plan ve kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi ve gerekli görülenlerin değiştirilmesi


9. Soru

Değere dayalı iletişimi tanımlayınız?

Cevap

Türk Dil Kurumunun yayınladığı Büyük Türkçe Sözlük’te iletişim, Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması veya telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, haberleşme, bildirişim olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerde değer yaratma, yönetme ve maksimizasyonunun sağlanması paydaşlarla kurulan ilişkilere bağlıdır. İletişim sürecinin yönetiminde başta müşteriler olmak üzere hissedarlar, iş görenler, kredi verenler, devlet ve toplumla ilişkiler kurulmalı ve bu ilişkilerin değer yaratmasına yönelik stratejiler geliştirilerek her bir stratejinin finansal açıdan değer yaratıp yaratmadığının ölçümlenmesi gerekmektedir.


10. Soru

Değere dayalı iletişim modelini tanımlayınız?

Cevap

Değere dayalı pazarlama yaklaşımı, iletişim harcamalarını satış hacmi ve kâr düzeyindeki artışla değerlendirmemektedir. Buna karşın gelecekte yaratılacak nakit akışlarının belirli bir iskonto oranından hesaplanan net bugünkü değerine olan etkisine göre değerlendirmektedir. Bir şirkette, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini aşağıdaki dört yolla arttırmak mümkündür: a) Nakit akışını arttırarak b) Nakit akışlarının hızını arttırarak c) Nakit akışlarının devamlılığını arttırarak d) Nakit akışının elde edilmesindeki riski (sermaye maliyeti) azaltarak


11. Soru

Değere dayalı iletişim sürecinde hangi unsurlar dikkate alınmalıdır?

Cevap

a) Tüketicinin Rolü: Kurumsal ve bireysel tüketicilerin üstlendikleri rollerden kaynaklanan özelliklerinden dolayı birbirinden farklı satın alma koşulları, tutumları ve amaçları vardır. b) Tüketicinin Geçmişi ve Deneyimi: Tüketicinin kültürel, sosyal ve kişisel geçmişi ve deneyimleri satın alma kararlarını etkilemektedir. c) Tüketicinin Bilgi Kaynakları: Tüketiciler, tüketim deneyimlerini desteklemek amacıyla farklı bilgi kaynaklarından yararlanır. Bu bilgi kaynakları dört başlıkta toplanabilir: • Bireysel Kaynaklar: Bireysel tüketiciler bilgileri aileden, arkadaş çevresinden ve komşulardan toplarken kurumsal tüketiciler, bünyelerindeki uzmanların görüşlerinden elde edebilir. • Kamuya Açık Kaynaklar: Görsel ve yazılı medya, sosyal medya, tüketici örgütleri gibi kamuya yönelik bilgi sunan kaynaklardan bilgi edinilebilir. • Deneyimsel Kaynaklar: Tüketicilerin satın alma kararını vermeden önce ürüne dokunarak veya inceleyerek ulaşabilir. • Ticari Kaynaklar: Burada iki tür ticari bilgi kaynağı bulunmaktadır. İlk olarak tüketici, şirketin pazardaki varlığı, ürün ve hizmetleri, fiyatları ve dağıtım kanalları üzerinden kalite algılamasını gerçekleştirir. İkinci olarak da tüketici şirketin pazarlama ve iletişim faaliyet ve araçlarından (reklam, promosyon, web sitesi, halkla ilişkiler faaliyetleri, kişisel satış ve doğrudan pazarlama gibi) bilgi edinebilmektedir.


12. Soru

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejilerinin geliştirme süreçlerini tanımlayınız?

Cevap

1. Pazarın ve Markanın Analizinin Yapılması: Buradaki temel amaç yöneticilerin, markanın pazarlama ve finansal bağlamda ne durumda olduğunu anlamaları ve gelecekte nakit akışı yaratabilme potansiyelini değerlendirmeleridir. 2. İletişim Stratejisinin Amaçlarının Belirlenmesi: Geliştirilecek iletişim stratejisinin kısa ve uzun dönemli amaçlarının açık, uygulanabilir ve ölçülebilir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.. 3. Mesajın Tasarlanması: İletişim stratejisiyle ilgili açık, anlaşılabilir, uygulanabilir, hedef pazara uygun ve ölçülebilir amaçlar belirlendikten sonra bu amaçlara ulaşmak için dikkat çekici, istek uyandırıcı, özel ve inanılır faydalar sunacak mesajların tasarlanması gerekmektedir. 4. İletişim Bütçesinin Hazırlanması: İletişim stratejisi bağlamında pazar ve marka analizi yapılarak belirlenen hedefler doğrultusunda ve kullanılacak mesajın içeriği ve sunumuna ayıracağı bütçeyi ve bu bütçenin iletişim araçları arasında paylaştırılması, pazarlama ve finans yöneticilerinin karşılaştığı önemli sorunlardır. İletişim bütçesi etkin hazırlanırsa potansiyel satışlar, kâr ve nakit akışlarına olumlu etkilerde bulunacaktır.


13. Soru

Şirketlerde Değere Dayalı İletişim Stratejilerinin Değerlemesini açıklayınız ?

Cevap

Değere dayalı pazarlama ve değere dayalı iletişim yaklaşımlarına göre yöneticilerin hissedar değerini en üst seviyeye yükseltecek pazarlama ve iletişim stratejilerini geliştirerek uygulamaları gerekmektedir. Bu stratejiler, gelecekte elde edilecek nakit akışlarının belirli bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamını en çoklayacak stratejilerdir.


14. Soru

Bir şirkette, gelecekteki nakit akışının artırılmasının hangi aşamalarla olmaktadır?

Cevap

Nakit akışını arttırarak b) Nakit akışlarının hızını arttırarak c) Nakit akışlarının devamlılığını arttırarak d) Nakit akışının elde edilmesindeki riski (sermaye maliyeti) azaltarak


15. Soru

Değere dayalı iletişim sürecinde dikkate alınması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

a) Tüketicinin Rolü: Kurumsal ve bireysel tüketicilerin üstlendikleri rollerden kaynaklanan özelliklerinden dolayı birbirinden farklı satın alma koşulları, tutumları ve amaçları vardır. b) Tüketicinin Geçmişi ve Deneyimi: Tüketicinin kültürel, sosyal ve kişisel geçmişi ve deneyimleri satın alma kararlarını etkilemektedir. c) Tüketicinin Bilgi Kaynakları: Tüketiciler, tüketim deneyimlerini desteklemek amacıyla farklı bilgi kaynaklarından yararlanır. Bu bilgi kaynakları dört başlıkta toplanabilir: • Bireysel Kaynaklar: Bireysel tüketiciler bilgileri aileden, arkadaş çevresinden ve komşulardan toplarken kurumsal tüketiciler, bünyelerindeki uzmanların görüşlerinden elde edebilir. • Kamuya Açık Kaynaklar: Görsel ve yazılı medya, sosyal medya, tüketici örgütleri gibi kamuya yönelik bilgi sunan kaynaklardan bilgi edinilebilir. • Deneyimsel Kaynaklar: Tüketicilerin satın alma kararını vermeden önce ürüne dokunarak veya inceleyerek ulaşabilir. • Ticari Kaynaklar: Tüketici, şirketin pazardaki varlığı, ürün ve hizmetleri, fiyatları ve dağıtım kanalları üzerinden kalite algılamasını gerçekleştirir ve pazarlama ve iletişim faaliyet ve araçlarından bilgi edinebilmektedir.


16. Soru

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejilerinin geliştirilme süreçlerini tanımlayınız?

Cevap

1. Pazarın ve Markanın Analizinin Yapılması 2. İletişim Stratejisinin Amaçlarının Belirlenmesi 3. Mesajın Tasarlanması 4. İletişim Bütçesinin Hazırlanması


17. Soru

İletişim stratejilerinin amaçları nasıl belirlenmelidir?

Cevap

Bu kapsamda uzun dönemde satışları, nakit girişlerinin miktarını, süresini, hızını ve risk düzeyini bu amaç doğrultusunda olumlu etkileyecek ve sürdürebilirliği sağlayacak şekilde açık, anlaşılabilir, uygulanabilir, hedef pazara uygun ve ölçülebilir şekilde amaçların belirlenmesi önem arz etmektedir


18. Soru

Değere dayalı iletişim stratejilerinde mesaj nasıl tasarlanmalıdır?

Cevap

Mesajların içeriği belirlenirken ürün, marka ve hedef pazarın özelliklerine göre akılcı veya duygusal şekilde bir içerik belirlenebilmektedir. Bu kapsamda tutku verici, markayı statü veya yaşam tarzı ile ilişkilendiren, korku, suçluluk, utanç, espri, gurur veya sevgi gibi duygusal unsurları ileten mesajlar kullanılmaktadır. Mesajın içeriğinin tasarlanmasından Mesajların gerek içerik gerekse sunum tasarımında şirket değerine en yüksek katma değeri sağlayacak şekilde tercihlerde bulunulması önemlidir.


19. Soru

Geleneksel bütçeleme yöntemlerini tanımlayınız?

Cevap

a) Geleneksel Yöntemler: Geleneksel yöntemler; katlanabilir miktar yöntemi, keyfi saptama yöntemi, artan bütçeleme yöntemi, satış yüzdesi yöntemi, birim başına sabit miktar yöntemi, rekabet paritesi yöntemi ve amaç- görev yöntemleri olarak sıralanmaktadır. • Katlanabilir Miktar Yöntemi Keyfi Saptama Yöntemi • Artan Bütçeleme Yöntemi • Satış Yüzdesi Yöntemi Birim Başına Sabit Miktar Yöntemi • Rekabet Paritesi Yöntemi • Amaç-Görev Yöntemi


20. Soru

Satışların düştüğü durgunluk dönemlerinde hangi stratejiler uygulanabilir?

Cevap

Katlanabilir Miktar Yöntemi: Bu yöntemi genel olarak küçük şirketlerin uyguladıkları görülmektedir. Küçük şirketler ne kadarlık bir iletişim ve reklam harcamasına katlanabilirlerse bu miktarı iletişim bütçesi olarak belirlerler. Keyfi Saptama Yöntemi: Bu yöntemde bütçeyi hazırlayan kişinin kendi kişisel düşünce, deneyim ve yargılarından yola çıkarak iletişim bütçesi hazırlanır. Artan Bütçeleme Yöntemi: Bu yöntemde şirket bir önceki yıldaki iletişim bütçesini belirli bir oranda arttırarak iletişim bütçesini hazırlar. Satış Yüzdesi Yöntemi: Bu yöntemde şirketler iletişim bütçelerini geçmiş satışlarının ya da gelecekteki tahmini satışlarının belirli bir yüzdesine göre oluştururlar. Geçmişteki satışların bir oranı kullanılacak ise bu oran genellikle deneyimlere ya da o endüstride geçerli olan oranlara göre seçilir.


21. Soru

Değere dayalı bütçeleme yöntemini tanımlayınız?

Cevap

Değere dayalı pazarlama anlayışında temel hedef hissedar değerini en üst seviyeye yükseltmek olduğu için iletişim bütçesini belirlemenin en etkin yolu, ürün veya markanın gelecekte yaratacağı nakit akışlarının net bugünkü değerini en üst seviyeye çıkartacak finansal kaynağı tahsis etmektir. Satışları tahmin etmede genel olarak üç yöntem kullanılabilmektedir. • Deneysel Tahmin Yöntemi • Ortak Kararla Tahmin Yöntemi • Ekonometrik Yöntem


22. Soru

Deneysel tahmin yöntemini tanımlayınız?

Cevap

Genel olarak piyasaya yeni çıkmış ürün veya markalar için uygulanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda ürün veya markanın hedeflendiği farklı coğrafi bölgeler, demografik niteliklere göre iletişim harcamaları farklılaştırılarak satış düzeyi değerlendirilebilmektedir


23. Soru

Ortak kararla tahmin yöntemini tanımlayınız?

Cevap

Bu yaklaşımda ise marka veya ürünü geliştiren ekip üyeleri öncelikle farklı pazarlama harcamalarını farklı senaryolar açısından düşük, orta ve yüksek düzeyde tahmin ederek her bir tahmin düzeyindeki harcama miktarına göre hedef pazarlardaki tepki düzeyi belirlenmeye çalışılmaktadır.


24. Soru

Ekonometrik yöntemi tanımlayınız?

Cevap

Bu yaklaşımda, satışlardaki değişim ile iletişim harcamaları arasındaki ilişki istatistiksel olarak ortaya çıkarılmaya çalışılır. Bu yaklaşım, ürün-yaşam eğrisinde olgunluk dönemindeki ürün veya markalar için ve gelecekteki durumun geçmişten farklı olmayacağı olgun (durağan) pazarlar için önerilmektedir.


25. Soru

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejileri nelerdir?

Cevap

Bu stratejiler, gelecekte elde edilecek nakit akışlarının belirli bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamını en çoklayacak stratejilerdir. Bu kapsamda herhangi bir pazarlama veya iletişim stratejisinin, şirketin değerine olan katkısını ölçmek veya alternatif stratejilerden hangisinin şirket değerini en üst seviyeye yükselteceğinin belirlenerek seçilmesi süreci son derece önemlidir.


26. Soru

Günümüz şirketleri açısından nihai amaç nedir?

Cevap

Günümüzde şirketler açısından nihai amaç, hissedarlarının (ortaklarının) değerlerini maksimize etmek olarak kabul edilmektedir.


27. Soru

Değere dayalı üretim ile değere dayalı pazarlama anlayışı arasındaki fark nedir?

Cevap

Değere dayalı yönetim anlayışı, hissedar (piyasa) değerini en üst seviyeye çıkarmak için alınması gereken yönetim kararlarının nasıl alınması gerektiğiyle ilgilenirken değere dayalı pazarlama anlayışı ise hissedar değerini yaratabilmek ve maksimize etmek için hangi pazarlama stratejilerinin oluşturulması gerektiğiyle ilgilenmektedir.


28. Soru

Günümüz şirketleri gerçekleştirmekte oldukları faaliyetleri yaparken hangi temel amaçları göz önünde bulundurmalıdır?

Cevap

Günümüzde şirketler, gerçekleştirmek durumunda oldukları faaliyetleri yerine getirirken birtakım temel amaçları göz önünde bulundurmalıdırlar. Genel olarak üç çeşit amaçtan bahsetmek mümkündür:

 • Şirket çıkarlarına uygun amaçlar
 • Hissedarların çıkarlarına uygun amaçlar
 • İdeolojik amaçlar

29. Soru

Türk Dil Kurumuna göre değer kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde değer, “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık veya bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı” olarak tanımlanmaktadır.


30. Soru

Şirket değeri kısaca nasıl ifade edilir?

Cevap

Şirket değeri kısaca,

Değer = Şimdiki Değer {Beklenen Vergi Sonrası Nakit Akışı (BVSNA)} ifade edilir.


31. Soru

Şirketlerde nakit akışı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Nakit akışı şirkete, faaliyetleri neticesinde meydana gelen nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır.


32. Soru

Faaliyet kâr marjı, vergi faiz öncesi kar (FVÖK) nedir?

Cevap

Faaliyet kâr marjı, vergi ve faiz öncesi kârın (FVÖK), satışlara oranlanmasıyla hesaplanmakta ve gerçekleştirilen satışların yüzde kaçlık kısmının faaliyet kârı olarak elde edildiğini göstermektedir. FVÖK ise satış gelirlerinden satışların maliyeti ve faaliyet giderlerinin (reklam, satış, pazarlama, yönetim ve araştırma-geliştirme ve amortisman giderleri toplamı) çıkarılması neticesinde elde edilen tutardır.


33. Soru

Piyasa risk birimi nedir?

Cevap

Piyasa risk primi, piyasa portföyünün beklenen getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki farktır.


34. Soru

Sistematik risk (BETA) katsayısı neyi göstermektedir?

Cevap

Beta katsayısı, bir menkul kıymetin getirisinin pazar portföyü getirisi ile olan ilişkisini göstermektedir.


35. Soru

Devam eden değer (DED) nedir?

Cevap

Açık dönem sonrasındaki nakit akımlarının bugünkü değeri, devam eden değer (DED) olarak tanımlanmaktadır.


36. Soru

Değere dayalı yönetim yaklaşımının başarılı olarak uygulanabilmesi için en önemli husus nedir?

Cevap

Değere dayalı yönetim yaklaşımının bir şirkette başarılı olarak uygulanmasında en önemli hususlardan birisinin “değer yaratan” müşteri ve ürünlerin doğru belirlenmesi ve buna bağlı olarak “değer yaratan” pazarlama stratejilerinin oluşturulması olduğu kabul edilmektedir.


37. Soru

Değere dayalı pazarlamada bir şirket hangi konulara odaklanmalıdır?

Cevap

Değere dayalı pazarlama, bir şirkette başlıca aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

 • Şirket (hissedar) değeri yaratmaya yönelik içsel ve dışsal pazarlama hedeflerinin belirlenmesi
 • Belirlenen içsel ve dışsal pazarlama hedefleri doğrultusunda, değer yaratacak pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve bu kapsamda pazarlama biriminde örgütsel düzenlemelerin yapılması
 • Pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlamayla ilgili hareket planlarının geliştirilmesi
 • Pazarlama stratejileri doğrultusunda değeri belirleyen değişkenlerin analizinin yapılması
 • Şirketin, ürettiği ürün veya hizmetlerinde ve müşteri portföyünde değer yaratan unsurları belirleyen işletme içi pazarlama bilgi sisteminin oluşturulması
 • Yönetimsel ve finansal performans ölçümü dikkate alınarak pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesi
 • Gerçekleşen sonuçlar ışığında şirketin değer yaratmaya yönelik pazarlama hedefleri, stratejileri, plan ve kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi ve gerekli görülenlerin değiştirilmesi

38. Soru

Değere dayalı iletişimin sözlük karşılığı nedir?

Cevap

Türk Dil Kurumunun yayınladığı Büyük Türkçe Sözlük’ te iletişim, “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması veya telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, haberleşme, bildirişim” olarak tanımlanmaktadır.


39. Soru

Güçlü bütçeyle hazırlanmış reklamların şirketlerin hızlı büyümesinde etkisi nedir?

Cevap

Güçlü bir bütçeyle hazırlanmış reklamlar, kolayca tüketici zihninde kalabilmektedir. Bu kapsamda reklamlar, şirketlerin hızlı büyümesinde birincil öneme sahiptir.


40. Soru

Değere dayalı iletişim modeli nasıl oluşturulmuştur?

Cevap

Değere dayalı pazarlama yaklaşımı, iletişim harcamalarını satış hacmi ve kâr düzeyindeki artışla değerlendirmemektedir. Buna karşın gelecekte yaratılacak nakit akışlarının belirli bir iskonto oranından hesaplanan net bugünkü değerine olan etkisine göre değerlendirmektedir. Bu bağlamda değere dayalı iletişim modeli oluşturulmuştur.


41. Soru

Bir şirkette, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hangi yollarla arttırılır?

Cevap

Bir şirkette, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini aşağıdaki dört yolla arttırmak mümkündür:

 1. Nakit akışını arttırarak
 2. Nakit akışlarının hızını arttırarak
 3. Nakit akışlarının devamlılığını arttırarak
 4. Nakit akışının elde edilmesindeki riski (sermaye maliyeti) azaltarak

42. Soru

Değere dayalı iletişim sürecinde dikkate alınması unsurlar nelerdir?

Cevap

Değere dayalı iletişim sürecinde

 • Tüketicinin Rolü
 • Tüketicinin Geçmişi ve Deneyimi
 • Tüketicinin Bilgi Kaynakları dikkate alınması gereken faktörlerdir.

43. Soru

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejilerinin geliştirilme sürecinde temel başlıklar nelerdir?

Cevap

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejilerinin geliştirilme sürecinde temel başlıklar,

 1. Pazarın ve Markanın Analizinin Yapılması
 2. İletişim Stratejisinin Amaçlarının Belirlenmesi
 3. Mesajın Tasarlanması
 4. İletişim Bütçesinin Hazırlanması

44. Soru

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejilerinde mesaj nasıl tasarlanmalıdır?

Cevap

İletişim stratejisiyle ilgili açık, anlaşılabilir, uygulanabilir, hedef pazara uygun ve ölçülebilir amaçlar belirlendikten sonra bu amaçlara ulaşmak için dikkat çekici, istek uyandırıcı, özel ve inanılır faydalar sunacak mesajların tasarlanması gerekmektedir. Söz konusu mesajların tasarlanmasında mesajın içeriğinin ve sunumunun belirlenmesi önemlidir. Mesajların içeriği belirlenirken ürün, marka ve hedef pazarın özelliklerine göre akılcı veya duygusal şekilde bir içerik belirlenebilmektedir.


45. Soru

İletişim bütçesinin hazırlanmasında geleneksel yöntemler nelerdir?

Cevap

Geleneksel yöntemler; katlanabilir miktar yöntemi, keyfi saptama yöntemi, artan bütçeleme yöntemi, satış yüzdesi yöntemi, birim başına sabit miktar yöntemi, rekabet paritesi yöntemi ve amaç-görev yöntemleri olarak sıralanmaktadır.


1. Soru

Değere dayalı yönetim anlayışını tanımlayınız?

Cevap

Değere dayalı yönetim anlayışı, hissedar (piyasa) değerini en üst seviyeye çıkarmak için alınması gereken yönetim kararlarının nasıl alınması gerektiğiyle ilgilenirken değere dayalı pazarlama anlayışı ise hissedar değerini yaratabilmek ve maksimize etmek için hangi pazarlama stratejilerinin oluşturulması gerektiğiyle ilgilenmektedir.

2. Soru

Değere dayalı yönetim ve pazarlama kavramlarını amaçları ile tanımlayınız?

Cevap

Günümüzde şirketler, gerçekleştirmek durumunda oldukları faaliyetleri yerine getirirken birtakım temel amaçları göz önünde bulundurmalıdırlar. Genel olarak üç çeşit amaçtan bahsetmek mümkündür: • Şirket çıkarlarına uygun amaçlar • Hissedarların çıkarlarına uygun amaçlar • İdeolojik amaçlar

3. Soru

Değere Dayalı Yönetim Yaklaşımının gelişmiş ülkelerde benimsenmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap

Değer ve değerleme kavramları üzerinde durduktan sonra değere dayalı yönetimi; hissedarların servetini oluşturan unsurlar üzerinde yönetimin stratejik ve operasyonel düzeylerde etkin kararlar almasına odaklanarak şirket değerini maksimize etmeyi amaçlayan analitik tekniklerden, yönetim sürecinden ve şirketin genel amaçlarından oluşan bir yönetim yaklaşımı olarak tanımlayabiliriz. Buna göre, şirket değeri kısaca aşağıdaki şekilde ifade edilebilir; Değer Şimdiki Değer{Beklenen Vergi Sonrası Nakit Akışı (BVSNA)}

4. Soru

Nakit Akışını tanımlayınız?

Cevap

Bir varlığın, yatırımın ya da şirketin değerini hesaplayabilmek için kullanılan değişkenlerden birisi nakit akışlarıdır. Nakit akışı şirkete, faaliyetleri neticesinde meydana gelen nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Şirketin faaliyetleri neticesinde elde edeceği nakit girişleri, satış gelirlerine ve faaliyet kâr marjına bağlıdır. Satış gelirleri en basit olarak satılan miktar ile birim satış fiyatının çarpımı şeklinde hesaplanabilir

5. Soru

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetini tanımlayınız?

Cevap

Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM), çeşitli fon kaynaklarının vergiden sonraki maliyetlerinin, bu kaynakların sermaye içerisindeki payları ile çarpımlarının toplamıdır. AOSM’ nin hesaplanmasıyla şirket için tek bir sermaye maliyeti rakamı bulunmaktadır. Böylelikle yatırım projeleri ya da stratejileri değerlendirilirken belli bir ölçüte ulaşmak mümkün olmaktadır. AOSM, bir firmanın finansmanında kullanılan farklı kaynakların ortalama maliyetlerinin ağırlıklarına göre hesaplanmaktadır; AOSMke (E/(E+D+PS)) + kd (D/(E+D+PS)) Burada ke Özkaynakların maliyetini, kd : Borçların maliyetini, E/(E+D+PS):Özkaynakların piyasa değerinin toplam kaynaklara oranını, D/(E+D+PS): Borçların piyasa değerinin toplam kaynaklara oranını ifade etmektedir.

6. Soru

AOSM’nin ikinci unsuru, özsermaye maliyetini açıklayınız?

Cevap

Özsermaye maliyeti; firma yatırımcı larını, firmanın hisse senetlerini satın almaya ikna etmek için gerekli olan minimum getiri oranıdır. Özsermayenin fırsat maliyetinin tahmin edilmesi için genellikle sermaye varlıklarını fiyatlama modeli (SVFM) kullanılmaktadır. SVFM, yatırım yapılması düşünülen menkul değerin sahip olduğu riske uygun bir getiri verip vermediğini araştırmakta hatta henüz piyasada işlem yapmaya başlamamış bir varlığın vermesi gereken getiriyi açıklayan teorik bir çerçeve sağlamaktadır.

7. Soru

Devam eden değeri açıklayınız?

Cevap

Şirket değerlemesinde şirketin ömrü sonsuz kabul edilmektedir. Bu sürede şirketin elde edeceği nakit akımlarının hesaplanmasında iki yöntem kullanılmaktadır. Birinci yöntemde nakit akımları yetmiş beş veya yüz yıl gibi uzun bir süre için tahmin edilmektedir. İkinci yöntemde ise şirketin nakit akışları, öngörülen dönem (beş veya on yıl gibi) ve öngörülen dönem sonrası olmak üzere iki döneme ayrılarak tahmin edilmektedir. İkinci yöntem süre açısından uygulaması daha kolay olduğu için önerilmektedir. Bu yönteme göre şirketin değeri şu şekilde oluşur; Şirketin Değeri Öngörülen Dönem İçindeki Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri + Öngörülen Dönem Sonrasındaki Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri

8. Soru

Değere dayalı pazarlama, bir şirkette başlıca hangi konulara odaklanmaktadır?

Cevap

Değere dayalı pazarlama, bir şirkette başlıca aşağıdaki konulara odaklanmaktadır: • Şirket (hissedar) değeri yaratmaya yönelik içsel ve dışsal pazarlama hedeflerinin belirlenmesi • Belirlenen içsel ve dışsal pazarlama hedefleri doğrultusunda, değer yaratacak pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve bu kapsamda pazarlama biriminde örgütsel düzenlemelerin yapılması • Pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlamayla ilgili hareket planlarının geliştirilmesi • Pazarlama stratejileri doğrultusunda değeri belirleyen değişkenlerin analizinin yapılması • Şirketin, ürettiği ürün veya hizmetlerinde ve müşteri portföyünde değer yaratan unsurları belirleyen işletme içi pazarlama bilgi sisteminin oluşturulması • Yönetimsel ve finansal performans ölçümü dikkate alınarak pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesi • Gerçekleşen sonuçlar ışığında şirketin değer yaratmaya yönelik pazarlama hedefleri, stratejileri, plan ve kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi ve gerekli görülenlerin değiştirilmesi

9. Soru

Değere dayalı iletişimi tanımlayınız?

Cevap

Türk Dil Kurumunun yayınladığı Büyük Türkçe Sözlük’te iletişim, Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması veya telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, haberleşme, bildirişim olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerde değer yaratma, yönetme ve maksimizasyonunun sağlanması paydaşlarla kurulan ilişkilere bağlıdır. İletişim sürecinin yönetiminde başta müşteriler olmak üzere hissedarlar, iş görenler, kredi verenler, devlet ve toplumla ilişkiler kurulmalı ve bu ilişkilerin değer yaratmasına yönelik stratejiler geliştirilerek her bir stratejinin finansal açıdan değer yaratıp yaratmadığının ölçümlenmesi gerekmektedir.

10. Soru

Değere dayalı iletişim modelini tanımlayınız?

Cevap

Değere dayalı pazarlama yaklaşımı, iletişim harcamalarını satış hacmi ve kâr düzeyindeki artışla değerlendirmemektedir. Buna karşın gelecekte yaratılacak nakit akışlarının belirli bir iskonto oranından hesaplanan net bugünkü değerine olan etkisine göre değerlendirmektedir. Bir şirkette, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini aşağıdaki dört yolla arttırmak mümkündür: a) Nakit akışını arttırarak b) Nakit akışlarının hızını arttırarak c) Nakit akışlarının devamlılığını arttırarak d) Nakit akışının elde edilmesindeki riski (sermaye maliyeti) azaltarak

11. Soru

Değere dayalı iletişim sürecinde hangi unsurlar dikkate alınmalıdır?

Cevap

a) Tüketicinin Rolü: Kurumsal ve bireysel tüketicilerin üstlendikleri rollerden kaynaklanan özelliklerinden dolayı birbirinden farklı satın alma koşulları, tutumları ve amaçları vardır. b) Tüketicinin Geçmişi ve Deneyimi: Tüketicinin kültürel, sosyal ve kişisel geçmişi ve deneyimleri satın alma kararlarını etkilemektedir. c) Tüketicinin Bilgi Kaynakları: Tüketiciler, tüketim deneyimlerini desteklemek amacıyla farklı bilgi kaynaklarından yararlanır. Bu bilgi kaynakları dört başlıkta toplanabilir: • Bireysel Kaynaklar: Bireysel tüketiciler bilgileri aileden, arkadaş çevresinden ve komşulardan toplarken kurumsal tüketiciler, bünyelerindeki uzmanların görüşlerinden elde edebilir. • Kamuya Açık Kaynaklar: Görsel ve yazılı medya, sosyal medya, tüketici örgütleri gibi kamuya yönelik bilgi sunan kaynaklardan bilgi edinilebilir. • Deneyimsel Kaynaklar: Tüketicilerin satın alma kararını vermeden önce ürüne dokunarak veya inceleyerek ulaşabilir. • Ticari Kaynaklar: Burada iki tür ticari bilgi kaynağı bulunmaktadır. İlk olarak tüketici, şirketin pazardaki varlığı, ürün ve hizmetleri, fiyatları ve dağıtım kanalları üzerinden kalite algılamasını gerçekleştirir. İkinci olarak da tüketici şirketin pazarlama ve iletişim faaliyet ve araçlarından (reklam, promosyon, web sitesi, halkla ilişkiler faaliyetleri, kişisel satış ve doğrudan pazarlama gibi) bilgi edinebilmektedir.

12. Soru

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejilerinin geliştirme süreçlerini tanımlayınız?

Cevap

1. Pazarın ve Markanın Analizinin Yapılması: Buradaki temel amaç yöneticilerin, markanın pazarlama ve finansal bağlamda ne durumda olduğunu anlamaları ve gelecekte nakit akışı yaratabilme potansiyelini değerlendirmeleridir. 2. İletişim Stratejisinin Amaçlarının Belirlenmesi: Geliştirilecek iletişim stratejisinin kısa ve uzun dönemli amaçlarının açık, uygulanabilir ve ölçülebilir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.. 3. Mesajın Tasarlanması: İletişim stratejisiyle ilgili açık, anlaşılabilir, uygulanabilir, hedef pazara uygun ve ölçülebilir amaçlar belirlendikten sonra bu amaçlara ulaşmak için dikkat çekici, istek uyandırıcı, özel ve inanılır faydalar sunacak mesajların tasarlanması gerekmektedir. 4. İletişim Bütçesinin Hazırlanması: İletişim stratejisi bağlamında pazar ve marka analizi yapılarak belirlenen hedefler doğrultusunda ve kullanılacak mesajın içeriği ve sunumuna ayıracağı bütçeyi ve bu bütçenin iletişim araçları arasında paylaştırılması, pazarlama ve finans yöneticilerinin karşılaştığı önemli sorunlardır. İletişim bütçesi etkin hazırlanırsa potansiyel satışlar, kâr ve nakit akışlarına olumlu etkilerde bulunacaktır.

13. Soru

Şirketlerde Değere Dayalı İletişim Stratejilerinin Değerlemesini açıklayınız ?

Cevap

Değere dayalı pazarlama ve değere dayalı iletişim yaklaşımlarına göre yöneticilerin hissedar değerini en üst seviyeye yükseltecek pazarlama ve iletişim stratejilerini geliştirerek uygulamaları gerekmektedir. Bu stratejiler, gelecekte elde edilecek nakit akışlarının belirli bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamını en çoklayacak stratejilerdir.

14. Soru

Bir şirkette, gelecekteki nakit akışının artırılmasının hangi aşamalarla olmaktadır?

Cevap

Nakit akışını arttırarak b) Nakit akışlarının hızını arttırarak c) Nakit akışlarının devamlılığını arttırarak d) Nakit akışının elde edilmesindeki riski (sermaye maliyeti) azaltarak

15. Soru

Değere dayalı iletişim sürecinde dikkate alınması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

a) Tüketicinin Rolü: Kurumsal ve bireysel tüketicilerin üstlendikleri rollerden kaynaklanan özelliklerinden dolayı birbirinden farklı satın alma koşulları, tutumları ve amaçları vardır. b) Tüketicinin Geçmişi ve Deneyimi: Tüketicinin kültürel, sosyal ve kişisel geçmişi ve deneyimleri satın alma kararlarını etkilemektedir. c) Tüketicinin Bilgi Kaynakları: Tüketiciler, tüketim deneyimlerini desteklemek amacıyla farklı bilgi kaynaklarından yararlanır. Bu bilgi kaynakları dört başlıkta toplanabilir: • Bireysel Kaynaklar: Bireysel tüketiciler bilgileri aileden, arkadaş çevresinden ve komşulardan toplarken kurumsal tüketiciler, bünyelerindeki uzmanların görüşlerinden elde edebilir. • Kamuya Açık Kaynaklar: Görsel ve yazılı medya, sosyal medya, tüketici örgütleri gibi kamuya yönelik bilgi sunan kaynaklardan bilgi edinilebilir. • Deneyimsel Kaynaklar: Tüketicilerin satın alma kararını vermeden önce ürüne dokunarak veya inceleyerek ulaşabilir. • Ticari Kaynaklar: Tüketici, şirketin pazardaki varlığı, ürün ve hizmetleri, fiyatları ve dağıtım kanalları üzerinden kalite algılamasını gerçekleştirir ve pazarlama ve iletişim faaliyet ve araçlarından bilgi edinebilmektedir.

16. Soru

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejilerinin geliştirilme süreçlerini tanımlayınız?

Cevap

1. Pazarın ve Markanın Analizinin Yapılması 2. İletişim Stratejisinin Amaçlarının Belirlenmesi 3. Mesajın Tasarlanması 4. İletişim Bütçesinin Hazırlanması

17. Soru

İletişim stratejilerinin amaçları nasıl belirlenmelidir?

Cevap

Bu kapsamda uzun dönemde satışları, nakit girişlerinin miktarını, süresini, hızını ve risk düzeyini bu amaç doğrultusunda olumlu etkileyecek ve sürdürebilirliği sağlayacak şekilde açık, anlaşılabilir, uygulanabilir, hedef pazara uygun ve ölçülebilir şekilde amaçların belirlenmesi önem arz etmektedir

18. Soru

Değere dayalı iletişim stratejilerinde mesaj nasıl tasarlanmalıdır?

Cevap

Mesajların içeriği belirlenirken ürün, marka ve hedef pazarın özelliklerine göre akılcı veya duygusal şekilde bir içerik belirlenebilmektedir. Bu kapsamda tutku verici, markayı statü veya yaşam tarzı ile ilişkilendiren, korku, suçluluk, utanç, espri, gurur veya sevgi gibi duygusal unsurları ileten mesajlar kullanılmaktadır. Mesajın içeriğinin tasarlanmasından Mesajların gerek içerik gerekse sunum tasarımında şirket değerine en yüksek katma değeri sağlayacak şekilde tercihlerde bulunulması önemlidir.

19. Soru

Geleneksel bütçeleme yöntemlerini tanımlayınız?

Cevap

a) Geleneksel Yöntemler: Geleneksel yöntemler; katlanabilir miktar yöntemi, keyfi saptama yöntemi, artan bütçeleme yöntemi, satış yüzdesi yöntemi, birim başına sabit miktar yöntemi, rekabet paritesi yöntemi ve amaç- görev yöntemleri olarak sıralanmaktadır. • Katlanabilir Miktar Yöntemi Keyfi Saptama Yöntemi • Artan Bütçeleme Yöntemi • Satış Yüzdesi Yöntemi Birim Başına Sabit Miktar Yöntemi • Rekabet Paritesi Yöntemi • Amaç-Görev Yöntemi

20. Soru

Satışların düştüğü durgunluk dönemlerinde hangi stratejiler uygulanabilir?

Cevap

Katlanabilir Miktar Yöntemi: Bu yöntemi genel olarak küçük şirketlerin uyguladıkları görülmektedir. Küçük şirketler ne kadarlık bir iletişim ve reklam harcamasına katlanabilirlerse bu miktarı iletişim bütçesi olarak belirlerler. Keyfi Saptama Yöntemi: Bu yöntemde bütçeyi hazırlayan kişinin kendi kişisel düşünce, deneyim ve yargılarından yola çıkarak iletişim bütçesi hazırlanır. Artan Bütçeleme Yöntemi: Bu yöntemde şirket bir önceki yıldaki iletişim bütçesini belirli bir oranda arttırarak iletişim bütçesini hazırlar. Satış Yüzdesi Yöntemi: Bu yöntemde şirketler iletişim bütçelerini geçmiş satışlarının ya da gelecekteki tahmini satışlarının belirli bir yüzdesine göre oluştururlar. Geçmişteki satışların bir oranı kullanılacak ise bu oran genellikle deneyimlere ya da o endüstride geçerli olan oranlara göre seçilir.

21. Soru

Değere dayalı bütçeleme yöntemini tanımlayınız?

Cevap

Değere dayalı pazarlama anlayışında temel hedef hissedar değerini en üst seviyeye yükseltmek olduğu için iletişim bütçesini belirlemenin en etkin yolu, ürün veya markanın gelecekte yaratacağı nakit akışlarının net bugünkü değerini en üst seviyeye çıkartacak finansal kaynağı tahsis etmektir. Satışları tahmin etmede genel olarak üç yöntem kullanılabilmektedir. • Deneysel Tahmin Yöntemi • Ortak Kararla Tahmin Yöntemi • Ekonometrik Yöntem

22. Soru

Deneysel tahmin yöntemini tanımlayınız?

Cevap

Genel olarak piyasaya yeni çıkmış ürün veya markalar için uygulanan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda ürün veya markanın hedeflendiği farklı coğrafi bölgeler, demografik niteliklere göre iletişim harcamaları farklılaştırılarak satış düzeyi değerlendirilebilmektedir

23. Soru

Ortak kararla tahmin yöntemini tanımlayınız?

Cevap

Bu yaklaşımda ise marka veya ürünü geliştiren ekip üyeleri öncelikle farklı pazarlama harcamalarını farklı senaryolar açısından düşük, orta ve yüksek düzeyde tahmin ederek her bir tahmin düzeyindeki harcama miktarına göre hedef pazarlardaki tepki düzeyi belirlenmeye çalışılmaktadır.

24. Soru

Ekonometrik yöntemi tanımlayınız?

Cevap

Bu yaklaşımda, satışlardaki değişim ile iletişim harcamaları arasındaki ilişki istatistiksel olarak ortaya çıkarılmaya çalışılır. Bu yaklaşım, ürün-yaşam eğrisinde olgunluk dönemindeki ürün veya markalar için ve gelecekteki durumun geçmişten farklı olmayacağı olgun (durağan) pazarlar için önerilmektedir.

25. Soru

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejileri nelerdir?

Cevap

Bu stratejiler, gelecekte elde edilecek nakit akışlarının belirli bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş değerleri toplamını en çoklayacak stratejilerdir. Bu kapsamda herhangi bir pazarlama veya iletişim stratejisinin, şirketin değerine olan katkısını ölçmek veya alternatif stratejilerden hangisinin şirket değerini en üst seviyeye yükselteceğinin belirlenerek seçilmesi süreci son derece önemlidir.

26. Soru

Günümüz şirketleri açısından nihai amaç nedir?

Cevap

Günümüzde şirketler açısından nihai amaç, hissedarlarının (ortaklarının) değerlerini maksimize etmek olarak kabul edilmektedir.

27. Soru

Değere dayalı üretim ile değere dayalı pazarlama anlayışı arasındaki fark nedir?

Cevap

Değere dayalı yönetim anlayışı, hissedar (piyasa) değerini en üst seviyeye çıkarmak için alınması gereken yönetim kararlarının nasıl alınması gerektiğiyle ilgilenirken değere dayalı pazarlama anlayışı ise hissedar değerini yaratabilmek ve maksimize etmek için hangi pazarlama stratejilerinin oluşturulması gerektiğiyle ilgilenmektedir.

28. Soru

Günümüz şirketleri gerçekleştirmekte oldukları faaliyetleri yaparken hangi temel amaçları göz önünde bulundurmalıdır?

Cevap

Günümüzde şirketler, gerçekleştirmek durumunda oldukları faaliyetleri yerine getirirken birtakım temel amaçları göz önünde bulundurmalıdırlar. Genel olarak üç çeşit amaçtan bahsetmek mümkündür:

 • Şirket çıkarlarına uygun amaçlar
 • Hissedarların çıkarlarına uygun amaçlar
 • İdeolojik amaçlar
29. Soru

Türk Dil Kurumuna göre değer kelimesinin anlamı nedir?

Cevap

Türk Dil Kurumunun Büyük Türkçe Sözlüğü’nde değer, “Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık veya bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı” olarak tanımlanmaktadır.

30. Soru

Şirket değeri kısaca nasıl ifade edilir?

Cevap

Şirket değeri kısaca,

Değer = Şimdiki Değer {Beklenen Vergi Sonrası Nakit Akışı (BVSNA)} ifade edilir.

31. Soru

Şirketlerde nakit akışı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Nakit akışı şirkete, faaliyetleri neticesinde meydana gelen nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır.

32. Soru

Faaliyet kâr marjı, vergi faiz öncesi kar (FVÖK) nedir?

Cevap

Faaliyet kâr marjı, vergi ve faiz öncesi kârın (FVÖK), satışlara oranlanmasıyla hesaplanmakta ve gerçekleştirilen satışların yüzde kaçlık kısmının faaliyet kârı olarak elde edildiğini göstermektedir. FVÖK ise satış gelirlerinden satışların maliyeti ve faaliyet giderlerinin (reklam, satış, pazarlama, yönetim ve araştırma-geliştirme ve amortisman giderleri toplamı) çıkarılması neticesinde elde edilen tutardır.

33. Soru

Piyasa risk birimi nedir?

Cevap

Piyasa risk primi, piyasa portföyünün beklenen getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki farktır.

34. Soru

Sistematik risk (BETA) katsayısı neyi göstermektedir?

Cevap

Beta katsayısı, bir menkul kıymetin getirisinin pazar portföyü getirisi ile olan ilişkisini göstermektedir.

35. Soru

Devam eden değer (DED) nedir?

Cevap

Açık dönem sonrasındaki nakit akımlarının bugünkü değeri, devam eden değer (DED) olarak tanımlanmaktadır.

36. Soru

Değere dayalı yönetim yaklaşımının başarılı olarak uygulanabilmesi için en önemli husus nedir?

Cevap

Değere dayalı yönetim yaklaşımının bir şirkette başarılı olarak uygulanmasında en önemli hususlardan birisinin “değer yaratan” müşteri ve ürünlerin doğru belirlenmesi ve buna bağlı olarak “değer yaratan” pazarlama stratejilerinin oluşturulması olduğu kabul edilmektedir.

37. Soru

Değere dayalı pazarlamada bir şirket hangi konulara odaklanmalıdır?

Cevap

Değere dayalı pazarlama, bir şirkette başlıca aşağıdaki konulara odaklanmaktadır:

 • Şirket (hissedar) değeri yaratmaya yönelik içsel ve dışsal pazarlama hedeflerinin belirlenmesi
 • Belirlenen içsel ve dışsal pazarlama hedefleri doğrultusunda, değer yaratacak pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve bu kapsamda pazarlama biriminde örgütsel düzenlemelerin yapılması
 • Pazarlama stratejileri doğrultusunda pazarlamayla ilgili hareket planlarının geliştirilmesi
 • Pazarlama stratejileri doğrultusunda değeri belirleyen değişkenlerin analizinin yapılması
 • Şirketin, ürettiği ürün veya hizmetlerinde ve müşteri portföyünde değer yaratan unsurları belirleyen işletme içi pazarlama bilgi sisteminin oluşturulması
 • Yönetimsel ve finansal performans ölçümü dikkate alınarak pazarlama stratejilerinin değerlendirilmesi
 • Gerçekleşen sonuçlar ışığında şirketin değer yaratmaya yönelik pazarlama hedefleri, stratejileri, plan ve kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi ve gerekli görülenlerin değiştirilmesi
38. Soru

Değere dayalı iletişimin sözlük karşılığı nedir?

Cevap

Türk Dil Kurumunun yayınladığı Büyük Türkçe Sözlük’ te iletişim, “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması veya telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, haberleşme, bildirişim” olarak tanımlanmaktadır.

39. Soru

Güçlü bütçeyle hazırlanmış reklamların şirketlerin hızlı büyümesinde etkisi nedir?

Cevap

Güçlü bir bütçeyle hazırlanmış reklamlar, kolayca tüketici zihninde kalabilmektedir. Bu kapsamda reklamlar, şirketlerin hızlı büyümesinde birincil öneme sahiptir.

40. Soru

Değere dayalı iletişim modeli nasıl oluşturulmuştur?

Cevap

Değere dayalı pazarlama yaklaşımı, iletişim harcamalarını satış hacmi ve kâr düzeyindeki artışla değerlendirmemektedir. Buna karşın gelecekte yaratılacak nakit akışlarının belirli bir iskonto oranından hesaplanan net bugünkü değerine olan etkisine göre değerlendirmektedir. Bu bağlamda değere dayalı iletişim modeli oluşturulmuştur.

41. Soru

Bir şirkette, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hangi yollarla arttırılır?

Cevap

Bir şirkette, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini aşağıdaki dört yolla arttırmak mümkündür:

 1. Nakit akışını arttırarak
 2. Nakit akışlarının hızını arttırarak
 3. Nakit akışlarının devamlılığını arttırarak
 4. Nakit akışının elde edilmesindeki riski (sermaye maliyeti) azaltarak
42. Soru

Değere dayalı iletişim sürecinde dikkate alınması unsurlar nelerdir?

Cevap

Değere dayalı iletişim sürecinde

 • Tüketicinin Rolü
 • Tüketicinin Geçmişi ve Deneyimi
 • Tüketicinin Bilgi Kaynakları dikkate alınması gereken faktörlerdir.
43. Soru

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejilerinin geliştirilme sürecinde temel başlıklar nelerdir?

Cevap

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejilerinin geliştirilme sürecinde temel başlıklar,

 1. Pazarın ve Markanın Analizinin Yapılması
 2. İletişim Stratejisinin Amaçlarının Belirlenmesi
 3. Mesajın Tasarlanması
 4. İletişim Bütçesinin Hazırlanması
44. Soru

Şirketlerde değere dayalı iletişim stratejilerinde mesaj nasıl tasarlanmalıdır?

Cevap

İletişim stratejisiyle ilgili açık, anlaşılabilir, uygulanabilir, hedef pazara uygun ve ölçülebilir amaçlar belirlendikten sonra bu amaçlara ulaşmak için dikkat çekici, istek uyandırıcı, özel ve inanılır faydalar sunacak mesajların tasarlanması gerekmektedir. Söz konusu mesajların tasarlanmasında mesajın içeriğinin ve sunumunun belirlenmesi önemlidir. Mesajların içeriği belirlenirken ürün, marka ve hedef pazarın özelliklerine göre akılcı veya duygusal şekilde bir içerik belirlenebilmektedir.

45. Soru

İletişim bütçesinin hazırlanmasında geleneksel yöntemler nelerdir?

Cevap

Geleneksel yöntemler; katlanabilir miktar yöntemi, keyfi saptama yöntemi, artan bütçeleme yöntemi, satış yüzdesi yöntemi, birim başına sabit miktar yöntemi, rekabet paritesi yöntemi ve amaç-görev yöntemleri olarak sıralanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.