Açıköğretim Ders Notları

Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişim Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişim Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Yaşam Boyu Gelişime Giriş

1. Soru

Büyüme nedir?

Cevap

Büyüme, gelişimin fizyolojik ya da bedensel
yönüyle ilişkili bir kavramdır, ancak gelişimin farklı
alanlarının birbiriyle ilişkili olduğu düşünüldüğünde
gelişimin diğer alanlarını da etkiler. Büyüme organizmada
boy, kilo, hacim olarak meydana gelen artışı ifade eder.


2. Soru

Büyüme denince ne kastedilmektedir?

Cevap

Büyüme kavramı deyince, organizmanın
doğuştan getirdiği işlevlerini yerine getirebilmesine imkan
sağlayacak artışlar kastedilmektedir.


3. Soru

Olgunlaşma nedir?

Cevap

Olgunlaşma kavramı, organizmanın doğuştan
getirdiği işlevleri, görevleri zamanı geldiğinde yerine
getirebilme yeterliliğine erişmesidir.


4. Soru

Olgunlaşma ve büyüme arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Büyüme ile olgunlaşma birbiriyle son derece
ilişkili iki kavramdır. Büyüme olmadan olgunlaşma
olmaz, çünkü vücutta meydana gelen artışa bağlı olarak
organizma kalıtsal olarak programlandığı görevleri, işleri
yapabilme olgunluğuna erişir. Örneğin, küçük kas
grubundaki artışa bağlı olarak çocuklar küçük nesneleri
kullanabilme becerisi kazanırlar. Olgunlaşma da büyüme
gibi fazlasıyla fizyolojik, biyolojik gelişimle ilgilidir,
ancak zihinsel anlamda veya kişilik bağlamında da
olgunlaşmadan söz edilebilir.


5. Soru

Öğrenme nedir?

Cevap

Öğrenme, olgunlaşma ve çevreyle etkileşime
girmenin sonucunda organizmada meydana gelen nispeten
kalıcı izli davranış değişimleridir.


6. Soru

Olgunlaşma ve öğrenme arasında nasıl bir ilişki
vardır?

Cevap

Öğrenmenin olabilmesi için iki önemli şeye
ihtiyaç vardır;
• Olgunlaşma ve
• Çevre.
Kişi ne kadar çok zengin uyarıcıya maruz kalırsa kalsın,
olgunlaşma olmadan yani organizmanın doğuştan getirdiği
yeterliliklere kavuşmadan öğrenmenin olması söz konusu
değildir. Bu bağlamda hem biyolojik hem de zihinsel
anlamda öğrenmeyi yapabilecek olgunluğa erişmek
zorunluluktur. Olgunlaşma gerçekleşebilir, ancak birey
çevreyle etkileşime girmediği sürece ya öğrenmeleri çok
sınırlı kalır ya da duyusal düzeyde bazı algılamaların
ötesine geçemez. Tabii ki bireyin olgunlaşma düzeyine
bağlı olarak gerçekleştireceği öğrenmelerin düzeyi de
değişmektedir.
Örneğin, 3 yaşında bir çocuk canlıları ancak insanlar ve
hayvanlar diye sınıflayabilirken, aynı çocuk 25 yaşına
geldiğinde çok karmaşık matematik ya da fizik sorularına
yanıt verebilir düzeye erişebilmektedir.


7. Soru

Hazır bulunuşluk nedir?

Cevap

Hazır bulunuşluk, organizmanın bir davranışı,
öğrenmeyi, beceriyi yapabilmek için biyolojik ve
psikolojik olarak hazır durumda olmasıdır.


8. Soru

Hazır bulunuşluk hangi kavramlarla ilişkilidir?

Cevap

Hazır bulunuşluk; olgunlaşma, önceki
öğrenmeler, ilgiler, yetenekler, genel sağlık durumu, ruh
hali ve güdülenme kavramlarıyla ilişkilidir.


9. Soru

Kritik dönem nedir?

Cevap

Kritik dönem, gelişim sürecinde belirli bir olayın
en fazla etkiye sahip olduğu belirli bir dönemi ifade eder.
Örneğin, tuvalet eğitimine başlamak için en uygun dönem
22-24 ay civarıdır. Eğer bu dönemde tuvalet eğitimine
başlanmaz, daha erken veya daha geç bir dönemde
başlanırsa, çocuğun bu konudaki öz bakım becerisini
edinmesinde sorunlar yaşanılabilir.


10. Soru

Duyarlı dönem nedir?

Cevap

Duyarlı dönem kavramı, belirli uyaranlara karşı
diğer zamanlardan çok daha fazla duyarlı olduğumuz
dönemdir.


11. Soru

Kritik dönem ve çevre arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Çevrenin etkisi özellikle kritik dönemde devreye
girer; şayet bireye uygun uyarıcılar, uygun ortamlar bu
duyarlı dönemlerde sunulursa bireyin belirli bir beceriyi,
davranışı veya öğrenmeyi en iyi şekilde edinmesi mümkün
olur. Eğer bu dönemde bireye uygun ortam sağlanmazsa,
gelişimsel olarak aslında kazanabileceği bir becerinin veya
davranışın yerine getirilmesinde gecikmeler veya
niteliğinde sorunlar yaşanılabilir.


12. Soru

Gelişim görevi nedir?

Cevap

Gelişim görevi, yaşamın belirli bir evresinde
ortaya çıkan, başarılması halinde mutluğa ve sonraki
evrelerinde başarılmasıyla sonuçlanan, başarılmaması
halinde ise mutsuzluğa, toplumsal reddetmeye ve sonraki
görevlerin başarılmasında da güçlüğe yol açan görevdir.


13. Soru

Gelişim nedir?

Cevap

Gelişim, doğumdan ölüme ya da anne rahminden
tabuta kadar geçen sürede bireyde meydana gelen sistemli
ve süreğen değişimler olarak tanımlanabilir. Sistemli
değişimden kasıt bu değişimlerin sıralı, bir örüntü
içermesi ve göreli olarak kalıcı olmasıdır.


14. Soru

Başlıca gelişim alanları nelerdir?

Cevap

Başlıca gelişim alanları;
• Fiziksel gelişim,
• Zihinsel (bilişsel) gelişim ve
• Psiko-sosyal gelişimdir.


15. Soru

Fiziksel gelişim alanında meydana gelen değişiklikler
nelerdir?

Cevap

Fiziksel gelişim organizmanın fiziksel, biyolojik
yapısında meydana gelen değişimlerle ilgilidir. Davranışı
ve gelişimi etkileyen genler, beyin gelişimi, boy ve
ağırlıktaki artış, motor becerilerde değişim, hormonal
değişiklikler gibi süreçler fizyolojik gelişimin içindedir.


16. Soru

Zihinsel gelişimle ilgili süreçler ve beceriler nelerdir?

Cevap

Zihinsel ya da daha güncel adıyla bilişsel gelişim
adından da anlaşılacağı gibi, zihinsel becerilerdeki ya da
bilme, anlama süreçlerindeki değişimlerle ve dil
edinimindeki değişim süreçleriyle ilgilidir. Hayal kurma,
bir nesneyi tanımaya çalışma, bir sorunun yanıtını bulmaya
çalışma, bir anıyı hatırlamaya çalışma, bir şarkının
notalarını ezberleme, dil öğrenme, bulmaca çözme benzeri
eylemlerin hepsi zihinsel, bilişsel gelişimle ilgilidir.


17. Soru

Psiko-sosyal gelişimle ilgili süreçler ve beceriler
nelerdir?

Cevap

Psiko-sosyal gelişim alanı kişilik özelliklerinin
kazanılması, sosyal ilişkiler, duygusal süreçlerdeki
değişimler gibi süreçlerle ilişkilidir. Anne-babaya
bağlanma, akranlarla ve karşı cinsle ilişkiler, kimlik
geliştirme, kişilik gelişimindeki değişimler, psikolojik ve
sosyal ihtiyaçlar bu alanda yer alır.


18. Soru

Başlıca gelişim dönemleri nelerdir?

Cevap

Başlıca gelişim dönemleri şöyle sıralanabilir:
• Doğum öncesi dönem,
• Bebeklik-erken çocukluk dönemi,
• Son(orta) çocukluk dönemi,
• Ergenlik dönemi,
• İlk (genç) yetişkinlik dönemi,
• Orta yetişkinlik dönemi,
• İleri (yaşlı) yetişkinlik dönemi.


19. Soru

Bebeklik-erken çocukluk dönemi gelişim görevleri
nelerdir?

Cevap

Bebeklik-erken çocukluk dönemi gelişim
görevleri şöyle sıralanabilir:
• Yürümeyi öğrenme,
• Katı yiyecekleri yemeyi öğrenme,
• Konuşmayı öğrenme,
• Dışkılamayı ve idrar çıkarmayı kontrol etmeyi
öğrenme,
• Cinsiyet farklılıklarını ve kimliğini öğrenme,
• Sosyal ve fiziksel gerçekliği tanımlamak için
kavramlar oluşturma ve dili öğrenme,
• Okumaya hazır hele gelme,
• Doğru ile yanlışı ayırt etme ve vicdan gelişimine
başlama.


20. Soru

Son (orta) çocukluk dönemi gelişim görevleri nelerdir?

Cevap

Son (orta) çocukluk dönemi gelişim görevleri
şöyle sıralanabilir:
• Gündelik oyunlar için gerekli fiziksel becerileri
öğrenme,
• Kendine karşı olumlu, işlevsel bir tutum
oluşturma,
• Akranlarla olumlu sosyal ilişkiler geliştirme,
• Cinsiyet rollerini öğrenme,
• Okuma, yazma ve hesaplama ile ilgili temel
becerileri geliştirme,
• Gündelik yaşam için gerekli kavramları
geliştirme,
• Vicdan, ahlak ve değerler sistemi geliştirme,
• Kişisel bağımsızlığa ulaşma,
• Sosyal grup ve kurumlara karşı tutum geliştirme.


21. Soru

Ergenlik dönemi gelişim görevleri nelerdir?

Cevap

Ergenlik dönemi gelişim görevleri şöyle
sıralanabilir:
• Her iki cinsiyetle de yeni ve daha olgun ilişkiler
geliştirme,
• Cinsiyetlerine uygun sosyal roller geliştirme,
• Bedenini kabul etme ve etkili bir şekilde
kullanma,
• Anne-baba ve diğer yetişkinlerden bağımsızlığını
kazanma,
• Evlilik ve aile hayatına hazırlanma (günümüzde
evlilik yaşı 20’li yaşların sonlarına ötelendiği için
bu gelişim görevi artık ne kadar geçerli olduğu
tartışılır),
• Bir mesleğe karar verme ve hazırlanma,
• Bir değerler sistemi ve ahlak anlayışı geliştirme,
• Toplumsal açıdan sorumlu davranmayı isteme ve
bunu edinme.


22. Soru

Genç yetişkinlik dönemi gelişim görevleri nelerdir?

Cevap

Genç yetişkinlik dönemi gelişim görevleri şöyle
sıralanabilir:
• Eş seçme ve eşiyle yaşamayı öğrenme,
• Aile kurma,
• Çocuk yetiştirme,
• Ev idare etme,
• Bir işe girme/başlama ve meslekte ilerleme,
• Vatandaşlık sorumluluğunu üstlenme,
• Toplum tarafından kabul gören bir gruba dahil
olma.


23. Soru

Orta yetişkinlik dönemi gelişim görevleri nelerdir?

Cevap

Orta yetişkinlik dönemi gelişim görevleri şöyle
sıralanabilir:
• Bir yetişkin olarak toplumsal sorumluluklarını
yerine getirme,
• Ekonomik olarak bir yaşam standardına ulaşma
ve bunu sürdürme,
• Ergen çocuklarının sorumlu bir yetişkin
olmalarına rehberlik etme,
• Boş zaman etkinlikleri geliştirme,
• Orta yaşın getirdiği fizyolojik değişimlere uyum
sağlama.


24. Soru

İleri yetişkinlik (yaşlılık) dönemi gelişim görevleri
nelerdir?

Cevap

İleri yetişkinlik (yaşlılık) dönemi gelişim
görevleri şöyle sıralanabilir:
• Azalan fiziksel güce ve bozulan sağlığa uyum
sağlama,
• Emeklilik ve azalan gelire uyum sağlama,
• Eş kaybına uyum sağlama,
• Akranlarla yakın ilişkiler geliştirme,
• Toplumsal sorumlulukları yerine getirme,
• Fiziksel durumuna uygun yaşam düzenlenmesi
oluşturma.


25. Soru

Yaşam boyu gelişim yaklaşımı hangi bilim adamının
öncülüğünde ortaya çıkmıştır?

Cevap

Yaşam boyu gelişim yaklaşımı Paul Baltes
öncülüğünde ortaya çıkmıştır.


26. Soru

Yaşam boyu gelişim yaklaşımının insan gelişimine dair
başlıca kabulleri nelerdir?

Cevap

Yaşam boyu gelişim yaklaşımının insan
gelişimine dair başlıca kabulleri şöyle sıralanabilir:
• Gelişim yaşam boyu sürer,
• Gelişim çok boyutludur,
• Gelişim çok yönlüdür,
• Gelişim esnektir,
• Gelişim bağlamsaldır,
• Gelişim büyüme, sürdürme ve kaybın
düzenlenmesini içerir,
• Gelişim biyoloji, kültür ve bireyin ortak
ürünüdür.


27. Soru

Gelişimin ilkeleri nelerdir?

Cevap

Gelişimin ilkeleri şöyle sıralanabilir:
• Gelişim kalıtım, çevre ve zamanın etkileşimi
sonucu ortaya çıkar.
• Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
• Gelişimde kritik dönemler vardır.
• Gelişimde bir sıra vardır: Gelişim baştan ayağa,
içten dışa ve genel yapılardan özel yapılara doğru
bir yol izler.
• Gelişim nöbetleşe devam eder. Yani, farklı
gelişim alanlarında değişimin hızı ve miktarı
farklı yaş dönemlerinde farklılık gösterir.
• Gelişim süreklidir ve belli aşamalardan geçerek
gerçekleşir.
• Gelişim bir bütündür; gelişimin farklı boyutları
birbiriyle karşılıklı etkileşim içindedir.


28. Soru

Gelişim psikolojisinde yüzyıllardır cevaplanamayan ve
tartışma konusu olan soru nedir?

Cevap

Gelişim psikolojisi alanında geçen yüzyıldan beri
halen devam etmekte olan ve araştırmacıların,
kuramcıların tam olarak üzerinde uzlaşmaya varamadığı
konuların en başında gelen soru gelişimde kalıtımın
(genetik) mı yoksa çevrenin mi belirleyici olduğu
sorusudur. Öyle görünüyor ki bu konudaki tartışma epey
bir süre daha devam edecek.


29. Soru

Genotip ve fenotip nedir?

Cevap

Anneden ve babadan gelen genlerin sahip
oldukları özelliklerin hepsi yavrunun bedeninde bulunur,
ancak bunların hepsi görünür olmayabilir. Kalıtıma bağlı
özelliklerin bir kısmı gözle görülebilirken, bir kısmını ise
görmek mümkün değildir. Genetik bilgi organizmanın
genotipi olarak bilinir ve gerçekte var olsa da dışarıdan
görülemez. Sahip olduğumuz ve dışarıdan görünen
özelliklerimiz ise fenotip olarak tanımlanır.


30. Soru

Gelişimde doğum öncesi çevresel etkiler nelerdir?

Cevap

Annenin fiziksel ve ruhsal durumu, beslenme
biçimi, zararlı alışkanlıkları ve fetüsün maruz kalabileceği
fiziksel darbeler akla gelmektedir. Annenin ruhsal
durumu, ne kadar sağlıklı beslendiği, zararlı
alışkanlıklarının olup olmadığı, kullandığı ilaçlar ve maruz
kaldığı kimyasal etkiler fetüsün gelişimini etkilemektedir.


31. Soru

Doğum sırasında gelişime etki edecek çevresel
durumlar nelerdir?

Cevap

Doğumun ne kadar sağlıklı geçtiği de yine
bebeğin gelişimini etkileyebilir. Doğum yapılan yerin
hijyen açısından uygunluğu, verilen narkozun düzeyi,
doğumu yaptıran kişinin deneyim ve beceri düzeyi veya
normal doğumda fetüsün doğum kanalında kalma süresi
gibi doğum sırasında meyana gelen durumlar bebeğin
gelişimini tüm boyutlarıyla etkileyebilir.


32. Soru

Gelişimde doğum sonrası çevresel etmenler nelerdir?

Cevap

Bebeğin yaşam çevresi ve yaşayacağı deneyimler
gelişimini doğrudan etkileyebilir. Bebeğin geçireceği
hastalıklar, ne kadar sağlıklı beslendiği, aile ortamı, annebabanın
gelir ve eğitim düzeyi, toplumsa yaşanabilecek
doğal afetler veya sosyal krizler, savaşlar vs. gelişimin
seyrini belirli yönde etkilemektedir.


33. Soru

Bilimsel kuram nedir?

Cevap

Bilimsel bir kuram, bir bilim insanının belirli bir
araştırma konusunda doğru olduğuna inandığı kavramlar
ve önermeler setidir.


34. Soru

Psikanalitik kuramı geliştiren bilim insanı kimdir?

Cevap

Psikanalitik kuramı geliştiren bilim insanı
Sigmund Freud’dur.


35. Soru

Psikanalitik kuramın insan gelişimine bakışı genel
olarak nasıldır?

Cevap

Freud’un Psikanalitik kuramı oldukça biyolojik
bir bakış açısına sahiptir; insan doğasını, kişiliğin
gelişimini ve normal dışı davranışları biyolojik süreçlerle
açıklamıştır. İnsanın temel gereksinimleri (yemek, içmek,
uyumak, cinsellik vb.) vardır ve bir temel gereksinim
olarak cinselliğe vurgu yapmıştır. Bu gereksinimler ortaya
çıktığında organizmada gerginlik oluşmaya başlar ve
gereksinimin doyurulması geciktikçe gerginliğin dozu
artar. Acıktığında bazı insanların öfke davranışları göstermesi bundan olsa gerek. Gereksinim
doyurulduğunda organizma “haz” durumuna ulaşır, yani
ihtiyacın ortaya çıkmasından hemen önceki gerilimden
uzak duruma.


36. Soru

Freud’a göre içgüdü türleri ve bunların özellikleri
nelerdir?

Cevap

Freud insanda temel iki içgüdünün olduğunu
kabul eder;
• Yaşam içgüdüsü ve
• Ölüm içgüdüsü.
Yaşam içgüdüsü içgüdüler toplamıdır ve içindeki en
önemli içgüdü de cinsellik içgüdüsüdür. Ölüm içgüdüsü
de içgüdüler toplamıdır ve içindeki en önemli içgüdü de
saldırganlık içgüdüsüdür. Ona göre insan davranışı büyük
oranda hem içgüdüseldir hem de bilinçdışıdır.


37. Soru

Freud’a göre bilinç türleri ve bunların özellikleri
nelerdir?

Cevap

Freud bilinci;
• Bilinç,
• Bilinç öncesi ve
• Bilinçdışı olmak üzere üç düzeyde ele almıştır.
Bir kişilik kuramı da geliştirmiş olan Freud’a göre kişiliği
oluşturan üç ana yapı vardır:
• İd,
• Ego ve
• Süperego.
İd biyolojik yanı, ego psikolojik yanı ve süperego ise
toplumsal yanı ifade eder. İd haz ilkesine göre, ego
gerçeklik ilkesine göre ve süperego ise ahlak ve vicdan
ilkesine göre işlevde bulunur.


38. Soru

Freud’a göre ego savunma mekanizmaları nasıl çalışır?

Cevap

Freud’un psikoloji alanına kazandırdığı en
önemli kavramlardan birisi de ego savunma
mekanizmalarıdır. Ona göre insanlar içsel çatışmalarıyla
baş edemediğinde kaygı çok fazla yükselir ve psişe (ruhsal
yapı) bu kaygıyla baş etmek üzere ego savunma
mekanizmalarından bir ya da bir kaçını harekete geçirir.
En başat ve en sık kullanılan mekanizma bastırmadır.


39. Soru

Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramında yer alan
dönemler nelerdir?

Cevap

Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramında yer
alan dönemler şöyle sıralanabilir:
• Oral dönem (0-1 yaş),
• Anal dönem (1-3 yaş),
• Fallik dönem (3-6 yaş),
• Gizil (latent) dönem (6-11 yaş),
• Genital dönem (12 yaş ve sonrası).


40. Soru

Psiko-sosyla gelişim kuramını hangi bilim insanı
geliştirmiştir?

Cevap

Psiko-sosyla gelişim kuramını Erik Erikson
geliştirmiştir.


41. Soru

Psiko-sosyal gelişim kuramının evreleri nelerdir?

Cevap

Psiko-sosyal gelişim kuramının evreleri şöyle
sıralanabilir:
• Temel güven X temel güvensizlik (0-1 yaş),
• Özerklik X utanç ve şüphe (1-3 yaş),
• Girişimcilik X suçluluk (3-6 yaş),
• Başarı X aşağılık duygusu (6-12 yaş),
• Kimlik geliştirme X kimlik karmaşası (12-20
yaş),
• Yakınlık geliştirme X soyutlanma (20-40 yaş),
• Üretkenlik X durağanlık (40-65 yaş),
• Ego bütünleşmesi X umutsuzluk (65 yaş ve
sonrası).


42. Soru

Klasik koşullanma kuramının öncüsü kimdir?

Cevap

Klasik koşullanma kuramının öncüsü J. B.
Watson’dur.


43. Soru

Skinner’in davranışlar ve öğrenmeyle ilgili temel
görüşleri nelerdir?

Cevap

Bizler çevredeki uyarıcılara verdiğimiz tepkilerin
sonucuna bağlı olarak, belli davranışlar ile davranışın yol
açtığı sonuçlar, tepkiler arasında bağlar kurarız ve istendik
olana ulaşmak için daha önce bu sonuca götüren davranışı
seçer ve yeniden yaparız. Böylece davranış ile sonucunda
gelen uyarıcı arasında bir bağ kurarız.


44. Soru

Bandura’nın davranışlar ve öğrenmeyle ilgili temel
görüşleri nelerdir?

Cevap

Albert Bandura (1925-…..), Skinner’ın edimsel
koşullanma ile ilgili görüşlerini reddetmemekle birlikte,
insanın bir de bilişsel yönü olduğunu vurgulamıştır. Ona
göre insanlar gerçek yaşantıdan daha çok, olacağına
inandıkları şeylerden etkilenirler.

Bandura’ya göre, organizmanın kendisine doğrudan ödül
veya ceza verilmeden, bir başkasının davranışını ve bu
davranışın karşılaştığı sonucu gözlemeyerek de öğrenme
gerçekleşebilir. İnsan gözlediği kişinin davranışının
sonucuna bakarak o davranışı yapmayı ya da yapmamayı
öğrenir. Eğer davranış olumlu sonuçlanırsa, benzer
durumda aynı davranışı yapmak için güdülenir, ancak
olumsuz sonuçlandıysa yapmaktan kaçınır. Gözlem
yoluyla öğrenen organizma davranışı ve davranışın
sonucunu algılar, davranışı zihninde kurgulayarak
belleğinde saklar, uygun olduğunda da o davranışı
sergiler.


45. Soru

Bilişsel gelişim kuramının öncüsü kimdir?

Cevap

Bilişsel gelişim kuramının öncüsü Jean
Piaget’dir.


46. Soru

Piaget’e göre şema nedir?

Cevap

İnsan doğumdan itibaren çevreden edindiği
bilgileri örgütlü ve anlamlı yapılar haline getirir. İşte bu
örgütlü, anlamlı yapılar şema kavramı olarak tanımlanır.
Şemalar, yaş ilerledikçe ve yeni yaşantılar edindikçe çok
basit yapılardan çok daha karmaşık yapılara doğru gelişir.


47. Soru

Piaget’e göre örgütleme ve dengeleme süreçleri nasıl
çalışır?

Cevap

Zihinsel gelişimde örgütleme ve dengeleme
süreçleri önemlidir. Piaget’e göre insanlar bilgiyi çevreden
örgütleyerek alırlar, çünkü bu beynin doğuştan getirdiği
bir eğilimdir. Ayrıca, yaşamda her yeni uyarıcı ile
karşılaşıldığında zihinsel olarak dengesizlik durumu
yaşanılır. Sonra bilgiyi işleyerek, anlamlandırarak yeniden
denge durumuna erişilir. Örneğin ilk defa kuş gören bir
çocuk annesinden onun kuş olduğunu duyar. Sonra aynı
çocuk arıyı gördüğünde de kuş diye seslenir, ama bu sefer
annesi “Kuş değil yavrum, arı” dediğinde dengesizlik
durumu oluşur. Ancak arının uçan, bal yapan bir hayvan
olduğu şemasını geliştirdiğinde yeniden denge durumuna
ulaşır. Bu bağlamda insan hayatı sürekli denge
durumundan dengesizliğe, sonra yine dengeye ulaşılan bir
döngüden ibarettir.


48. Soru

Piaget’e göre özümseme ve uymanın işlevleri nelerdir?

Cevap

Piaget, dengelemede ve yeni şemaların
oluşumunda etkili olan iki süreç tanımlanıştır:
• Özümseme ve
• Uyma (düzenleme).

Soru 47’deki örnekte çocuk arıyı gördüğünde ilk olarak
özümseme sürecini kullanmış, yani var olan şemayla yeni
durumu açıklamaya çalışmıştır. Ancak bu işe yaramayınca
uyma süreci devreye girmiştir; yani, var olan şema yeni
durumu açıklamaya yetmeyince yeni kuş şeması
oluşturulmuştur. Uyma süreci var olan bir şemada
değişiklik yapmayı veya tamamen yeni bir şema
oluşturmayı gerektirmektedir.


49. Soru

Piaget’e göre zihinsel gelişim basamakları nelerdir?

Cevap

Piaget’e göre zihinsel gelişim basamakları şöyle
sıralanabilir:
• Duyusal-motor Dönem (0-yaş): Duyulara dayalı
akıl yürütme.
• İşlem öncesi Dönem (2-7 yaş): Sembolik ve
sezgisel düşünme.
• Somut İşlemler Dönemi (7-11/12 yaş): Somut
uyarıcılarla akıl yürütme.
• Soyut İşlemler Dönemi (11/12 yaş ve sonrası):
Soyut kavramlarla akıl yürütme.


50. Soru

Levy Vygotsky’nin zihinsel gelişime dair genel
görüşleri nelerdir?

Cevap

Vygotsky zihinsel gelişimin sosyal çevre
tarafından düzenlendiğini ileri sürmüştür. Ona göre
çocuklar yeni düşünme biçimlerini çevredeki bilgi sahibi
kişilerle işbirliğine dayalı iletişime girme yoluyla
edinirler. Piaget’den farklı olarak bütün çocukların
evrensel olarak aynı gelişim basamaklarından geçtikleri
düşüncesini kabul etmez. Çünkü her kültür zihinsel
gelişime kendi katkısını yapar. Ona göre gelişim,
çevredeki insanlar ve birey arasındaki karşılıklı etkileşim
yoluyla gerçekleşir. Yani, insanlar ve ortam bireyi etkiler,
birey de insanları ve ortamı etkiler.


51. Soru

Urie Bronfenbrenner tarafından geliştirilen ekolojik
sistemler kuramının temel savları nelerdir?

Cevap

Amerikalı psikolog Urie Bronfenbrenner, çocuk
ve ergen gelişiminde önceki çevreci yaklaşımların
sınırlılıklarını vurguladığı ilgi çekici yeni bir yaklaşım
sunmuştur. Gelişimde çevrenin etkisine vurgu yapan
öğrenme kuramlarının ve sosyal biliş kuramının davranışı
etkileyen çevresel güçlerin ne olduğunu yeterince
netleştiremediğini ileri süren Bronfenbrenner, ekolojik
sistemler kuramı adını verdiği yaklaşımında bu çevresel
etkilerin neler olduğunu ayrıntılı bir biçimde sunmuştur.
Bu yaklaşım bireyin biyolojik olarak belirlenen
özelliklerinin çevredeki güçlerle etkileşime girerek
gelişimi biçimlendirdiğini ileri sürmektedir.


53. Soru

Ekolojik sitemler kuramına göre çevreyi oluşturan
başlıca sistemler nelerdir?

Cevap

Çevreyi oluşturan başlıca sistemler;
• Mikrosistem,
• Mezosistem,
• Ekzosistem,
• Makrosistem ve
• Kronosistemdir.


54. Soru

Gelişimle ilgili araştırmaların odaklandığı başlıca
temalar nelerdir?

Cevap

Gelişimle ilgili araştırmaların odaklandığı başlıca
temalar şöyle sıralanabilir:
• İnsan doğasının iyiliği kötülüğü teması,
• Doğa-yetiştirme teması,
• Etkin-edilgen teması,
• Süreklilik-süreksizlik teması,
• Bütün-parça teması,
• Evrensel-kültürel bağlam teması.


55. Soru

Gelişim alanında yapılan araştırmalarda başlıca veri
toplama yöntemleri nelerdir?

Cevap

İlgili başlıca veri toplama yöntemleri şunlardır:
• Gözlem,
• Anket ve görüşme,
• Fizyolojik testler,
• Standart testler,
• Etnografi.


56. Soru

Gelişim alanında başlıca araştırma yöntemleri
nelerdir?

Cevap

İlgili başlıca araştırma yöntemleri şunlardır:
• Vaka çalışması,
• Deneysel araştırma,
• İlişkisel araştırma,
• Kesitsel araştırma,
• Boylamsal araştırma,
• Sıralı araştırma.


57. Soru

Gelişimin fizyolojik ya da bedensel yönüyle ilişkili kavrama ne denir?

Cevap

Büyüme


58. Soru

Organizmada boy, kilo, hacim olarak meydana gelen artış neyi ifade eder?

Cevap

Büyüme


59. Soru

Organizmanın doğuştan getirdiği işlevleri, görevleri zamanı geldiğinde yerine getirebilme yeterliliğine erişmesini tanımlamak üze­re kullanılan kavram hangisidir?

Cevap

Olgunlaşma


60. Soru

Olgun­laşma ve çevreyle etkileşime girmenin sonucunda organizmada meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişimlerine ne denir?

Cevap

Öğrenme


61. Soru

Orga­nizmanın bir davranışı, öğrenmeyi, beceriyi yapabilmek için biyolojik ve psikolojik olarak hazır durumda olmasına ne denir?

Cevap

Hazır Bulunuşluk


62. Soru

Gelişim sürecinde belirli bir olayın en fazla etkiye sahip olduğu belirli bir dönemi ifade eden kavrama ne denir?

Cevap

Kritik dönem


63. Soru

Belirli uyaranlara karşı diğer zamanlardan çok daha fazla duyarlı olduğumuz döneme ne denir?

Cevap

Duyarlı dönem


64. Soru

Yaşamın belirli bir evresinde ortaya çıkan, başarılması halinde mutluluğa ve sonraki evrelerin de başarılmasıyla sonuçla­nan; başarılmaması halinde ise mutsuzluğa, toplumsal reddetmeye ve sonraki görevlerin başarılmasında da güçlüğe yol açan göreve ne denir?

Cevap

Gelişim Görevi


65. Soru

Havighurst, gelişimi hangi yaklaşımla ele almıştır?

Cevap

Biyo-psiko-sosyal


66. Soru

Anne rahminden ölüme kadar geçen sürede bireyde mey­dana gelen sistemli ve süreğen değişimler hangi kavram ile açıklanır?

Cevap

Gelişim


67. Soru

Organizmanın fiziksel ve biyolojik yapısında meydana gelen değişimler gelişimin hangi alanı ile ilgilidir?

Cevap

Fiziksel Gelişim


68. Soru

Hayal kurma, bir nesneyi tanımaya çalışma, bir sorunun yanıtını bulmaya çalışma, bir anıyı hatırlamaya çalışma, dil öğrenme ve bulmaca çözme gelişimin hangi alanı ile ilgilidir?

Cevap

Bilişsel Gelişim


69. Soru

Anne-baba­dan bağımsızlığın kazanıldığı, öz bakım becerilerinin arttığı, yaratıcı düşünmede ve hayal kurmada artışın olduğu, sembolik ve sezgisel düşünmenin geliştiği gelişim dönemi hangisidir?

Cevap

İlk Çocukluk Dönemi


70. Soru

Sahip olduğumuz ve dışarıdan görünen özelliklerimiz ne olarak tanımlanır?

Cevap

Fenotip


71. Soru

Annenin fiziksel ve ruhsal durumu, beslenme biçimi, zararlı alışkanlıkları ve fetüsün maruz kalabileceği fiziksel darbeler gibi çevresel etkiler hangi gelişim döneminde kendisini gösterir?

Cevap

Doğum öncesi


72. Soru

İnsan doğasını, kişiliğin gelişimini ve normal dışı davranışları biyolojik süreçlerle açıklayan kuram hangisidir?

Cevap

Psikanalitik Kuram


73. Soru

İnsan gelişimine gelişim ve büyüme bakış açısıyla yak­laşarak gelişim bunalımı kavramını ortaya atan kuramcı kimdir?

Cevap

Erik Erikson


74. Soru

Uyarıcı ve ona gösterilen tepki arasında kurulan bağların öğrenmeler aracılığıyla gelişimi gerçekleştirdiğini ve davranışsal değişimin süreğen olmasından dolayı gelişimin sürekli olduğunu öne süren kuramcı kimdir?

Cevap

J. B. Watson


75. Soru

Organizmanın kendisine doğrudan ödül veya ceza verilmeden, bir başkasının dav­ranışını ve bu davranışın karşılaştığı sonucu gözlemleyerek de öğrenme gerçekleşebileceğini öne süren kuramcı kimdir?

Cevap

Albert Bandura


76. Soru

Psikolojik özellikleri, nitelikleri ölçmek, belirlemek amacıyla kullanılacak olan ölçme araçlarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı psikolojinin alt dalı hangisidir?

Cevap

Psikometri


1. Soru

Büyüme nedir?

Cevap

Büyüme, gelişimin fizyolojik ya da bedensel
yönüyle ilişkili bir kavramdır, ancak gelişimin farklı
alanlarının birbiriyle ilişkili olduğu düşünüldüğünde
gelişimin diğer alanlarını da etkiler. Büyüme organizmada
boy, kilo, hacim olarak meydana gelen artışı ifade eder.

2. Soru

Büyüme denince ne kastedilmektedir?

Cevap

Büyüme kavramı deyince, organizmanın
doğuştan getirdiği işlevlerini yerine getirebilmesine imkan
sağlayacak artışlar kastedilmektedir.

3. Soru

Olgunlaşma nedir?

Cevap

Olgunlaşma kavramı, organizmanın doğuştan
getirdiği işlevleri, görevleri zamanı geldiğinde yerine
getirebilme yeterliliğine erişmesidir.

4. Soru

Olgunlaşma ve büyüme arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Büyüme ile olgunlaşma birbiriyle son derece
ilişkili iki kavramdır. Büyüme olmadan olgunlaşma
olmaz, çünkü vücutta meydana gelen artışa bağlı olarak
organizma kalıtsal olarak programlandığı görevleri, işleri
yapabilme olgunluğuna erişir. Örneğin, küçük kas
grubundaki artışa bağlı olarak çocuklar küçük nesneleri
kullanabilme becerisi kazanırlar. Olgunlaşma da büyüme
gibi fazlasıyla fizyolojik, biyolojik gelişimle ilgilidir,
ancak zihinsel anlamda veya kişilik bağlamında da
olgunlaşmadan söz edilebilir.

5. Soru

Öğrenme nedir?

Cevap

Öğrenme, olgunlaşma ve çevreyle etkileşime
girmenin sonucunda organizmada meydana gelen nispeten
kalıcı izli davranış değişimleridir.

6. Soru

Olgunlaşma ve öğrenme arasında nasıl bir ilişki
vardır?

Cevap

Öğrenmenin olabilmesi için iki önemli şeye
ihtiyaç vardır;
• Olgunlaşma ve
• Çevre.
Kişi ne kadar çok zengin uyarıcıya maruz kalırsa kalsın,
olgunlaşma olmadan yani organizmanın doğuştan getirdiği
yeterliliklere kavuşmadan öğrenmenin olması söz konusu
değildir. Bu bağlamda hem biyolojik hem de zihinsel
anlamda öğrenmeyi yapabilecek olgunluğa erişmek
zorunluluktur. Olgunlaşma gerçekleşebilir, ancak birey
çevreyle etkileşime girmediği sürece ya öğrenmeleri çok
sınırlı kalır ya da duyusal düzeyde bazı algılamaların
ötesine geçemez. Tabii ki bireyin olgunlaşma düzeyine
bağlı olarak gerçekleştireceği öğrenmelerin düzeyi de
değişmektedir.
Örneğin, 3 yaşında bir çocuk canlıları ancak insanlar ve
hayvanlar diye sınıflayabilirken, aynı çocuk 25 yaşına
geldiğinde çok karmaşık matematik ya da fizik sorularına
yanıt verebilir düzeye erişebilmektedir.

7. Soru

Hazır bulunuşluk nedir?

Cevap

Hazır bulunuşluk, organizmanın bir davranışı,
öğrenmeyi, beceriyi yapabilmek için biyolojik ve
psikolojik olarak hazır durumda olmasıdır.

8. Soru

Hazır bulunuşluk hangi kavramlarla ilişkilidir?

Cevap

Hazır bulunuşluk; olgunlaşma, önceki
öğrenmeler, ilgiler, yetenekler, genel sağlık durumu, ruh
hali ve güdülenme kavramlarıyla ilişkilidir.

9. Soru

Kritik dönem nedir?

Cevap

Kritik dönem, gelişim sürecinde belirli bir olayın
en fazla etkiye sahip olduğu belirli bir dönemi ifade eder.
Örneğin, tuvalet eğitimine başlamak için en uygun dönem
22-24 ay civarıdır. Eğer bu dönemde tuvalet eğitimine
başlanmaz, daha erken veya daha geç bir dönemde
başlanırsa, çocuğun bu konudaki öz bakım becerisini
edinmesinde sorunlar yaşanılabilir.

10. Soru

Duyarlı dönem nedir?

Cevap

Duyarlı dönem kavramı, belirli uyaranlara karşı
diğer zamanlardan çok daha fazla duyarlı olduğumuz
dönemdir.

11. Soru

Kritik dönem ve çevre arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Çevrenin etkisi özellikle kritik dönemde devreye
girer; şayet bireye uygun uyarıcılar, uygun ortamlar bu
duyarlı dönemlerde sunulursa bireyin belirli bir beceriyi,
davranışı veya öğrenmeyi en iyi şekilde edinmesi mümkün
olur. Eğer bu dönemde bireye uygun ortam sağlanmazsa,
gelişimsel olarak aslında kazanabileceği bir becerinin veya
davranışın yerine getirilmesinde gecikmeler veya
niteliğinde sorunlar yaşanılabilir.

12. Soru

Gelişim görevi nedir?

Cevap

Gelişim görevi, yaşamın belirli bir evresinde
ortaya çıkan, başarılması halinde mutluğa ve sonraki
evrelerinde başarılmasıyla sonuçlanan, başarılmaması
halinde ise mutsuzluğa, toplumsal reddetmeye ve sonraki
görevlerin başarılmasında da güçlüğe yol açan görevdir.

13. Soru

Gelişim nedir?

Cevap

Gelişim, doğumdan ölüme ya da anne rahminden
tabuta kadar geçen sürede bireyde meydana gelen sistemli
ve süreğen değişimler olarak tanımlanabilir. Sistemli
değişimden kasıt bu değişimlerin sıralı, bir örüntü
içermesi ve göreli olarak kalıcı olmasıdır.

14. Soru

Başlıca gelişim alanları nelerdir?

Cevap

Başlıca gelişim alanları;
• Fiziksel gelişim,
• Zihinsel (bilişsel) gelişim ve
• Psiko-sosyal gelişimdir.

15. Soru

Fiziksel gelişim alanında meydana gelen değişiklikler
nelerdir?

Cevap

Fiziksel gelişim organizmanın fiziksel, biyolojik
yapısında meydana gelen değişimlerle ilgilidir. Davranışı
ve gelişimi etkileyen genler, beyin gelişimi, boy ve
ağırlıktaki artış, motor becerilerde değişim, hormonal
değişiklikler gibi süreçler fizyolojik gelişimin içindedir.

16. Soru

Zihinsel gelişimle ilgili süreçler ve beceriler nelerdir?

Cevap

Zihinsel ya da daha güncel adıyla bilişsel gelişim
adından da anlaşılacağı gibi, zihinsel becerilerdeki ya da
bilme, anlama süreçlerindeki değişimlerle ve dil
edinimindeki değişim süreçleriyle ilgilidir. Hayal kurma,
bir nesneyi tanımaya çalışma, bir sorunun yanıtını bulmaya
çalışma, bir anıyı hatırlamaya çalışma, bir şarkının
notalarını ezberleme, dil öğrenme, bulmaca çözme benzeri
eylemlerin hepsi zihinsel, bilişsel gelişimle ilgilidir.

17. Soru

Psiko-sosyal gelişimle ilgili süreçler ve beceriler
nelerdir?

Cevap

Psiko-sosyal gelişim alanı kişilik özelliklerinin
kazanılması, sosyal ilişkiler, duygusal süreçlerdeki
değişimler gibi süreçlerle ilişkilidir. Anne-babaya
bağlanma, akranlarla ve karşı cinsle ilişkiler, kimlik
geliştirme, kişilik gelişimindeki değişimler, psikolojik ve
sosyal ihtiyaçlar bu alanda yer alır.

18. Soru

Başlıca gelişim dönemleri nelerdir?

Cevap

Başlıca gelişim dönemleri şöyle sıralanabilir:
• Doğum öncesi dönem,
• Bebeklik-erken çocukluk dönemi,
• Son(orta) çocukluk dönemi,
• Ergenlik dönemi,
• İlk (genç) yetişkinlik dönemi,
• Orta yetişkinlik dönemi,
• İleri (yaşlı) yetişkinlik dönemi.

19. Soru

Bebeklik-erken çocukluk dönemi gelişim görevleri
nelerdir?

Cevap

Bebeklik-erken çocukluk dönemi gelişim
görevleri şöyle sıralanabilir:
• Yürümeyi öğrenme,
• Katı yiyecekleri yemeyi öğrenme,
• Konuşmayı öğrenme,
• Dışkılamayı ve idrar çıkarmayı kontrol etmeyi
öğrenme,
• Cinsiyet farklılıklarını ve kimliğini öğrenme,
• Sosyal ve fiziksel gerçekliği tanımlamak için
kavramlar oluşturma ve dili öğrenme,
• Okumaya hazır hele gelme,
• Doğru ile yanlışı ayırt etme ve vicdan gelişimine
başlama.

20. Soru

Son (orta) çocukluk dönemi gelişim görevleri nelerdir?

Cevap

Son (orta) çocukluk dönemi gelişim görevleri
şöyle sıralanabilir:
• Gündelik oyunlar için gerekli fiziksel becerileri
öğrenme,
• Kendine karşı olumlu, işlevsel bir tutum
oluşturma,
• Akranlarla olumlu sosyal ilişkiler geliştirme,
• Cinsiyet rollerini öğrenme,
• Okuma, yazma ve hesaplama ile ilgili temel
becerileri geliştirme,
• Gündelik yaşam için gerekli kavramları
geliştirme,
• Vicdan, ahlak ve değerler sistemi geliştirme,
• Kişisel bağımsızlığa ulaşma,
• Sosyal grup ve kurumlara karşı tutum geliştirme.

21. Soru

Ergenlik dönemi gelişim görevleri nelerdir?

Cevap

Ergenlik dönemi gelişim görevleri şöyle
sıralanabilir:
• Her iki cinsiyetle de yeni ve daha olgun ilişkiler
geliştirme,
• Cinsiyetlerine uygun sosyal roller geliştirme,
• Bedenini kabul etme ve etkili bir şekilde
kullanma,
• Anne-baba ve diğer yetişkinlerden bağımsızlığını
kazanma,
• Evlilik ve aile hayatına hazırlanma (günümüzde
evlilik yaşı 20’li yaşların sonlarına ötelendiği için
bu gelişim görevi artık ne kadar geçerli olduğu
tartışılır),
• Bir mesleğe karar verme ve hazırlanma,
• Bir değerler sistemi ve ahlak anlayışı geliştirme,
• Toplumsal açıdan sorumlu davranmayı isteme ve
bunu edinme.

22. Soru

Genç yetişkinlik dönemi gelişim görevleri nelerdir?

Cevap

Genç yetişkinlik dönemi gelişim görevleri şöyle
sıralanabilir:
• Eş seçme ve eşiyle yaşamayı öğrenme,
• Aile kurma,
• Çocuk yetiştirme,
• Ev idare etme,
• Bir işe girme/başlama ve meslekte ilerleme,
• Vatandaşlık sorumluluğunu üstlenme,
• Toplum tarafından kabul gören bir gruba dahil
olma.

23. Soru

Orta yetişkinlik dönemi gelişim görevleri nelerdir?

Cevap

Orta yetişkinlik dönemi gelişim görevleri şöyle
sıralanabilir:
• Bir yetişkin olarak toplumsal sorumluluklarını
yerine getirme,
• Ekonomik olarak bir yaşam standardına ulaşma
ve bunu sürdürme,
• Ergen çocuklarının sorumlu bir yetişkin
olmalarına rehberlik etme,
• Boş zaman etkinlikleri geliştirme,
• Orta yaşın getirdiği fizyolojik değişimlere uyum
sağlama.

24. Soru

İleri yetişkinlik (yaşlılık) dönemi gelişim görevleri
nelerdir?

Cevap

İleri yetişkinlik (yaşlılık) dönemi gelişim
görevleri şöyle sıralanabilir:
• Azalan fiziksel güce ve bozulan sağlığa uyum
sağlama,
• Emeklilik ve azalan gelire uyum sağlama,
• Eş kaybına uyum sağlama,
• Akranlarla yakın ilişkiler geliştirme,
• Toplumsal sorumlulukları yerine getirme,
• Fiziksel durumuna uygun yaşam düzenlenmesi
oluşturma.

25. Soru

Yaşam boyu gelişim yaklaşımı hangi bilim adamının
öncülüğünde ortaya çıkmıştır?

Cevap

Yaşam boyu gelişim yaklaşımı Paul Baltes
öncülüğünde ortaya çıkmıştır.

26. Soru

Yaşam boyu gelişim yaklaşımının insan gelişimine dair
başlıca kabulleri nelerdir?

Cevap

Yaşam boyu gelişim yaklaşımının insan
gelişimine dair başlıca kabulleri şöyle sıralanabilir:
• Gelişim yaşam boyu sürer,
• Gelişim çok boyutludur,
• Gelişim çok yönlüdür,
• Gelişim esnektir,
• Gelişim bağlamsaldır,
• Gelişim büyüme, sürdürme ve kaybın
düzenlenmesini içerir,
• Gelişim biyoloji, kültür ve bireyin ortak
ürünüdür.

27. Soru

Gelişimin ilkeleri nelerdir?

Cevap

Gelişimin ilkeleri şöyle sıralanabilir:
• Gelişim kalıtım, çevre ve zamanın etkileşimi
sonucu ortaya çıkar.
• Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
• Gelişimde kritik dönemler vardır.
• Gelişimde bir sıra vardır: Gelişim baştan ayağa,
içten dışa ve genel yapılardan özel yapılara doğru
bir yol izler.
• Gelişim nöbetleşe devam eder. Yani, farklı
gelişim alanlarında değişimin hızı ve miktarı
farklı yaş dönemlerinde farklılık gösterir.
• Gelişim süreklidir ve belli aşamalardan geçerek
gerçekleşir.
• Gelişim bir bütündür; gelişimin farklı boyutları
birbiriyle karşılıklı etkileşim içindedir.

28. Soru

Gelişim psikolojisinde yüzyıllardır cevaplanamayan ve
tartışma konusu olan soru nedir?

Cevap

Gelişim psikolojisi alanında geçen yüzyıldan beri
halen devam etmekte olan ve araştırmacıların,
kuramcıların tam olarak üzerinde uzlaşmaya varamadığı
konuların en başında gelen soru gelişimde kalıtımın
(genetik) mı yoksa çevrenin mi belirleyici olduğu
sorusudur. Öyle görünüyor ki bu konudaki tartışma epey
bir süre daha devam edecek.

29. Soru

Genotip ve fenotip nedir?

Cevap

Anneden ve babadan gelen genlerin sahip
oldukları özelliklerin hepsi yavrunun bedeninde bulunur,
ancak bunların hepsi görünür olmayabilir. Kalıtıma bağlı
özelliklerin bir kısmı gözle görülebilirken, bir kısmını ise
görmek mümkün değildir. Genetik bilgi organizmanın
genotipi olarak bilinir ve gerçekte var olsa da dışarıdan
görülemez. Sahip olduğumuz ve dışarıdan görünen
özelliklerimiz ise fenotip olarak tanımlanır.

30. Soru

Gelişimde doğum öncesi çevresel etkiler nelerdir?

Cevap

Annenin fiziksel ve ruhsal durumu, beslenme
biçimi, zararlı alışkanlıkları ve fetüsün maruz kalabileceği
fiziksel darbeler akla gelmektedir. Annenin ruhsal
durumu, ne kadar sağlıklı beslendiği, zararlı
alışkanlıklarının olup olmadığı, kullandığı ilaçlar ve maruz
kaldığı kimyasal etkiler fetüsün gelişimini etkilemektedir.

31. Soru

Doğum sırasında gelişime etki edecek çevresel
durumlar nelerdir?

Cevap

Doğumun ne kadar sağlıklı geçtiği de yine
bebeğin gelişimini etkileyebilir. Doğum yapılan yerin
hijyen açısından uygunluğu, verilen narkozun düzeyi,
doğumu yaptıran kişinin deneyim ve beceri düzeyi veya
normal doğumda fetüsün doğum kanalında kalma süresi
gibi doğum sırasında meyana gelen durumlar bebeğin
gelişimini tüm boyutlarıyla etkileyebilir.

32. Soru

Gelişimde doğum sonrası çevresel etmenler nelerdir?

Cevap

Bebeğin yaşam çevresi ve yaşayacağı deneyimler
gelişimini doğrudan etkileyebilir. Bebeğin geçireceği
hastalıklar, ne kadar sağlıklı beslendiği, aile ortamı, annebabanın
gelir ve eğitim düzeyi, toplumsa yaşanabilecek
doğal afetler veya sosyal krizler, savaşlar vs. gelişimin
seyrini belirli yönde etkilemektedir.

33. Soru

Bilimsel kuram nedir?

Cevap

Bilimsel bir kuram, bir bilim insanının belirli bir
araştırma konusunda doğru olduğuna inandığı kavramlar
ve önermeler setidir.

34. Soru

Psikanalitik kuramı geliştiren bilim insanı kimdir?

Cevap

Psikanalitik kuramı geliştiren bilim insanı
Sigmund Freud’dur.

35. Soru

Psikanalitik kuramın insan gelişimine bakışı genel
olarak nasıldır?

Cevap

Freud’un Psikanalitik kuramı oldukça biyolojik
bir bakış açısına sahiptir; insan doğasını, kişiliğin
gelişimini ve normal dışı davranışları biyolojik süreçlerle
açıklamıştır. İnsanın temel gereksinimleri (yemek, içmek,
uyumak, cinsellik vb.) vardır ve bir temel gereksinim
olarak cinselliğe vurgu yapmıştır. Bu gereksinimler ortaya
çıktığında organizmada gerginlik oluşmaya başlar ve
gereksinimin doyurulması geciktikçe gerginliğin dozu
artar. Acıktığında bazı insanların öfke davranışları göstermesi bundan olsa gerek. Gereksinim
doyurulduğunda organizma “haz” durumuna ulaşır, yani
ihtiyacın ortaya çıkmasından hemen önceki gerilimden
uzak duruma.

36. Soru

Freud’a göre içgüdü türleri ve bunların özellikleri
nelerdir?

Cevap

Freud insanda temel iki içgüdünün olduğunu
kabul eder;
• Yaşam içgüdüsü ve
• Ölüm içgüdüsü.
Yaşam içgüdüsü içgüdüler toplamıdır ve içindeki en
önemli içgüdü de cinsellik içgüdüsüdür. Ölüm içgüdüsü
de içgüdüler toplamıdır ve içindeki en önemli içgüdü de
saldırganlık içgüdüsüdür. Ona göre insan davranışı büyük
oranda hem içgüdüseldir hem de bilinçdışıdır.

37. Soru

Freud’a göre bilinç türleri ve bunların özellikleri
nelerdir?

Cevap

Freud bilinci;
• Bilinç,
• Bilinç öncesi ve
• Bilinçdışı olmak üzere üç düzeyde ele almıştır.
Bir kişilik kuramı da geliştirmiş olan Freud’a göre kişiliği
oluşturan üç ana yapı vardır:
• İd,
• Ego ve
• Süperego.
İd biyolojik yanı, ego psikolojik yanı ve süperego ise
toplumsal yanı ifade eder. İd haz ilkesine göre, ego
gerçeklik ilkesine göre ve süperego ise ahlak ve vicdan
ilkesine göre işlevde bulunur.

38. Soru

Freud’a göre ego savunma mekanizmaları nasıl çalışır?

Cevap

Freud’un psikoloji alanına kazandırdığı en
önemli kavramlardan birisi de ego savunma
mekanizmalarıdır. Ona göre insanlar içsel çatışmalarıyla
baş edemediğinde kaygı çok fazla yükselir ve psişe (ruhsal
yapı) bu kaygıyla baş etmek üzere ego savunma
mekanizmalarından bir ya da bir kaçını harekete geçirir.
En başat ve en sık kullanılan mekanizma bastırmadır.

39. Soru

Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramında yer alan
dönemler nelerdir?

Cevap

Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramında yer
alan dönemler şöyle sıralanabilir:
• Oral dönem (0-1 yaş),
• Anal dönem (1-3 yaş),
• Fallik dönem (3-6 yaş),
• Gizil (latent) dönem (6-11 yaş),
• Genital dönem (12 yaş ve sonrası).

40. Soru

Psiko-sosyla gelişim kuramını hangi bilim insanı
geliştirmiştir?

Cevap

Psiko-sosyla gelişim kuramını Erik Erikson
geliştirmiştir.

41. Soru

Psiko-sosyal gelişim kuramının evreleri nelerdir?

Cevap

Psiko-sosyal gelişim kuramının evreleri şöyle
sıralanabilir:
• Temel güven X temel güvensizlik (0-1 yaş),
• Özerklik X utanç ve şüphe (1-3 yaş),
• Girişimcilik X suçluluk (3-6 yaş),
• Başarı X aşağılık duygusu (6-12 yaş),
• Kimlik geliştirme X kimlik karmaşası (12-20
yaş),
• Yakınlık geliştirme X soyutlanma (20-40 yaş),
• Üretkenlik X durağanlık (40-65 yaş),
• Ego bütünleşmesi X umutsuzluk (65 yaş ve
sonrası).

42. Soru

Klasik koşullanma kuramının öncüsü kimdir?

Cevap

Klasik koşullanma kuramının öncüsü J. B.
Watson’dur.

43. Soru

Skinner’in davranışlar ve öğrenmeyle ilgili temel
görüşleri nelerdir?

Cevap

Bizler çevredeki uyarıcılara verdiğimiz tepkilerin
sonucuna bağlı olarak, belli davranışlar ile davranışın yol
açtığı sonuçlar, tepkiler arasında bağlar kurarız ve istendik
olana ulaşmak için daha önce bu sonuca götüren davranışı
seçer ve yeniden yaparız. Böylece davranış ile sonucunda
gelen uyarıcı arasında bir bağ kurarız.

44. Soru

Bandura’nın davranışlar ve öğrenmeyle ilgili temel
görüşleri nelerdir?

Cevap

Albert Bandura (1925-…..), Skinner’ın edimsel
koşullanma ile ilgili görüşlerini reddetmemekle birlikte,
insanın bir de bilişsel yönü olduğunu vurgulamıştır. Ona
göre insanlar gerçek yaşantıdan daha çok, olacağına
inandıkları şeylerden etkilenirler.

Bandura’ya göre, organizmanın kendisine doğrudan ödül
veya ceza verilmeden, bir başkasının davranışını ve bu
davranışın karşılaştığı sonucu gözlemeyerek de öğrenme
gerçekleşebilir. İnsan gözlediği kişinin davranışının
sonucuna bakarak o davranışı yapmayı ya da yapmamayı
öğrenir. Eğer davranış olumlu sonuçlanırsa, benzer
durumda aynı davranışı yapmak için güdülenir, ancak
olumsuz sonuçlandıysa yapmaktan kaçınır. Gözlem
yoluyla öğrenen organizma davranışı ve davranışın
sonucunu algılar, davranışı zihninde kurgulayarak
belleğinde saklar, uygun olduğunda da o davranışı
sergiler.

45. Soru

Bilişsel gelişim kuramının öncüsü kimdir?

Cevap

Bilişsel gelişim kuramının öncüsü Jean
Piaget’dir.

46. Soru

Piaget’e göre şema nedir?

Cevap

İnsan doğumdan itibaren çevreden edindiği
bilgileri örgütlü ve anlamlı yapılar haline getirir. İşte bu
örgütlü, anlamlı yapılar şema kavramı olarak tanımlanır.
Şemalar, yaş ilerledikçe ve yeni yaşantılar edindikçe çok
basit yapılardan çok daha karmaşık yapılara doğru gelişir.

47. Soru

Piaget’e göre örgütleme ve dengeleme süreçleri nasıl
çalışır?

Cevap

Zihinsel gelişimde örgütleme ve dengeleme
süreçleri önemlidir. Piaget’e göre insanlar bilgiyi çevreden
örgütleyerek alırlar, çünkü bu beynin doğuştan getirdiği
bir eğilimdir. Ayrıca, yaşamda her yeni uyarıcı ile
karşılaşıldığında zihinsel olarak dengesizlik durumu
yaşanılır. Sonra bilgiyi işleyerek, anlamlandırarak yeniden
denge durumuna erişilir. Örneğin ilk defa kuş gören bir
çocuk annesinden onun kuş olduğunu duyar. Sonra aynı
çocuk arıyı gördüğünde de kuş diye seslenir, ama bu sefer
annesi “Kuş değil yavrum, arı” dediğinde dengesizlik
durumu oluşur. Ancak arının uçan, bal yapan bir hayvan
olduğu şemasını geliştirdiğinde yeniden denge durumuna
ulaşır. Bu bağlamda insan hayatı sürekli denge
durumundan dengesizliğe, sonra yine dengeye ulaşılan bir
döngüden ibarettir.

48. Soru

Piaget’e göre özümseme ve uymanın işlevleri nelerdir?

Cevap

Piaget, dengelemede ve yeni şemaların
oluşumunda etkili olan iki süreç tanımlanıştır:
• Özümseme ve
• Uyma (düzenleme).

Soru 47’deki örnekte çocuk arıyı gördüğünde ilk olarak
özümseme sürecini kullanmış, yani var olan şemayla yeni
durumu açıklamaya çalışmıştır. Ancak bu işe yaramayınca
uyma süreci devreye girmiştir; yani, var olan şema yeni
durumu açıklamaya yetmeyince yeni kuş şeması
oluşturulmuştur. Uyma süreci var olan bir şemada
değişiklik yapmayı veya tamamen yeni bir şema
oluşturmayı gerektirmektedir.

49. Soru

Piaget’e göre zihinsel gelişim basamakları nelerdir?

Cevap

Piaget’e göre zihinsel gelişim basamakları şöyle
sıralanabilir:
• Duyusal-motor Dönem (0-yaş): Duyulara dayalı
akıl yürütme.
• İşlem öncesi Dönem (2-7 yaş): Sembolik ve
sezgisel düşünme.
• Somut İşlemler Dönemi (7-11/12 yaş): Somut
uyarıcılarla akıl yürütme.
• Soyut İşlemler Dönemi (11/12 yaş ve sonrası):
Soyut kavramlarla akıl yürütme.

50. Soru

Levy Vygotsky’nin zihinsel gelişime dair genel
görüşleri nelerdir?

Cevap

Vygotsky zihinsel gelişimin sosyal çevre
tarafından düzenlendiğini ileri sürmüştür. Ona göre
çocuklar yeni düşünme biçimlerini çevredeki bilgi sahibi
kişilerle işbirliğine dayalı iletişime girme yoluyla
edinirler. Piaget’den farklı olarak bütün çocukların
evrensel olarak aynı gelişim basamaklarından geçtikleri
düşüncesini kabul etmez. Çünkü her kültür zihinsel
gelişime kendi katkısını yapar. Ona göre gelişim,
çevredeki insanlar ve birey arasındaki karşılıklı etkileşim
yoluyla gerçekleşir. Yani, insanlar ve ortam bireyi etkiler,
birey de insanları ve ortamı etkiler.

51. Soru

Urie Bronfenbrenner tarafından geliştirilen ekolojik
sistemler kuramının temel savları nelerdir?

Cevap

Amerikalı psikolog Urie Bronfenbrenner, çocuk
ve ergen gelişiminde önceki çevreci yaklaşımların
sınırlılıklarını vurguladığı ilgi çekici yeni bir yaklaşım
sunmuştur. Gelişimde çevrenin etkisine vurgu yapan
öğrenme kuramlarının ve sosyal biliş kuramının davranışı
etkileyen çevresel güçlerin ne olduğunu yeterince
netleştiremediğini ileri süren Bronfenbrenner, ekolojik
sistemler kuramı adını verdiği yaklaşımında bu çevresel
etkilerin neler olduğunu ayrıntılı bir biçimde sunmuştur.
Bu yaklaşım bireyin biyolojik olarak belirlenen
özelliklerinin çevredeki güçlerle etkileşime girerek
gelişimi biçimlendirdiğini ileri sürmektedir.

53. Soru

Ekolojik sitemler kuramına göre çevreyi oluşturan
başlıca sistemler nelerdir?

Cevap

Çevreyi oluşturan başlıca sistemler;
• Mikrosistem,
• Mezosistem,
• Ekzosistem,
• Makrosistem ve
• Kronosistemdir.

54. Soru

Gelişimle ilgili araştırmaların odaklandığı başlıca
temalar nelerdir?

Cevap

Gelişimle ilgili araştırmaların odaklandığı başlıca
temalar şöyle sıralanabilir:
• İnsan doğasının iyiliği kötülüğü teması,
• Doğa-yetiştirme teması,
• Etkin-edilgen teması,
• Süreklilik-süreksizlik teması,
• Bütün-parça teması,
• Evrensel-kültürel bağlam teması.

55. Soru

Gelişim alanında yapılan araştırmalarda başlıca veri
toplama yöntemleri nelerdir?

Cevap

İlgili başlıca veri toplama yöntemleri şunlardır:
• Gözlem,
• Anket ve görüşme,
• Fizyolojik testler,
• Standart testler,
• Etnografi.

56. Soru

Gelişim alanında başlıca araştırma yöntemleri
nelerdir?

Cevap

İlgili başlıca araştırma yöntemleri şunlardır:
• Vaka çalışması,
• Deneysel araştırma,
• İlişkisel araştırma,
• Kesitsel araştırma,
• Boylamsal araştırma,
• Sıralı araştırma.

57. Soru

Gelişimin fizyolojik ya da bedensel yönüyle ilişkili kavrama ne denir?

Cevap

Büyüme

58. Soru

Organizmada boy, kilo, hacim olarak meydana gelen artış neyi ifade eder?

Cevap

Büyüme

59. Soru

Organizmanın doğuştan getirdiği işlevleri, görevleri zamanı geldiğinde yerine getirebilme yeterliliğine erişmesini tanımlamak üze­re kullanılan kavram hangisidir?

Cevap

Olgunlaşma

60. Soru

Olgun­laşma ve çevreyle etkileşime girmenin sonucunda organizmada meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişimlerine ne denir?

Cevap

Öğrenme

61. Soru

Orga­nizmanın bir davranışı, öğrenmeyi, beceriyi yapabilmek için biyolojik ve psikolojik olarak hazır durumda olmasına ne denir?

Cevap

Hazır Bulunuşluk

62. Soru

Gelişim sürecinde belirli bir olayın en fazla etkiye sahip olduğu belirli bir dönemi ifade eden kavrama ne denir?

Cevap

Kritik dönem

63. Soru

Belirli uyaranlara karşı diğer zamanlardan çok daha fazla duyarlı olduğumuz döneme ne denir?

Cevap

Duyarlı dönem

64. Soru

Yaşamın belirli bir evresinde ortaya çıkan, başarılması halinde mutluluğa ve sonraki evrelerin de başarılmasıyla sonuçla­nan; başarılmaması halinde ise mutsuzluğa, toplumsal reddetmeye ve sonraki görevlerin başarılmasında da güçlüğe yol açan göreve ne denir?

Cevap

Gelişim Görevi

65. Soru

Havighurst, gelişimi hangi yaklaşımla ele almıştır?

Cevap

Biyo-psiko-sosyal

66. Soru

Anne rahminden ölüme kadar geçen sürede bireyde mey­dana gelen sistemli ve süreğen değişimler hangi kavram ile açıklanır?

Cevap

Gelişim

67. Soru

Organizmanın fiziksel ve biyolojik yapısında meydana gelen değişimler gelişimin hangi alanı ile ilgilidir?

Cevap

Fiziksel Gelişim

68. Soru

Hayal kurma, bir nesneyi tanımaya çalışma, bir sorunun yanıtını bulmaya çalışma, bir anıyı hatırlamaya çalışma, dil öğrenme ve bulmaca çözme gelişimin hangi alanı ile ilgilidir?

Cevap

Bilişsel Gelişim

69. Soru

Anne-baba­dan bağımsızlığın kazanıldığı, öz bakım becerilerinin arttığı, yaratıcı düşünmede ve hayal kurmada artışın olduğu, sembolik ve sezgisel düşünmenin geliştiği gelişim dönemi hangisidir?

Cevap

İlk Çocukluk Dönemi

70. Soru

Sahip olduğumuz ve dışarıdan görünen özelliklerimiz ne olarak tanımlanır?

Cevap

Fenotip

71. Soru

Annenin fiziksel ve ruhsal durumu, beslenme biçimi, zararlı alışkanlıkları ve fetüsün maruz kalabileceği fiziksel darbeler gibi çevresel etkiler hangi gelişim döneminde kendisini gösterir?

Cevap

Doğum öncesi

72. Soru

İnsan doğasını, kişiliğin gelişimini ve normal dışı davranışları biyolojik süreçlerle açıklayan kuram hangisidir?

Cevap

Psikanalitik Kuram

73. Soru

İnsan gelişimine gelişim ve büyüme bakış açısıyla yak­laşarak gelişim bunalımı kavramını ortaya atan kuramcı kimdir?

Cevap

Erik Erikson

74. Soru

Uyarıcı ve ona gösterilen tepki arasında kurulan bağların öğrenmeler aracılığıyla gelişimi gerçekleştirdiğini ve davranışsal değişimin süreğen olmasından dolayı gelişimin sürekli olduğunu öne süren kuramcı kimdir?

Cevap

J. B. Watson

75. Soru

Organizmanın kendisine doğrudan ödül veya ceza verilmeden, bir başkasının dav­ranışını ve bu davranışın karşılaştığı sonucu gözlemleyerek de öğrenme gerçekleşebileceğini öne süren kuramcı kimdir?

Cevap

Albert Bandura

76. Soru

Psikolojik özellikleri, nitelikleri ölçmek, belirlemek amacıyla kullanılacak olan ölçme araçlarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı psikolojinin alt dalı hangisidir?

Cevap

Psikometri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.