Açıköğretim Ders Notları

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Xvıı. Yüzyıl Türk Edebiyatında Nesir

1. Soru

XVII. yüzyıl nesir sanatının dönem içerisinde adlandırılan isimleri nedir?

Cevap

Sanatlı nesir, Estetik nesir, Ağdalı nesir, Üslub-ı ali’dir. 


2. Soru

Gazavatnameleri genel tarihlerden ayıran temel özellik nedir?

Cevap

Gazavatnameleri genel tarihlerden ayıran temel özellik; sadece bir savaş, kuşatma veya seferi yahut bir kumandanın sefer veya savaşlarını ele almalarıdır. Edebiyatımızda hem manzum hem de mensur gazavatnameler kaleme alınmıştır. Bir tür adı olarak gazavatname denilmekle birlikte fetihname veya zafername genel adlarıyla da anılır.


3. Soru

XVII. yy’da Estetik nesrin iki önemli temsilcisi kimdir?

Cevap

Veysî ve Nergisî, ağdalı nesri sadece bu yüzyılda değil, bütün Türk edebiyatında estetik nesri en ileri uca taşıyan iki isim olarak bilinir.


4. Soru

Pek çok yazma nüshaları bulunan divanı dışındaki eserlerini nesir sahasında veren Veysî’nin en tanınmış eserleri nelerdir?

Cevap

Veysî’nin en tanınmış eserleri Siyer ve Hâbname’dir.


5. Soru

Veysî’nin en tanınmış eserlerinden biri olan Siyer’in konusu nedir?

Cevap

Hz. Peygamber’in Bedir Savaşı’na kadarki hayatını anlatır.


6. Soru

Veysî’nin en tanınmış eserlerinden biri olan Hâbname’nin konusu ve türü nedir?

Cevap

I. Ahmet ile Büyük İskender’in rüya konuşmaları üzerine kurulmuş olup Hz. Âdem’den itibaren dünyada olan kötülüklerin çeşitli hikâyelerle anlatıldığı bir tür siyasetnamedir.


7. Soru

Münşi olarak tanınan Nergisi’nin en meşhur eserinin adı nedir?

Cevap

Nergisî, münşi olarak tanınır. En meşhur eseri Hamse’sidir.


8. Soru

Nergisi’nin en meşhur eseri olan “hamse” hangi mensur eserlerden tertip edilmiştir?

Cevap

Nihalistan, İksir-i Saadet, Meşakku’lUşşak, Kanunu’r-Reşad ve Gazavat-ı Mesleme’den oluşan eser, mensur eserlerden tertip edilen ilk hamse örneğidir.


9. Soru

XVII. yy’da yazılmış ve türünün ilk örneği olan sefaratname kim tarafından yazılmıştır ve adı nedir?

Cevap

Kara Mehmet Paşa’nın 1665 yılında sefir (elçi) olarak Avusturya’ya gidişinde yaşadıklarını ayrıntılı olarak anlattığı Viyana Sefaretnamesi, bir sonraki asırda yaygınlaşacak olan türün ilk ve bu yüzyılın tek örneğidir.


10. Soru

Münşeat mecmuaları nedir?

Cevap

Münşeat mecmuaları, yazışma kurallarının da örneklerle gösterildiği mektup derlemeleridir.


11. Soru

Evliya Çelebi’nin tespit edilebilen tek eseri nedir?

Cevap

Evliya Çelebi’nin tespit edilebilen tek eseri Seyahatname’dir. 


12. Soru

Evliya Çelebi’nin tespit edilebilen tek eseri olan Seyahatname’nin önemi nereden kaynaklanmaktadır?

Cevap

Kırk yıldan fazla bir süre boyunca, başta Osmanlı coğrafyasının tamamına yakın kısmı olmak üzere pek çok ülkeyi dolaşarak yazdığı on ciltlik bu muazzam eser, sadece Türk gezi edebiyatının değil, bütün Türk nesrinin en önemli eserleri arasında sayılır.


13. Soru

Seyahatname hangi üslup özelliğini taşımaktadır?

Cevap

Seyahatname, Osmanlı tarihi, kültür hayatı vb. konularda bir başvuru kaynağı olarak tartışılmaz değerinin yanı sıra üslubu ve özellikle dili bakımından da çok değerli bir kaynaktır. “Orta nesir” diye tabir edilen, yer yer secilerle süslenmiş bir üslupla yazılan eser, okuyucuyu güldüren mübalağalı anlatımı, samimi ifade tarzı, güçlü tasvirleriyle de tamamen orijinal ve kendine özgü bir eserdir


14. Soru

Seyahatname’nin bugün belgesel bir kayıt özelliği taşımasının nedeni nedir?

Cevap

Sadece çağının değil, bütün Türk kültür tarihinin en büyük eserlerinden olan Seyahatname, döneminin canlı ve tanıklı bilgileriyle ortaya konmuş, özellikle Osmanlı tarih ve coğrafyasına ilişkin en değerli kaynak olma vasfının yanı sıra Osmanlı toplum hayatının şehir şehir, kasaba kasaba taranarak tespit edildiği önemli bir belgesel konumundadır. Seyahatname, Çelebi’nin gezdiği yerlerin tarihi ve coğrafi özellikleri, halkının sosyo-kültürel ve ekonomik durumu, dili, dinî ve etnik yapısı, mimarisi, geçim kaynakları, gelenek ve görenekleri gibi her sahadan araştırmacı için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı, bir bilgi hazinesidir


15. Soru

Seyahatname hangi yüzyılda yazılmıştır?

Cevap

Seyahatname XVII. yy’da yazılmıştır.


16. Soru

Katip Çelebi’nin Fezleke isimli eserinin konusu nedir?

Cevap

Tarih-i Kebîr olarak da nitelenen bu Arapça eser, kâinatın yaratılışından 1641 yılına kadar gelen genel bir tarih olup müellif hattıyla yazılmış tek nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndedir. 1592-1655 yılları arasındaki olayların anlatıldığı Türkçe Fezleke ise Arapça Fezleke’ye zeyil mahiyetindedir


17. Soru

Kâtip Çelebi’nin yirmi yıl gibi uzun bir sürede hazırladığı bibliyografik eserinin adı ve konusu nedir?

Cevap

Keşfu’z-Zünun: Kâtip Çelebi’nin yirmi yıl gibi uzun bir sürede hazırladığı bibliyografik eseridir. Arapça olarak kaleme alınan eser, Kâtip Çelebi’nin adını duyduğu veya bizzat görüp incelediği binlerce kitap ve o kitapların yazarları hakkında bilgi veren ansiklopedik mahiyette bir eserdir. Kitap adlarına göre alfabetik bir sırayla düzenlenen eserde, kitapların dili, yazılış tarihi, konusu, müellifi, müellifin diğer eserleri gibi konularda bilgiler verilir. Kâtip Çelebi’nin bu eserinde, diğer kaynaklarda da tespit edilmiş olan Arapça kitaplardan ziyade Türkçe ve Farsça eserler üzerinde durmuş olması dikkat çekmektedir.


18. Soru

Kâtip Çelebi’nin iki bölüm hâlinde hazırladığı coğrafya kitabının adı nedir?

Cevap

Kâtip Çelebi’nin iki bölüm hâlinde hazırladığı coğrafya kitabı Cihannüma’dır.


19. Soru

Katip Çelebi tarafından yazılan Mizanül’Hakk fî İhtiyari’l-Ehakk hangi amaçla yazılmıştır?

Cevap

İslam dünyasında uzun zaman gündem oluşturan bazı güncel konuların tartışılmasına son vermek amacıyla yazılmış bir eserdir. 


20. Soru

Katip Çelebi tarafından yazılmış olan ve Deniz savaşlarını anlatan eserin adı nedir?

Cevap

Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar: 1645’te başlayan ve yıllarca süren Girit Seferi dolayısıyla, Osmanlı’nın ilk devirlerinden 1656 yılına kadar deniz savaşlarının anlatıldığı bir eserdir. Özellikle Girit Savaşı’nda yapılan hataları ve yenilgi sebeplerini ortaya koyması açısından çok önemlidir. Yazar, hatalardan kurtuluş yollarını eserinin sonunda kırk tavsiye hâlinde toplamıştır. Osmanlı denizcilik tarihi için önemli bir kaynak olan eser çok ilgi çekmiş ve 1729 senesinde Müteferrika Matbaası’nda basılmıştır. Tuhfetü’l-Kibar, İngilizce ve Fransızcaya da çevrilmiştir.


1. Soru

XVII. yüzyıl nesir sanatının dönem içerisinde adlandırılan isimleri nedir?

Cevap

Sanatlı nesir, Estetik nesir, Ağdalı nesir, Üslub-ı ali’dir. 

2. Soru

Gazavatnameleri genel tarihlerden ayıran temel özellik nedir?

Cevap

Gazavatnameleri genel tarihlerden ayıran temel özellik; sadece bir savaş, kuşatma veya seferi yahut bir kumandanın sefer veya savaşlarını ele almalarıdır. Edebiyatımızda hem manzum hem de mensur gazavatnameler kaleme alınmıştır. Bir tür adı olarak gazavatname denilmekle birlikte fetihname veya zafername genel adlarıyla da anılır.

3. Soru

XVII. yy’da Estetik nesrin iki önemli temsilcisi kimdir?

Cevap

Veysî ve Nergisî, ağdalı nesri sadece bu yüzyılda değil, bütün Türk edebiyatında estetik nesri en ileri uca taşıyan iki isim olarak bilinir.

4. Soru

Pek çok yazma nüshaları bulunan divanı dışındaki eserlerini nesir sahasında veren Veysî’nin en tanınmış eserleri nelerdir?

Cevap

Veysî’nin en tanınmış eserleri Siyer ve Hâbname’dir.

5. Soru

Veysî’nin en tanınmış eserlerinden biri olan Siyer’in konusu nedir?

Cevap

Hz. Peygamber’in Bedir Savaşı’na kadarki hayatını anlatır.

6. Soru

Veysî’nin en tanınmış eserlerinden biri olan Hâbname’nin konusu ve türü nedir?

Cevap

I. Ahmet ile Büyük İskender’in rüya konuşmaları üzerine kurulmuş olup Hz. Âdem’den itibaren dünyada olan kötülüklerin çeşitli hikâyelerle anlatıldığı bir tür siyasetnamedir.

7. Soru

Münşi olarak tanınan Nergisi’nin en meşhur eserinin adı nedir?

Cevap

Nergisî, münşi olarak tanınır. En meşhur eseri Hamse’sidir.

8. Soru

Nergisi’nin en meşhur eseri olan “hamse” hangi mensur eserlerden tertip edilmiştir?

Cevap

Nihalistan, İksir-i Saadet, Meşakku’lUşşak, Kanunu’r-Reşad ve Gazavat-ı Mesleme’den oluşan eser, mensur eserlerden tertip edilen ilk hamse örneğidir.

9. Soru

XVII. yy’da yazılmış ve türünün ilk örneği olan sefaratname kim tarafından yazılmıştır ve adı nedir?

Cevap

Kara Mehmet Paşa’nın 1665 yılında sefir (elçi) olarak Avusturya’ya gidişinde yaşadıklarını ayrıntılı olarak anlattığı Viyana Sefaretnamesi, bir sonraki asırda yaygınlaşacak olan türün ilk ve bu yüzyılın tek örneğidir.

10. Soru

Münşeat mecmuaları nedir?

Cevap

Münşeat mecmuaları, yazışma kurallarının da örneklerle gösterildiği mektup derlemeleridir.

11. Soru

Evliya Çelebi’nin tespit edilebilen tek eseri nedir?

Cevap

Evliya Çelebi’nin tespit edilebilen tek eseri Seyahatname’dir. 

12. Soru

Evliya Çelebi’nin tespit edilebilen tek eseri olan Seyahatname’nin önemi nereden kaynaklanmaktadır?

Cevap

Kırk yıldan fazla bir süre boyunca, başta Osmanlı coğrafyasının tamamına yakın kısmı olmak üzere pek çok ülkeyi dolaşarak yazdığı on ciltlik bu muazzam eser, sadece Türk gezi edebiyatının değil, bütün Türk nesrinin en önemli eserleri arasında sayılır.

13. Soru

Seyahatname hangi üslup özelliğini taşımaktadır?

Cevap

Seyahatname, Osmanlı tarihi, kültür hayatı vb. konularda bir başvuru kaynağı olarak tartışılmaz değerinin yanı sıra üslubu ve özellikle dili bakımından da çok değerli bir kaynaktır. “Orta nesir” diye tabir edilen, yer yer secilerle süslenmiş bir üslupla yazılan eser, okuyucuyu güldüren mübalağalı anlatımı, samimi ifade tarzı, güçlü tasvirleriyle de tamamen orijinal ve kendine özgü bir eserdir

14. Soru

Seyahatname’nin bugün belgesel bir kayıt özelliği taşımasının nedeni nedir?

Cevap

Sadece çağının değil, bütün Türk kültür tarihinin en büyük eserlerinden olan Seyahatname, döneminin canlı ve tanıklı bilgileriyle ortaya konmuş, özellikle Osmanlı tarih ve coğrafyasına ilişkin en değerli kaynak olma vasfının yanı sıra Osmanlı toplum hayatının şehir şehir, kasaba kasaba taranarak tespit edildiği önemli bir belgesel konumundadır. Seyahatname, Çelebi’nin gezdiği yerlerin tarihi ve coğrafi özellikleri, halkının sosyo-kültürel ve ekonomik durumu, dili, dinî ve etnik yapısı, mimarisi, geçim kaynakları, gelenek ve görenekleri gibi her sahadan araştırmacı için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı, bir bilgi hazinesidir

15. Soru

Seyahatname hangi yüzyılda yazılmıştır?

Cevap

Seyahatname XVII. yy’da yazılmıştır.

16. Soru

Katip Çelebi’nin Fezleke isimli eserinin konusu nedir?

Cevap

Tarih-i Kebîr olarak da nitelenen bu Arapça eser, kâinatın yaratılışından 1641 yılına kadar gelen genel bir tarih olup müellif hattıyla yazılmış tek nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndedir. 1592-1655 yılları arasındaki olayların anlatıldığı Türkçe Fezleke ise Arapça Fezleke’ye zeyil mahiyetindedir

17. Soru

Kâtip Çelebi’nin yirmi yıl gibi uzun bir sürede hazırladığı bibliyografik eserinin adı ve konusu nedir?

Cevap

Keşfu’z-Zünun: Kâtip Çelebi’nin yirmi yıl gibi uzun bir sürede hazırladığı bibliyografik eseridir. Arapça olarak kaleme alınan eser, Kâtip Çelebi’nin adını duyduğu veya bizzat görüp incelediği binlerce kitap ve o kitapların yazarları hakkında bilgi veren ansiklopedik mahiyette bir eserdir. Kitap adlarına göre alfabetik bir sırayla düzenlenen eserde, kitapların dili, yazılış tarihi, konusu, müellifi, müellifin diğer eserleri gibi konularda bilgiler verilir. Kâtip Çelebi’nin bu eserinde, diğer kaynaklarda da tespit edilmiş olan Arapça kitaplardan ziyade Türkçe ve Farsça eserler üzerinde durmuş olması dikkat çekmektedir.

18. Soru

Kâtip Çelebi’nin iki bölüm hâlinde hazırladığı coğrafya kitabının adı nedir?

Cevap

Kâtip Çelebi’nin iki bölüm hâlinde hazırladığı coğrafya kitabı Cihannüma’dır.

19. Soru

Katip Çelebi tarafından yazılan Mizanül’Hakk fî İhtiyari’l-Ehakk hangi amaçla yazılmıştır?

Cevap

İslam dünyasında uzun zaman gündem oluşturan bazı güncel konuların tartışılmasına son vermek amacıyla yazılmış bir eserdir. 

20. Soru

Katip Çelebi tarafından yazılmış olan ve Deniz savaşlarını anlatan eserin adı nedir?

Cevap

Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar: 1645’te başlayan ve yıllarca süren Girit Seferi dolayısıyla, Osmanlı’nın ilk devirlerinden 1656 yılına kadar deniz savaşlarının anlatıldığı bir eserdir. Özellikle Girit Savaşı’nda yapılan hataları ve yenilgi sebeplerini ortaya koyması açısından çok önemlidir. Yazar, hatalardan kurtuluş yollarını eserinin sonunda kırk tavsiye hâlinde toplamıştır. Osmanlı denizcilik tarihi için önemli bir kaynak olan eser çok ilgi çekmiş ve 1729 senesinde Müteferrika Matbaası’nda basılmıştır. Tuhfetü’l-Kibar, İngilizce ve Fransızcaya da çevrilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.